Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Hindi and English

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Hindi and English

2716 Views

Devi Stotram – Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Hindi:

चेटी भवन्निखिल खेटी कदम्बवन वाटीषु नाकि पटली
कोटीर चारुतर कोटी मणीकिरण कोटी करम्बित पदा ।
पाटीरगन्धि कुचशाटी कवित्व परिपाटीमगाधिप सुता
घोटीखुरादधिक धाटीमुदार मुख वीटीरसेन तनुताम् ॥ 1 ॥ शा. ॥

द्वैपायन प्रभृति शापायुध त्रिदिव सोपान धूलि चरणा
पापापह स्वमनु जापानुलीन जन तापापनोद निपुणा ।
नीपालया सुरभि धूपालका दुरितकूपादुदन्चयतुमाम्
रूपाधिका शिखरि भूपाल वंशमणि दीपायिता भगवती ॥ 2 ॥ शा. ॥

Amba Stuti Devi Aswadhati

यालीभि रात्मतनुतालीनकृत्प्रियक पालीषु खेलति भवा
व्याली नकुल्यसित चूली भरा चरण धूली लसन्मणिगणा ।
याली भृति श्रवसि ताली दलं वहति यालीक शोभि तिलका
साली करोतु मम काली मनः स्वपद नालीक सेवन विधौ ॥ 3 ॥ शा. ॥

बालामृतांशु निभ फालामना गरुण चेला नितम्ब फलके
कोलाहल क्षपित कालामराकुशल कीलाल शोषण रविः ।
स्थूलाकुचे जलद नीलाकचे कलित वीला कदम्ब विपिने
शूलायुध प्रणति शीला दधातु हृदि शैलाधि राज तनया ॥ 4 ॥ शा. ॥

कम्बावतीव सविडम्बा गलेन नव तुम्बाभ वीण सविधा
बिम्बाधरा विनत शम्बायुधादि निकुरुम्बा कदम्ब विपिने ।
अम्बा कुरङ्ग मदजम्बाल रोचि रिह लम्बालका दिशतु मे
शं बाहुलेय शशि बिम्बाभि राम मुख सम्बाधिता स्तन भरा ॥ 5 ॥ शा. ॥

दासायमान सुमहासा कदम्बवन वासा कुसुम्भ सुमनो
वासा विपञ्चि कृत रासा विधूत मधु मासारविन्द मधुरा ।
कासार सून तति भासाभिराम तनु रासार शीत करुणा
नासा मणि प्रवर भासा शिवा तिमिर मासाये दुपरतिम् ॥ 6 ॥ शा. ॥

न्यङ्काकरे वपुषि कङ्काल रक्त पुषि कङ्कादि पक्षि विषये
त्वं कामना मयसि किं कारणं हृदय पङ्कारि मे हि गिरिजाम् ।
शङ्काशिला निशित टङ्कायमान पद सङ्काशमान सुमनो
झङ्कारि भृङ्गतति मङ्कानुपेत शशि सङ्काश वक्त्र कमलाम् ॥ 7 ॥ शा. ॥

जम्भारि कुम्भि पृथु कुम्भापहासि कुच सम्भाव्य हार लतिका
रम्भा करीन्द्र कर दम्भापहोरुगति डिम्भानुरञ्जित पदा ।
शम्भा उदार परिरम्भाङ्कुरत् पुलक दम्भानुराग पिशुना
शं भासुराभरण गुम्भा सदा दिशतु शुम्भासुर प्रहरणा ॥ 8 ॥ शा. ॥

दाक्षायणी दनुज शिक्षा विधौ विकृत दीक्षा मनोहर गुणा
भिक्षाशिनो नटन वीक्षा विनोद मुखि दक्षाध्वर प्रहरणा ।
वीक्षां विधेहि मयि दक्षा स्वकीय जन पक्षा विपक्ष विमुखी
यक्षेश सेवित निराक्षेप शक्ति जय लक्षावधान कलना ॥ 9 ॥ शा. ॥

वन्दारु लोक वर सन्धायिनी विमल कुन्दावदात रदना
बृन्दारु बृन्द मणि बृन्दारविन्द मकरन्दाभिषिक्त चरणा ।
मन्दानिला कलित मन्दार दामभिरमन्दाभिराम मकुटा
मन्दाकिनी जवन भिन्दान वाचमरविन्दानना दिशतु मे ॥ 10 ॥ शा. ॥

यत्राशयो लगति तत्रागजा भवतु कुत्रापि निस्तुल शुका
सुत्राम काल मुख सत्रासकप्रकर सुत्राण कारि चरणा ।
छत्रानिलातिरय पत्त्राभिभिराम गुण मित्रामरी सम वधूः
कु त्रासहीन मणि चित्राकृति स्फुरित पुत्रादि दान निपुणा ॥ 11 ॥ शा. ॥

कूलातिगामि भय तूलावलिज्वलनकीला निजस्तुति विधा
कोलाहलक्षपित कालामरी कुशल कीलाल पोषण रता ।
स्थूलाकुचे जलद नीलाकचे कलित लीला कदम्ब विपिने
शूलायुध प्रणति शीला विभातु हृदि शैलाधिराज तनया ॥ 12 ॥ शा. ॥

इन्धान कीर मणिबन्धा भवे हृदयबन्धा वतीव रसिका
सन्धावती भुवन सन्धारणे प्यमृत सिन्धावुदार निलया ।
गन्धानुभाव मुहुरन्धालि पीत कच बन्धा समर्पयतु मे
शं धाम भानुमपि रुन्धान माशु पद सन्धान मप्यनुगता ॥ 13 ॥ शा. ॥

Devi Stotram – Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Telugu

Devi Aswadhati Lyrics in English
ceti bhavannikhila kheti kadambavana vatisu naki patali
kotira carutara koti manikirana koti karambita pada |
patiragandhi kucasati kavitva paripatimagadhipa suta
ghotikhuradadhika dhatimudara mukha vitirasena tanutam || 1 || sa. ||

dvaipayana prabhrti sapayudha tridiva sopana dhuli carana
papapaha svamanu japanulina jana tapapanoda nipuna |
nipalaya surabhi dhupalaka duritakupadudancayatumam
rupadhika sikhari bhupala vamsamani dipayita bhagavati || 2 || sa. ||

yalibhi ratmatanutalinakrtpriyaka palisu khelati bhava
vyali nakulyasita culi bhara carana dhuli lasanmanigana |
yali bhrti sravasi tali dalam vahati yalika sobhi tilaka
sali karotu mama kali manaḥ svapada nalika sevana vidhau || 3 || sa. ||

balamrtamsu nibha phalamana garuna cela nitamba phalake
kolahala ksapita kalamarakusala kilala sosana raviḥ |
sthulakuce jalada nilakace kalita vila kadamba vipine
sulayudha pranati sila dadhatu hrdi sailadhi raja tanaya || 4 || sa. ||

kambavativa saviḍamba galena nava tumbabha vina savidha
bimbadhara vinata sambayudhadi nikurumba kadamba vipine |
amba kuranga madajambala roci riha lambalaka disatu me
sam bahuleya sasi bimbabhi rama mukha sambadhita stana bhara || 5 || sa. ||

dasayamana sumahasa kadambavana vasa kusumbha sumano
vasa vipañci krta rasa vidhuta madhu masaravinda madhura |
kasara suna tati bhasabhirama tanu rasara sita karuna
nasa mani pravara bhasa siva timira masaye duparatim || 6 || sa. ||

nyankakare vapusi kankala rakta pusi kankadi paksi visaye
tvam kamana mayasi kim karanam hrdaya pankari me hi girijam |
sankasila nisita tankayamana pada sankasamana sumano
jhankari bhrngatati mankanupeta sasi sankasa vaktra kamalam || 7 || sa. ||

jambhari kumbhi prthu kumbhapahasi kuca sambhavya hara latika
rambha karindra kara dambhapahorugati ḍimbhanurañjita pada |
sambha udara parirambhankurat pulaka dambhanuraga pisuna
sam bhasurabharana gumbha sada disatu sumbhasura praharana || 8 || sa. ||

daksayani danuja siksa vidhau vikrta diksa manohara guna
bhiksasino natana viksa vinoda mukhi daksadhvara praharana |
viksam vidhehi mayi daksa svakiya jana paksa vipaksa vimukhi
yaksesa sevita niraksepa sakti jaya laksavadhana kalana || 9 || sa. ||

vandaru loka vara sandhayini vimala kundavadata radana
brndaru brnda mani brndaravinda makarandabhisikta carana |
mandanila kalita mandara damabhiramandabhirama makuta
mandakini javana bhindana vacamaravindanana disatu me || 10 || sa. ||

yatrasayo lagati tatragaja bhavatu kutrapi nistula suka
sutrama kala mukha satrasakaprakara sutrana kari carana |
chatranilatiraya pattrabhibhirama guna mitramari sama vadhuḥ
ku trasahina mani citrakrti sphurita putradi dana nipuna || 11 || sa. ||

kulatigami bhaya tulavalijvalanakila nijastuti vidha
kolahalaksapita kalamari kusala kilala posana rata |
sthulakuce jalada nilakace kalita lila kadamba vipine
sulayudha pranati sila vibhatu hrdi sailadhiraja tanaya || 12 || sa. ||

indhana kira manibandha bhave hrdayabandha vativa rasika
sandhavati bhuvana sandharane pyamrta sindhavudara nilaya |
gandhanubhava muhurandhali pita kaca bandha samarpayatu me
sam dhama bhanumapi rundhana masu pada sandhana mapyanugata || 13 || sa. ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *