Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana Radha Madhava Rati Charitamiti Telugu And English With Meaning

Annamayya Keerthana Radha Madhava Rati Charitamiti Telugu And English With Meaning

905 Views

Annamayya Keerthana – Radha Madhava Rati Charitamiti lyrics in Telugu:

రాధామాధవరతిచరితమితి
బోధావహం శ్రుతిభూషణమ్ ||

గహనే ద్వావపి గత్వా గత్వా
రహసి రతిం ప్రేరయతి సతి |
విహరతస్తదా విలసంతౌ
విహతగృహాశౌ వివశౌ తౌ ||

లజ్జాశభళ విలాసలీలయా
కజ్జలనయన వికారేణ |
హృజ్జావ్యవనహిత హృదయా రతి
స్సజ్జా సంభ్రమచపలా జాతా ||

Annamacharya Sankeerthanalu

పురతో యాంతం పురుషం వకుళైః
కురంటకైర్వా కుటజైర్వా |
పరమం ప్రహరతి పశ్చాల్లగ్నా-
గిరం వినాసి వికిరతి ముదమ్ ||

హరి సురభూరుహ మారోహతీవ
చరణేన కటిం సంవేష్ట్య |
పరిరంచణ సంపాదితపులకై
స్సురుచిర్జాతా సుమలతికేవ ||

విధుముఖదర్శన వికళితలజ్జా-
త్వధరబింబఫలమాస్వాద్య |
మధురోపాయనమార్గేణ కుచౌ
నిధివద త్వా నిత్యసుఖమితా ||

సురుచిరకేతక సుమదళ నఖరై-
ర్వరచిబుకం సా పరివృత్య |
తరుణిమసింధౌ తదీయదృగ్జల-
చరయుగళం సంసక్తం చకార ||

వచన విలాసైర్వశీకృత తం
నిచులకుంజ మానితదేశే |
ప్రచురసైకతే పల్లవశయనే-
రచితరతికళా రాగేణాస ||

అభినవకల్యాణాంచితరూపా-
వభినివేశ సంయతచిత్తౌ |
బభూవతు స్తత్పరౌ వేంకట
విభునా సా తద్విధినా సతయా ||

సచ లజ్జావీక్షణో భవతి తం
కచభరాం గంధం ఘ్రాపయతి |
నచలతిచేన్మానవతీ తథాపి
కుచసంగాదనుకూలయతి ||

అవనతశిరసాప్యతి సుభగం
వివిధాలాపైర్వివశయతి |
ప్రవిమల కరరుహరచన విలాసై
ర్భువనపతి తం భూషయతి ||

లతాగృహమేళనం నవసై
కతవైభవ సౌఖ్యం దృష్ట్వా |
తతస్తతశ్చరసౌ కేలీ-
వ్రతచర్యాం తాం వాంఛంతౌ |

వనకుసుమ విశదవరవాసనయా-
ఘనసారరజోగంధైశ్చ |
జనయతి పవనే సపది వికారం-
వనితా పురుషౌ జనితాశౌ ||

ఏవం విచరన్ హేలా విముఖ-
శ్రీవేంకటగిరి దేవోయమ్ |
పావనరాధాపరిరంభసుఖ-
శ్రీ వైభవసుస్థిరో భవతి ||

Annamayya Keerthana – Radha Madhava Rati Charitamiti lyrics in English:

radhamadhavaraticaritamiti
bodhavaham srutibhusanam ||

gahane dvavapi gatva gatva
rahasi ratim prerayati sati |
viharatastada vilasantau
vihatagrhasau vivasau tau ||

lajjasabhala vilasalilaya
kajjalanayana vikarena |
hrjjavyavanahita hrdaya rati
ssajja sambhramacapala jata ||

purato yantam purusam vakulaih
kurantakairva kutajairva |
paramam praharati pascallagna-
giram vinasi vikirati mudam ||

hari surabhuruha marohativa
caranena katim samvestya |
parirancana sampaditapulakai
ssurucirjata sumalatikeva ||

vidhumukhadarsana vikalitalajja-
tvadharabimbaphalamasvadya |
madhuropayanamargena kucau
nidhivada tva nityasukhamita ||

suruciraketaka sumadala nakharai-
rvaracibukam sa parivrtya |
tarunimasindhau tadiyadrgjala-
carayugalam samsaktam cakara ||

vacana vilasairvasikrta tam
niculakunja manitadese |
pracurasaikate pallavasayane-
racitaratikala ragenasa ||

abhinavakalyanancitarupa-
vabhinivesa samyatacittau |
babhuvatu statparau venkata
vibhuna sa tadvidhina sataya ||

saca lajjaviksano bhavati tam
kacabharam gandham ghrapayati |
nacalaticenmanavati tathapi
kucasangadanukulayati ||

avanatasirasapyati subhagam
vividhalapairvivasayati |
pravimala kararuharacana vilasai
rbhuvanapati tam bhusayati ||

latagrhamelanam navasai
katavaibhava saukhyam drstva |
tatastatascarasau keli-
vratacaryam tam vamchantau |

vanakusuma visadavaravasanaya-
ghanasararajogandhaisca |
janayati pavane sapadi vikaram-
vanita purusau janitasau ||

evam vicaran hela vimukha-
srivenkatagiri devoyam |
pavanaradhaparirambhasukha-
sri vaibhavasusthiro bhavati ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *