Durga Stotram

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Malayalam and English

Devi Stotram – Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Malayalam:

ചെടീ ഭവന്നിഖില ഖെടീ കദംബവന വാടീഷു നാകി പടലീ
കൊടീര ചാരുതര കൊടീ മണീകിരണ കൊടീ കരംബിത പദാ |
പാടീരഗംധി കുചശാടീ കവിത്വ പരിപാടീമഗാധിപ സുതാ
ഘൊടീഖുരാദധിക ധാടീമുദാര മുഖ വീടീരസെന തനുതാമ് || 1 || ശാ. ||

ദ്വൈപായന പ്രഭൃതി ശാപായുധ ത്രിദിവ സൊപാന ധൂളി ചരണാ
പാപാപഹ സ്വമനു ജാപാനുലീന ജന താപാപനൊദ നിപുണാ |
നീപാലയാ സുരഭി ധൂപാലകാ ദുരിതകൂപാദുദന്ചയതുമാമ്
രൂപാധികാ ശിഖരി ഭൂപാല വംശമണി ദീപായിതാ ഭഗവതീ || 2 || ശാ. ||

യാളീഭി രാത്മതനുതാലീനകൃത്പ്രിയക പാളീഷു ഖെലതി ഭവാ
വ്യാളീ നകുല്യസിത ചൂളീ ഭരാ ചരണ ധൂളീ ലസന്മണിഗണാ |
യാളീ ഭൃതി ശ്രവസി താളീ ദളം വഹതി യാളീക ശൊഭി തിലകാ
സാളീ കരൊതു മമ കാളീ മനഃ സ്വപദ നാളീക സെവന വിധൗ || 3 || ശാ. ||

Amba Stuti Devi Aswadhati

ബാലാമൃതാംശു നിഭ ഫാലാമനാ ഗരുണ ചെലാ നിതംബ ഫലകെ
കൊലാഹല ക്ഷപിത കാലാമരാകുശല കീലാല ശൊഷണ രവിഃ |
സ്ഥൂലാകുചെ ജലദ നീലാകചെ കലിത വീലാ കദംബ വിപിനെ
ശൂലായുധ പ്രണതി ശീലാ ദധാതു ഹൃദി ശൈലാധി രാജ തനയാ || 4 || ശാ. ||

കംബാവതീവ സവിഡംബാ ഗളെന നവ തുംബാഭ വീണ സവിധാ
ബിംബാധരാ വിനത ശംബായുധാദി നികുരുംബാ കദംബ വിപിനെ |
അംബാ കുരംഗ മദജംബാല രൊചി രിഹ ലംബാലകാ ദിശതു മെ
ശം ബാഹുലെയ ശശി ബിംബാഭി രാമ മുഖ സംബാധിതാ സ്തന ഭരാ || 5 || ശാ. ||

ദാസായമാന സുമഹാസാ കദംബവന വാസാ കുസുംഭ സുമനൊ
വാസാ വിപംചി കൃത രാസാ വിധൂത മധു മാസാരവിംദ മധുരാ |
കാസാര സൂന തതി ഭാസാഭിരാമ തനു രാസാര ശീത കരുണാ
നാസാ മണി പ്രവര ഭാസാ ശിവാ തിമിര മാസായെ ദുപരതിമ് || 6 || ശാ. ||

ന്യംകാകരെ വപുഷി കംകാള രക്ത പുഷി കംകാദി പക്ഷി വിഷയെ
ത്വം കാമനാ മയസി കിം കാരണം ഹൃദയ പംകാരി മെ ഹി ഗിരിജാമ് |
ശംകാശിലാ നിശിത ടംകായമാന പദ സംകാശമാന സുമനൊ
ഝംകാരി ഭൃംഗതതി മംകാനുപെത ശശി സംകാശ വക്ത്ര കമലാമ് || 7 || ശാ. ||

ജംഭാരി കുംഭി പൃഥു കുംഭാപഹാസി കുച സംഭാവ്യ ഹാര ലതികാ
രംഭാ കരീംദ്ര കര ദംഭാപഹൊരുഗതി ഡിംഭാനുരംജിത പദാ |
ശംഭാ ഉദാര പരിരംഭാംകുരത് പുലക ദംഭാനുരാഗ പിശുനാ
ശം ഭാസുരാഭരണ ഗുംഭാ സദാ ദിശതു ശുംഭാസുര പ്രഹരണാ || 8 || ശാ. ||

ദാക്ഷായണീ ദനുജ ശിക്ഷാ വിധൗ വികൃത ദീക്ഷാ മനൊഹര ഗുണാ
ഭിക്ഷാശിനൊ നടന വീക്ഷാ വിനൊദ മുഖി ദക്ഷാധ്വര പ്രഹരണാ |
വീക്ഷാം വിധെഹി മയി ദക്ഷാ സ്വകീയ ജന പക്ഷാ വിപക്ഷ വിമുഖീ
യക്ഷെശ സെവിത നിരാക്ഷെപ ശക്തി ജയ ലക്ഷാവധാന കലനാ || 9 || ശാ. ||

വംദാരു ലൊക വര സംധായിനീ വിമല കുംദാവദാത രദനാ
ബൃംദാരു ബൃംദ മണി ബൃംദാരവിംദ മകരംദാഭിഷിക്ത ചരണാ |
മംദാനിലാ കലിത മംദാര ദാമഭിരമംദാഭിരാമ മകുടാ
മംദാകിനീ ജവന ഭിംദാന വാചമരവിംദാനനാ ദിശതു മെ || 10 || ശാ. ||

യത്രാശയൊ ലഗതി തത്രാഗജാ ഭവതു കുത്രാപി നിസ്തുല ശുകാ
സുത്രാമ കാല മുഖ സത്രാസകപ്രകര സുത്രാണ കാരി ചരണാ |
ഛത്രാനിലാതിരയ പത്ത്രാഭിഭിരാമ ഗുണ മിത്രാമരീ സമ വധൂഃ
കു ത്രാസഹീന മണി ചിത്രാകൃതി സ്ഫുരിത പുത്രാദി ദാന നിപുണാ || 11 || ശാ. ||

കൂലാതിഗാമി ഭയ തൂലാവളിജ്വലനകീലാ നിജസ്തുതി വിധാ
കൊലാഹലക്ഷപിത കാലാമരീ കുശല കീലാല പൊഷണ രതാ |
സ്ഥൂലാകുചെ ജലദ നീലാകചെ കലിത ലീലാ കദംബ വിപിനെ
ശൂലായുധ പ്രണതി ശീലാ വിഭാതു ഹൃദി ശൈലാധിരാജ തനയാ || 12 || ശാ. ||

ഇന്ധാന കീര മണിബന്ധാ ഭവെ ഹൃദയബന്ധാ വതീവ രസികാ
സന്ധാവതീ ഭുവന സന്ധാരണെ പ്യമൃത സിന്ധാവുദാര നിലയാ |
ഗന്ധാനുഭാവ മുഹുരന്ധാലി പീത കച ബന്ധാ സമര്പയതു മെ
ശം ധാമ ഭാനുമപി രുന്ധാന മാശു പദ സന്ധാന മപ്യനുഗതാ || 13 || ശാ. ||

Devi Stotram – Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Telugu

Devi Aswadhati Lyrics in English
ceti bhavannikhila kheti kadambavana vatisu naki patali
kotira carutara koti manikirana koti karambita pada |
patiragandhi kucasati kavitva paripatimagadhipa suta
ghotikhuradadhika dhatimudara mukha vitirasena tanutam || 1 || sa. ||

dvaipayana prabhrti sapayudha tridiva sopana dhuli carana
papapaha svamanu japanulina jana tapapanoda nipuna |
nipalaya surabhi dhupalaka duritakupadudancayatumam
rupadhika sikhari bhupala vamsamani dipayita bhagavati || 2 || sa. ||

yalibhi ratmatanutalinakrtpriyaka palisu khelati bhava
vyali nakulyasita culi bhara carana dhuli lasanmanigana |
yali bhrti sravasi tali dalam vahati yalika sobhi tilaka
sali karotu mama kali manaḥ svapada nalika sevana vidhau || 3 || sa. ||

balamrtamsu nibha phalamana garuna cela nitamba phalake
kolahala ksapita kalamarakusala kilala sosana raviḥ |
sthulakuce jalada nilakace kalita vila kadamba vipine
sulayudha pranati sila dadhatu hrdi sailadhi raja tanaya || 4 || sa. ||

kambavativa saviḍamba galena nava tumbabha vina savidha
bimbadhara vinata sambayudhadi nikurumba kadamba vipine |
amba kuranga madajambala roci riha lambalaka disatu me
sam bahuleya sasi bimbabhi rama mukha sambadhita stana bhara || 5 || sa. ||

dasayamana sumahasa kadambavana vasa kusumbha sumano
vasa vipañci krta rasa vidhuta madhu masaravinda madhura |
kasara suna tati bhasabhirama tanu rasara sita karuna
nasa mani pravara bhasa siva timira masaye duparatim || 6 || sa. ||

nyankakare vapusi kankala rakta pusi kankadi paksi visaye
tvam kamana mayasi kim karanam hrdaya pankari me hi girijam |
sankasila nisita tankayamana pada sankasamana sumano
jhankari bhrngatati mankanupeta sasi sankasa vaktra kamalam || 7 || sa. ||

jambhari kumbhi prthu kumbhapahasi kuca sambhavya hara latika
rambha karindra kara dambhapahorugati ḍimbhanurañjita pada |
sambha udara parirambhankurat pulaka dambhanuraga pisuna
sam bhasurabharana gumbha sada disatu sumbhasura praharana || 8 || sa. ||

daksayani danuja siksa vidhau vikrta diksa manohara guna
bhiksasino natana viksa vinoda mukhi daksadhvara praharana |
viksam vidhehi mayi daksa svakiya jana paksa vipaksa vimukhi
yaksesa sevita niraksepa sakti jaya laksavadhana kalana || 9 || sa. ||

vandaru loka vara sandhayini vimala kundavadata radana
brndaru brnda mani brndaravinda makarandabhisikta carana |
mandanila kalita mandara damabhiramandabhirama makuta
mandakini javana bhindana vacamaravindanana disatu me || 10 || sa. ||

yatrasayo lagati tatragaja bhavatu kutrapi nistula suka
sutrama kala mukha satrasakaprakara sutrana kari carana |
chatranilatiraya pattrabhibhirama guna mitramari sama vadhuḥ
ku trasahina mani citrakrti sphurita putradi dana nipuna || 11 || sa. ||

kulatigami bhaya tulavalijvalanakila nijastuti vidha
kolahalaksapita kalamari kusala kilala posana rata |
sthulakuce jalada nilakace kalita lila kadamba vipine
sulayudha pranati sila vibhatu hrdi sailadhiraja tanaya || 12 || sa. ||

indhana kira manibandha bhave hrdayabandha vativa rasika
sandhavati bhuvana sandharane pyamrta sindhavudara nilaya |
gandhanubhava muhurandhali pita kaca bandha samarpayatu me
sam dhama bhanumapi rundhana masu pada sandhana mapyanugata || 13 || sa. ||