Durga Devi Stotram

Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in Tamil and English

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in Tamil:

ஓம் னமஶ்சண்டிகாயை

ன்யாஸஃ
அஸ்ய ஶ்ரீ சம்டீ கவசஸ்ய | ப்ரஹ்மா றுஷிஃ | அனுஷ்டுப் சம்தஃ |
சாமும்டா தேவதா | அம்கன்யாஸோக்த மாதரோ பீஜம் | னவாவரணோ மம்த்ரஶக்திஃ | திக்பம்த தேவதாஃ தத்வம் | ஶ்ரீ ஜகதம்பா ப்ரீத்யர்தே ஸப்தஶதீ பாடாம்கத்வேன ஜபே வினியோகஃ ||

ஓம் னமஶ்சம்டிகாயை

மார்கண்டேய உவாச |
ஓம் யத்குஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம் ன்றுணாம் |
யன்ன கஸ்யசிதாக்யாதம் தன்மே ப்ரூஹி பிதாமஹ || 1 ||

ப்ரஹ்மோவாச |
அஸ்தி குஹ்யதமம் விப்ர ஸர்வபூதோபகாரகம் |
தேவ்யாஸ்து கவசம் புண்யம் தச்ச்றுணுஷ்வ மஹாமுனே || 2 ||

ப்ரதமம் ஶைலபுத்ரீ ச த்விதீயம் ப்ரஹ்மசாரிணீ |
த்றுதீயம் சன்த்ரகண்டேதி கூஷ்மாண்டேதி சதுர்தகம் || 3 ||

பஞ்சமம் ஸ்கன்தமாதேதி ஷஷ்டம் காத்யாயனீதி ச |
ஸப்தமம் காலராத்ரீதி மஹாகௌரீதி சாஷ்டமம் || 4 ||

Devi Mahatmyam Devi Kavacham

னவமம் ஸித்திதாத்ரீ ச னவதுர்காஃ ப்ரகீர்திதாஃ |
உக்தான்யேதானி னாமானி ப்ரஹ்மணைவ மஹாத்மனா || 5 ||

அக்னினா தஹ்யமானஸ்து ஶத்ருமத்யே கதோ ரணே |
விஷமே துர்கமே சைவ பயார்தாஃ ஶரணம் கதாஃ || 6 ||

ன தேஷாம் ஜாயதே கிஞ்சிதஶுபம் ரணஸங்கடே |
னாபதம் தஸ்ய பஶ்யாமி ஶோகதுஃகபயம் ன ஹி || 7 ||

யைஸ்து பக்த்யா ஸ்ம்றுதா னூனம் தேஷாம் வ்றுத்திஃ ப்ரஜாயதே |
யே த்வாம் ஸ்மரன்தி தேவேஶி ரக்ஷஸே தான்னஸம்ஶயஃ || 8 ||

ப்ரேதஸம்ஸ்தா து சாமுண்டா வாராஹீ மஹிஷாஸனா |
ஐன்த்ரீ கஜஸமாரூடா வைஷ்ணவீ கருடாஸனா || 9 ||

மாஹேஶ்வரீ வ்றுஷாரூடா கௌமாரீ ஶிகிவாஹனா |
லக்ஷ்மீஃ பத்மாஸனா தேவீ பத்மஹஸ்தா ஹரிப்ரியா || 10 ||

ஶ்வேதரூபதரா தேவீ ஈஶ்வரீ வ்றுஷவாஹனா |
ப்ராஹ்மீ ஹம்ஸஸமாரூடா ஸர்வாபரணபூஷிதா || 11 ||

இத்யேதா மாதரஃ ஸர்வாஃ ஸர்வயோகஸமன்விதாஃ |
னானாபரணாஶோபாட்யா னானாரத்னோபஶோபிதாஃ || 12 ||

த்றுஶ்யன்தே ரதமாரூடா தேவ்யஃ க்ரோதஸமாகுலாஃ |
ஶங்கம் சக்ரம் கதாம் ஶக்திம் ஹலம் ச முஸலாயுதம் || 13 ||

கேடகம் தோமரம் சைவ பரஶும் பாஶமேவ ச |
குன்தாயுதம் த்ரிஶூலம் ச ஶார்ங்கமாயுதமுத்தமம் || 14 ||

தைத்யானாம் தேஹனாஶாய பக்தானாமபயாய ச |
தாரயன்த்யாயுதானீத்தம் தேவானாம் ச ஹிதாய வை || 15 ||

னமஸ்தே‌உஸ்து மஹாரௌத்ரே மஹாகோரபராக்ரமே |
மஹாபலே மஹோத்ஸாஹே மஹாபயவினாஶினி || 16 ||

த்ராஹி மாம் தேவி துஷ்ப்ரேக்ஷ்யே ஶத்ரூணாம் பயவர்தினி |
ப்ராச்யாம் ரக்ஷது மாமைன்த்ரீ ஆக்னேய்யாமக்னிதேவதா || 17 ||

தக்ஷிணே‌உவது வாராஹீ னைர்றுத்யாம் கட்கதாரிணீ |
ப்ரதீச்யாம் வாருணீ ரக்ஷேத்வாயவ்யாம் ம்றுகவாஹினீ || 18 ||

உதீச்யாம் பாது கௌமாரீ ஐஶான்யாம் ஶூலதாரிணீ |
ஊர்த்வம் ப்ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேததஸ்தாத்வைஷ்ணவீ ததா || 19 ||

ஏவம் தஶ திஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா ஶவவாஹனா |
ஜயா மே சாக்ரதஃ பாது விஜயா பாது ப்றுஷ்டதஃ || 20 ||

அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து தக்ஷிணே சாபராஜிதா |
ஶிகாமுத்யோதினீ ரக்ஷேதுமா மூர்த்னி வ்யவஸ்திதா || 21 ||

மாலாதரீ லலாடே ச ப்ருவௌ ரக்ஷேத்யஶஸ்வினீ |
த்ரினேத்ரா ச ப்ருவோர்மத்யே யமகண்டா ச னாஸிகே || 22 ||

ஶங்கினீ சக்ஷுஷோர்மத்யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்வாரவாஸினீ |
கபோலௌ காலிகா ரக்ஷேத்கர்ணமூலே து ஶாங்கரீ || 23 ||

னாஸிகாயாம் ஸுகன்தா ச உத்தரோஷ்டே ச சர்சிகா |
அதரே சாம்றுதகலா ஜிஹ்வாயாம் ச ஸரஸ்வதீ || 24 ||

தன்தான் ரக்ஷது கௌமாரீ கண்டதேஶே து சண்டிகா |
கண்டிகாம் சித்ரகண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே || 25 ||

காமாக்ஷீ சிபுகம் ரக்ஷேத்வாசம் மே ஸர்வமங்களா |
க்ரீவாயாம் பத்ரகாளீ ச ப்றுஷ்டவம்ஶே தனுர்தரீ || 26 ||

னீலக்ரீவா பஹிஃ கண்டே னலிகாம் னலகூபரீ |
ஸ்கன்தயோஃ கட்கினீ ரக்ஷேத்பாஹூ மே வஜ்ரதாரிணீ || 27 ||

ஹஸ்தயோர்தண்டினீ ரக்ஷேதம்பிகா சாங்குலீஷு ச |
னகாஞ்சூலேஶ்வரீ ரக்ஷேத்குக்ஷௌ ரக்ஷேத்குலேஶ்வரீ || 28 ||

ஸ்தனௌ ரக்ஷேன்மஹாதேவீ மனஃஶோகவினாஶினீ |
ஹ்றுதயே லலிதா தேவீ உதரே ஶூலதாரிணீ || 29 ||

னாபௌ ச காமினீ ரக்ஷேத்குஹ்யம் குஹ்யேஶ்வரீ ததா |
பூதனா காமிகா மேட்ரம் குதே மஹிஷவாஹினீ || 30 ||

கட்யாம் பகவதீ ரக்ஷேஜ்ஜானுனீ வின்த்யவாஸினீ |
ஜங்கே மஹாபலா ரக்ஷேத்ஸர்வகாமப்ரதாயினீ || 31 ||

குல்பயோர்னாரஸிம்ஹீ ச பாதப்றுஷ்டே து தைஜஸீ |
பாதாங்குலீஷு ஶ்ரீ ரக்ஷேத்பாதாதஸ்தலவாஸினீ || 32 ||

னகான் தம்ஷ்ட்ரகராலீ ச கேஶாம்ஶ்சைவோர்த்வகேஶினீ |
ரோமகூபேஷு கௌபேரீ த்வசம் வாகீஶ்வரீ ததா || 33 ||

ரக்தமஜ்ஜாவஸாமாம்ஸான்யஸ்திமேதாம்ஸி பார்வதீ |
அன்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம் ச முகுடேஶ்வரீ || 34 ||

பத்மாவதீ பத்மகோஶே கபே சூடாமணிஸ்ததா |
ஜ்வாலாமுகீ னகஜ்வாலாமபேத்யா ஸர்வஸன்திஷு || 35 ||

ஶுக்ரம் ப்ரஹ்மாணி! மே ரக்ஷேச்சாயாம் சத்ரேஶ்வரீ ததா |
அஹங்காரம் மனோ புத்திம் ரக்ஷேன்மே தர்மதாரிணீ || 36 ||

ப்ராணாபானௌ ததா வ்யானமுதானம் ச ஸமானகம் |
வஜ்ரஹஸ்தா ச மே ரக்ஷேத்ப்ராணம் கல்யாணஶோபனா || 37 ||

ரஸே ரூபே ச கன்தே ச ஶப்தே ஸ்பர்ஶே ச யோகினீ |
ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ ரக்ஷேன்னாராயணீ ஸதா || 38 ||

ஆயூ ரக்ஷது வாராஹீ தர்மம் ரக்ஷது வைஷ்ணவீ |
யஶஃ கீர்திம் ச லக்ஷ்மீம் ச தனம் வித்யாம் ச சக்ரிணீ || 39 ||

கோத்ரமின்த்ராணி! மே ரக்ஷேத்பஶூன்மே ரக்ஷ சண்டிகே |
புத்ரான் ரக்ஷேன்மஹாலக்ஷ்மீர்பார்யாம் ரக்ஷது பைரவீ || 40 ||

பன்தானம் ஸுபதா ரக்ஷேன்மார்கம் க்ஷேமகரீ ததா |
ராஜத்வாரே மஹாலக்ஷ்மீர்விஜயா ஸர்வதஃ ஸ்திதா || 41 ||

ரக்ஷாஹீனம் து யத்-ஸ்தானம் வர்ஜிதம் கவசேன து |
தத்ஸர்வம் ரக்ஷ மே தேவி! ஜயன்தீ பாபனாஶினீ || 42 ||

பதமேகம் ன கச்சேத்து யதீச்சேச்சுபமாத்மனஃ |
கவசேனாவ்றுதோ னித்யம் யத்ர யத்ரைவ கச்சதி || 43 ||

தத்ர தத்ரார்தலாபஶ்ச விஜயஃ ஸார்வகாமிகஃ |
யம் யம் சின்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்னோதி னிஶ்சிதம் || 44 ||

பரமைஶ்வர்யமதுலம் ப்ராப்ஸ்யதே பூதலே புமான் |
னிர்பயோ ஜாயதே மர்த்யஃ ஸங்க்ராமேஷ்வபராஜிதஃ || 45 ||

த்ரைலோக்யே து பவேத்பூஜ்யஃ கவசேனாவ்றுதஃ புமான் |
இதம் து தேவ்யாஃ கவசம் தேவானாமபி துர்லபம் || 46 ||

யஃ படேத்ப்ரயதோ னித்யம் த்ரிஸன்த்யம் ஶ்ரத்தயான்விதஃ |
தைவீகலா பவேத்தஸ்ய த்ரைலோக்யேஷ்வபராஜிதஃ | 47 ||

ஜீவேத்வர்ஷஶதம் ஸாக்ரமபம்றுத்யுவிவர்ஜிதஃ |
னஶ்யன்தி வ்யாதயஃ ஸர்வே லூதாவிஸ்போடகாதயஃ || 48 ||

ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் சைவ க்றுத்ரிமம் சைவ யத்விஷம் |
அபிசாராணி ஸர்வாணி மன்த்ரயன்த்ராணி பூதலே || 49 ||

பூசராஃ கேசராஶ்சைவ ஜுலஜாஶ்சோபதேஶிகாஃ |
ஸஹஜா குலஜா மாலா டாகினீ ஶாகினீ ததா || 50 ||

அன்தரிக்ஷசரா கோரா டாகின்யஶ்ச மஹாபலாஃ |
க்ரஹபூதபிஶாசாஶ்ச யக்ஷகன்தர்வராக்ஷஸாஃ || 51 ||

ப்ரஹ்மராக்ஷஸவேதாலாஃ கூஷ்மாண்டா பைரவாதயஃ |
னஶ்யன்தி தர்ஶனாத்தஸ்ய கவசே ஹ்றுதி ஸம்ஸ்திதே || 52 ||

மானோன்னதிர்பவேத்ராஜ்ஞஸ்தேஜோவ்றுத்திகரம் பரம் |
யஶஸா வர்ததே ஸோ‌உபி கீர்திமம்டிதபூதலே || 53 ||

ஜபேத்ஸப்தஶதீம் சண்டீம் க்றுத்வா து கவசம் புரா |
யாவத்பூமண்டலம் தத்தே ஸஶைலவனகானனம் || 54 ||

தாவத்திஷ்டதி மேதின்யாம் ஸன்ததிஃ புத்ரபௌத்ரிகீ |
தேஹான்தே பரமம் ஸ்தானம் யத்ஸுரைரபி துர்லபம் || 55 ||

ப்ராப்னோதி புருஷோ னித்யம் மஹாமாயாப்ரஸாததஃ |
லபதே பரமம் ரூபம் ஶிவேன ஸஹ மோததே || 56 ||

|| இதி வாராஹபுராணே ஹரிஹரப்ரஹ்ம விரசிதம் தேவ்யாஃ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in English

om namascandikayai

nyasah
asya sri candi kavacasya | brahma rsih | anustup chandah |
camunda devata | anganyasokta mataro bijam | navavarano mantrasaktih | digbandha devatah tatvam | sri jagadamba prityarthe saptasati pathangatvena jape viniyogah ||

om namascandikayai

markandeya uvaca |
om yadguhyam paramam loke sarvaraksakaram nrnam |
yanna kasyacidakhyatam tanme bruhi pitamaha || 1 ||

brahmovaca |
asti guhyatamam vipra sarvabhutopakarakam |
devyastu kavacam punyam tacchrnusva mahamune || 2 ||

prathamam sailaputri ca dvitiyam brahmacarini |
trtiyam candraghanteti kusmandeti caturthakam || 3 ||

pancamam skandamateti sastham katyayaniti ca |
saptamam kalaratriti mahagauriti castamam || 4 ||

navamam siddhidatri ca navadurgah prakirtitah |
uktanyetani namani brahmanaiva mahatmana || 5 ||

agnina dahyamanastu satrumadhye gato rane |
visame durgame caiva bhayartah saranam gatah || 6 ||

na tesam jayate kincidasubham ranasankate |
napadam tasya pasyami sokaduhkhabhayam na hi || 7 ||

yaistu bhaktya smrta nunam tesam vrddhih prajayate |
ye tvam smaranti devesi raksase tannasamsayah || 8 ||

pretasamstha tu camunda varahi mahisasana |
aindri gajasamarudha vaisnavi garudasana || 9 ||

mahesvari vrsarudha kaumari sikhivahana |
laksmih padmasana devi padmahasta haripriya || 10 ||

svetarupadhara devi isvari vrsavahana |
brahmi hamsasamarudha sarvabharanabhusita || 11 ||

ityeta matarah sarvah sarvayogasamanvitah |
nanabharanasobhadhya nanaratnopasobhitah || 12 ||

drsyante rathamarudha devyah krodhasamakulah |
sankham cakram gadam saktim halam ca musalayudham || 13 ||

khetakam tomaram caiva parasum pasameva ca |
kuntayudham trisulam ca sarngamayudhamuttamam || 14 ||

daityanam dehanasaya bhaktanamabhayaya ca |
dharayantyayudhanittham devanam ca hitaya vai || 15 ||

namaste‌உstu maharaudre mahaghoraparakrame |
mahabale mahotsahe mahabhayavinasini || 16 ||

trahi mam devi duspreksye satrunam bhayavardhini |
pracyam raksatu mamaindri agneyyamagnidevata || 17 ||

daksine‌உvatu varahi nairrtyam khadgadharini |
praticyam varuni raksedvayavyam mrgavahini || 18 ||

udicyam patu kaumari aisanyam suladharini |
urdhvam brahmani me raksedadhastadvaisnavi tatha || 19 ||

evam dasa diso rakseccamunda savavahana |
jaya me cagratah patu vijaya patu prsthatah || 20 ||

ajita vamaparsve tu daksine caparajita |
sikhamudyotini rakseduma murdhni vyavasthita || 21 ||

maladhari lalate ca bhruvau raksedyasasvini |
trinetra ca bhruvormadhye yamaghanta ca nasike || 22 ||

sankhini caksusormadhye srotrayordvaravasini |
kapolau kalika raksetkarnamule tu sankari || 23 ||

nasikayam sugandha ca uttarosthe ca carcika |
adhare camrtakala jihvayam ca sarasvati || 24 ||

dantan raksatu kaumari kanthadese tu candika |
ghantikam citraghanta ca mahamaya ca taluke || 25 ||

kamaksi cibukam raksedvacam me sarvamangaḷa |
grivayam bhadrakaḷi ca prsthavamse dhanurdhari || 26 ||

nilagriva bahih kanthe nalikam nalakubari |
skandhayoh khadgini raksedbahu me vajradharini || 27 ||

hastayordandini raksedambika cangulisu ca |
nakhanchulesvari raksetkuksau raksetkulesvari || 28 ||

stanau raksenmahadevi manahsokavinasini |
hrdaye lalita devi udare suladharini || 29 ||

nabhau ca kamini raksedguhyam guhyesvari tatha |
putana kamika medhram gude mahisavahini || 30 ||

katyam bhagavati raksejjanuni vindhyavasini |
janghe mahabala raksetsarvakamapradayini || 31 ||

gulphayornarasimhi ca padaprsthe tu taijasi |
padangulisu sri raksetpadadhastalavasini || 32 ||

nakhan damstrakarali ca kesamscaivordhvakesini |
romakupesu kauberi tvacam vagisvari tatha || 33 ||

raktamajjavasamamsanyasthimedamsi parvati |
antrani kalaratrisca pittam ca mukutesvari || 34 ||

padmavati padmakose kaphe cudamanistatha |
jvalamukhi nakhajvalamabhedya sarvasandhisu || 35 ||

sukram brahmani! me raksecchayam chatresvari tatha |
ahankaram mano buddhim raksenme dharmadharini || 36 ||

pranapanau tatha vyanamudanam ca samanakam |
vajrahasta ca me raksetpranam kalyanasobhana || 37 ||

rase rupe ca gandhe ca sabde sparse ca yogini |
sattvam rajastamascaiva raksennarayani sada || 38 ||

ayu raksatu varahi dharmam raksatu vaisnavi |
yasah kirtim ca laksmim ca dhanam vidyam ca cakrini || 39 ||

gotramindrani! me raksetpasunme raksa candike |
putran raksenmahalaksmirbharyam raksatu bhairavi || 40 ||

panthanam supatha raksenmargam ksemakari tatha |
rajadvare mahalaksmirvijaya sarvatah sthita || 41 ||

raksahinam tu yat-sthanam varjitam kavacena tu |
tatsarvam raksa me devi! jayanti papanasini || 42 ||

padamekam na gacchettu yadicchecchubhamatmanah |
kavacenavrto nityam yatra yatraiva gacchati || 43 ||

tatra tatrarthalabhasca vijayah sarvakamikah |
yam yam cintayate kamam tam tam prapnoti niscitam || 44 ||

paramaisvaryamatulam prapsyate bhutale puman |
nirbhayo jayate martyah sangramesvaparajitah || 45 ||

trailokye tu bhavetpujyah kavacenavrtah puman |
idam tu devyah kavacam devanamapi durlabham || 46 ||

yah pathetprayato nityam trisandhyam sraddhayanvitah |
daivikala bhavettasya trailokyesvaparajitah | 47 ||

jivedvarsasatam sagramapamrtyuvivarjitah |
nasyanti vyadhayah sarve lutavisphotakadayah || 48 ||

sthavaram jangamam caiva krtrimam caiva yadvisam |
abhicarani sarvani mantrayantrani bhutale || 49 ||

bhucarah khecarascaiva julajascopadesikah |
sahaja kulaja mala dakini sakini tatha || 50 ||

antariksacara ghora dakinyasca mahabalah |
grahabhutapisacasca yaksagandharvaraksasah || 51 ||

brahmaraksasavetalah kusmanda bhairavadayah |
nasyanti darsanattasya kavace hrdi samsthite || 52 ||

manonnatirbhavedrannastejovrddhikaram param |
yasasa vardhate so‌உpi kirtimanditabhutale || 53 ||

japetsaptasatim candim krtva tu kavacam pura |
yavadbhumandalam dhatte sasailavanakananam || 54 ||

tavattisthati medinyam santatih putrapautriki |
dehante paramam sthanam yatsurairapi durlabham || 55 ||

prapnoti puruso nityam mahamayaprasadatah |
labhate paramam rupam sivena saha modate || 56 ||

|| iti varahapurane hariharabrahma viracitam devyah kavacam sampurnam ||