Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Arya Durga Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਆਰ੍ਯਾਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Arya Durga Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਆਰ੍ਯਾਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

127 Views

ਆਰ੍ਯਾਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

ਆਰ੍ਯਾਦੁਰ੍ਗਾऽਭਿਧਾਨਾ ਹਿਮਨਗਦੁਹਿਤਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਰ੍ਧਾਸਨਸ੍ਥਾ
ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਣ੍ਮਾਤੁਰਸ੍ਯਾਖਿਲਜਨਵਿਨੁਤਾ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ਸ੍ਵਾਸਨੇऽਗ੍ਰ੍ਯੇ ।
ਗੀਤਾ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧੈਰ੍ਵਿਰਚਿਤਬਿਰੁਦੈਰ੍ਯਾऽਖਿਲਾਙ੍ਗੇਸ਼ੁ ਪੀਤਾ
ਸਂਵੀਤਾ ਭਕ੍ਤਵਨ੍ਦੈਰਤਿਸ਼ੁਭਚਰਿਤਾ ਦੇਵਤਾ ਨਃ ਪੁਨਾਤੁ ॥ ੧॥

ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸਾਮ੍ਬਪਤ੍ਨੀਂ ਵਿਦੁਰਖਿਲਜਨਾ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਸ਼੍ਰਯੇਣ
ਨਾਹਂ ਮਨ੍ਯੇ ਤਥਾ ਤ੍ਵਾਂ ਮਯਿ ਹਰਿਦਯਿਤਾਮਮ੍ਬੁਜੈਕਾਸਨਸ੍ਥਾਮ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਿਤ੍ਰਾ ਸ ਦੇਸ਼ੇ ਨਿਜਤਨੁਜਨਿਤਾ ਸ੍ਥਾਪ੍ਯਤੇ ਪ੍ਰੇਮਭਾਵਾਤ੍
ਏਤਾਦਸ਼੍ਯਾਨੁਭੂਤ੍ਯੋ ਦਧਿਤਟਸਵਿਧੇ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਂ ਤਰ੍ਕਯਾਮਿ ॥ ੨॥

ਨਾਸੀਦਾਲੋਕਿਤਾ ਤ੍ਵਤ੍ਤਨੁਰਤਿਰੁਚਿਰਾऽਦ੍ਯਾਵਧੀਤ੍ਯਾਤ੍ਮਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾ
ਲੋਕੋਕ੍ਤ੍ਯਾ ਮੇ ਭ੍ਰਮੋऽਭੂਤ੍ਸਰਸਿਜਨਿਲਯੇ ਨਾਮਯੁਗ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਰਾਰ੍ਥਾਤ੍ ।
ਸੋऽਯਂ ਸਰ੍ਵੋ ਨਿਰਸ੍ਤਸ੍ਤਵ ਕਨਕਮਯੀਂ ਮੂਰ੍ਤਿਮਾਲੋਕ੍ਯ ਸਦ੍ਯਃ
ਸਾऽਪਰ੍ਣਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਾਰ੍ਣਵਤਨੁਜਨਿਤੇ ਨ ਸ਼੍ਰੁਤਾ ਨਾਪਿ ਦਸ਼੍ਟਾ ॥ ੩॥

ਸ਼੍ਰੀਸੂਕ੍ਤੋਕ੍ਤਾਦ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਕਨਕਮਯਤਨੁਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਞ੍ਜੋਚ੍ਚਹਾਰਾ
ਸਾਰਾ ਲੋਕਤ੍ਰਯਾਨ੍ਤਰ੍ਭਗਵਤਿਭਵਤੀਤ੍ਯੇਵਮੇਵਾਗਮੋਕ੍ਤਮ੍ ।
ਤਨ੍ਨਾਮੋਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ਰਾਰ੍ਥਾਤ੍ਕਥਮਯਿ ਵਿਤਥਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ਸਰਿਨ੍ਨਾਥਕਨ੍ਯੇ
ਦਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥੇ ਵ੍ਯਰ੍ਥਤਰ੍ਕੋ ਹ੍ਯਨਯਪਥਗਤਿਂ ਸੂਚਯਤ੍ਯਰ੍ਥਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ॥ ੪॥

ਤਨ੍ਵਸ੍ਤੇ ਮਾਤਰਸ੍ਮਿਞ੍ਜਗਤਿ ਗੁਣਵਸ਼ਾਦ੍ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾਸ੍ਤਿਸ੍ਰ ਏਵ
ਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਗੀਸ਼੍ਚ ਤਾਸਾਂ ਪ੍ਰਥਮਮਭਿਹਿਤਾ ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਣਾ ਹ੍ਮਪਰ੍ਣਾ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ੍ਤੁ ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਾ ਵਿਸ਼ਦਤਨੁਰਥੋ ਭਾਰਤੀ ਚੇਦਮੂਸ਼ੁ
ਸ੍ਵਚ੍ਛਾ ਨੋਨਾਪਿ ਕਸ਼੍ਣਾ ਭਗਵਤਿ ਭਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰਸੀਤ੍ਯੇਵ ਸਿਦ੍ਧਮ੍ ॥ ੫॥

ਨਾਮਾਦ੍ਯਾਯਾਃ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਕਨਕਮਯਮਿਦਂ ਮਧ੍ਯਮਾਯਾਸ਼੍ਚ ਯਾਨ-
ਮਨ੍ਤ੍ਯਾਯਾਃ ਸਿਂਹਰੂਪਂ ਤ੍ਰਿਤਯਮਪਿ ਤਨੌ ਧਾਰਯਨ੍ਤ੍ਯਾਸ੍ਤਵੇਦਕ੍ ।
ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਨੂਤ੍ਨੈਵ ਸਰ੍ਵਾ ਵ੍ਯਵਹਤਿਸਰਣੀਰਿਨ੍ਦਿਰੇ ਚੇਦਤਰ੍ਕ੍ਯਾ
ਤ੍ਵਾਮਾਦ੍ਯਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣਮਯਤਨੁਂ ਚੇਤਸਾ ਚਿਨ੍ਤਯਾਮਿ ॥ ੬॥

ਤ੍ਵਦ੍ਰੂਪਜ੍ਞਾਨਕਾਮਾ ਵਿਵਿਧਵਿਧਸਮਾਕਪ੍ਤਤਰ੍ਕੈਰਨੇਕੈ-
ਰ੍ਨੋ ਸ਼ਕ੍ਤਾ ਨਿਰ੍ਜਰਾਸ੍ਤੇ ਵਿਧਿ-ਹਰਿ-ਹਰਸਂਜ੍ਞਾ ਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਪਾਦਾਃ ।
ਕਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮੇ ਭਵਿਤ੍ਰੀ ਜਲਨਿਧਿਤਨਯੇ ਜ੍ਞਾਤੁਮੁਗ੍ਰਂ ਤਵੇਦਂ
ਰੂਪਂ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾਦਪਿ ਵਿਤਥਫਲੋ ਮੇ ਬਭੂਵ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਃ ॥ ੭॥

ਅਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ਬ ਤ੍ਵਯ੍ਯਨੇਕੈਰਸ਼ੁਭਸ਼ੁਭਤਰੈਃ ਕਲ੍ਪਿਤੈਰਮ੍ਬ ਤਰ੍ਕੈ-
ਰਦ੍ਯਾਹਂ ਮਨ੍ਦਬੁਦ੍ਧਿਃ ਸਰਸਿਜਨਿਲਯੇ ਸਾਪਰਾਧੋऽਸ੍ਮਿ ਜਾਤਃ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਤ੍ਪਾਦਪਦ੍ਮਦ੍ਵਯਨਮਿਤਸ਼ਿਰਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਮ੍ਯੇਤਦੇਵ
ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮੇऽਪਰਾਧੋ ਹਰਿਹਰਦਯਿਤੇ ਭੇਦਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਨ ਮੇऽਸ੍ਤਿ ॥ ੮॥

ਆਰ੍ਯਾਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਮਨਨ੍ਤਕਵਿਨਾ ਕਤਮ੍ ।
ਤਵ ਪ੍ਰੀਤਿਕਰਂ ਭੂਯਾਦਿਤ੍ਯਭ੍ਯਰ੍ਥਨਮਮ੍ਬਿਕੇ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦਨਨ੍ਤਕਵਿਵਿਰਚਿਤਮਾਰ੍ਯਾਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *