Ashtaka

Shri Tulasinamashtakastotram Ashtanamavalishcha Lyrics in Malayalam

ശ്രീതുലസീനാമാഷ്ടകസ്തോത്രം അഷ്ടനാമാവലിശ്ച Lyrics in Malayalam: വൃന്ദാ വൃന്ദാവനീ വിശ്വപൂജിതാ വിശ്വപാവനീ । പുഷ്പസാരാ നന്ദിനീ ച തുലസീ കൃഷ്ണജീവനീ ॥ ഏതന്നാമാഷ്ടകം...

Ashtaka

Shri Tulasinamashtakastotram Ashtanamavalishcha Lyrics in Oriya

ଶ୍ରୀତୁଲସୀନାମାଷ୍ଟକସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଅଷ୍ଟନାମାଵଲିଶ୍ଚ Lyrics in Oriya: ଵୃନ୍ଦା ଵୃନ୍ଦାଵନୀ ଵିଶ୍ଵପୂଜିତା ଵିଶ୍ଵପାଵନୀ । ପୁଷ୍ପସାରା ନନ୍ଦିନୀ ଚ ତୁଲସୀ କୃଷ୍ଣଜୀଵନୀ ॥ ଏତନ୍ନାମାଷ୍ଟକଂ...

Ashtaka

Shri Tulasinamashtakastotram Ashtanamavalishcha Lyrics in Telugu

శ్రీతులసీనామాష్టకస్తోత్రమ్ అష్టనామావలిశ్చ Lyrics in Telugu: వృన్దా వృన్దావనీ విశ్వపూజితా విశ్వపావనీ । పుష్పసారా నన్దినీ చ తులసీ కృష్ణజీవనీ ॥ ఏతన్నామాష్టకం...

Ashtaka

Shri Tulasinamashtakastotram Ashtanamavalishcha Lyrics in Tamil

ஶ்ரீதுளஸீநாமாஷ்டகஸ்தோத்ரம் அஷ்டநாமாவளிஶ்ச Lyrics in Tamil: வ்ருʼந்தா³ வ்ருʼந்தா³வநீ விஶ்வபூஜிதா விஶ்வபாவநீ । புஷ்பஸாரா நந்தி³நீ ச துளஸீ க்ருʼஷ்ணஜீவநீ ॥...

Ashtaka

Shri Tulasinamashtakastotram Ashtanamavalishcha Lyrics in Hindi

श्रीतुलसीनामाष्टकस्तोत्रम् अष्टनामावलिश्च Lyrics in Hindi: वृन्दा वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी । पुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी ॥ एतन्नामाष्टकं...

Ashtaka

Tulajashtakam Lyrics in Tamil |துலஜாஷ்டகம்

துலஜாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: து³க்³தே⁴ந்து³ குந்தோ³ஜ்ஜ்வலஸுந்த³ராங்கீ³ம் முக்தாப²லாஹாரவிபூ⁴ஷிதாங்கீ³ம் । ஶுப்⁴ராம்ப³ராம் ஸ்தநப⁴ராலஸாங்கீ³ம் வந்தே³ঽஹமாத்³யாம்...

Ashtaka

Tulajashtakam Lyrics in English

tulajāṣṭakam Lyrics in English: dugdhendu kundojjvalasundarangim muktaphalaharavibhusitangim । subhrambaram stanabharalasangim vande’hamadyam...

Ashtaka

Tulajashtakam Lyrics in Bengali | তুলজাষ্টকম্

তুলজাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: দুগ্ধেন্দু কুন্দোজ্জ্বলসুন্দরাঙ্গীং মুক্তাফলাহারবিভূষিতাঙ্গীম্ । শুভ্রাম্বরাং স্তনভরালসাঙ্গীং বন্দেঽহমাদ্যাং তুলজাভবানীম্ ॥ ১॥...

Ashtaka

Tulajashtakam Lyrics in Gujarati | ਤੁਲਜਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਤੁਲਜਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Gujarati: ਦੁਗ੍ਧੇਨ੍ਦੁ ਕੁਨ੍ਦੋਜ੍ਜ੍ਵਲਸੁਨ੍ਦਰਾਙ੍ਗੀਂ ਮੁਕ੍ਤਾਫਲਾਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਙ੍ਗੀਮ੍ । ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਮ੍ਬਰਾਂ ਸ੍ਤਨਭਰਾਲਸਾਙ੍ਗੀਂ ਵਨ੍ਦੇऽਹਮਾਦ੍ਯਾਂ ਤੁਲਜਾਭਵਾਨੀਮ੍ ॥ ੧॥...