Durga Stotram

Devi Mahatmyam Devi Suktam in Tamil and English

Devi Mahatmyam Devi Suktam Stotram Lyrics in Tamil:

ஓம் அஹம் ருத்ரேபிர்வஸு’பிஶ்சராம்யஹமா”தித்யைருத விஶ்வதே”வைஃ |
அஹம் மித்ராவரு’ணோபா பி’பர்ம்யஹமி”ன்த்ராக்னீ அஹமஶ்வினோபா ||1||

அஹம் ஸோம’மாஹனஸம்” பிபர்ம்யஹம் த்வஷ்டா”ரமுத பூஷணம் பகம்” |
அஹம் த’தாமி த்ரவி’ணம் ஹவிஷ்ம’தே ஸுப்ராவ்யே யே’ ‍3 யஜ’மானாய ஸுன்வதே ||2||

அஹம் ராஷ்ட்ரீ” ஸம்கம’னீ வஸூ”னாம் சிகிதுஷீ” ப்ரதமா யஜ்ஞியா”னாம் |
தாம் மா” தேவா வ்ய’ததுஃ புருத்ரா பூரி’ஸ்தாத்ராம் பூ~ர்யா”வேஶயன்தீ”ம் ||3||

Devi Mahatmyam Devi Suktam

மயா ஸோ அன்ன’மத்தி யோ விபஶ்ய’தி யஃ ப்ராணி’தி ய ஈம்” ஶ்றுணோத்யுக்தம் |
அமன்தவோமாம்த உப’க்ஷியன்தி ஶ்ருதி ஶ்ரு’தம் ஶ்ரத்திவம் தே” வதாமி ||4||

அஹமேவ ஸ்வயமிதம் வதா’மி ஜுஷ்டம்” தேவேபி’ருத மானு’ஷேபிஃ |
யம் காமயே தம் த’முக்ரம் க்று’ணோமி தம் ப்ரஹ்மாணம் தம்றுஷிம் தம் ஸு’மேதாம் ||5||

அஹம் ருத்ராய தனுராத’னோமி ப்ரஹ்மத்விஷே ஶர’வே ஹம்த வா உ’ |
அஹம் ஜனா”ய ஸமதம்” க்றுணோம்யஹம் த்யாவா”ப்றுதிவீ ஆவி’வேஶ ||6||

அஹம் ஸு’வே பிதர’மஸ்ய மூர்தன் மம யோனி’ரப்ஸ்வன்தஃ ஸ’முத்ரே |
ததோ விதி’ஷ்டே புவனானு விஶ்வோதாமூம் த்யாம் வர்ஷ்மணோப’ ஸ்ப்றுஶாமி ||7||
அஹமேவ வாத’ இவ ப்ரவா”ம்யா-ரப’மாணா புவ’னானி விஶ்வா” |
பரோ திவாபர ஏனா ப்று’திவ்யை-தாவ’தீ மஹினா ஸம்ப’பூவ ||8||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

|| இதி றுக்வேதோக்தம் தேவீஸூக்தம் ஸமாப்தம் ||
||தத் ஸத் ||

Devi Mahatmyam Devi Suktam Stotram Lyrics in English

om aham rudrebhirvasu’bhiscaramyahama”dityairuta visvade”vaih |
aham mitravaru’nobha bi’bharmyahami”ndragni ahamasvinobha ||1||

aham soma’mahanasa”m bibharmyaham tvasta”ramuta pusanam bhagam” |
aham da’dhami dravi’nam havisma’te supravye ye’ -3 yaja’manaya sunvate ||2||

aham rastri” sangama’ni vasu”nam cikitusi” prathama yanniya”nam |
tam ma” deva vya’dadhuh purutra bhuri’sthatram bhu~rya”vesayanti”m ||3||

maya so anna’matti yo vipasya’ti yah prani’ti ya i”m srnotyuktam |
amantavomanta upa’ksiyanti srudhi sru’tam sraddhivam te” vadami ||4||

ahameva svayamidam vada’mi justa”m devebhi’ruta manu’sebhih |
yam kamaye tam ta’mugram kr’nomi tam brahmanam tamrsim tam su’medham ||5||

aham rudraya dhanurata’nomi brahmadvise sara’ve hanta va u’ |
aham jana”ya samada”m krnomyaham dyava”prthivi avi’vesa ||6||

aham su’ve pitara’masya murdhan mama yoni’rapsvantah sa’mudre |
tato viti’sthe bhuvananu visvotamum dyam varsmanopa’ sprsami ||7||

ahameva vata’ iva prava”mya-rabha’mana bhuva’nani visva” |
paro divapara ena pr’thivyai-tava’ti mahina samba’bhuva ||8||

om santih santih santi’h ||

|| iti rgvedoktam devisuktam samaptam ||
||tat sat ||