Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

97 Views

ಭೇದಭಙ್ಗಾಭಿಧಾನಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಚತುರ್ವಾಹನಾಭ್ಯಮ್ಬುಜಾದ್ಭೂತವನ್ತಂ ಭವನ್ತಂ ಭವಚ್ಛೇದಕರ್ತಾರಮುಗ್ರಮ್ |
ಮುಖಾನಾಂ ಚತುಷ್ಕಂ ದಧಾನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಶಿವಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೧||

ಉಮಾಙ್ಕಶ್ರಿತಂ ಸ್ವಂ ಕರಂ ಚೋತ್ಕ್ಷಿಪನ್ತಂ ಗಿರೀಶೋತ್ತಮಾಙ್ಗಸ್ಥಚನ್ದ್ರಂ ದಿಧೀರ್ಷುಮ್ |
ಮುಹುರ್ಗರ್ಜಿತಂ ಸಸ್ಮಿತಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಂ ಶಿವಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೨||

ಸುಮೇರೋಃ ಸಮನ್ತಾತ್ಸದೈವಾಶು ಯನ್ತಂ ಸಹಸ್ರೋಸ್ರಭಾಸಾ ನಭೋ ಭಾಸಯನ್ತಮ್ |
ಜಗದ್ಭದ್ರಹೇತೋರ್ಧೃತಾನೇಕರೂಪಂ ಶಿವಂ ವ್ಯಾಧಿಹರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೩||

ರಮಾಜಾನಕೀರುಕ್ಮಿಣೀಜಾಮ್ಬವತ್ಯಾದ್ಯನೇಕಸ್ವಶಕ್ತಿಸ್ಫುರದ್ವಾಮಭಾಗಮ್ |
ಹೃಷೀಕೇಶರಾಮಾಘಶಿತ್ರ್ವಾದಿಸಂಜ್ಞಂ ಶಿವಂ ಸರ್ವದಾತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ || ೪||

ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷರೂಪೇಣ ಋಕ್ಥಾನ್ಯವನ್ತಂ ಕುಬೇರಾಲಕೇಶಾದಿನಾಮೌಘವನ್ತಮ್ |
ಪುಲಸ್ತ್ಯಾನ್ವಯೋತ್ಪತ್ತಿಭಾಜಂ ವಿರಾಜಂ ಶಿವಂ ದ್ರವ್ಯದಾತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೫||

ಪ್ರಶಸ್ತಾರುವಿದ್ಯಾನಿಧಾನಂ ಸುಧಾನಂ ಸ್ವಭೂಸ್ವಾಪಪರ್ಯಙ್ಕತಾಂ ಸನ್ದಧಾನಮ್ |
ಅನನ್ತಾವತಾರಚ್ಛಲೇನಾಧಿಶೀಷ ಶಿವಂ ಭೂಮಿಧರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೬||

ಅನೇಕಕ್ರಿಯಾರೂಪನಾಮಪ್ರಕಾಶೈರ್ನಿಜಂ ದೇವತಾಪಞ್ಚಕಂ ದರ್ಶಯನ್ತಮ್ |
ತಥೈವಾವತಾರಾನ್ ದಶಾನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಲೋಕೇ ನಟಂ ವಾಖಿಲಂ ದೈವತಂ ಜ್ಯೋತಿರೀಡೇ ||೭||

ಶ್ರುತೇರ್ನೇಹ ನಾನೇತಿ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣೈರ್ಮುನಿಮ್ಯಸ್ತದರ್ಥಾವಯವೈಃ ಪುರಾಣೈಃ |
ನಿಜಾಮೇಕತಾಂ ದ್ಯೋತಯನ್ತಾಂ ಸುಧೀಮ್ಯಃ ಸದಾಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮಾನಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೮||

ಅಜಸ್ರೇಶ್ವರಾರಾಧನೇ ದತ್ತಚೇತಾ ಮಹಾತ್ಮಾಚ್ಯುತಾದ್ಯಾಶ್ರಮಾನ್ತಃ ಪರಿವ್ರಾಟ್ |
ಅಕಾರ್ಷೀದಿದಂ ಭೇದಭಙ್ಗಾಭಿಧಾನಂ ಮುದೇ ಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತರ್ಭಿದಾಭಙ್ಗಭಾಜಾಮ್ ||೯||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಶ್ರೀಮದಚ್ಯುತಾಶ್ರಮವಿರಚಿತಂ ಭೇದಭಙ್ಗಾಭಿಧಾನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *