Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Marathi Stotras

सदाशिव पञ्चरत्नम Lyrics in Marathi: सदाशिवपञ्चरत्नम । यत्सन्दर्शनमात्राद्भक्तिर्जाताप्यविद्धकर्णस्य । तत्सन्दर्शनमधुना कृत्वा नूनं कृतार्थोऽस्मि ॥ 1 ॥ योऽनिशमात्मन्येव ह्यात्मानं सन्दधद्वीथ्याम । भस्मच्छन्नानल इव जडाकृतिश्चरति तं नौमि ॥ 2…

शिव नामावलि अष्टकम Lyrics in Marathi: शिवनामावल्यष्टकम । हे चन्द्रचूड मदनान्तक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो । भूतेश भीतभयसूदन मामनाथं संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 1 ॥ हे…

दोष स्तोत्राष्टकम Lyrics in Marathi: प्रदोषस्तोत्राष्टकम । सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि । संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदांबुरुहस्य सेवा ॥ 1 ॥ ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे…

अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: अर्धनारीनटेश्वरस्तोत्रम । चांपेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय । धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवयै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजःपुञ्जविचर्चिताय । कॄतस्मरायै विकॄतस्मराय…

अर्धनारीश्वराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम Lyrics in Marathi: चामुण्डिकाम्बा श्रीकन्ठः पार्वती परमेश्वरः . महाराघ्य़ीमहादेवस्सदाराध्या सदाशिवः || 1 || शिवार्धाण्‍गी शिवार्धाण्‍गो भैरवी कालभैरवः . शक्ति त्रितय रूपाढ्या मूर्तित्रितय रूपवान ||…

उमामहेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम । नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ॥ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम । नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ नमह…

काशि पन्चकम Lyrics in Marathi: मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च . घ्य़ानप्रवाहा विमलादिगण्‍गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा || 1 || यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासम.ह . सच्चित्सुखैका…

गोष्ठेश्वराष्टकम Lyrics in Marathi: सत्यज्ञानमनन्तमद्वयसुखाकारं गुहान्तःस्थित\- श्रीचिद्व्योम्नि चिदर्करूपममलं यद ब्रह्म तत्त्वं परम . निर्बीजस्थलमध्यभागविलसद्गोष्ठोत्थवल्मीक\- संभूतं सत पुरतो विभात्यहह तद्गोष्ठेशलिण्गात्मना || 1 || सर्वज्ञत्वनिदानभूतकरुणामूर्तिस्वरूपामला चिच्च्हक्तिर्जडशक्तिकैतववशात काञ्चीनदीत्वं गता .…

चन्द्रमौलीश्वर वर्णमाला स्तुति Lyrics in Marathi: श्रीपतिप्रमुखादेवाः स्वेप्सितार्थस्य सिद्दये । यं स्तुवन्ति समर्चन्ति नमन्ति च भजामि तं ॥ 1 ॥ चंचच्चन्द्रकलाचूडः चन्द्रिकाधवलः शिवः । प्रत्यञ्चं स्फोरयत्याशु चञ्चले…