Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Shiva Stotram

కాలభైరవాష్టకమ్ Lyrics in Telugu : శివాయ నమః || కాలభైరవ అష్టకమ్ దేవరాజసేవ్యమానపావనాఙ్ఘ్రిపఙ్కజం వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిన్దుశేఖరం కృపాకరమ్ నారదాదియోగివృన్దవన్దితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే|| ౧|| భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం నీలకణ్ఠమీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనమ్ | కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం కాశికా…

శ్రీరామనాథ స్తుతిః Lyrics in Telugu : శ్రీరామపూజితపదామ్బుజ చాపపాణే శ్రీచకరాజకృతవాస కృపామ్బురాశే | శ్రీసేతుమూలచరణప్రవణాన్తరఙ్గ శ్రీరామనాథ లఘు తారయ జన్మవార్ధిమ్ ||౧|| నమ్రాఘవృన్దవినివారణబద్ధదీక్ష శైలాధిరాజతనయాపరిరబ్ధవర్ష్మన్ | శ్రీనాథముఖ్యసురవర్యనిషేవితాఙ్ఘ్రే శ్రీరామనాథ లఘు తారయ జన్మవార్ధిమ్ ||౨|| శూరాహితేభవదనాశ్రితపార్శ్వభాగ…

పరమాత్మాష్టకమ్ Lyrics in Telugu : శివాయ నమః || పరమాత్మా అష్టకమ్ పరమాత్మంస్తవ ప్రాప్తౌ కుశలోఽస్మి న సంశయః | తథాపి మే మనో దుష్టం భోగేషు రమతే సదా ||౧|| యదా యదా తు…

శంభుస్తవః Lyrics in Telugu : శివాయ నమః || శంభుస్తవః | కైలాసశైలనిలయాత్కలికల్మషఘ్నా- చ్చన్ద్రార్ధభూషితజటాద్వటమూలవాసాత్ | నమ్రోత్తమాఙ్గవినివేశితహస్తపద్మా- చ్ఛంభోః పరం కిమపి దైవమహం న జానే ||౧|| నాకాధినాథకరపల్లవసేవితాఙ్ఘ్రే- ర్నాగాస్యషణ్ముఖవిభాసితపార్శ్వభాగాత్ | నిర్వ్యాజపూర్ణకరుణాన్నిఖిలామరేడ్యా- చ్ఛంభోః పరం…

శ్రీశివ సువర్ణమాలా స్తవః Lyrics in Telugu : అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డజననీనాయకప్రభో | అనేకప్రముఖస్కన్దపరిసేవిత పాహి మామ్ ||౧|| ఆకారాపారనిర్వ్యాజకరుణాయాః సతీపతే | ఆశాభిపూరకానమ్రవితతేః పాహి శఙ్కర ||౨|| ఇభాశ్వముఖసంపత్తిదానదక్షకృపాలవ | ఇష్టప్రాలేయశైలేన్ద్రపుత్ర్యాః పాహి గిరీశ మామ్ ||౩||…

శ్రీకాలాన్తకాష్టకమ్ Lyrics in Telugu : శివాయ నమః || శ్రీకాలాన్తక అష్టకమ్ కమలాపతిముఖసురవరపూజిత కాకోలభాసితగ్రీవ | కాకోదరపతిభూషణ కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౧|| కమలాభిమానవారణదక్షాఙ్ఘ్రే విమలశేముషీదాయిన్ | నతకామితఫలదాయక కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౨|| కరుణాసాగర…

శ్రీశివస్తుతి కదమ్బమ్ Lyrics in Telugu : ఆహ్లాదజనకస్యాద్య సాన్నిధ్యాత్తవ శఙ్కర | చన్ద్రశ్చన్ద్రత్వమాపేదే జానే చన్ద్రలసజ్జట ||౧|| కాలకూటం నిగృహ్యాదావరక్షః సకలం జగత్ | కో వాఽత్ర విస్మయః శంభో కాలస్యైకస్య నిగ్రహే ||౨|| అభవస్త్వం…

శ్రీశివ నవరత్నమాలా స్తవః Lyrics in Telugu : కలయ కలావిత్ప్రవరం కలయా నీహారదీధితేః శీర్షమ్ | సతతమలఙ్కుర్వాణ ప్రయతావనదీక్ష యక్షరాజసఖ ||౧|| కాన్తాగేన్ద్రసుతాయాః శాన్తాహఙ్కారచిన్త్యచిద్రూప | కాన్తారఖేలనరుచే శాన్తాన్తఃకరణమేనమవ శంభో ||౨|| దాక్షాయణీమనోఽమ్బుజభానో వీక్షావితీర్ణవినతేష్ట |…

నిర్వాణషట్కమ్ Lyrics in Telugu : శివాయ నమః || నిర్వాణ షట్కమ్ మనోబుద్ధ్యహఙ్కారచిత్తాని నాహం న చ శ్రోత్రజిహ్వే న చ ఘ్రణనేత్రే | న చ వ్యోమ భూమిర్న తేజో న వాయుశ్చిదానన్దరూపః శివోఽహం…

శ్రీకణ్ఠ అష్టకమ్ Lyrics in Telugu : యః పాదపపిహితతనుః ప్రకాశతాం పరశురామెణ | నీతః సొఽవ్యాత్సతతం శ్రీకణ్ఠః పాదనమ్రకల్పతరుః ||౧|| యః కాలం జితగర్వం కృత్వా క్షణతొ మృకణ్డుమునిసూనుమ్ | నిర్భయమకరొత్సొఽవ్యచ్ఛ్రీకణ్ఠః పాదనమ్రకల్పతరుః ||౨|| కుష్ఠాపస్మారముఖా…