Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Attalasundarashtakam Lyrics in English

Attalasundarashtakam Lyrics in English

125 Views

aṭṭālasundarāṣṭakam Lyrics in English:

vikramapandya uvaca-
kalyanacalakodandakantadordandamanditam ।
kabalikrtasamsaram kalaye’ttalasundaram ॥ 1॥

kalakutaprabhajalakalankikrtakandharam ।
kaladharam kalamaulim kalaye’ttalasundaram ॥ 2॥

kalakalam kalatitam kalavantam ca niakalam ।
kamalapatisamstutyam kalaye’ttalasundaram ॥ 3॥

kantardham kamaniyangam karunamrtasagaram ।
kalikalmaaadoaaghnam kalaye’ttalasundaram ॥ 4॥

kadambakananadhisam kamkaitarthasuradrumam ।
kamasasanamisanam kalaye’ttalasundaram ॥ 5॥

sratani mayaya yena brahmandani bahuni ca ।
rakaitani hatanyante kalaye’ttalasundaram ॥ 6॥

svabhaktajanasamtapa papapadmangatatparam ।
karanam sarvajagatam kalaye’ttalasundaram ॥ 7॥

kulasekharavamsotthabhupanam kuladaivatam ।
paripurnam cidanandam kalaye’ttalasundaram ॥ 8॥

attalavirasrisambhoraatakam varamiatadam ।
pathatam srnvatam sadyastanotu paramam sriyam ॥ 9॥

॥ iti srihalasyamahatmye vikramapandyakrtam attalasundaraatakam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *