Durga Devi Stotram

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Kannada and English

Devi Stotram – Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Kannada:

ಚೆಟೀ ಭವನ್ನಿಖಿಲ ಖೆಟೀ ಕದಂಬವನ ವಾಟೀಷು ನಾಕಿ ಪಟಲೀ
ಕೊಟೀರ ಚಾರುತರ ಕೊಟೀ ಮಣೀಕಿರಣ ಕೊಟೀ ಕರಂಬಿತ ಪದಾ |
ಪಾಟೀರಗಂಧಿ ಕುಚಶಾಟೀ ಕವಿತ್ವ ಪರಿಪಾಟೀಮಗಾಧಿಪ ಸುತಾ
ಘೊಟೀಖುರಾದಧಿಕ ಧಾಟೀಮುದಾರ ಮುಖ ವೀಟೀರಸೆನ ತನುತಾಮ್ || 1 || ಶಾ. ||

ದ್ವೈಪಾಯನ ಪ್ರಭೃತಿ ಶಾಪಾಯುಧ ತ್ರಿದಿವ ಸೊಪಾನ ಧೂಳಿ ಚರಣಾ
ಪಾಪಾಪಹ ಸ್ವಮನು ಜಾಪಾನುಲೀನ ಜನ ತಾಪಾಪನೊದ ನಿಪುಣಾ |
ನೀಪಾಲಯಾ ಸುರಭಿ ಧೂಪಾಲಕಾ ದುರಿತಕೂಪಾದುದನ್ಚಯತುಮಾಮ್
ರೂಪಾಧಿಕಾ ಶಿಖರಿ ಭೂಪಾಲ ವಂಶಮಣಿ ದೀಪಾಯಿತಾ ಭಗವತೀ || 2 || ಶಾ. ||

ಯಾಳೀಭಿ ರಾತ್ಮತನುತಾಲೀನಕೃತ್ಪ್ರಿಯಕ ಪಾಳೀಷು ಖೆಲತಿ ಭವಾ
ವ್ಯಾಳೀ ನಕುಲ್ಯಸಿತ ಚೂಳೀ ಭರಾ ಚರಣ ಧೂಳೀ ಲಸನ್ಮಣಿಗಣಾ |
ಯಾಳೀ ಭೃತಿ ಶ್ರವಸಿ ತಾಳೀ ದಳಂ ವಹತಿ ಯಾಳೀಕ ಶೊಭಿ ತಿಲಕಾ
ಸಾಳೀ ಕರೊತು ಮಮ ಕಾಳೀ ಮನಃ ಸ್ವಪದ ನಾಳೀಕ ಸೆವನ ವಿಧೌ || 3 || ಶಾ. ||

Amba Stuti Devi Aswadhati

ಬಾಲಾಮೃತಾಂಶು ನಿಭ ಫಾಲಾಮನಾ ಗರುಣ ಚೆಲಾ ನಿತಂಬ ಫಲಕೆ
ಕೊಲಾಹಲ ಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರಾಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಶೊಷಣ ರವಿಃ |
ಸ್ಥೂಲಾಕುಚೆ ಜಲದ ನೀಲಾಕಚೆ ಕಲಿತ ವೀಲಾ ಕದಂಬ ವಿಪಿನೆ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿ ಶೀಲಾ ದಧಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿ ರಾಜ ತನಯಾ || 4 || ಶಾ. ||

ಕಂಬಾವತೀವ ಸವಿಡಂಬಾ ಗಳೆನ ನವ ತುಂಬಾಭ ವೀಣ ಸವಿಧಾ
ಬಿಂಬಾಧರಾ ವಿನತ ಶಂಬಾಯುಧಾದಿ ನಿಕುರುಂಬಾ ಕದಂಬ ವಿಪಿನೆ |
ಅಂಬಾ ಕುರಂಗ ಮದಜಂಬಾಲ ರೊಚಿ ರಿಹ ಲಂಬಾಲಕಾ ದಿಶತು ಮೆ
ಶಂ ಬಾಹುಲೆಯ ಶಶಿ ಬಿಂಬಾಭಿ ರಾಮ ಮುಖ ಸಂಬಾಧಿತಾ ಸ್ತನ ಭರಾ || 5 || ಶಾ. ||

ದಾಸಾಯಮಾನ ಸುಮಹಾಸಾ ಕದಂಬವನ ವಾಸಾ ಕುಸುಂಭ ಸುಮನೊ
ವಾಸಾ ವಿಪಂಚಿ ಕೃತ ರಾಸಾ ವಿಧೂತ ಮಧು ಮಾಸಾರವಿಂದ ಮಧುರಾ |
ಕಾಸಾರ ಸೂನ ತತಿ ಭಾಸಾಭಿರಾಮ ತನು ರಾಸಾರ ಶೀತ ಕರುಣಾ
ನಾಸಾ ಮಣಿ ಪ್ರವರ ಭಾಸಾ ಶಿವಾ ತಿಮಿರ ಮಾಸಾಯೆ ದುಪರತಿಮ್ || 6 || ಶಾ. ||

ನ್ಯಂಕಾಕರೆ ವಪುಷಿ ಕಂಕಾಳ ರಕ್ತ ಪುಷಿ ಕಂಕಾದಿ ಪಕ್ಷಿ ವಿಷಯೆ
ತ್ವಂ ಕಾಮನಾ ಮಯಸಿ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಹೃದಯ ಪಂಕಾರಿ ಮೆ ಹಿ ಗಿರಿಜಾಮ್ |
ಶಂಕಾಶಿಲಾ ನಿಶಿತ ಟಂಕಾಯಮಾನ ಪದ ಸಂಕಾಶಮಾನ ಸುಮನೊ
ಝಂಕಾರಿ ಭೃಂಗತತಿ ಮಂಕಾನುಪೆತ ಶಶಿ ಸಂಕಾಶ ವಕ್ತ್ರ ಕಮಲಾಮ್ || 7 || ಶಾ. ||

ಜಂಭಾರಿ ಕುಂಭಿ ಪೃಥು ಕುಂಭಾಪಹಾಸಿ ಕುಚ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾರ ಲತಿಕಾ
ರಂಭಾ ಕರೀಂದ್ರ ಕರ ದಂಭಾಪಹೊರುಗತಿ ಡಿಂಭಾನುರಂಜಿತ ಪದಾ |
ಶಂಭಾ ಉದಾರ ಪರಿರಂಭಾಂಕುರತ್ ಪುಲಕ ದಂಭಾನುರಾಗ ಪಿಶುನಾ
ಶಂ ಭಾಸುರಾಭರಣ ಗುಂಭಾ ಸದಾ ದಿಶತು ಶುಂಭಾಸುರ ಪ್ರಹರಣಾ || 8 || ಶಾ. ||

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದನುಜ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧೌ ವಿಕೃತ ದೀಕ್ಷಾ ಮನೊಹರ ಗುಣಾ
ಭಿಕ್ಷಾಶಿನೊ ನಟನ ವೀಕ್ಷಾ ವಿನೊದ ಮುಖಿ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಪ್ರಹರಣಾ |
ವೀಕ್ಷಾಂ ವಿಧೆಹಿ ಮಯಿ ದಕ್ಷಾ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಪಕ್ಷಾ ವಿಪಕ್ಷ ವಿಮುಖೀ
ಯಕ್ಷೆಶ ಸೆವಿತ ನಿರಾಕ್ಷೆಪ ಶಕ್ತಿ ಜಯ ಲಕ್ಷಾವಧಾನ ಕಲನಾ || 9 || ಶಾ. ||

ವಂದಾರು ಲೊಕ ವರ ಸಂಧಾಯಿನೀ ವಿಮಲ ಕುಂದಾವದಾತ ರದನಾ
ಬೃಂದಾರು ಬೃಂದ ಮಣಿ ಬೃಂದಾರವಿಂದ ಮಕರಂದಾಭಿಷಿಕ್ತ ಚರಣಾ |
ಮಂದಾನಿಲಾ ಕಲಿತ ಮಂದಾರ ದಾಮಭಿರಮಂದಾಭಿರಾಮ ಮಕುಟಾ
ಮಂದಾಕಿನೀ ಜವನ ಭಿಂದಾನ ವಾಚಮರವಿಂದಾನನಾ ದಿಶತು ಮೆ || 10 || ಶಾ. ||

ಯತ್ರಾಶಯೊ ಲಗತಿ ತತ್ರಾಗಜಾ ಭವತು ಕುತ್ರಾಪಿ ನಿಸ್ತುಲ ಶುಕಾ
ಸುತ್ರಾಮ ಕಾಲ ಮುಖ ಸತ್ರಾಸಕಪ್ರಕರ ಸುತ್ರಾಣ ಕಾರಿ ಚರಣಾ |
ಛತ್ರಾನಿಲಾತಿರಯ ಪತ್ತ್ರಾಭಿಭಿರಾಮ ಗುಣ ಮಿತ್ರಾಮರೀ ಸಮ ವಧೂಃ
ಕು ತ್ರಾಸಹೀನ ಮಣಿ ಚಿತ್ರಾಕೃತಿ ಸ್ಫುರಿತ ಪುತ್ರಾದಿ ದಾನ ನಿಪುಣಾ || 11 || ಶಾ. ||

ಕೂಲಾತಿಗಾಮಿ ಭಯ ತೂಲಾವಳಿಜ್ವಲನಕೀಲಾ ನಿಜಸ್ತುತಿ ವಿಧಾ
ಕೊಲಾಹಲಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರೀ ಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಪೊಷಣ ರತಾ |
ಸ್ಥೂಲಾಕುಚೆ ಜಲದ ನೀಲಾಕಚೆ ಕಲಿತ ಲೀಲಾ ಕದಂಬ ವಿಪಿನೆ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿ ಶೀಲಾ ವಿಭಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿರಾಜ ತನಯಾ || 12 || ಶಾ. ||

ಇಂಧಾನ ಕೀರ ಮಣಿಬಂಧಾ ಭವೆ ಹೃದಯಬಂಧಾ ವತೀವ ರಸಿಕಾ
ಸಂಧಾವತೀ ಭುವನ ಸಂಧಾರಣೆ ಪ್ಯಮೃತ ಸಿಂಧಾವುದಾರ ನಿಲಯಾ |
ಗಂಧಾನುಭಾವ ಮುಹುರಂಧಾಲಿ ಪೀತ ಕಚ ಬಂಧಾ ಸಮರ್ಪಯತು ಮೆ
ಶಂ ಧಾಮ ಭಾನುಮಪಿ ರುಂಧಾನ ಮಾಶು ಪದ ಸಂಧಾನ ಮಪ್ಯನುಗತಾ || 13 || ಶಾ. ||

Devi Stotram – Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Telugu

Devi Aswadhati Lyrics in English
ceti bhavannikhila kheti kadambavana vatisu naki patali
kotira carutara koti manikirana koti karambita pada |
patiragandhi kucasati kavitva paripatimagadhipa suta
ghotikhuradadhika dhatimudara mukha vitirasena tanutam || 1 || sa. ||

dvaipayana prabhrti sapayudha tridiva sopana dhuli carana
papapaha svamanu japanulina jana tapapanoda nipuna |
nipalaya surabhi dhupalaka duritakupadudancayatumam
rupadhika sikhari bhupala vamsamani dipayita bhagavati || 2 || sa. ||

yalibhi ratmatanutalinakrtpriyaka palisu khelati bhava
vyali nakulyasita culi bhara carana dhuli lasanmanigana |
yali bhrti sravasi tali dalam vahati yalika sobhi tilaka
sali karotu mama kali manaḥ svapada nalika sevana vidhau || 3 || sa. ||

balamrtamsu nibha phalamana garuna cela nitamba phalake
kolahala ksapita kalamarakusala kilala sosana raviḥ |
sthulakuce jalada nilakace kalita vila kadamba vipine
sulayudha pranati sila dadhatu hrdi sailadhi raja tanaya || 4 || sa. ||

kambavativa saviḍamba galena nava tumbabha vina savidha
bimbadhara vinata sambayudhadi nikurumba kadamba vipine |
amba kuranga madajambala roci riha lambalaka disatu me
sam bahuleya sasi bimbabhi rama mukha sambadhita stana bhara || 5 || sa. ||

dasayamana sumahasa kadambavana vasa kusumbha sumano
vasa vipañci krta rasa vidhuta madhu masaravinda madhura |
kasara suna tati bhasabhirama tanu rasara sita karuna
nasa mani pravara bhasa siva timira masaye duparatim || 6 || sa. ||

nyankakare vapusi kankala rakta pusi kankadi paksi visaye
tvam kamana mayasi kim karanam hrdaya pankari me hi girijam |
sankasila nisita tankayamana pada sankasamana sumano
jhankari bhrngatati mankanupeta sasi sankasa vaktra kamalam || 7 || sa. ||

jambhari kumbhi prthu kumbhapahasi kuca sambhavya hara latika
rambha karindra kara dambhapahorugati ḍimbhanurañjita pada |
sambha udara parirambhankurat pulaka dambhanuraga pisuna
sam bhasurabharana gumbha sada disatu sumbhasura praharana || 8 || sa. ||

daksayani danuja siksa vidhau vikrta diksa manohara guna
bhiksasino natana viksa vinoda mukhi daksadhvara praharana |
viksam vidhehi mayi daksa svakiya jana paksa vipaksa vimukhi
yaksesa sevita niraksepa sakti jaya laksavadhana kalana || 9 || sa. ||

vandaru loka vara sandhayini vimala kundavadata radana
brndaru brnda mani brndaravinda makarandabhisikta carana |
mandanila kalita mandara damabhiramandabhirama makuta
mandakini javana bhindana vacamaravindanana disatu me || 10 || sa. ||

yatrasayo lagati tatragaja bhavatu kutrapi nistula suka
sutrama kala mukha satrasakaprakara sutrana kari carana |
chatranilatiraya pattrabhibhirama guna mitramari sama vadhuḥ
ku trasahina mani citrakrti sphurita putradi dana nipuna || 11 || sa. ||

kulatigami bhaya tulavalijvalanakila nijastuti vidha
kolahalaksapita kalamari kusala kilala posana rata |
sthulakuce jalada nilakace kalita lila kadamba vipine
sulayudha pranati sila vibhatu hrdi sailadhiraja tanaya || 12 || sa. ||

indhana kira manibandha bhave hrdayabandha vativa rasika
sandhavati bhuvana sandharane pyamrta sindhavudara nilaya |
gandhanubhava muhurandhali pita kaca bandha samarpayatu me
sam dhama bhanumapi rundhana masu pada sandhana mapyanugata || 13 || sa. ||