Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in Kannada and English With Meaning

Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in Kannada and English With Meaning

2356 Views

Lord Shiva Stotram – Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in Kannada:

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ
ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಧಾರಣಾಯ |
ಕರ್ಪೂರಕಾಂತಿ ಧವಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 1 ||

ಗೌರೀಪ್ರಿಯಾಯ ರಜನೀಶ ಕಳಾಧರಾಯ
ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಭುಜಗಾಧಿಪ ಕಂಕಣಾಯ |
ಗಂಗಾಧರಾಯ ಗಜರಾಜ ವಿಮರ್ಧನಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 2 ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ಭವರೋಗ ಭಯಾಪಹಾಯ
ಉಗ್ರಾಯ ದುಃಖ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ಗುಣನಾಮ ಸುನೃತ್ಯಕಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 3 ||

Daridrya Dahana Shiva Stotram

ಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ಶವಭಸ್ಮ ವಿಲೇಪನಾಯ
ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾಯ ಮಣಿಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತಾಯ |
ಮಂಜೀರಪಾದಯುಗಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 4 ||

ಪಂಚಾನನಾಯ ಫಣಿರಾಜ ವಿಭೂಷಣಾಯ
ಹೇಮಾಂಕುಶಾಯ ಭುವನತ್ರಯ ಮಂಡಿತಾಯ
ಆನಂದ ಭೂಮಿ ವರದಾಯ ತಮೋಪಯಾಯ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 5 ||

ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಯ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ
ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಕಮಲಾಸನ ಪೂಜಿತಾಯ |
ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ಶುಭಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 6 ||

ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ರಘುನಾಥ ವರಪ್ರದಾಯ
ನಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ |
ಪುಣ್ಯಾಯ ಪುಣ್ಯಭರಿತಾಯ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 7 ||

ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯ ಫಲದಾಯ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಗೀತಾಪ್ರಿಯಾಯ ವೃಷಭೇಶ್ವರ ವಾಹನಾಯ |
ಮಾತಂಗಚರ್ಮ ವಸನಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 8 ||

ವಸಿಷ್ಠೇನ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣಮ್ |
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಶೀಘ್ರಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ವರ್ಧನಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನ ಹಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || 9 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠ ವಿರಚಿತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಹನ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Lord Shiva Stotram – Daridrya Dahana Shiva Stotram Meaning:

I salute that Shiva, who burns the sorrow of poverty,
Who is the lord of the universe,
Who helps us to cross the sea of hell,
Who is pleasant to the ears,
Who wears the crescent as ornament,
Who is as white as the flame of camphor,
Who wears uncombed and uncut hair.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is the darling of Goddess Parvathy,
Who wears the crescent of the lord of night,
Who was the death to the god of death,
Who wears the king of serpents as bangles,
Who carries the Ganga on his head,
And who killed the king of elephants.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is loved by his devotees,
Who destroys fear of diseases in human life,
Who is fearsome,
Who makes us cross the difficult ocean of life,
Who is personification of light,
And who dances in his good names.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who wears hide,
Who applies ash of burning corpses,
Who has an eye on his forehead,
Who wears ear studs of precious stones,
Who wears Jingling leg bangles on his legs,
And who wears uncombed and uncut hair.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who has five faces,
Who wears king of serpents as ornament,
Who wears cloth made of gold,
Who is the ornament for the three worlds,
Who is the giver of boons ,
Who is the storehouse of happiness,
And who is personification of darkness.

I salute that Shiva, who burns the sorrow of poverty,
Who is the world of Gouri’s grace,
Who is the greatest God,
Who is like a lion,
Who is the wish giving tree ,
To those who seek his protection,
Who is everything,
And who is the king of all worlds.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is dear to the Sun God,
Who helps us to cross the ocean of birth,
Who killed the god of death,
Who is worshipped by Lord Brahma,
And who aims at having all good signs.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is dear to Rama,
Who granted boons to Rama,
Who is partial to serpents,
Who destroys the Naraka,
Who is holiest among the holy,
And who is worshipped by Gods.

Result of reading.
This prayer composed by sage Vasishta,
Is one which gives all types of wealth,
And whoever chants it at dawn, noon and dusk,
Would enjoy the pleasures of heaven..

Lord Shiva Stotram – Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in English

Visweswaraya narakarnava tharanaya,
Karnamruthaya Sasi shekara dharanaya,
Karpoorakanthi dhavalaya jada dharaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. || 1 ||

Gouri priyaya rajaneesa kala dharaya,
Kalanthakaya Bhujagadhipa kankanaya,
Gangadharaya Gaja raja Vimardhanaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya.|| 2 ||

Baktha priyaya bhava roga bhayapahaya,
Ugraya durgabhava sagara tharanaya,
Jyothirmayaya guna Nama nruthyakaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya.|| 3 ||

Charmambaraya sava basma vilepanaya,
Phalekshanaya mani kundala mandithaya,
Manjeera pasa yugalaya jada dharaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya.|| 4 ||

Panchananaya Phani raja vibhooshanaya,
Hemamsukaya bhuvana thraya mandithaya,
Ananda Bhumi varadaya Thamomayaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. || 5 ||

Gouri vilasabhuvanaya maheswaraya,
Panchananaya saranagatha kalpakaya,
Sarvaya sarvajagatam adhipaya thasmai,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya. || 6 ||

Bhanupriyaya bhava sagara tharanaya,
Kalanthakaya kamalasana poojithaya,
Nethra thrayaya shubha lakshana lakshithaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya.|| 7 ||

Ramapriyaya Raghu nada Vara Pradhaya,
Nagapriyaya narakarnava tharanaya,
Punyesu punya barithaya surarchithaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya.|| 8 ||

Phalasruthi.
Vasishtena Krutham stotram,
Sarva sampathkaram param,
Trisandhyam ya padenithyam,
Sa hi swargamavapnyuth. || 9 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *