Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada and English

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada and English

671 Views

Dakaradi Sree Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |

ಮಮ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಚ ಶಿವಪೂರ್ವವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ತತ್ಪಠ್ಯತಾಂ ವಿಧಾನೇನ ತದಾ ಸರ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ || 1 ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವೀ ಶ್ರಾವಯಾಮಾಸ ತಚ್ಚತಾನ್ |
ತದೇವ ನಾಮ ಸಾಹಸ್ರಂ ದಕಾರಾದಿ ವರಾನನೇ || 2 ||

ರೋಗದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶೋಕದುಃಖವಿನಾಶಕಮ್ |
ಸರ್ವಾಸಾಂ ಪೂಜಿತಂ ನಾಮ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವತಾ ಮತಾ || 3 ||

ನಿಜಬೀಜಂ ಭವೇದ್ ಬೀಜಂ ಮಂತ್ರಂ ಕೀಲಕಮುಚ್ಯತೇ |
ಸರ್ವಾಶಾಪೂರಣೇ ದೇವಿ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ತಿತಃ || 4 ||

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದಕಾರಾದಿದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ |
ಶಿವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ,
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವತಾ, ದುಂ ಬೀಜಂ, ದುಂ ಕೀಲಕಂ,
ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯರೋಗಶೋಕನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ
ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್
ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಸಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿಸ್ಕಂಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಂ
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲಸದ್ಧಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಮ್ |
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಕ್ರಗದಾಸಿಖೇಟವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ ||

ದುಂ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹರಾ ದುರ್ಗಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಾನುಸಂಚಾರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗನಿವಾಸಿನೀ || 1 ||

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಚ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವೇಶಿನೀ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಕೃತಾವಾಸಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಜಯಪ್ರಿಯಾ || 2 ||

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಥಿತಾತ್ಮಿಕಾ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ತುತಿಪರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಮೃತಿಪರಾ || 3 ||

ದ್ರುಗಮಾರ್ಗಸದಾಸ್ಥಾಲೀ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಥಲಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗವಿಲಾಸಿನೀ || 4 ||

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗತ್ಯಕ್ತವಸ್ತ್ರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನೀ |
ದುರ್ಗಾಸುರನಿಹಂತ್ರೀ ನ ದುರ್ಗಾಸುರನಿಷೂದಿನೀ|| 5 ||

ದುರ್ಗಾಸರಹರ ದೂತೀ ದುರ್ಗಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ |
ದುರ್ಗಾಸುರವಧೊನ್ಮತ್ತಾ ದುರ್ಗಾಸುರವಧೊತ್ಸುಕಾ || 6 ||

ದುರ್ಗಾಸುರವಧೊತ್ಸಾಹಾ ದುರ್ಗಾಸುರವಧೊದ್ಯತಾ |
ದುರ್ಗಾಸುರವಧಪ್ರೇಪ್ಸುರ್ದುಗಾಸುರಮಖಾಂತಕೃತ್ || 7 ||

ದುರ್ಗಾಸುರಧ್ವಂಸತೊಷಾ ದುರ್ಗದಾನವದಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗವಿದ್ರಾವಣಕರೀ ದುರ್ಗವಿದ್ರಾವಣೀ ಸದಾ || 8 ||

ದುರ್ಗವಿಕ್ಷೊಭಣಕರೀ ದುರ್ಗಶೀರ್ಷನಿಕೃಂತಿನೀ |
ದುರ್ಗವಿಧ್ವಂಸನಕರಿ ದುರ್ಗದೈತ್ಯನಿಕೃಂತಿನೀ || 9 ||

ದುರ್ಗದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರಾ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಂತಕಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗದೈತ್ಯಹರತ್ರಾತ್ರೀ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಸೃಗುನ್ಮದಾ || 1ಓ ||

ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಶನಕರೀ ದುರ್ಗಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಾ |
ದುರ್ಗಯುದ್ಧೊತ್ಸವಕರೀ ದುರ್ಗಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾ || 11 ||

ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾಸವರತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧವಿಮರ್ದಿನೀ |
ದುರ್ಗಯುದ್ಧಹಾಸ್ಯರತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ || 12 ||

ದುರ್ಗಯುದ್ಧಮಹಾಮತ್ತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾನುಸಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗಯುದ್ಧೊತ್ಸವೊತ್ಸಾಹಾ ದುರ್ಗದೇಶನಿಷೇವಿಣೀ || 13 ||

ದುರ್ಗದೇಶವಾಸರತಾ ದುರ್ಗದೇಶವಿಲಾಸಿನೀ |
ದುರ್ಗದೇಶಾರ್ಚನರತಾ ದುರ್ಗದೇಶಜನಪ್ರಿಯಾ || 14 ||

ದುರ್ಗಮಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಧ್ಯಾನುಸಾಧನಾ |
ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಮಧ್ಯಾನಾ ದುರ್ಗಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 15 ||

ದುರ್ಗಮಾಗಮಸಂಧಾನಾ ದುರ್ಗಮಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾ |
ದುರ್ಗಮಾಗಮದುರ್ಙ್ಞೇಯಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತಾ || 16 ||

ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಮಾನ್ಯಾ ಚ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಪೂಜಿತಾ |
ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸುಪ್ರೀತಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಹರ್ಷದಾ || 17 ||

ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಮಾನಿತಾ |
ದುರ್ಗಮಾಚಾರಸಂತುಷ್ಟಾ ದುರ್ಗಮಾಚಾರತೊಷಿತಾ || 18 ||

ದುರ್ಗಮಾಚಾರನಿರ್ವೃತ್ತಾ ದುರ್ಗಮಾಚಾರಪೂಜಿತಾ |
ದುರ್ಗಮಾಚಾರಕಲಿತಾ ದುರ್ಗಮಸ್ಥಾನದಾಯಿನೀ || 19 ||

ದುರ್ಗಮಪ್ರೇಮನಿರತಾ ದುರ್ಗಮದ್ರವಿಣಪ್ರದಾ |
ದುರ್ಗಮಾಂಬುಜಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ದುರ್ಗಮಾಂಬುಜವಾಸಿನೀ || 2ಓ ||

ದುರ್ಗನಾಡೀಮಾರ್ಗಗತಿರ್ದುರ್ಗನಾಡೀಪ್ರಚಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗನಾಡೀಪದ್ಮರತಾ ದುರ್ಗನಾಡ್ಯಂಬುಜಾಸ್ಥಿತಾ || 21 ||

ದುರ್ಗನಾಡೀಗತಾಯಾತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಕೃತಾಸ್ಪದಾ |
ದುರ್ಗನಾಡೀರತರತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಶಸಂಸ್ತುತಾ || 22 ||

ದುರ್ಗನಾಡೀಶ್ವರರತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಶಚುಂಬಿತಾ |
ದುರ್ಗನಾಡೀಶಕ್ರೊಡಸ್ಥಾ ದುರ್ಗನಾಡ್ಯುತ್ಥಿತೊತ್ಸುಕಾ || 23 ||

ದುರ್ಗನಾಡ್ಯಾರೊಹಣಾ ಚ ದುರ್ಗನಾಡೀನಿಷೇವಿತಾ |
ದರಿಸ್ಥಾನಾ ದರಿಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ದನುಜಾಂತಕೃತ್ || 24 ||

ದರೀಕೃತತಪಸ್ಯಾ ಚ ದರೀಕೃತಹರಾರ್ಚನಾ |
ದರೀಜಾಪಿತದಿಷ್ಟಾ ಚ ದರೀಕೃತರತಿಕ್ರಿಯಾ || 25 ||

ದರೀಕೃತಹರಾರ್ಹಾ ಚ ದರೀಕ್ರೀಡಿತಪುತ್ರಿಕಾ |
ದರೀಸಂದರ್ಶನರತಾ ದರೀರೊಪಿತವೃಶ್ಚಿಕಾ || 26 ||

ದರೀಗುಪ್ತಿಕೌತುಕಾಢ್ಯಾ ದರೀಭ್ರಮಣತತ್ಪರಾ |
ದನುಜಾಂತಕರೀ ದೀನಾ ದನುಸಂತಾನದಾರಿಣೀ || 27 ||

ದನುಜಧ್ವಂಸಿನೀ ದೂನಾ ದನುಜೇಂದ್ರವಿನಾಶಿನೀ |
ದಾನವಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ದಾನವಾನಾಂ ಭಯಂಕರೀ || 28 ||

ದಾನವೀ ದಾನವಾರಾಧ್ಯಾ ದಾನವೇಂದ್ರವರಪ್ರದಾ |
ದಾನವೇಂದ್ರನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ದಾನವದ್ವೇಷಿಣೀ ಸತೀ || 29 ||

ದಾನವಾರಿಪ್ರೇಮರತಾ ದಾನವಾರಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದಾನವರಿಕೃತಾರ್ಚಾ ಚ ದಾನವಾರಿವಿಭೂತಿದಾ || 3ಓ ||

ದಾನವಾರಿಮಹಾನಂದಾ ದಾನವಾರಿರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾನವಾರಿದಾನರತಾ ದಾನವಾರಿಕೃತಾಸ್ಪದಾ || 31 ||

ದಾನವಾರಿಸ್ತುತಿರತಾ ದಾನವಾರಿಸ್ಮೃತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾನವಾರ್ಯಾಹಾರರತಾ ದಾನವಾರಿಪ್ರಬೊಧಿನೀ || 32 ||

ದಾನವಾರಿಧೃತಪ್ರೇಮಾ ದುಃಖಶೊಕವಿಮೊಚಿನೀ |
ದುಃಖಹಂತ್ರೀ ದುಃಖದತ್ರೀ ದುಃಖನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ || 33 ||

ದುಃಖನಿರ್ಮೂಲನಕರೀ ದುಃಖದಾರ್ಯರಿನಾಶಿನೀ |
ದುಃಖಹರಾ ದುಃಖನಾಶಾ ದುಃಖಗ್ರಾಮಾ ದುರಾಸದಾ || 34 ||

ದುಃಖಹೀನಾ ದುಃಖಧಾರಾ ದ್ರವಿಣಾಚಾರದಾಯಿನೀ |
ದ್ರವಿಣೊತ್ಸರ್ಗಸಂತುಷ್ಟಾ ದ್ರವಿಣತ್ಯಾಗತೊಷಿಕಾ || 35 ||

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಸಂತುಷ್ಟಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಮಾನದಾ |
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಹರ್ಷಾಢ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶತುಷ್ಟಿದಾ || 36 ||

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಕರೀ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಾತುರಾ |
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನೊತ್ಸಾಹಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಸಾಧಿಕಾ || 37 ||

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಮತಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಪುತ್ರಿಕಾ |
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶರಕ್ಷಿಣೀ ದ್ರವಿಣಸ್ತೊಮದಾಯಿನೀ || 38 ||

ದ್ರವಿಣಕರ್ಷಣಕರೀ ದ್ರವಿಣೌಘವಿಸರ್ಜಿನೀ |
ದ್ರವಿಣಾಚಲದಾನಾಢ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಾಚಲವಾಸಿನೀ || 39 ||

ದೀನಮಾತಾ ದಿನಬಂಧುರ್ದೀನವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ |
ದೀನಸೇವ್ಯಾ ದೀನಸಿದ್ಧಾ ದೀನಸಾಧ್ಯಾ ದಿಗಂಬರೀ || 4ಓ ||

ದೀನಗೇಹಕೃತಾನಂದಾ ದೀನಗೇಹವಿಲಾಸಿನೀ |
ದೀನಭಾವಪ್ರೇಮರತಾ ದೀನಭಾವವಿನೊದಿನೀ || 41 ||

ದೀನಮಾನವಚೇತಃಸ್ಥಾ ದೀನಮಾನವಹರ್ಷದಾ |
ದೀನದೈನ್ಯವಿಘಾತೇಚ್ಛುರ್ದೀನದ್ರವಿಣದಾಯಿನೀ || 42 ||

ದೀನಸಾಧನಸಂತುಷ್ಟಾ ದೀನದರ್ಶನದಾಯಿನೀ |
ದೀನಪುತ್ರಾದಿದಾತ್ರೀ ಚ ದೀನಸಂಪದ್ವಿಧಾಯಿನೀ || 43 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಧ್ಯಾನರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ್ಷಿಸಂಸಿದ್ಧಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯವಿಭಾವಿತಾ || 44 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕೃತಾರ್ಹಾ ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಸಾಧಿತಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತುತಾ ಚೈವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನುತಾ ಸದಾ || 46 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರೇಮರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾನುಮಾನಿತಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸಮುದ್ಗೀತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕುಟುಂಬಿನೀ || 46 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಶರೀರಿಣೀ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕೃತಾನಂದಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಂಶಸಂಭವಾ || 47 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯವಿಭೂತಿಸ್ಥಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾನುಸಾರಿಣೀ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಗೀತಿರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಧನಪ್ರದಾ || 48 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯದುಃಖಹರಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯವರಪ್ರದಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಙ್ಞಾನದಾನೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಭಯಾಪಹಾ || 49 ||

ದೇವಕನ್ಯಾ ದೇವಮಾನ್ಯಾ ದೇವದುಃಖವಿನಾಶಿನೀ |
ದೇವಸಿದ್ಧಾ ದೇವಪೂಜ್ಯಾ ದೇವೇಜ್ಯಾ ದೇವವಂದಿತಾ || 50 ||

ದೇವಮಾನ್ಯಾ ದೇವಧನ್ಯಾ ದೇವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ |
ದೇವರಮ್ಯಾ ದೇವರತಾ ದೇವಕೌತುಕತತ್ಪರಾ || 51 ||

ದೇವಕ್ರೀಡಾ ದೇವವ್ರೀಡಾ ದೇವವೈರಿವಿನಾಶಿನೀ |
ದೇವಕಾಮಾ ದೇವರಾಮಾ ದೇವದ್ವಿಷ್ಟವಿನಶಿನೀ || 52 ||

ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ದೇವದಾನವವಂದಿತಾ |
ದೇವದೇವರತಾನಂದಾ ದೇವದೇವವರೊತ್ಸುಕಾ || 53 ||

ದೇವದೇವಪ್ರೇಮರತಾ ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಂವದಾ |
ದೇವದೇವಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದೇವದೇವನಿತಂಬಿನೀ || 54 ||

ದೇವದೇವರತಮನಾ ದೇವದೇವಸುಖಾವಹಾ |
ದೇವದೇವಕ್ರೊಡರತ ದೇವದೇವಸುಖಪ್ರದಾ || 55 ||

ದೇವದೇವಮಹಾನಂದಾ ದೇವದೇವಪ್ರಚುಂಬಿತಾ |
ದೇವದೇವೊಪಭುಕ್ತಾ ಚ ದೇವದೇವಾನುಸೇವಿತಾ || 56 ||

ದೇವದೇವಗತಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಗತಾತ್ಮಿಕಾ |
ದೇವದೇವಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ದೇವದೇವಸುಖಪ್ರದಾ || 58 ||

ದೇವದೇವಮಹಾನಂದಾ ದೇವದೇವವಿಲಾಸಿನೀ |
ದೇವದೇವಧರ್ಮಪತ್‍ನೀ ದೇವದೇವಮನೊಗತಾ || 59 ||

ದೇವದೇವವಧೂರ್ದೇವೀ ದೇವದೇವಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾ |
ದೇವದೇವಾಂಗಸುಖಿನೀ ದೇವದೇವಾಂಗವಾಸಿನೀ || 6ಓ ||

ದೇವದೇವಾಂಗಭೂಷಾ ಚ ದೇವದೇವಾಂಗಭೂಷಣಾ |
ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಕರೀ ದೇವದೇವಾಪ್ರಿಯಾಂತಕೃತ್ || 61 ||

ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಿಕಾ |
ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಪ್ರಿಯಾ || 62 ||

ದೇವದೇವಾರ್ಚಕೊತ್ಸಾಹಾ ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಾಶ್ರಯಾ |
ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಾವಿಘ್ನಾ ದೇವದೇವಪ್ರಸೂರಪಿ || 63 ||

ದೇವದೇವಸ್ಯ ಜನನೀ ದೇವದೇವವಿಧಾಯಿನೀ |
ದೇವದೇವಸ್ಯ ರಮಣೀ ದೇವದೇವಹ್ರದಾಶ್ರಯಾ || 64 ||

ದೇವದೇವೇಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದೇವತಾಪಸಪಾಲಿನೀ |
ದೇವತಾಭಾವಸಂತುಷ್ಟಾ ದೇವತಾಭಾವತೊಷಿತಾ || 65 ||

ದೇವತಾಭಾವವರದಾ ದೇವತಾಭಾವಸಿದ್ಧಿದಾ |
ದೇವತಾಭಾವಸಂಸಿದ್ಧಾ ದೇವತಾಭಾವಸಂಭವಾ || 66 ||

ದೇವತಾಭಾವಸುಖಿನೀ ದೇವತಾಭಾವವಂದಿತಾ |
ದೇವತಾಭಾವಸುಪ್ರೀತಾ ದೇವತಾಭಾವಹರ್ಷದಾ || 67 ||

ದೇವತವಿಘ್ನಹಂತ್ರೀ ಚ ದೇವತಾದ್ವಿಷ್ಟನಾಶಿನೀ |
ದೇವತಾಪೂಜಿತಪದಾ ದೇವತಾಪ್ರೇಮತೊಷಿತಾ || 68 ||

ದೇವತಾಗಾರನಿಲಯಾ ದೇವತಾಸೌಖ್ಯದಾಯಿನೀ |
ದೇವತಾನಿಜಭಾವಾ ಚ ದೇವತಾಹ್ರತಮಾನಸಾ || 69 ||

ದೇವತಾಕೃತಪಾದಾರ್ಚಾ ದೇವತಾಹ್ರತಭಕ್ತಿಕಾ |
ದೇವತಾಗರ್ವಮಧ್ಯಸ್ತಾ ದೇವತಾದೇವತಾತನುಃ || 7ಓ ||

ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮೊ ನಾಮ್ನೀ ದುಂ ಫಣ್ಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದೂಂ ನಮೊ ಮಂತ್ರರೂಪಾ ಚ ದೂಂ ನಮೊ ಮೂರ್ತಿಕಾತ್ಮಿಕಾ || 71 ||

ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಿಯಾದುಷ್ಟಾ ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೇವಿತಾ |
ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರೇಮರತಾ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಿಯಂವದಾ || 72 ||

ದೂರದರ್ಶೈಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರತೊಷಿತಾ |
ದೂರದರ್ಶಿಕಂಠಸಂಸ್ಥಾ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ || 73 ||

ದೂರದರ್ಶಿಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದುರದರ್ಹಿಪ್ರತರ್ಷಿತಾ |
ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದುರದರ್ಶಿಸುಖಪ್ರದಾ || 74 ||

ದುರದರ್ಶಿಭ್ರಾಂತಿಹರಾ ದೂರದರ್ಶಿಹ್ರದಾಸ್ಪದಾ |
ದೂರದರ್ಶ್ಯರಿವಿದ್ಭಾವಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಮೊದಿನೀ || 75 ||

ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದುರದರ್ಶಿವರಪ್ರದಾ |
ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ || 76 ||

ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಮಹಾನಂದಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗೃಹಾಲಯಾ |
ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಹ್ರತಾರ್ಹಣಾ || 77 ||

ದಯಾ ದಾನವತೀ ದಾತ್ರೀ ದಯಾಲುರ್ದೀನವತ್ಸಲಾ |
ದಯಾರ್ದ್ರಾ ಚ ದಯಾಶೀಲಾ ದಯಾಢ್ಯಾ ಚ ದಯಾತ್ಮಿಕಾ || 78 ||

ದಯಾಂಬುಧಿರ್ದಯಾಸಾರಾ ದಯಾಸಾಗರಪಾರಗಾ |
ದಯಾಸಿಂಧುರ್ದಯಾಭಾರಾ ದಯಾವತ್ಕರುಣಾಕರೀ || 79 ||

ದಯಾವದ್ವತ್ಸಲಾ ದೇವೀ ದಯಾ ದಾನರತಾ ಸದಾ |
ದಯಾವದ್ಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ದಯಾವತ್ಪರಿತೊಷಿತಾ || 8ಓ ||

ದಯಾವತ್ಸ್ನೇಹನಿರತಾ ದಯಾವತ್ಪ್ರತಿಪಾದಿಕಾ|
ದಯಾವತ್ಪ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೀ ಚ ದಯಾವನ್ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೀ || 81 ||

ದಯಾವದ್ಭಾವಸಂತುಷ್ಟಾ ದಯಾವತ್ಪರಿತೊಷಿತಾ |
ದಯಾವತ್ತಾರಣಪರಾ ದಯಾವತ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ || 82 ||

ದಯಾವತ್ಪುತ್ರವದ್ಭಾವಾ ದಯಾವತ್ಪುತ್ರರೂಪಿಣೀ |
ದಯಾವದೇಹನಿಲಯಾ ದಯಾಬಂಧುರ್ದಯಾಶ್ರಯಾ || 83 ||

ದಯಾಲುವಾತ್ಸಲ್ಯಕರೀ ದಯಾಲುಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ |
ದಯಾಲುಶರಣಾಶಕ್ತಾ ದಯಾಲುದೇಹಮಂದಿರಾ || 84 ||

ದಯಾಲುಭಕ್ತಿಭಾವಸ್ಥಾ ದಯಾಲುಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ |
ದಯಾಲುಸುಖದಾ ದಂಭಾ ದಯಾಲುಪ್ರೇಮವರ್ಷಿಣೀ || 85 ||

ದಯಾಲುವಶಗಾ ದೀರ್ಘಾ ದಿರ್ಘಾಂಗೀ ದೀರ್ಘಲೊಚನಾ |
ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾ ದೀರ್ಘಚಕ್ಷುರ್ದೀರ್ಘಬಾಹುಲತಾತ್ಮಿಕಾ || 86 ||

ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ದೀರ್ಘಮುಖೀ ದೀರ್ಘಘೊಣಾ ಚ ದಾರುಣಾ |
ದಾರುಣಾಸುರಹಂತ್ರೀ ಚ ದಾರೂಣಾಸುರದಾರಿಣೀ || 87 ||

ದಾರುಣಾಹವಕರ್ತ್ರೀ ಚ ದಾರುಣಾಹವಹರ್ಷಿತಾ |
ದಾರುಣಾಹವಹೊಮಾಢ್ಯಾ ದಾರುಣಾಚಲನಾಶಿನೀ || 88 ||

ದಾರುಣಾಚಾರನಿರತಾ ದಾರುಣೊತ್ಸವಹರ್ಷಿತಾ |
ದಾರುಣೊದ್ಯತರೂಪಾ ಚ ದಾರುಣಾರಿನಿವಾರಿಣೀ || 89 ||

ದಾರುಣೇಕ್ಷಣಸಂಯುಕ್ತಾ ದೊಶ್ಚತುಷ್ಕವಿರಾಜಿತಾ |
ದಶದೊಷ್ಕಾ ದಶಭುಜಾ ದಶಬಾಹುವಿರಾಜಿತಾ || 9ಓ ||

ದಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ದೇವೀ ದಶದಿಕ್ಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮಾ |
ದಶರಥಾರ್ಚಿತಪದಾ ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ || 91 ||

ದಾಶರಥಿಪ್ರೇಮತುಷ್ಟಾ ದಾಶರಥಿರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಕರೀ ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಂವದಾ || 92 ||

ದಾಶರಥೀಷ್ಟಸಂದಾತ್ರೀ ದಾಶರಥೀಷ್ಟದೇವತಾ |
ದಾಶರಥಿದ್ವೇಷಿನಾಶಾ ದಾಶರಥ್ಯಾನುಕೂಲ್ಯದಾ || 93 ||

ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯತಮಾ ದಾಶರಥಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದಶಾನನಾರಿಸಂಪೂಜ್ಯಾ ದಶಾನನಾರಿದೇವತಾ || 94 ||

ದಶಾನನಾರಿಪ್ರಮದಾ ದಶಾನನಾರಿಜನ್ಮಭೂಃ |
ದಶಾನನಾರಿರತಿದಾ ದಶಾನನಾರಿಸೇವಿತಾ || 95 ||

ದಶಾನನಾರಿಸುಖದಾ ದಶಾನನಾರಿವೈರಿಹ್ರತ್‌ |
ದಶಾನನಾರಿಷ್ಟದೇವೀ ದಶಗ್ರೀವಾರಿವಂದಿತಾ || 96 ||

ದಶಗ್ರೀವಾರಿಜನನೀ ದಶಗ್ರೀವಾರಿಭಾವಿನೀ
ದಶಗ್ರೀವಾರಿಸಹಿತಾ ದಶಗ್ರೀವಸಭಾಜಿತಾ || 97 ||

ದಶಗ್ರೀವಾರಿರಮಣೀ ದಶಗ್ರೀವವಧೂರಪಿ |
ದಶಗ್ರೀವನಾಶಕರ್ತ್ರೀ ದಶಗ್ರೀವವರಪ್ರದಾ || 98 ||

ದಶಗ್ರೀವಪುರಸ್ಥಾ ಚ ದಶಗ್ರೀವವಧೊತ್ಸುಕಾ |
ದಶಗ್ರೀವಪ್ರೀತಿದಾತ್ರೀ ದಶಗ್ರೀವವಿನಾಶಿನೀ || 99 ||

ದಶಗ್ರೀವಾಹವಕರೀ ದಶಗ್ರೀವಾನಪಾಯಿನೀ |
ದಶಗ್ರೀವಪ್ರಿಯಾ ವಂದ್ಯಾ ದಶಗ್ರೀವಹ್ರತಾ ತಥಾ || 1ಓಓ ||

ದಶಗ್ರೀವಾಹಿತಕರೀ ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ |
ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರಪ್ರಾಣಾ ದಶಗ್ರೀವವರಪ್ರದಾ || 1ಓ1 ||

ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರರತಾ ದಶವರ್ಷೀಯಕನ್ಯಕಾ |
ದಶವರ್ಷೀಯಬಾಲಾ ಚ ದಶವರ್ಷೀಯವಾಸಿನೀ || 1ಓ2 ||

ದಶಪಾಪಹರಾ ದಮ್ಯಾ ದಶಹಸ್ತವಿಭೂಷಿತಾ |
ದಶಶಸ್ತ್ರಲಸದ್ದೊಷ್ಕಾ ದಶದಿಕ್ಪಾಲವಂದಿತಾ || 1ಓ3 ||

ದಶಾವತಾರರೂಪಾ ಚ ದಶಾವತಾರರೂಪಿಣೀ |
ದಶವಿದ್ಯಾಭಿನ್ನದೇವೀ ದಶಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 1ಓ4 ||

ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಶವಿದ್ಯಾಮಯೀ ತಥಾ |
ದೃಕ್ಸ್ವರೂಪಾ ದೃಕ್ಪ್ರದಾತ್ರೀ ದೃಗ್ರೂಪಾ ದೃಕ್ಪ್ರಕಾಶಿನೀ || 1ಓ5 ||

ದಿಗಂತರಾ ದಿಗಂತಃಸ್ಥಾ ದಿಗಂಬರವಿಲಾಸಿನೀ |
ದಿಗಂಬರಸಮಾಜಸ್ಥಾ ದಿಗಂಬರಪ್ರಪೂಜಿತಾ || 1ಓ6 ||

ದಿಗಂಬರಸಹಚರೀ ದಿಗಂಬರಕೃತಾಸ್ಪದಾ |
ದಿಗಂಬರಹ್ರತಾಚಿತ್ತಾ ದಿಗಂಬರಕಥಾಪ್ರಿಯಾ || 1ಓ7 ||

ದಿಗಂಬರಗುಣರತಾ ದಿಗಂಬರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದಿಗಂಬರಶಿರೊಧಾರ್ಯಾ ದಿಗಂಬರಹ್ರತಾಶ್ರಯಾ || 1ಓ8 ||

ದಿಗಂಬರಪ್ರೇಮರತಾ ದಿಗಂಬರರತಾತುರಾ |
ದಿಗಂಬರೀಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಿಗಂಬರೀಗಣಾರ್ಚಿತಾ || 1ಓ9 ||

ದಿಗಂಬರೀಗಣಪ್ರಾಣಾ ದಿಗಂಬರೀಗಣಪ್ರಿಯಾ |
ದಿಗಂಬರೀಗಣಾರಾಧ್ಯಾ ದಿಗಂಬರಗಣೇಶ್ವರಾ || 11ಓ ||

ದಿಗಂಬರಗಣಸ್ಪರ್ಶಮದಿರಾಪಾನವಿಹ್ವಲಾ |
ದಿಗಂಬರೀಕೊಟಿವೃತಾ ದಿಗಂಬರೀಗಣಾವೃತಾ || 111 ||

ದುರಂತಾ ದುಷ್ಕೃತಿಹರಾ ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ |
ದುರಂತದಾನವದ್ವೇಷ್ಟ್ರೀ ದುರಂತದನುಜಾಂತಕೃತ್‌ || 112 ||

ದುರಂತಪಾಪಹಂತ್ರೀ ಚ ದಸ್ತ್ರನಿಸ್ತಾರಕಾರಿಣೀ |
ದಸ್ತ್ರಮಾನಸಸಂಸ್ಥಾನಾ ದಸ್ತ್ರಙ್ಞಾನವಿವರ್ಧಿನೀ || 113 ||

ದಸ್ತ್ರಸಂಭೊಗಜನನೀ ದಸ್ತ್ರಸಂಭೊಗದಾಯಿನೀ |
ದಸ್ತ್ರಸಂಭೊಗಭವನಾ ದಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾವಿಧಾಯಿನೀ|| 114 ||

ದಸ್ತ್ರೊದ್ವೇಗಹರಾ ದಸ್ತ್ರಜನನೀ ದಸ್ತ್ರಸುಂದರೀ |
ದ್ಸ್ತ್ರಭಕ್ತಿವಿಧಾಙ್ಞಾನಾ ದಸ್ತ್ರದ್ವಿಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ || 115 ||

ದಸ್ತ್ರಾಪಕಾರದಮನೀ ದಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನೀ |
ದಸ್ತ್ರತಾರಾರಾಧಿಕಾ ಚ ದಸ್ತ್ರಮಾತೃಪ್ರಪೂಜಿತಾ || 116 ||

ದಸ್ತ್ರದೈನ್ಯಹರಾ ಚೈವ ದಸ್ತ್ರತಾತನಿಷೇವಿತಾ |
ದಸ್ತ್ರಪಿತೃಶತಜ್ಯೊತಿರ್ದಸ್ತ್ರಕೌಶಲದಾಯಿನೀ || 117 ||

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸಹಿತಾ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಕಾಮಿನೀ |
ದಶಶೀರ್ಷಪುರೀ ದೇವೀ ದಶಶೀರ್ಷಸಭಾಜಿತಾ || 118 ||

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸುಪ್ರೀತಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧುಪ್ರಿಯಾ |
ದಶಶೀರ್ಷಶಿರಶ್‍ಛೇತ್ರೀ ದಶಶೀರ್ಷನಿತಂಬಿನೀ || 119 ||

ದಶಶೀರ್ಷಹರಪ್ರಾಣಾ ದಶಶಿರ್ಷಹರಾತ್ಮಿಕಾ |
ದಶಶಿರ್ಷಹರಾರಾಧ್ಯಾ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿವಂದಿತಾ || 12ಓ ||

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸುಖದಾ ದಶಶೀರ್ಷಕಪಾಲಿನೀ |
ದಶಶೀರ್ಷಙ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಗೇಹಿನೀ || 121 ||

ದಶಶೀರ್ಷವಧೊಪಾತ್ತಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರೂಪತಾ |
ದಶಶೀರ್ಷರಾಷ್ಟ್ರದೇವೀ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸಾರಿಣೀ || 122 ||

ದಶಶೀರ್ಷಭ್ರಾತೃತುಷ್ಟಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧೂಪ್ರಿಯಾ |
ದಶಶೀರ್ಷವಧೂಪ್ರಾಣಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧೂರತಾ || 123 ||

ದೈತ್ಯಗುರುರತಾ ಸಾಧ್ವೀ ದೈತ್ಯಗುರುಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದೈತ್ಯಗುರೂಪದೇಷ್ಟ್ರೀ ಚ ದೈತ್ಯಗುರುನಿಷೇವಿತಾ || 124 ||

ದೈತ್ಯಗುರುಮತಪ್ರಾಣಾ ದೈತ್ಯಗುರುತಾಪನಾಶಿನೀ |
ದುರಂತದುಃಖಶಮನೀ ದುರಂತದಮನೀ ತಮೀ || 125 ||

ದುರಂತಶೊಕಶಮನೀ ದುರಂತರೊಗನಾಶಿನೀ |
ದುರಂತವೈರಿದಮನೀ ದುರಂತದೈತ್ಯನಾಶಿನೀ || 126 ||

ದುರಂತಕಲುಷಘ್ನೀ ಚ ದುಷ್ಕೃತಿಸ್ತೊಮನಾಶಿನೀ |
ದುರಾಶಯಾ ದುರಾಧಾರಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುಷ್ಟಕಾಮಿನೀ || 127 ||

ದರ್ಶನೀಯಾ ಚ ದೃಶ್ಯಾ ಚಾ‌உದೃಶ್ಯಾ ಚ ದೃಷ್ಟಿಗೊಚರಾ |
ದೂತೀಯಾಗಪ್ರಿಯಾ ದುತೀ ದೂತೀಯಾಗಕರಪ್ರಿಯಾ || 128 ||

ದುತೀಯಾಗಕರಾನಂದಾ ದೂತೀಯಾಗಸುಖಪ್ರದಾ |
ದೂತೀಯಾಗಕರಾಯಾತಾ ದುತೀಯಾಗಪ್ರಮೊದಿನೀ || 129 ||

ದುರ್ವಾಸಃಪೂಜಿತಾ ಚೈವ ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಭಾವಿತಾ |
ದುರ್ವಾಸೊ‌உರ್ಚಿತಪಾದಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೊಮೌನಭಾವಿತಾ || 13ಓ ||

ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿವಂದ್ಯಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿದೇವತಾ |
ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಮಾತಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಸಿದ್ಧಿದಾ || 131 ||

ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಭಾವಸ್ಥಾ ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಸೇವಿತಾ |
ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಮಂಡಿತಾ || 132 ||

ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಸಂಚಾರಾ ದುರ್ವಾಸೊಹ್ರದಯಂಗಮಾ |
ದುರ್ವಾಸೊಹ್ರದಯಾರಾಧ್ಯಾ ದುರ್ವಾಸೊಹ್ರತ್ಸರೊಜಗಾ || 133 ||

ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸಾಶ್ರಯಾ |
ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸರತಾ ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸೇಶ್ವರೀ || 134 ||

ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಕನ್ಯಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೊ‌உದ್ಭುತಸಿದ್ಧಿದಾ |
ದರರಾತ್ರೀ ದರಹರಾ ದರಯುಕ್ತಾ ದರಾಪಹಾ || 135 ||

ದರಘ್ನೀ ದರಹಂತ್ರೀ ಚ ದರಯುಕ್ತಾ ದರಾಶ್ರಯಾ |
ದರಸ್ಮೇರಾ ದರಪಾಂಗೀ ದಯಾದಾತ್ರೀ ದಯಾಶ್ರಯಾ || 136 ||

ದಸ್ತ್ರಪೂಜ್ಯಾ ದಸ್ತ್ರಮಾತಾ ದಸ್ತ್ರದೇವೀ ದರೊನ್ಮದಾ |
ದಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾ ದಸ್ತ್ರಸಂಸ್ಥಾ ದಸ್ತ್ರತಾಪವಿಮೊಚಿನೀ || 137 ||

ದಸ್ತ್ರಕ್ಷೊಭಹರಾ ನಿತ್ಯಾ ದಸ್ತ್ರಲೊಕಗತಾತ್ಮಿಕಾ |
ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾವಂದ್ಯಾ ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾಪ್ರಿಯಾ || 138 ||

ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾವಂದ್ಯಾ ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನೊತ್ಸುಕಾ |
ದೈತ್ಯಗುರುಪ್ರಿಯತಮಾ ದೇವಗುರುನಿಷೇವಿತಾ || 139 ||

ದೇವಗುರುಪ್ರಸೂರೂಪಾ ದೇವಗುರುಕೃತಾರ್ಹಣಾ |
ದೇವಗುರುಪ್ರೇಮಯುತಾ ದೇವಗುರ್ವನುಮಾನಿತಾ || 14ಓ ||

ದೇವಗುರುಪ್ರಭಾವಙ್ಞಾ ದೇವಗುರುಸುಖಪ್ರದಾ |
ದೇವಗುರುಙ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ದೇವಗುರೂಪ್ರಮೊದಿನೀ || 141 ||

ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಸಂಪೂಜ್ಯಾ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಪೂಜಿತಾ |
ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣರೂಪಾ ಚ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಚಿತ್ತಹಾರಿಣೀ || 142 ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣವಂದಿತಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಭೂಷಿತಾ || 143 ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಸಂಸಿದ್ಧಾ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣತೊಷಿತಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಚಾರುಚಾಮರವೀಜಿತಾ || 144 ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಚಾರುಗಂಧವಿಲೇಪಿತಾ |
ದೇವಾಂಗನಾಧೃತಾದರ್ಶದೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥಮುಖಚಂದ್ರಮಾ || 145 ||

ದೇವಾಂಗನೊತ್ಸೃಷ್ಟನಾಗವಲ್ಲೀದಲಕೃತೊತ್ಸುಕಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥದಿಪಮಾಲಾವಿಲೊಕನಾ || 146 ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಧೂಪಘ್ರಾಣವಿನೊದಿನೀ |
ದೇವನಾರೀಕರಗತವಾಸಕಾಸವಪಾಯಿನೀ || 147 ||

ದೇವನಾರೀಕಂಕತಿಕಾಕೃತಕೇಶನಿಮಾರ್ಜನಾ |
ದೇವನಾರೀಸೇವ್ಯಗಾತ್ರಾ ದೇವನಾರೀಕೃತೊತ್ಸುಕಾ || 148 ||

ದೇವನಾರಿವಿರಚಿತಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾ |
ದೇವನಾರೀವಿಚಿತ್ರಂಗೀ ದೇವಸ್ತ್ರೀದತ್ತಭೊಜನಾ |

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಗೀತಾ ಚ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗೀತಸೊತ್ಸುಕಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀನೃತ್ಯಸುಖಿನೀ ದೇವಸ್ತ್ರೀನೃತ್ಯದರ್ಶಿನೀ || 15ಓ ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಯೊಜಿತಲಸದ್ರತ್ನಪಾದಪದಾಂಬುಜಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣವಿಸ್ತೀರ್ಣಚಾರುತಲ್ಪನಿಷೇದುಷೀ || 151 ||

ದೇವನಾರೀಚಾರುಕರಾಕಲಿತಾಂಘ್ರ್ಯಾದಿದೇಹಿಕಾ |
ದೇವನಾರೀಕರವ್ಯಗ್ರತಾಲವೃಂದಮರುತ್ಸುಕಾ || 152 ||

ದೇವನಾರೀವೇಣುವೀಣಾನಾದಸೊತ್ಕಂಠಮಾನಸಾ |
ದೇವಕೊಟಿಸ್ತುತಿನುತಾ ದೇವಕೊಟಿಕೃತಾರ್ಹಣಾ || 153 ||

ದೇವಕೊಟಿಗೀತಗುಣಾ ದೇವಕೊಟಿಕೃತಸ್ತುತಿಃ |
ದಂತದಷ್ಟ್ಯೊದ್ವೇಗಫಲಾ ದೇವಕೊಲಾಹಲಾಕುಲಾ || 154 ||

ದ್ವೇಷರಾಗಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ದ್ವೇಷರಾಗವಿವರ್ಜಿತಾ |
ದಾಮಪೂಜ್ಯಾ ದಾಮಭೂಷಾ ದಾಮೊದರವಿಲಾಸಿನೀ || 155 ||

ದಾಮೊದರಪ್ರೇಮರತಾ ದಾಮೊದರಭಗಿನ್ಯಪಿ |
ದಾಮೊದರಪ್ರಸೂರ್ದಾಮೊದರಪತ್‍ನೀಪತಿವ್ರತಾ || 156 ||

ದಾಮೊದರಾ‌உಭಿನ್ನದೇಹಾ ದಾಮೊದರರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾಮೊದರಾ‌உಭಿನ್ನತನುರ್ದಾಮೊದರಕೃತಾಸ್ಪದಾ || 157 ||

ದಾಮೊದರಕೃತಪ್ರಾಣಾ ದಾಮೊದರಗತಾತ್ಮಿಕಾ |
ದಾಮೊದರಕೌತುಕಾಢ್ಯಾ ದಾಮೊದರಕಲಾಕಲಾ || 158 ||

ದಾಮೊದರಾಲಿಂಗಿತಾಂಗೀ ದಾಮೊದರಕುತುಹಲಾ |
ದಾಮೊದರಕೃತಾಹ್ಲಾದಾ ದಾಮೊದರಸುಚುಂಬಿತಾ || 159 ||

ದಾಮೊದರಸುತಾಕೃಷ್ಟಾ ದಾಮೊದರಸುಖಪ್ರದಾ |
ದಾಮೊದರಸಹಾಢ್ಯಾ ಚ ದಾಮೊದರಸಹಾಯಿನೀ || 16ಓ ||

ದಾಮೊದರಗುಣಙ್ಞಾ ಚ ದಾಮೊದರವರಪ್ರದಾ |
ದಾಮೊದರಾನುಕೂಲಾ ಚ ದಾಮೊದರನಿತಂಬಿನೀ || 161 ||

ದಾಮೊದರಬಲಕ್ರೀಡಾಕುಶಲಾ ದರ್ಶನಪ್ರಿಯಾ |
ದಾಮೊದರಜಲಕ್ರೀಡಾತ್ಯಕ್ತಸ್ವಜನಸೌಹ್ರದಾ || 162 ||

ದಮೊದರಲಸದ್ರಾಸಕೇಲಿಕೌತುಕಿನೀ ತಥಾ |
ದಾಮೊದರಭ್ರಾತೃಕಾ ಚ ದಾಮೊದರಪರಾಯಣಾ || 163 ||

ದಾಮೊದರಧರಾ ದಾಮೊದರವೈರವಿನಾಶಿನೀ |
ದಾಮೊದರೊಪಜಾಯಾ ಚ ದಾಮೊದರನಿಮಂತ್ರಿತಾ || 164 ||

ದಾಮೊದರಪರಾಭೂತಾ ದಾಮೊದರಪರಾಜಿತಾ |
ದಾಮೊದರಸಮಾಕ್ರಾಂತಾ ದಾಮೊದರಹತಾಶುಭಾ || 165 ||

ದಾಮೊದರೊತ್ಸವರತಾ ದಾಮೊದರೊತ್ಸವಾವಹಾ |
ದಾಮೊದರಸ್ತನ್ಯದಾತ್ರೀ ದಾಮೊದರಗವೇಷಿತಾ || 166 ||

ದಮಯಂತೀಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ದಮಯಂತೀಪ್ರಸಾಧಿತಾ |
ದಯಮಂತೀಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದಮಯಂತೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 167 ||

ದಮಯಂತೀಕೃತಾರ್ಚಾ ಚ ದಮನರ್ಷಿವಿಭಾವಿತಾ |
ದಮನರ್ಷಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದಮನರ್ಷಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 168 ||

ದಮನರ್ಷಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಂಭಪೂರಿತವಿಗ್ರಹಾ |
ದಂಭಹಂತ್ರೀ ದಂಭಧಾತ್ರೀ ದಂಭಲೊಕವಿಮೊಹಿನೀ || 169 ||

ದಂಭಶೀಲಾ ದಂಭಹರಾ ದಂಭವತ್ಪರಿಮರ್ದಿನೀ |
ದಂಭರೂಪಾ ದಂಭಕರೀ ದಂಭಸಂತಾನದಾರಿಣೀ || 17ಓ ||

ದತ್ತಮೊಕ್ಷಾ ದತ್ತಧನಾ ದತ್ತಾರೊಗ್ಯಾ ಚ ದಾಂಭಿಕಾ |
ದತ್ತಪುತ್ರಾ ದತ್ತದಾರಾ ದತ್ತಹಾರಾ ಚ ದಾರಿಕಾ || 171 ||

ದತ್ತಭೊಗಾ ದತ್ತಶೊಕಾ ದತ್ತಹಸ್ತ್ಯಾದಿವಾಹನಾ |
ದತ್ತಮತಿರ್ದತ್ತಭಾರ್ಯಾ ದತ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾವಬೊಧಿಕಾ || 172 ||

ದತ್ತಪಾನಾ ದತ್ತದಾನಾ ದತ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ |
ದತ್ತಸೌಧಾವನೀವಾಸಾ ದತ್ತಸ್ವರ್ಗಾ ಚ ದಾಸದಾ || 173 ||

ದಾಸ್ಯತುಷ್ಟ ದಾಸ್ಯಹರಾ ದಾಸದಾಸೀಶತಪ್ರದಾ |
ದಾರರೂಪಾ ದಾರವಾಸ ದಾರವಾಸಿಹ್ರದಾಸ್ಪದಾ || 174 ||

ದಾರವಾಸಿಜನಾರಾಧ್ಯಾ ದಾರವಾಸಿಜನಪ್ರಿಯಾ |
ದಾರವಾಸಿವಿನಿರ್ನೀತಾ ದಾರವಾಸಿಸಮರ್ಚಿತಾ || 175 ||

ದಾರವಾಸ್ಯಾಹ್ರತಪ್ರಾಣಾ ದಾರವಾಸ್ಯರಿನಾಶಿನೀ |
ದಾರವಾಸಿವಿಘ್ನಹರಾ ದಾರವಾಸಿವಿಮುಕ್ತಿದಾ || 176 ||

ದಾರಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ ದಾರಾ ದಾರಕಾರ್ಯರಿನಾಶಿನೀ |
ದಂಪತೀ ದಂಪತೀಷ್ಟಾ ಚ ದಂಪತೀಪ್ರಾಣರೂಪಿಕಾ || 177 ||

ದಂಪತೀಸ್ನೇಹನಿರತಾ ದಾಂಪತ್ಯಸಾಧನಪ್ರಿಯಾ |
ದಾಂಪತ್ಯಸುಖಸೇನಾ ಚ ದಾಂಪತ್ಯಸುಖದಾಯಿನೀ || 178 ||

ದಂಪತ್ಯಾಚಾರನಿರತಾ ದಂಪತ್ಯಾಮೊದಮೊದಿತಾ |
ದಂಪತ್ಯಾಮೊದಸುಖಿನೀ ದಾಂಪತ್ಯಾಹ್ಲದಕಾರಿಣೀ || 179 ||

ದಂಪತೀಷ್ಟಪಾದಪದ್ಮಾ ದಾಂಪತ್ಯಪ್ರೇಮರೂಪಿಣೀ |
ದಾಂಪತ್ಯಭೊಗಭವನಾ ದಾಡಿಮೀಫಲಭೊಜಿನೀ || 18ಓ ||

ದಾಡಿಮೀಫಲಸಂತುಷ್ಟಾ ದಾಡಿಮೀಫಲಮಾನಸಾ |
ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷಸಂಸ್ಥಾನಾ ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷವಾಸಿನೀ || 181 ||

ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷರೂಪಾ ಚ ದಾಡಿಮೀವನವಾಸಿನೀ |
ದಾಡಿಮೀಫಲಸಾಮ್ಯೊರುಪಯೊಧರಸಮನ್ವಿತಾ || 182 ||

ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪಾ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪಧಾರಿಣೀ |
ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಪುತ್ರೀ ದಕ್ಷಮಾತಾ ಚ ದಕ್ಷಸೂಃ || 183 ||

ದಕ್ಷಗೊತ್ರಾ ದಕ್ಷಸುತಾ ದಕ್ಷಯಙ್ಞವಿನಾಶಿನೀ |
ದಕ್ಷಯಙ್ಞನಾಶಕರ್ತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಙ್ಞಾಂತಕಾರಿಣೀ || 184 ||

ದಕ್ಷಪ್ರಸೂತಿರ್ದಕ್ಷೇಜ್ಯಾ ದಕ್ಷವಂಶೈಕಪಾವನೀ |
ದಕ್ಷಾತ್ಮಜ ದಕ್ಷಸೂನೂರ್ದಕ್ಷಜಾ ದಕ್ಷಜಾತಿಕಾ || 185 ||

ದಕ್ಷಜನ್ಮಾ ದಕ್ಷಜನುರ್ದಕ್ಷದೇಹಸಮುದ್ಭವಾ |
ದಕ್ಷಜನಿರ್ದಕ್ಷಯಾಗಧ್ವಂಸಿನೀ ದಕ್ಷಕನ್ಯಕಾ || 186 ||

ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರನಿರತಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರತುಷ್ಟಿದಾ |
ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸಂಸಿದ್ಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಭಾವಿತಾ || 187 ||

ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸುಖಿನೀ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸಾಧಿತಾ |
ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಮೊಕ್ಷಾಪ್ತಿರ್ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರವಂದಿತಾ || 188 ||

ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಶರಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಹರ್ಷಿತಾ |
ದ್ವಾರಪಾಲಪ್ರಿಯಾ ದ್ವಾರವಾಸಿನೀ ದ್ವಾರಸಂಸ್ಥಿತಾ || 189 ||

ದ್ವಾರರೂಪಾ ದ್ವಾರಸಂಸ್ಥಾ ದ್ವಾರದೇಶನಿವಾಸಿನೀ |
ದ್ವಾರಕರೀ ದ್ವಾರಧಾತ್ರೀ ದೊಷಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಾ || 19ಓ ||

ದೊಷಾಕರಾ ದೊಷಹರಾ ದೊಷರಾಶಿವಿನಾಶಿನೀ |
ದೊಷಾಕರವಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ದೊಷಾಕರಕಪಲಿನೀ || 191 ||

ದೊಷಾಕರಸಹಸ್ತ್ರಾಭಾ ದೊಷಾಕರಸಮಾನನಾ |
ದೊಷಾಕರಮುಖೀ ದಿವ್ಯಾ ದೊಷಾಕರಕರಾಗ್ರಜಾ || 192 ||

ದೊಷಾಕರಸಮಜ್ಯೊತಿರ್ದೊಷಾಕರಸುಶೀತಲಾ |
ದೊಷಾಕರಶ್ರೇಣೀ ದೊಷಸದೃಶಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾ || 193 ||

ದೊಷಾಕರೇಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದೊಷಾಕರನಿಷೇವಿತಾ |
ದೊಷಾಕರಪ್ರಾಣರೂಪಾ ದೊಷಾಕರಮರೀಚಿಕಾ || 194 ||

ದೊಷಾಕರೊಲ್ಲಸದ್ಭಾಲಾ ದೊಷಾಕರಸುಹರ್ಷಿಣೀ |
ದೊಷಕರಶಿರೊಭೂಷಾ ದೊಷಕರವಧೂಪ್ರಿಯಾ || 195 ||

ದೊಷಾಕರವಧೂಪ್ರಾಣಾ ದೊಷಾಕರವಧೂಮತಾ |
ದೊಷಾಕರವಧೂಪ್ರೀತಾ ದೊಷಾಕರವಧೂರಪಿ || 196 ||

ದೊಷಾಪೂಜ್ಯಾ ತಥಾ ದೊಷಾಪೂಜಿತಾ ದೊಷಹಾರಿಣೀ |
ದೊಷಾಜಾಪಮಹಾನಂದಾ ದೊಷಾಜಪಪರಾಯಣಾ || 197 ||

ದೊಷಾಪುರಶ್ಚಾರರತಾ ದೊಷಾಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣೀ |
ದೊಷಾಪೂಜಕವಾತ್ಸಲ್ಯಕರಿಣೀ ಜಗದಂಬಿಕಾ || 198 ||

ದೊಷಾಪೂಜಕವೈರಿಘ್ನೀ ದೊಷಾಪೂಜಕವಿಘ್ನಹ್ರತ್ |
ದೊಷಾಪೂಜಕಸಂತುಷ್ಟಾ ದೊಷಾಪೂಜಕಮುಕ್ತಿದಾ || 199 ||

ದಮಪ್ರಸೂನಸಂಪೂಜ್ಯಾ ದಮಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ |
ದುರ್ಯೊಧನಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದುಃಶಸನಸಮರ್ಚಿತಾ || 2ಓಓ ||

ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾ ದಂಡಪಾಣಿಮಾತಾ ದಯಾನಿಧಿಃ |
ದಂಡಪಾಣಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ || 2ಓ1 ||

ದಂಡಪಾಣಿಗೃಹಾಸಕ್ತಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯಂವದಾ |
ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯತಮಾ ದಂಡಪಾಣಿಮನೊಹರಾ || 2ಓ2 ||

ದಂಡಪಾಣಿಹ್ರತಪ್ರಾಣಾ ದಂಡಪಾಣಿಸುಸಿದ್ಧಿದಾ |
ದಂಡಪಾಣಿಪರಾಮೃಷ್ಟಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ || 2ಓ3 ||

ದಂಡಪಾಣಿವಿಘ್ನಹರಾ ದಂಡಪಾಣಿಶಿರೊಧೃತಾ |
ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಾಪ್ತಚರ್ಯಾ ದಂಡಪಾಣ್ಯುನ್ಮುಖಿ ಸದಾ || 2ಓ4 ||

ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಾಪ್ತಪದಾ ದಂಡಪಾಣಿವರೊನ್ಮುಖೀ |
ದಂಡಹಸ್ತಾ ದಂಡಪಾಣಿರ್ದ್ಂಡಬಾಹುರ್ದರಾಂತಕೃತ್ || 2ಓ5 ||

ದಂಡದೊಷ್ಕಾ ದಂಡಕರಾ ದಂಡಚಿತ್ತಕೃತಾಸ್ಪದಾ |
ದಂಡಿವಿದ್ಯಾ ದಂಡಿಮಾತಾ ದಂಡಿಖಂಡಕನಾಶಿನೀ || 2ಓ6 ||

ದಂಡಿಪ್ರಿಯಾ ದಂಡಿಪೂಜ್ಯಾ ದಂಡಿಸಂತೊಷದಾಯಿನೀ |
ದಸ್ಯುಪೂಜ್ಯಾ ದಸ್ಯುರತಾ ದಸ್ಯುದ್ರವಿಣದಾಯಿನೀ || 2ಓ7 ||

ದಸ್ಯುವರ್ಗಕೃತಾರ್ಹಾ ಚ ದಸ್ಯುವರ್ಗವಿನಾಶಿನೀ |
ದಸ್ಯುನಿರ್ಣಾಶಿನೀ ದಸ್ಯುಕುಲನಿರ್ಣಾಶಿನೀ ತಥಾ || 2ಓ8 ||

ದಸ್ಯುಪ್ರಿಯಕರೀ ದಸ್ಯುನೃತ್ಯದರ್ಶನತತ್ಪರಾ |
ದುಷ್ಟದಂಡಕರೀ ದುಷ್ಟವರ್ಗವಿದ್ರಾವಿಣೀ ತಥಾ || 2ಓ9 ||

ದುಷ್ಟವರ್ಗನಿಗ್ರಹಾರ್ಹಾ ದೂಶಕಪ್ರಾಣನಾಶಿನೀ |
ದೂಷಕೊತ್ತಾಪಜನನೀ ದೂಷಕಾರಿಷ್ಟಕಾರಿಣೀ || 21ಓ ||

ದೂಷಕದ್ವೇಷಣಕರೀ ದಾಹಿಕಾ ದಹನಾತ್ಮಿಕಾ |
ದಾರುಕಾರಿನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ದಾರುಕೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾ || 211 ||

ದಾರುಕೇಶ್ವರಮಾತಾ ಚ ದಾರುಕೇಶ್ವರವಂದಿತಾ |
ದರ್ಭಹಸ್ತಾ ದರ್ಭಯುತಾ ದರ್ಭಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ || 212 ||

ದರ್ಭಮಯೀ ದರ್ಭತನುರ್ದರ್ಭಸರ್ವಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದರ್ಭಕರ್ಮಾಚಾರರತಾ ದರ್ಭಹಸ್ತಕೃತಾರ್ಹಣಾ || 213 ||

ದರ್ಭಾನುಕೂಲಾ ದಾಂಭರ್ಯಾ ದರ್ವೀಪಾತ್ರಾನುದಾಮಿನೀ |
ದಮಘೊಷಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದಮಘೊಷವರಪ್ರದಾ || 214 ||

ದಮಘೊಷಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ದಾವಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ ತಥಾ |
ದಾವಾಗ್ನಿರೂಪಾ ದಾವಾಗ್ನಿನಿರ್ಣಾಶಿತಮಹಾಬಲಾ || 215 ||

ದಂತದಂಷ್ಟ್ರಾಸುರಕಲಾ ದಂತಚರ್ಚಿತಹಸ್ತಿಕಾ |
ದಂತದಂಷ್ಟ್ರಸ್ಯಂದನ ಚ ದಂತನಿರ್ಣಾಶಿತಾಸುರಾ || 216 ||

ದಧಿಪೂಜ್ಯಾ ದಧಿಪ್ರೀತಾ ದಧೀಚಿವರದಾಯಿನೀ |
ದಧೀಚೀಷ್ಟದೇವತಾ ಚ ದಧೀಚಿಮೊಕ್ಷದಾಯಿನೀ || 217 ||

ದಧೀಚಿದೈನ್ಯಹಂತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿದರದಾರಿಣೀ |
ದಧೀಚಿಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ದಧೀಚಿಮುನಿಸೇವಿತಾ || 218 ||

ದಧೀಚಿಙ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿಗುಣದಾಯಿನೀ |
ದಧೀಚಿಕುಲಸಂಭೂಷಾ ದಧೀಚಿಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾ || 219 ||

ದಧೀಚಿಕುಲದೇವೀ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲದೇವತಾ |
ದಧೀಚಿಕುಲಗಮ್ಯಾ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲಪೂಜಿತಾ || 220 ||

ದಧೀಚಿಸುಖದಾತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿದೈನ್ಯಹಾರಿಣೀ |
ದಧೀಚಿದುಃಖಹಂತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲಸುಂದರೀ || 221 ||

ದಧೀಚಿಕುಲಸಂಭೂತಾ ದಧೀಚಿಕುಲಪಾಲಿನೀ |
ದಧೀಚಿದಾನಗಮ್ಯಾ ಚ ದಧೀಚಿದಾನಮಾನಿನೀ || 222 ||

ದಧೀಚಿದಾನಸಂತುಷ್ಟಾ ದಧೀಚಿದಾನದೇವತಾ |
ದಧೀಚಿಜಯಸಂಪ್ರೀತಾ ದಧೀಚಿಜಪಮಾನಸಾ || 223 ||

ದಧೀಚಿಜಪಪೂಜಾಢ್ಯಾ ದಧೀಚಿಜಪಮಾಲಿಕಾ |
ದಧೀಚಿಜಪಸಂತುಷ್ಟಾ ದಧೀಚಿಜಪತೊಷಿಣೀ || 224 ||

ದಧೀಚಿತಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ದಧೀಚಿಶುಭದಾಯಿನೀ |
ದೂರ್ವಾ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಾ ದುರ್ವಾದಲಸಮದ್ಯುತಿಃ || 225 ||

ಫಲಶ್ರುತಿ
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ತ್ರಂ ದುರ್ಗಾಯಾ ದಾದೀನಾಮಿತಿ ಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸಾಧಕಾಧೀಶಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಲಭತ್ತು ಸಃ || 226 ||

ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಚ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ |
ತಥಾ‌உರ್ಧರಾತ್ರಸಮಯೇ ಸ ಮಹೇಶ ಇವಾಪರಃ || 227 ||

ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೊ ಮಹಾರಾತ್ರೌ ಮಹಾವೀರಃ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ |
ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಕಾರಾದ್ಯೈಃ ಪಂಚಭಿರ್ದ್ರವ್ಯಸತ್ತಮೈಃ || 228 ||

ಯಃ ಸಂಪಠೇತ್ ಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಸ ಚ ಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ |
ದೇವಾಲಯೇ ಶ್‍ಮಶಾನೇ ಚ ಗಂಗಾತೀರೇ ನಿಜೇ ಗೃಹೇ || 229 ||

ವಾರಾಂಗನಾಗೃಹೇ ಚೈವ ಶ್ರೀಗುರೊಃ ಸಂನಿಧಾವಪಿ |
ಪರ್ವತೇ ಪ್ರಾಂತರೇ ಘೊರೇ ಸ್ತೊತ್ರಮೇತತ್ ಸದಾ ಪಠೇತ್ || 230 ||

ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ತ್ರಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಕ್ಷುಷಾ |
ಶತಾವರ್ತನಮೇತಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ || 231 ||

|| ಇತಿ ಕುಲಾರ್ಣವತಂತ್ರೊಕ್ತಂ ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೊತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Dakaradi Sree Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in English:

sriganesaya namah |
sridevyuvaca |

mama namasahasram ca sivapurvavinirmitam |
tatpathyatam vidhanena tada sarvam bhavisyati || 1 ||

ityuktva parvati devi sravayamasa taccatan |
tadeva nama sahasram dakaradi varanane || 2 ||

rogadaridrya daurbhagyasokaduhkhavinasakam |
sarvasam pujitam nama sridurgadevata mata || 3 ||

nijabijam bhaved bijam mantram kilakamucyate |
sarvasapurane devi viniyogah prakirttitah || 4 ||

om asya sridakaradidurgasahasranamastotrasya |
siva rsih, anustup chandah,
sridurgadevata, dum bijam, dum kilakam,
duhkhadaridryarogasokanivrttipurvakam
caturvargaphalapraptyarthe pathe viniyogah |

dhyanam
om vidyuddamasamaprabham mrgapatiskandhasthitam bhisanam
kanyabhih karavalakhetavilasaddhastabhirasevitam |
hastaiscakragadasikhetavisikhamscapam gunam tarjanim
bibhranamanalatmikam sasidharam durgam trinetram bhaje ||

dum durga durgatihara durgacalanivasini |
durgamarganusancara durgamarganivasini || 1 ||

durgamargapravista ca durgamargapravesini |
durgamargakrtavasa durgamargajayapriya || 2 ||

durgamargagrhitarca durgamargasthitatmika |
durgamargastutipara durgamargasmrtipara || 3 ||

drugamargasadasthali durgamargaratipriya |
durgamargasthalasthana durgamargavilasini || 4 ||

durgamargatyaktavastra durgamargapravartini |
durgasuranihantri na durgasuranisudini|| 5 ||

durgasarahara duti durgasuravinasini |
durgasuravadhonmatta durgasuravadhotsuka || 6 ||

durgasuravadhotsaha durgasuravadhodyata |
durgasuravadhaprepsurdugasuramakhantakrt || 7 ||

durgasuradhvamsatosa durgadanavadarini |
durgavidravanakari durgavidravani sada || 8 ||

durgaviksobhanakari durgasirsanikrntini |
durgavidhvamsanakari durgadaityanikrntini || 9 ||

durgadaityapranahara durgadaityantakarini |
durgadaityaharatratri durgadaityasrgunmada || 1o ||

durgadaityasanakari durgacarmambaravrta |
durgayuddhotsavakari durgayuddhavisarada || 11 ||

durgayuddhasavarata durgayuddhavimardini |
durgayuddhahasyarata durgayuddhattahasini || 12 ||

durgayuddhamahamatta durgayuddhanusarini |
durgayuddhotsavotsaha durgadesanisevini || 13 ||

durgadesavasarata durgadesavilasini |
durgadesarcanarata durgadesajanapriya || 14 ||

durgamasthanasamsthana durgamadhyanusadhana |
durgama durgamadhyana durgamatmasvarupini || 15 ||

durgamagamasandhana durgamagamasamstuta |
durgamagamadurṅneya durgamasrutisammata || 16 ||

durgamasrutimanya ca durgamasrutipujita |
durgamasrutisuprita durgamasrutiharsada || 17 ||

durgamasrutisamsthana durgamasrutimanita |
durgamacarasantusta durgamacaratosita || 18 ||

durgamacaranirvrtta durgamacarapujita |
durgamacarakalita durgamasthanadayini || 19 ||

durgamapremanirata durgamadravinaprada |
durgamambujamadhyastha durgamambujavasini || 2o ||

durganaḍimargagatirdurganaḍipracarini |
durganaḍipadmarata durganaḍyambujasthita || 21 ||

durganaḍigatayata durganaḍikrtaspada |
durganaḍiratarata durganaḍisasamstuta || 22 ||

durganaḍisvararata durganaḍisacumbita |
durganaḍisakroḍastha durganaḍyutthitotsuka || 23 ||

durganaḍyarohana ca durganaḍinisevita |
daristhana daristhanavasini danujantakrt || 24 ||

darikrtatapasya ca darikrtahararcana |
darijapitadista ca darikrtaratikriya || 25 ||

darikrtahararha ca darikriḍitaputrika |
darisandarsanarata dariropitavrscika || 26 ||

dariguptikautukaḍhya daribhramanatatpara |
danujantakari dina danusantanadarini || 27 ||

danujadhvamsini duna danujendravinasini |
danavadhvamsini devi danavanam bhayaṅkari || 28 ||

danavi danavaradhya danavendravaraprada |
danavendranihantri ca danavadvesini sati || 29 ||

danavaripremarata danavariprapujita |
danavarikrtarca ca danavarivibhutida || 3o ||

danavarimahananda danavariratipriya |
danavaridanarata danavarikrtaspada || 31 ||

danavaristutirata danavarismrtipriya |
danavaryahararata danavariprabodhini || 32 ||

danavaridhrtaprema duhkhasokavimocini |
duhkhahantri duhkhadatri duhkhanirmulakarini || 33 ||

duhkhanirmulanakari duhkhadaryarinasini |
duhkhahara duhkhanasa duhkhagrama durasada || 34 ||

duhkhahina duhkhadhara dravinacaradayini |
dravinotsargasantusta dravinatyagatosika || 35 ||

dravinasparsasantusta dravinasparsamanada |
dravinasparsaharsaḍhya dravinasparsatustida || 36 ||

dravinasparsanakari dravinasparsanatura |
dravinasparsanotsaha dravinasparsasadhika || 37 ||

dravinasparsanamata dravinasparsaputrika |
dravinasparsaraksini dravinastomadayini || 38 ||

dravinakarsanakari dravinaughavisarjini |
dravinacaladanaḍhya dravinacalavasini || 39 ||

dinamata dinabandhurdinavighnavinasini |
dinasevya dinasiddha dinasadhya digambari || 4o ||

dinagehakrtananda dinagehavilasini |
dinabhavapremarata dinabhavavinodini || 41 ||

dinamanavacetahstha dinamanavaharsada |
dinadainyavighatecchurdinadravinadayini || 42 ||

dinasadhanasantusta dinadarsanadayini |
dinaputradidatri ca dinasampadvidhayini || 43 ||

dattatreyadhyanarata dattatreyaprapujita |
dattatreyarsisamsiddha dattatreyavibhavita || 44 ||

dattatreyakrtarha ca dattatreyaprasadhita |
dattatreyastuta caiva dattatreyanuta sada || 46 ||

dattatreyapremarata dattatreyanumanita |
dattatreyasamudgita dattatreyakutumbini || 46 ||

dattatreyapranatulya dattatreyasaririni |
dattatreyakrtananda dattatreyamsasambhava || 47 ||

dattatreyavibhutistha dattatreyanusarini |
dattatreyagitirata dattatreyadhanaprada || 48 ||

dattatreyaduhkhahara dattatreyavaraprada |
dattatreyaṅnanadani dattatreyabhayapaha || 49 ||

devakanya devamanya devaduhkhavinasini |
devasiddha devapujya devejya devavandita || 50 ||

devamanya devadhanya devavighnavinasini |
devaramya devarata devakautukatatpara || 51 ||

devakriḍa devavriḍa devavairivinasini |
devakama devarama devadvistavinasini || 52 ||

devadevapriya devi devadanavavandita |
devadevaratananda devadevavarotsuka || 53 ||

devadevapremarata devadevapriyamvada |
devadevapranatulya devadevanitambini || 54 ||

devadevaratamana devadevasukhavaha |
devadevakroḍarata devadevasukhaprada || 55 ||

devadevamahananda devadevapracumbita |
devadevopabhukta ca devadevanusevita || 56 ||

devadevagataprana devadevagatatmika |
devadevaharsadatri devadevasukhaprada || 58 ||

devadevamahananda devadevavilasini |
devadevadharmapat-ni devadevamanogata || 59 ||

devadevavadhurdevi devadevarcanapriya |
devadevaṅgasukhini devadevaṅgavasini || 6o ||

devadevaṅgabhusa ca devadevaṅgabhusana |
devadevapriyakari devadevapriyantakrt || 61 ||

devadevapriyaprana devadevapriyatmika |
devadevarcakaprana devadevarcakapriya || 62 ||

devadevarcakotsaha devadevarcakasraya |
devadevarcakavighna devadevaprasurapi || 63 ||

devadevasya janani devadevavidhayini |
devadevasya ramani devadevahradasraya || 64 ||

devadevestadevi ca devatapasapalini |
devatabhavasantusta devatabhavatosita || 65 ||

devatabhavavarada devatabhavasiddhida |
devatabhavasamsiddha devatabhavasambhava || 66 ||

devatabhavasukhini devatabhavavandita |
devatabhavasuprita devatabhavaharsada || 67 ||

devatavighnahantri ca devatadvistanasini |
devatapujitapada devataprematosita || 68 ||

devatagaranilaya devatasaukhyadayini |
devatanijabhava ca devatahratamanasa || 69 ||

devatakrtapadarca devatahratabhaktika |
devatagarvamadhyasta devatadevatatanuh || 7o ||

dum durgayai namo namni dum phanmantrasvarupini |
dum namo mantrarupa ca dum namo murtikatmika || 71 ||

duradarsipriyadusta dustabhutanisevita |
duradarsipremarata duradarsipriyamvada || 72 ||

duradarsaisiddhidatri duradarsipratosita |
duradarsikanthasamstha duradarsipraharsita || 73 ||

duradarsigrhitarca duradarhipratarsita |
duradarsipranatulya duradarsisukhaprada || 74 ||

duradarsibhrantihara duradarsihradaspada |
duradarsyarividbhava dirghadarsipramodini || 75 ||

dirghadarsipranatulya duradarsivaraprada |
dirghadarsiharsadatri dirghadarsipraharsita || 76 ||

dirghadarsimahananda dirghadarsigrhalaya |
dirghadarsigrhitarca dirghadarsihratarhana || 77 ||

daya danavati datri dayalurdinavatsala |
dayardra ca dayasila dayaḍhya ca dayatmika || 78 ||

dayambudhirdayasara dayasagaraparaga |
dayasindhurdayabhara dayavatkarunakari || 79 ||

dayavadvatsala devi daya danarata sada |
dayavadbhaktisukhini dayavatparitosita || 8o ||

dayavatsnehanirata dayavatpratipadika|
dayavatpranakartri ca dayavanmuktidayini || 81 ||

dayavadbhavasantusta dayavatparitosita |
dayavattaranapara dayavatsiddhidayini || 82 ||

dayavatputravadbhava dayavatputrarupini |
dayavadehanilaya dayabandhurdayasraya || 83 ||

dayaluvatsalyakari dayalusiddhidayini |
dayalusaranasakta dayaludehamandira || 84 ||

dayalubhaktibhavastha dayalupranarupini |
dayalusukhada dambha dayalupremavarsini || 85 ||

dayaluvasaga dirgha dirghaṅgi dirghalocana |
dirghanetra dirghacaksurdirghabahulatatmika || 86 ||

dirghakesi dirghamukhi dirghaghona ca daruna |
darunasurahantri ca darunasuradarini || 87 ||

darunahavakartri ca darunahavaharsita |
darunahavahomaḍhya darunacalanasini || 88 ||

darunacaranirata darunotsavaharsita |
darunodyatarupa ca darunarinivarini || 89 ||

daruneksanasamyukta doscatuskavirajita |
dasadoska dasabhuja dasabahuvirajita || 9o ||

dasastradharini devi dasadikkhyatavikrama |
dasaratharcitapada dasarathipriya sada || 91 ||

dasarathiprematusta dasarathiratipriya |
dasarathipriyakari dasarathipriyamvada || 92 ||

dasarathistasandatri dasarathistadevata |
dasarathidvesinasa dasarathyanukulyada || 93 ||

dasarathipriyatama dasarathiprapujita |
dasananarisampujya dasananaridevata || 94 ||

dasananaripramada dasananarijanmabhuh |
dasananariratida dasananarisevita || 95 ||

dasananarisukhada dasananarivairihrat– |
dasananaristadevi dasagrivarivandita || 96 ||

dasagrivarijanani dasagrivaribhavini
dasagrivarisahita dasagrivasabhajita || 97 ||

dasagrivariramani dasagrivavadhurapi |
dasagrivanasakartri dasagrivavaraprada || 98 ||

dasagrivapurastha ca dasagrivavadhotsuka |
dasagrivapritidatri dasagrivavinasini || 99 ||

dasagrivahavakari dasagrivanapayini |
dasagrivapriya vandya dasagrivahrata tatha || 1oo ||

dasagrivahitakari dasagrivesvarapriya |
dasagrivesvaraprana dasagrivavaraprada || 1o1 ||

dasagrivesvararata dasavarsiyakanyaka |
dasavarsiyabala ca dasavarsiyavasini || 1o2 ||

dasapapahara damya dasahastavibhusita |
dasasastralasaddoska dasadikpalavandita || 1o3 ||

dasavatararupa ca dasavatararupini |
dasavidyabhinnadevi dasapranasvarupini || 1o4 ||

dasavidyasvarupa ca dasavidyamayi tatha |
drksvarupa drkpradatri drgrupa drkprakasini || 1o5 ||

digantara digantahstha digambaravilasini |
digambarasamajastha digambaraprapujita || 1o6 ||

digambarasahacari digambarakrtaspada |
digambarahratacitta digambarakathapriya || 1o7 ||

digambaragunarata digambarasvarupini |
digambarasirodharya digambarahratasraya || 1o8 ||

digambarapremarata digambararatatura |
digambarisvarupa ca digambariganarcita || 1o9 ||

digambariganaprana digambariganapriya |
digambariganaradhya digambaraganesvara || 11o ||

digambaraganasparsamadirapanavihvala |
digambarikotivrta digambariganavrta || 111 ||

duranta duskrtihara durdhyeya duratikrama |
durantadanavadvestri durantadanujantakrt– || 112 ||

durantapapahantri ca dastranistarakarini |
dastramanasasamsthana dastraṅnanavivardhini || 113 ||

dastrasambhogajanani dastrasambhogadayini |
dastrasambhogabhavana dastravidyavidhayini|| 114 ||

dastrodvegahara dastrajanani dastrasundari |
dstrabhaktividhaṅnana dastradvistavinasini || 115 ||

dastrapakaradamani dastrasiddhividhayini |
dastratararadhika ca dastramatrprapujita || 116 ||

dastradainyahara caiva dastratatanisevita |
dastrapitrsatajyotirdastrakausaladayini || 117 ||

dasasirsarisahita dasasirsarikamini |
dasasirsapuri devi dasasirsasabhajita || 118 ||

dasasirsarisuprita dasasirsavadhupriya |
dasasirsasiras-chetri dasasirsanitambini || 119 ||

dasasirsaharaprana dasasirsaharatmika |
dasasirsahararadhya dasasirsarivandita || 12o ||

dasasirsarisukhada dasasirsakapalini |
dasasirsaṅnanadatri dasasirsarigehini || 121 ||

dasasirsavadhopattasriramacandrarupata |
dasasirsarastradevi dasasirsarisarini || 122 ||

dasasirsabhratrtusta dasasirsavadhupriya |
dasasirsavadhuprana dasasirsavadhurata || 123 ||

daityagururata sadhvi daityaguruprapujita |
daityagurupadestri ca daityagurunisevita || 124 ||

daityagurumataprana daityagurutapanasini |
durantaduhkhasamani durantadamani tami || 125 ||

durantasokasamani durantaroganasini |
durantavairidamani durantadaityanasini || 126 ||

durantakalusaghni ca duskrtistomanasini |
durasaya duradhara durjaya dustakamini || 127 ||

darsaniya ca drsya ca‌உdrsya ca drstigocara |
dutiyagapriya duti dutiyagakarapriya || 128 ||

dutiyagakarananda dutiyagasukhaprada |
dutiyagakarayata dutiyagapramodini || 129 ||

durvasahpujita caiva durvasomunibhavita |
durvaso‌உrcitapada ca durvasomaunabhavita || 13o ||

durvasomunivandya ca durvasomunidevata |
durvasomunimata ca durvasomunisiddhida || 131 ||

durvasomunibhavastha durvasomunisevita |
durvasomunicittastha durvasomunimanḍita || 132 ||

durvasomunisancara durvasohradayaṅgama |
durvasohradayaradhya durvasohratsarojaga || 133 ||

durvasastapasaradhya durvasastapasasraya |
durvasastapasarata durvasastapasesvari || 134 ||

durvasomunikanya ca durvaso‌உdbhutasiddhida |
dararatri darahara darayukta darapaha || 135 ||

daraghni darahantri ca darayukta darasraya |
darasmera darapaṅgi dayadatri dayasraya || 136 ||

dastrapujya dastramata dastradevi daronmada |
dastrasiddha dastrasamstha dastratapavimocini || 137 ||

dastraksobhahara nitya dastralokagatatmika |
daityagurvaṅganavandya daityagurvaṅganapriya || 138 ||

daityagurvaṅganavandya daityagurvaṅganotsuka |
daityagurupriyatama devagurunisevita || 139 ||

devaguruprasurupa devagurukrtarhana |
devagurupremayuta devagurvanumanita || 14o ||

devaguruprabhavaṅna devagurusukhaprada |
devaguruṅnanadatri devagurupramodini || 141 ||

daityastriganasampujya daityastriganapujita |
daityastriganarupa ca daityastricittaharini || 142 ||

devastriganapujya ca devastriganavandita |
devastriganacittastha devastriganabhusita || 143 ||

devastriganasamsiddha devastriganatosita |
devastriganahastasthacarucamaravijita || 144 ||

devastriganahastasthacarugandhavilepita |
devaṅganadhrtadarsadrstyarthamukhacandrama || 145 ||

devaṅganotsrstanagavallidalakrtotsuka |
devastriganahastasthadipamalavilokana || 146 ||

devastriganahastasthadhupaghranavinodini |
devanarikaragatavasakasavapayini || 147 ||

devanarikaṅkatikakrtakesanimarjana |
devanarisevyagatra devanarikrtotsuka || 148 ||

devanariviracitapuspamalavirajita |
devanarivicitraṅgi devastridattabhojana |

devastriganagita ca devastrigitasotsuka |
devastrinrtyasukhini devastrinrtyadarsini || 15o ||

devastriyojitalasadratnapadapadambuja |
devastriganavistirnacarutalpanisedusi || 151 ||

devanaricarukarakalitaṅghryadidehika |
devanarikaravyagratalavrndamarutsuka || 152 ||

devanarivenuvinanadasotkanthamanasa |
devakotistutinuta devakotikrtarhana || 153 ||

devakotigitaguna devakotikrtastutih |
dantadastyodvegaphala devakolahalakula || 154 ||

dvesaragaparityakta dvesaragavivarjita |
damapujya damabhusa damodaravilasini || 155 ||

damodarapremarata damodarabhaginyapi |
damodaraprasurdamodarapat-nipativrata || 156 ||

damodara‌உbhinnadeha damodararatipriya |
damodara‌உbhinnatanurdamodarakrtaspada || 157 ||

damodarakrtaprana damodaragatatmika |
damodarakautukaḍhya damodarakalakala || 158 ||

damodaraliṅgitaṅgi damodarakutuhala |
damodarakrtahlada damodarasucumbita || 159 ||

damodarasutakrsta damodarasukhaprada |
damodarasahaḍhya ca damodarasahayini || 16o ||

damodaragunaṅna ca damodaravaraprada |
damodaranukula ca damodaranitambini || 161 ||

damodarabalakriḍakusala darsanapriya |
damodarajalakriḍatyaktasvajanasauhrada || 162 ||

damodaralasadrasakelikautukini tatha |
damodarabhratrka ca damodaraparayana || 163 ||

damodaradhara damodaravairavinasini |
damodaropajaya ca damodaranimantrita || 164 ||

damodaraparabhuta damodaraparajita |
damodarasamakranta damodarahatasubha || 165 ||

damodarotsavarata damodarotsavavaha |
damodarastanyadatri damodaragavesita || 166 ||

damayantisiddhidatri damayantiprasadhita |
dayamantistadevi ca damayantisvarupini || 167 ||

damayantikrtarca ca damanarsivibhavita |
damanarsipranatulya damanarsisvarupini || 168 ||

damanarsisvarupa ca dambhapuritavigraha |
dambhahantri dambhadhatri dambhalokavimohini || 169 ||

dambhasila dambhahara dambhavatparimardini |
dambharupa dambhakari dambhasantanadarini || 17o ||

dattamoksa dattadhana dattarogya ca dambhika |
dattaputra dattadara dattahara ca darika || 171 ||

dattabhoga dattasoka dattahastyadivahana |
dattamatirdattabharya dattasastravabodhika || 172 ||

dattapana dattadana dattadaridryanasini |
dattasaudhavanivasa dattasvarga ca dasada || 173 ||

dasyatusta dasyahara dasadasisataprada |
dararupa daravasa daravasihradaspada || 174 ||

daravasijanaradhya daravasijanapriya |
daravasivinirnita daravasisamarcita || 175 ||

daravasyahrataprana daravasyarinasini |
daravasivighnahara daravasivimuktida || 176 ||

daragnirupini dara darakaryarinasini |
dampati dampatista ca dampatipranarupika || 177 ||

dampatisnehanirata dampatyasadhanapriya |
dampatyasukhasena ca dampatyasukhadayini || 178 ||

dampatyacaranirata dampatyamodamodita |
dampatyamodasukhini dampatyahladakarini || 179 ||

dampatistapadapadma dampatyapremarupini |
dampatyabhogabhavana daḍimiphalabhojini || 18o ||

daḍimiphalasantusta daḍimiphalamanasa |
daḍimivrksasamsthana daḍimivrksavasini || 181 ||

daḍimivrksarupa ca daḍimivanavasini |
daḍimiphalasamyorupayodharasamanvita || 182 ||

daksina daksinarupa daksinarupadharini |
daksakanya daksaputri daksamata ca daksasuh || 183 ||

daksagotra daksasuta daksayaṅnavinasini |
daksayaṅnanasakartri daksayaṅnantakarini || 184 ||

daksaprasutirdaksejya daksavamsaikapavani |
daksatmaja daksasunurdaksaja daksajatika || 185 ||

daksajanma daksajanurdaksadehasamudbhava |
daksajanirdaksayagadhvamsini daksakanyaka || 186 ||

daksinacaranirata daksinacaratustida |
daksinacarasamsiddha daksinacarabhavita || 187 ||

daksinacarasukhini daksinacarasadhita |
daksinacaramoksaptirdaksinacaravandita || 188 ||

daksinacarasarana daksinacaraharsita |
dvarapalapriya dvaravasini dvarasamsthita || 189 ||

dvararupa dvarasamstha dvaradesanivasini |
dvarakari dvaradhatri dosamatravivarjita || 19o ||

dosakara dosahara dosarasivinasini |
dosakaravibhusaḍhya dosakarakapalini || 191 ||

dosakarasahastrabha dosakarasamanana |
dosakaramukhi divya dosakarakaragraja || 192 ||

dosakarasamajyotirdosakarasusitala |
dosakarasreni dosasadrsapaṅgaviksana || 193 ||

dosakarestadevi ca dosakaranisevita |
dosakarapranarupa dosakaramaricika || 194 ||

dosakarollasadbhala dosakarasuharsini |
dosakarasirobhusa dosakaravadhupriya || 195 ||

dosakaravadhuprana dosakaravadhumata |
dosakaravadhuprita dosakaravadhurapi || 196 ||

dosapujya tatha dosapujita dosaharini |
dosajapamahananda dosajapaparayana || 197 ||

dosapurascararata dosapujakaputrini |
dosapujakavatsalyakarini jagadambika || 198 ||

dosapujakavairighni dosapujakavighnahrat |
dosapujakasantusta dosapujakamuktida || 199 ||

damaprasunasampujya damapuspapriya sada |
duryodhanaprapujya ca duhsasanasamarcita || 2oo ||

danḍapanipriya danḍapanimata dayanidhih |
danḍapanisamaradhya danḍapaniprapujita || 2o1 ||

danḍapanigrhasakta danḍapanipriyamvada |
danḍapanipriyatama danḍapanimanohara || 2o2 ||

danḍapanihrataprana danḍapanisusiddhida |
danḍapaniparamrsta danḍapanipraharsita || 2o3 ||

danḍapanivighnahara danḍapanisirodhrta |
danḍapanipraptacarya danḍapanyunmukhi sada || 2o4 ||

danḍapanipraptapada danḍapanivaronmukhi |
danḍahasta danḍapanirdnḍabahurdarantakrt || 2o5 ||

danḍadoska danḍakara danḍacittakrtaspada |
danḍividya danḍimata danḍikhanḍakanasini || 2o6 ||

danḍipriya danḍipujya danḍisantosadayini |
dasyupujya dasyurata dasyudravinadayini || 2o7 ||

dasyuvargakrtarha ca dasyuvargavinasini |
dasyunirnasini dasyukulanirnasini tatha || 2o8 ||

dasyupriyakari dasyunrtyadarsanatatpara |
dustadanḍakari dustavargavidravini tatha || 2o9 ||

dustavarganigraharha dusakaprananasini |
dusakottapajanani dusakaristakarini || 21o ||

dusakadvesanakari dahika dahanatmika |
darukarinihantri ca darukesvarapujita || 211 ||

darukesvaramata ca darukesvaravandita |
darbhahasta darbhayuta darbhakarmavivarjita || 212 ||

darbhamayi darbhatanurdarbhasarvasvarupini |
darbhakarmacararata darbhahastakrtarhana || 213 ||

darbhanukula dambharya darvipatranudamini |
damaghosaprapujya ca damaghosavaraprada || 214 ||

damaghosasamaradhya davagnirupini tatha |
davagnirupa davagninirnasitamahabala || 215 ||

dantadamstrasurakala dantacarcitahastika |
dantadamstrasyandana ca dantanirnasitasura || 216 ||

dadhipujya dadhiprita dadhicivaradayini |
dadhicistadevata ca dadhicimoksadayini || 217 ||

dadhicidainyahantri ca dadhicidaradarini |
dadhicibhaktisukhini dadhicimunisevita || 218 ||

dadhiciṅnanadatri ca dadhicigunadayini |
dadhicikulasambhusa dadhicibhuktimuktida || 219 ||

dadhicikuladevi ca dadhicikuladevata |
dadhicikulagamya ca dadhicikulapujita || 220 ||

dadhicisukhadatri ca dadhicidainyaharini |
dadhiciduhkhahantri ca dadhicikulasundari || 221 ||

dadhicikulasambhuta dadhicikulapalini |
dadhicidanagamya ca dadhicidanamanini || 222 ||

dadhicidanasantusta dadhicidanadevata |
dadhicijayasamprita dadhicijapamanasa || 223 ||

dadhicijapapujaḍhya dadhicijapamalika |
dadhicijapasantusta dadhicijapatosini || 224 ||

dadhicitapasaradhya dadhicisubhadayini |
durva durvadalasyama durvadalasamadyutih || 225 ||

phalasruti
namnam sahastram durgaya dadinamiti kirtitam |
yah pathet sadhakadhisah sarvasiddhirlabhattu sah || 226 ||

pratarmadhyahnakale ca sandhyayam niyatah sucih |
tatha‌உrdharatrasamaye sa mahesa ivaparah || 227 ||

saktiyukto maharatrau mahavirah prapujayet |
mahadevim makaradyaih pancabhirdravyasattamaih || 228 ||

yah sampathet stutimimam sa ca siddhisvarupadhrk |
devalaye s-masane ca gaṅgatire nije grhe || 229 ||

varaṅganagrhe caiva sriguroh samnidhavapi |
parvate prantare ghore stotrametat sada pathet || 230 ||

durganamasahastram hi durgam pasyati caksusa |
satavartanametasya purascaranamucyate || 231 ||

|| iti kularnavatantroktam dakaradi sridurgasahasranamastotram sampurnam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *