Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Tamil and English

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Tamil and English

782 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Tamil:

அபராதஶதம் க்றுத்வா ஜகதம்பேதி சோச்சரேத்|
யாம் கதிம் ஸமவாப்னோதி ன தாம் ப்ரஹ்மாதயஃ ஸுராஃ ||1||

ஸாபராதோ‌உஸ்மி ஶரணாம் ப்ராப்தஸ்த்வாம் ஜகதம்பிகே|
இதானீமனுகம்ப்யோ‌உஹம் யதேச்சஸி ததா குரு ||2||

அஜ்ஞானாத்விஸ்ம்றுதேப்ரான்த்யா யன்ன்யூனமதிகம் க்றுதம்|
தத்ஸர்வ க்ஷம்யதாம் தேவி ப்ரஸீத பரமேஶ்வரீ ||3||

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram

காமேஶ்வரீ ஜகன்மாதாஃ ஸச்சிதானன்தவிக்ரஹே|
க்றுஹாணார்சாமிமாம் ப்ரீத்யா ப்ரஸீத பரமேஶ்வரீ ||4||

ஸர்வரூபமயீ தேவீ ஸர்வம் தேவீமயம் ஜகத்|
அதோ‌உஹம் விஶ்வரூபாம் த்வாம் னமாமி பரமேஶ்வரீம் ||5||

பூர்ணம் பவது தத் ஸர்வம் த்வத்ப்ரஸாதான்மஹேஶ்வரீ
யதத்ர பாடே ஜகதம்பிகே மயா விஸர்கபிம்த்வக்ஷரஹீனமீரிதம்| ||6||

ததஸ்து ஸம்பூர்ணதம் ப்ரஸாததஃ ஸம்கல்பஸித்திஶ்ச ஸதைவ ஜாயதாம் ||7||

பக்த்யாபக்த்யானுபூர்வம் ப்ரஸபக்றுதிவஶாத் வ்யக்தமவ்யக்தமம்ப ||8||

தத் ஸர்வம் ஸாங்கமாஸ்தாம் பகவதி த்வத்ப்ரஸாதாத் ப்ரஸீத ||9||

ப்ரஸாதம் குரு மே தேவி துர்கேதேவி னமோ‌உஸ்துதே ||10||

||இதி அபராத க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம்||

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in English

aparadhasatam krtva jagadambeti coccaret|
yam gatim samavapnoti na tam brahmadayah surah ||1||

saparadho‌உsmi saranam praptastvam jagadambike|
idanimanukampyo‌உham yathecchasi tatha kuru ||2||

annanadvismrtebhrantya yannyunamadhikam krtam|
tatsarva ksamyatam devi prasida paramesvari ||3||

kamesvari jaganmatah saccidanandavigrahe|
grhanarcamimam pritya prasida paramesvari ||4||

sarvarupamayi devi sarvam devimayam jagat|
ato‌உham visvarupam tvam namami paramesvarim ||5||

purnam bhavatu tat sarvam tvatprasadanmahesvari
yadatra paṭhe jagadambike maya visargabindvaksarahinamiritam| ||6||

tadastu sampurnatam prasadatah sankalpasiddhisca sadaiva jayatam ||7||

bhaktyabhaktyanupurvam prasabhakrtivasat vyaktamavyaktamamba ||8||

tat sarvam sangamastam bhagavati tvatprasadat prasida ||9||

prasadam kuru me devi durgedevi namo‌உstute ||10||

||iti aparadha ksamapana stotram samaptam||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *