Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Attalasundarashtakam Lyrics in Kannada | ಅಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಾಷ್ಟಕಮ್

Attalasundarashtakam Lyrics in Kannada | ಅಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಾಷ್ಟಕಮ್

118 Views

ಅಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ವಿಕ್ರಮಪಾಂಡ್ಯ ಉವಾಚ-
ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಕೋದಂಡಕಾನ್ತದೋರ್ದಂಡಮಂಡಿತಮ್ ।
ಕಬಲೀಕೃತಸಂಸಾರಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 1॥

ಕಾಲಕೂಟಪ್ರಭಾಜಾಲಕಳಂಕೀಕೃತಕನ್ಧರಮ್ ।
ಕಲಾಧರಂ ಕಲಾಮೌಳಿಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 2॥

ಕಾಲಕಾಲಂ ಕಲಾತೀತಂ ಕಲಾವನ್ತಂ ಚ ನಿಷ್ಕಳಮ್ ।
ಕಮಲಾಪತಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 3॥

ಕಾನ್ತಾರ್ಧಂ ಕಮನೀಯಾಂಗಂ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಮ್ ।
ಕಲಿಕಲ್ಮಷದೋಷಘ್ನಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 4॥

ಕದಮ್ಬಕಾನನಾಧೀಶಂ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥಸುರದ್ರುಮಮ್ ।
ಕಾಮಶಾಸನಮೀಶಾನಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 5॥

ಸೃಷ್ಟಾನಿ ಮಾಯಯಾ ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನಿ ಬಹೂನಿ ಚ ।
ರಕ್ಷಿತಾನಿ ಹತಾನ್ಯನ್ತೇ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 6॥

ಸ್ವಭಕ್ತಜನಸಂತಾಪ ಪಾಪಾಪದ್ಮಂಗತತ್ಪರಮ್ ।
ಕಾರಣಂ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 7॥

ಕುಲಶೇಖರವಂಶೋತ್ಥಭೂಪಾನಾಂ ಕುಲದೈವತಮ್ ।
ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಚಿದಾನನ್ದಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 8॥

ಅಟ್ಟಾಲವೀರಶ್ರೀಶಂಭೋರಷ್ಟಕಂ ವರಮಿಷ್ಟದಮ್ ।
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸದ್ಯಸ್ತನೋತು ಪರಮಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ವಿಕ್ರಮಪಾಂಡ್ಯಕೃತಂ ಅಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *