Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Bilvashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ 2

Bilvashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ 2

49 Views

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada:

ತ್ರಿದಲಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಮ್ ।
ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 1॥

ತ್ರಿಶಾಕೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಶ್ಶುಭೈಃ ।
ತವ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 2॥

ದರ್ಶನಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ।
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 3॥

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಂ ಚ ಕಾಲಭೈರವದರ್ಶನಮ್ ।
ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 4॥

ತುಲಸೀ ಬಿಲ್ವನಿರ್ಗುಂಡೀ ಜಂಬೀರಾಮಲಕಂ ತಥಾ ।
ಪಂಚಬಿಲ್ವಮಿತಿ ಖ್ಯಾತಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 5॥

ತಟಾಕಂ ಧನನಿಕ್ಷೇಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಪ್ಯಂ ಶಿವಾಲಯಮ್ ।
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಮಹಾದಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 6॥

ದನ್ತ್ಯಶ್ವಕೋಟಿದಾನಾನಿ ಅಶ್ವಮೇಧಶತಾನಿ ಚ ।
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಮಹಾದಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 7॥

ಸಾಲಗ್ರಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಿಪ್ರಾನ್ನಂ ಶತಕೋಟಿಕಮ್ ।
ಯಜ್ಞಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 8॥

ಅಜ್ಞಾನೇನ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಜ್ಞಾನೇನಾಪಿ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ನಾಶಮಾಯಾತು ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 9॥

ಏಕೈಕಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ ಕೋಟಿಯಜ್ಞಫಲಂ ಲಭೇತ್ ।
ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 10॥

ಅಮೃತೋದ್ಭವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ।
ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ಕಂಟಕಾಘಾತಾ ಕಂಟಕೇಭ್ಯೋ ಹಿ ಮಾನವಾಃ ॥ 11॥

॥ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *