Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Marathi Stotras

Home / (Page 2)

निर्गुण मानसपूजा Lyrics in Marathi: || निर्गुण मानसपूजा || (शन्कर बगवत्पाद) अखण्डे सच्चिदानन्दे निर्विकल्पैकरूपिणि . स्थिते.अद्वितीयभावे.अपि कथं पूजा विधीयते || 1 || पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम.ह .…

निर्वाणमञ्चरि Lyrics in Marathi: .. निर्वाणमञ्चरि .. (शन्कर बगवत्पाद) अहं नामरो नैव मर्त्यो न दैत्यो न गन्धर्वयक्शः पिशाचप्रभेदः . पुमान्नैव न स्त्री तथा नैव श्हण्डः प्रकृश्ह्टः प्रकाशस्वरूपः…

बिल्वाश्टकम Lyrics in Marathi: बिल्वाश्टकम.ह त्रिदळं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुश्हम.ह . त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम.ह .. त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च ह्यच्च्हिद्रैः कोमलैःशुभैः . शिवपूजां करिश्ह्यामि ह्येकबिल्वं शिवार्पणम.ह .. अखण्ड बिल्व…

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं कात्यायनीसेवितम । गङ्गातुङ्गतरङ्गरञ्जित जटाभारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणममुं मृत्युञ्जयं भावये ॥ 1 ॥ आगत्य मृत्युञ्जय…

अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम Lyrics in Marathi: अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम । औम अस्य श्रीमहामृत्यञ्जयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमार्कण्डेय ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, श्रीमृत्युञ्जयो देवता, गौरी शक्तिः, मम सर्वारिष्टसमस्तमृत्युशान्त्यर्थं सकलैश्वर्यप्राप्त्यर्थं च जपे विनियोगः…

शिव अष्टोत्तर नामशतक स्तोत्रम Lyrics in Marathi: शिवाष्टोत्तरनामशतकस्तोत्रम । देवा ऊचुः ॥ जय शंभो विभो रुद्र स्वयंभो जय शङ्कर । जयेश्वर जयेशान जय सर्वज्ञ कामद ॥ 1…

अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: अनादिकल्पेश्वरस्तोत्रम । कर्पूरगौरो भुजगेन्द्रहारो गङ्गाधरो लोकहितावरः सः । सर्वेश्वरो देववरोऽप्यघोरो योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ 1 ॥ कैलासवासी गिरिजाविलासी श्मशानवासी सुमनोनिवासी ।…

शिवस्तुति (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचिता) Lyrics in Marathi: शिवस्तुतिः । (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचिता) स्फुटं स्फटिकसप्रभं स्फुटितहारकश्रीजटं शशाङ्कदलशेखरं कपिलफुल्लनेत्रत्रयम । तरक्षुवरकृत्तिमद्भुजगभूषणं भूतिमत्कदा नु शितिकण्ठ ते…

सदाशिव महेन्द्र स्तुति Lyrics in Marathi: सदाशिवमहेन्द्रस्तुतिः । परतत्त्वलीनमनसे प्रणमद्भवबन्धमोचनायाशु । प्रकटितपरतत्त्वाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥ 1 ॥ परमशिवेन्द्रकराम्बुजसंभूताय प्रणम्रवरदाय । पदधूतपङ्कजाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥ 2…

शिवानन्दलहरी स्तोत्रम Lyrics in Marathi: शिवानन्दलहरीस्तोत्रम । पुरे पौरान्पश्यन्नरयुवतिनामाकृतिमयान सुवेशान स्वर्णालङ्करणकलिताञ्चित्रसद्रुशान । स्वयं साक्षी द्रष्टेत्यपि च कलयंस्तैः सह रमन मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ 1 ॥ वने…