1 Sri Krsna Stotras

Sri Krishna Stotras, Stotras of Sri Krishna, Sri Krishna Sahasranamam, Krishna Stotras

1 Sri Krsna Stotras

Sri Vittala Stavaraja Lyrics in Hindi

Sri Vittala Stavaraja in Hindi: ॥ ஶ்ரீ விட்டல ஸ்தவராஜ꞉ ॥ ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீவிட்²ட²லஸ்தவராஜஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வான் வேத³வ்யாஸ ருஷி꞉ அதிஜக³தீ ச²ந்த³꞉...

1 Sri Krsna Stotras

Sri Vittala Stavaraja Lyrics in Kannada

Sri Vittala Stavaraja in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಸ್ತವರಾಜಃ ॥ ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಸ್ತವರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿಃ ಅತಿಜಗತೀ ಛಂದಃ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ...

1 Sri Krsna Stotras

Sri Vittala Stavaraja Lyrics in Tamil

Sri Vittala Stavaraja in Tamil: ॥ ஶ்ரீ விட்டல ஸ்தவராஜ꞉ ॥ ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீவிட்²ட²லஸ்தவராஜஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வான் வேத³வ்யாஸ ருஷி꞉ அதிஜக³தீ ச²ந்த³꞉...

1 Sri Krsna Stotras

Sri Vittala Stavaraja Lyrics in Telugu

Sri Vittala Stavaraja in Telugu : ॥ శ్రీ విఠ్ఠల స్తవరాజః ॥ ఓం అస్య శ్రీవిఠ్ఠలస్తవరాజస్తోత్రమహామంత్రస్య భగవాన్ వేదవ్యాస ఋషిః అతిజగతీ ఛందః శ్రీవిఠ్ఠలః పరమాత్మా...

1 Sri Krsna Stotras

Sri Vittala Kavacham Lyrics in Hindi

Sri Vittala Kavacham in Hindi: ॥ श्री विठ्ठल कवचम् ॥ ओं अस्य श्री विठ्ठलकवचस्तोत्र महामन्त्रस्य श्री पुरन्दर ऋषिः श्री गुरुः परमात्मा श्रीविठ्ठलो देवता...

1 Sri Krsna Stotras

Sri Vittala Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Vittala Kavacham in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಕವಚಂ ॥ ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲಕವಚಸೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್...

1 Sri Krsna Stotras

Sri Vittala Kavacham Lyrics in Tamil

Sri Vittala Kavacham in Tamil: ॥ ஶ்ரீ விட்டல கவசம் ॥ ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ விட்²ட²லகவசஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீ புரந்த³ர ருஷி꞉ ஶ்ரீ கு³ரு꞉ பரமாத்மா ஶ்ரீவிட்²ட²லோ...

1 Sri Krsna Stotras

Sri Vittala Kavacham Lyrics in Telugu

Sri Vittala Kavacham in Telugu: ॥ శ్రీ విఠ్ఠల కవచమ్ ॥ ఓం అస్య శ్రీ విఠ్ఠలకవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీ పురందర ఋషిః శ్రీ గురుః పరమాత్మా శ్రీవిఠ్ఠలో దేవతా...