Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Vishnu Stotram

ஏழு மலைவாசா ஜெய ஸ்ரீநிவாசா ஏகாந்த சேவை தரும் ஏகஸ்வரூபா (ஏழு) வைகுண்ட புரவாச வேங்கட ரமணா வையகம் உய்யவே வந்தருள் புரிவாய் (ஏழு) பாற்கடலுள் பள்ளி கொண்ட பரந்தாமனே பாரினிலே பக்தர்களைக் காத்தருள்பவனே (ஏழு) தினம்…

॥ एकश्लोकी सुन्दरकाण्डम् ॥ यस्य श्रीहनुमाननुग्रह बलात्तीर्णाम्बुधिर्लीलया लङ्कां प्राप्य निशाम्य रामदयिताम् भङ्क्त्वा वनं राक्षसान् । अक्षादीन् विनिहत्य वीक्ष्य दशकम् दग्ध्वा पुरीं तां पुनः तीर्णाब्धिः कपिभिर्युतो यमनमत् तम्…

॥ একশ্লোকী সুন্দরকাণ্ডম্ ॥ য়স্য শ্রীহনুমাননুগ্রহ বলাত্তীর্ণাম্বুধির্লীলয়া লঙ্কাং প্রাপ্য নিশাম্য রামদয়িতাম্ ভঙ্ক্ত্বা বনং রাক্ষসান্ । অক্ষাদীন্ বিনিহত্য বীক্ষ্য দশকম্ দগ্ধ্বা পুরীং তাং পুনঃ তীর্ণাব্ধিঃ কপিভির্যুতো য়মনমত্ তম্…

॥ એકશ્લોકી સુન્દરકાણ્ડમ્ ॥ યસ્ય શ્રીહનુમાનનુગ્રહ બલાત્તીર્ણામ્બુધિર્લીલયા લઙ્કાં પ્રાપ્ય નિશામ્ય રામદયિતામ્ ભઙ્ક્ત્વા વનં રાક્ષસાન્ । અક્ષાદીન્ વિનિહત્ય વીક્ષ્ય દશકમ્ દગ્ધ્વા પુરીં તાં પુનઃ તીર્ણાબ્ધિઃ કપિભિર્યુતો યમનમત્ તમ્…

॥ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕੀ ਸੁਨ੍ਦਰਕਾਣ੍ਡਮ੍ ॥ ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਾਨਨੁਗ੍ਰਹ ਬਲਾਤ੍ਤੀਰ੍ਣਾਮ੍ਬੁਧਿਰ੍ਲੀਲਯਾ ਲਙ੍ਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਨਿਸ਼ਾਮ੍ਯ ਰਾਮਦਯਿਤਾਮ੍ ਭਙ੍ਕ੍ਤ੍ਵਾ ਵਨਂ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨ੍ । ਅਕ੍ਸ਼ਾਦੀਨ੍ ਵਿਨਿਹਤ੍ਯ ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਦਸ਼ਕਮ੍ ਦਗ੍ਧ੍ਵਾ ਪੁਰੀਂ ਤਾਂ ਪੁਨਃ ਤੀਰ੍ਣਾਬ੍ਧਿਃ ਕਪਿਭਿਰ੍ਯੁਤੋ ਯਮਨਮਤ੍ ਤਮ੍…

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕೀ ಸುನ್ದರಕಾಂಡಮ್ ॥ ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮಾನನುಗ್ರಹ ಬಲಾತ್ತೀರ್ಣಾಮ್ಬುಧಿರ್ಲೀಲಯಾ ಲಂಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಶಾಮ್ಯ ರಾಮದಯಿತಾಮ್ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ವನಂ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ । ಅಕ್ಷಾದೀನ್ ವಿನಿಹತ್ಯ ವೀಕ್ಷ್ಯ ದಶಕಮ್ ದಗ್ಧ್ವಾ ಪುರೀಂ ತಾಂ ಪುನಃ ತೀರ್ಣಾಬ್ಧಿಃ ಕಪಿಭಿರ್ಯುತೋ ಯಮನಮತ್ ತಮ್…

॥ ഏകശ്ലോകീ സുന്ദരകാണ്ഡം ॥ യസ്യ ശ്രീഹനുമാനനുഗ്രഹ ബലാത്തീര്‍ണാംബുധിര്ലീലയാ ലങ്കാം പ്രാപ്യ നിശാംയ രാമദയിതാം ഭങ്ക്ത്വാ വനം രാക്ഷസാന്‍ । അക്ഷാദീന്‍ വിനിഹത്യ വീക്ഷ്യ ദശകം ദഗ്ധ്വാ പുരീം താം പുനഃ തീര്‍ണാബ്ധിഃ കപിഭിര്യുതോ യമനമത് തം…

॥ ଏକଶ୍ଲୋକୀ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡମ୍ ॥ ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୀହନୁମାନନୁଗ୍ରହ ବଲାତ୍ତୀର୍ଣାମ୍ବୁଧିର୍ଲୀଲୟା ଲଙ୍କାଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ନିଶାମ୍ୟ ରାମଦୟିତାମ୍ ଭଙ୍କ୍ତ୍ଵା ଵନଂ ରାକ୍ଷସାନ୍ । ଅକ୍ଷାଦୀନ୍ ଵିନିହତ୍ୟ ଵୀକ୍ଷ୍ୟ ଦଶକମ୍ ଦଗ୍ଧ୍ଵା ପୁରୀଂ ତାଂ ପୁନଃ ତୀର୍ଣାବ୍ଧିଃ କପିଭିର୍ୟୁତୋ ୟମନମତ୍ ତମ୍…

॥ ఏకశ్లోకీ సున్దరకాణ్డమ్ ॥ యస్య శ్రీహనుమాననుగ్రహ బలాత్తీర్ణామ్బుధిర్లీలయా లఙ్కాం ప్రాప్య నిశామ్య రామదయితామ్ భఙ్క్త్వా వనం రాక్షసాన్ । అక్షాదీన్ వినిహత్య వీక్ష్య దశకమ్ దగ్ధ్వా పురీం తాం పునః తీర్ణాబ్ధిః కపిభిర్యుతో యమనమత్ తమ్…

1 2 35