Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Tamil and English

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Tamil and English

678 Views

Devi Stotram – Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Tamil:

செடீ பவன்னிகில கெடீ கதம்பவன வாடீஷு னாகி படலீ
கொடீர சாருதர கொடீ மணீகிரண கொடீ கரம்பித பதா |
பாடீரகம்தி குசஶாடீ கவித்வ பரிபாடீமகாதிப ஸுதா
கொடீகுராததிக தாடீமுதார முக வீடீரஸென தனுதாம் || 1 || ஶா. ||

த்வைபாயன ப்ரப்றுதி ஶாபாயுத த்ரிதிவ ஸொபான தூளி சரணா
பாபாபஹ ஸ்வமனு ஜாபானுலீன ஜன தாபாபனொத னிபுணா |
னீபாலயா ஸுரபி தூபாலகா துரிதகூபாதுதன்சயதுமாம்
ரூபாதிகா ஶிகரி பூபால வம்ஶமணி தீபாயிதா பகவதீ || 2 || ஶா. ||

யாளீபி ராத்மதனுதாலீனக்றுத்ப்ரியக பாளீஷு கெலதி பவா
வ்யாளீ னகுல்யஸித சூளீ பரா சரண தூளீ லஸன்மணிகணா |
யாளீ ப்றுதி ஶ்ரவஸி தாளீ தளம் வஹதி யாளீக ஶொபி திலகா
ஸாளீ கரொது மம காளீ மனஃ ஸ்வபத னாளீக ஸெவன விதௌ || 3 || ஶா. ||

Amba Stuti Devi Aswadhati

பாலாம்றுதாம்ஶு னிப பாலாமனா கருண செலா னிதம்ப பலகெ
கொலாஹல க்ஷபித காலாமராகுஶல கீலால ஶொஷண ரவிஃ |
ஸ்தூலாகுசெ ஜலத னீலாகசெ கலித வீலா கதம்ப விபினெ
ஶூலாயுத ப்ரணதி ஶீலா ததாது ஹ்றுதி ஶைலாதி ராஜ தனயா || 4 || ஶா. ||

கம்பாவதீவ ஸவிடம்பா களென னவ தும்பாப வீண ஸவிதா
பிம்பாதரா வினத ஶம்பாயுதாதி னிகுரும்பா கதம்ப விபினெ |
அம்பா குரம்க மதஜம்பால ரொசி ரிஹ லம்பாலகா திஶது மெ
ஶம் பாஹுலெய ஶஶி பிம்பாபி ராம முக ஸம்பாதிதா ஸ்தன பரா || 5 || ஶா. ||
தாஸாயமான ஸுமஹாஸா கதம்பவன வாஸா குஸும்ப ஸுமனொ
வாஸா விபம்சி க்றுத ராஸா விதூத மது மாஸாரவிம்த மதுரா |
காஸார ஸூன ததி பாஸாபிராம தனு ராஸார ஶீத கருணா
னாஸா மணி ப்ரவர பாஸா ஶிவா திமிர மாஸாயெ துபரதிம் || 6 || ஶா. ||

ன்யம்காகரெ வபுஷி கம்காள ரக்த புஷி கம்காதி பக்ஷி விஷயெ
த்வம் காமனா மயஸி கிம் காரணம் ஹ்றுதய பம்காரி மெ ஹி கிரிஜாம் |
ஶம்காஶிலா னிஶித டம்காயமான பத ஸம்காஶமான ஸுமனொ
ஜம்காரி ப்றும்கததி மம்கானுபெத ஶஶி ஸம்காஶ வக்த்ர கமலாம் || 7 || ஶா. ||

ஜம்பாரி கும்பி ப்றுது கும்பாபஹாஸி குச ஸம்பாவ்ய ஹார லதிகா
ரம்பா கரீம்த்ர கர தம்பாபஹொருகதி டிம்பானுரம்ஜித பதா |
ஶம்பா உதார பரிரம்பாம்குரத் புலக தம்பானுராக பிஶுனா
ஶம் பாஸுராபரண கும்பா ஸதா திஶது ஶும்பாஸுர ப்ரஹரணா || 8 || ஶா. ||

தாக்ஷாயணீ தனுஜ ஶிக்ஷா விதௌ விக்றுத தீக்ஷா மனொஹர குணா
பிக்ஷாஶினொ னடன வீக்ஷா வினொத முகி தக்ஷாத்வர ப்ரஹரணா |
வீக்ஷாம் விதெஹி மயி தக்ஷா ஸ்வகீய ஜன பக்ஷா விபக்ஷ விமுகீ
யக்ஷெஶ ஸெவித னிராக்ஷெப ஶக்தி ஜய லக்ஷாவதான கலனா || 9 || ஶா. ||

வம்தாரு லொக வர ஸம்தாயினீ விமல கும்தாவதாத ரதனா
ப்றும்தாரு ப்றும்த மணி ப்றும்தாரவிம்த மகரம்தாபிஷிக்த சரணா |
மம்தானிலா கலித மம்தார தாமபிரமம்தாபிராம மகுடா
மம்தாகினீ ஜவன பிம்தான வாசமரவிம்தானனா திஶது மெ || 10 || ஶா. ||

யத்ராஶயொ லகதி தத்ராகஜா பவது குத்ராபி னிஸ்துல ஶுகா
ஸுத்ராம கால முக ஸத்ராஸகப்ரகர ஸுத்ராண காரி சரணா |
சத்ரானிலாதிரய பத்த்ராபிபிராம குண மித்ராமரீ ஸம வதூஃ
கு த்ராஸஹீன மணி சித்ராக்றுதி ஸ்புரித புத்ராதி தான னிபுணா || 11 || ஶா. ||

கூலாதிகாமி பய தூலாவளிஜ்வலனகீலா னிஜஸ்துதி விதா
கொலாஹலக்ஷபித காலாமரீ குஶல கீலால பொஷண ரதா |
ஸ்தூலாகுசெ ஜலத னீலாகசெ கலித லீலா கதம்ப விபினெ
ஶூலாயுத ப்ரணதி ஶீலா விபாது ஹ்றுதி ஶைலாதிராஜ தனயா || 12 || ஶா. ||

இன்தான கீர மணிபன்தா பவெ ஹ்றுதயபன்தா வதீவ ரஸிகா
ஸன்தாவதீ புவன ஸன்தாரணெ ப்யம்றுத ஸின்தாவுதார னிலயா |
கன்தானுபாவ முஹுரன்தாலி பீத கச பன்தா ஸமர்பயது மெ
ஶம் தாம பானுமபி ருன்தான மாஶு பத ஸன்தான மப்யனுகதா || 13 || ஶா. ||

Devi Stotram – Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Telugu

Devi Aswadhati Lyrics in English
ceti bhavannikhila kheti kadambavana vatisu naki patali
kotira carutara koti manikirana koti karambita pada |
patiragandhi kucasati kavitva paripatimagadhipa suta
ghotikhuradadhika dhatimudara mukha vitirasena tanutam || 1 || sa. ||

dvaipayana prabhrti sapayudha tridiva sopana dhuli carana
papapaha svamanu japanulina jana tapapanoda nipuna |
nipalaya surabhi dhupalaka duritakupadudancayatumam
rupadhika sikhari bhupala vamsamani dipayita bhagavati || 2 || sa. ||

yalibhi ratmatanutalinakrtpriyaka palisu khelati bhava
vyali nakulyasita culi bhara carana dhuli lasanmanigana |
yali bhrti sravasi tali dalam vahati yalika sobhi tilaka
sali karotu mama kali manaḥ svapada nalika sevana vidhau || 3 || sa. ||

balamrtamsu nibha phalamana garuna cela nitamba phalake
kolahala ksapita kalamarakusala kilala sosana raviḥ |
sthulakuce jalada nilakace kalita vila kadamba vipine
sulayudha pranati sila dadhatu hrdi sailadhi raja tanaya || 4 || sa. ||

kambavativa saviḍamba galena nava tumbabha vina savidha
bimbadhara vinata sambayudhadi nikurumba kadamba vipine |
amba kuranga madajambala roci riha lambalaka disatu me
sam bahuleya sasi bimbabhi rama mukha sambadhita stana bhara || 5 || sa. ||

dasayamana sumahasa kadambavana vasa kusumbha sumano
vasa vipañci krta rasa vidhuta madhu masaravinda madhura |
kasara suna tati bhasabhirama tanu rasara sita karuna
nasa mani pravara bhasa siva timira masaye duparatim || 6 || sa. ||

nyankakare vapusi kankala rakta pusi kankadi paksi visaye
tvam kamana mayasi kim karanam hrdaya pankari me hi girijam |
sankasila nisita tankayamana pada sankasamana sumano
jhankari bhrngatati mankanupeta sasi sankasa vaktra kamalam || 7 || sa. ||

jambhari kumbhi prthu kumbhapahasi kuca sambhavya hara latika
rambha karindra kara dambhapahorugati ḍimbhanurañjita pada |
sambha udara parirambhankurat pulaka dambhanuraga pisuna
sam bhasurabharana gumbha sada disatu sumbhasura praharana || 8 || sa. ||

daksayani danuja siksa vidhau vikrta diksa manohara guna
bhiksasino natana viksa vinoda mukhi daksadhvara praharana |
viksam vidhehi mayi daksa svakiya jana paksa vipaksa vimukhi
yaksesa sevita niraksepa sakti jaya laksavadhana kalana || 9 || sa. ||

vandaru loka vara sandhayini vimala kundavadata radana
brndaru brnda mani brndaravinda makarandabhisikta carana |
mandanila kalita mandara damabhiramandabhirama makuta
mandakini javana bhindana vacamaravindanana disatu me || 10 || sa. ||

yatrasayo lagati tatragaja bhavatu kutrapi nistula suka
sutrama kala mukha satrasakaprakara sutrana kari carana |
chatranilatiraya pattrabhibhirama guna mitramari sama vadhuḥ
ku trasahina mani citrakrti sphurita putradi dana nipuna || 11 || sa. ||

kulatigami bhaya tulavalijvalanakila nijastuti vidha
kolahalaksapita kalamari kusala kilala posana rata |
sthulakuce jalada nilakace kalita lila kadamba vipine
sulayudha pranati sila vibhatu hrdi sailadhiraja tanaya || 12 || sa. ||

indhana kira manibandha bhave hrdayabandha vativa rasika
sandhavati bhuvana sandharane pyamrta sindhavudara nilaya |
gandhanubhava muhurandhali pita kaca bandha samarpayatu me
sam dhama bhanumapi rundhana masu pada sandhana mapyanugata || 13 || sa. ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *