Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Ashtaka

Shri Yantrodharaka Mangala Ashtaka in Tamil: ॥ ஶ்ரீயந்த்ரோத்³தா⁴ரகமங்க³ளாஷ்டகம் ॥ பீ⁴மஸேநவிரசிதம் யந்த்ரோத்³தா⁴ரகநாமகோ ரகு⁴பதேராஜ்ஞாம் க்³ருʼஹீத்வார்ணவம் தீர்த்வாஶோகவநே ஸ்தி²தாம் ஸ்வஜநநீம் ஸீதாம் நிஶாம்யாஶுக:³ । க்ருʼத்வா ஸம்வித³மங்கு³லீயகமித³ம் த³த்வா ஶிரோபூ⁴ஷணம் ஸங்க்³ருʼஹ்யார்ணவமுத்பபாத ஹநூமாந் குர்யாத் ஸதா³…

Mrutyu Lyrics in Hindi: गारुडपुराणान्तर्गतम् सूत उवाच । स्तोत्रं तत्सं प्रवक्ष्यामि मार्कण्डेयन भाषितम् । स्तोत्रम् सर्वं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥ १॥ शङ्खचक्रधरं देवं व्यक्तरूपिणमव्ययम् ।…

Mrutyu Lyrics in Bengali: গারুডপুরাণান্তর্গতম্ সূত উবাচ । স্তোত্রং তত্সং প্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়ন ভাষিতম্ । স্তোত্রম্ সর্বং দামোদরং প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ১॥ শঙ্খচক্রধরং দেবং ব্যক্তরূপিণমব্যয়ম্ ।…

Mrutyu Lyrics in Gujarati: ગારુડપુરાણાન્તર્ગતમ્ સૂત ઉવાચ । સ્તોત્રં તત્સં પ્રવક્ષ્યામિ માર્કણ્ડેયન ભાષિતમ્ । સ્તોત્રમ્ સર્વં દામોદરં પ્રપન્નોઽસ્મિ કિન્નો મૃત્યુઃ કરિષ્યતિ ॥ ૧॥ શઙ્ખચક્રધરં દેવં વ્યક્તરૂપિણમવ્યયમ્ ।…

Mrutyu Lyrics in Punjabi: ਗਾਰੁਡਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍ ਸੂਤ ਉਵਾਚ । ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਤਤ੍ਸਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਨ ਭਾਸ਼ਿਤਮ੍ । ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਸਰ੍ਵਂ ਦਾਮੋਦਰਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨੋऽਸ੍ਮਿ ਕਿਨ੍ਨੋ ਮਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੧॥ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਧਰਂ ਦੇਵਂ ਵ੍ਯਕ੍ਤਰੂਪਿਣਮਵ੍ਯਯਮ੍ ।…

Mrutyu Lyrics in Kannada: ಗಾರುಡಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ಸೂತ ಉವಾಚ । ಸ್ತೋತ್ರಂ ತತ್ಸಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಭಾಷಿತಮ್ । ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸರ್ವಂ ದಾಮೋದರಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿನ್ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 1॥ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಿಣಮವ್ಯಯಮ್ ।…

Mrutyu Lyrics in Malayalam: ഗാരുഡപുരാണാന്തര്‍ഗതം സൂത ഉവാച । സ്തോത്രം തത്സം പ്രവക്ഷ്യാമി മാര്‍കണ്ഡേയന ഭാഷിതം । സ്തോത്രം സര്‍വം ദാമോദരം പ്രപന്നോഽസ്മി കിന്നോ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ॥ 1॥ ശങ്ഖചക്രധരം ദേവം വ്യക്തരൂപിണമവ്യയം ।…

Mrutyu Lyrics in Oriya: ଗାରୁଡପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତମ୍ ସୂତ ଉଵାଚ । ସ୍ତୋତ୍ରଂ ତତ୍ସଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ମାର୍କଣ୍ଡେୟନ ଭାଷିତମ୍ । ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ସର୍ଵଂ ଦାମୋଦରଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିନ୍ନୋ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥ ୧॥ ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧରଂ ଦେଵଂ ଵ୍ୟକ୍ତରୂପିଣମଵ୍ୟୟମ୍ ।…

Mrutyu Lyrics in Telugu: గారుడపురాణాన్తర్గతమ్ సూత ఉవాచ । స్తోత్రం తత్సం ప్రవక్ష్యామి మార్కణ్డేయన భాషితమ్ । స్తోత్రమ్ సర్వం దామోదరం ప్రపన్నోఽస్మి కిన్నో మృత్యుః కరిష్యతి ॥ ౧॥ శఙ్ఖచక్రధరం దేవం వ్యక్తరూపిణమవ్యయమ్ ।…