Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Lyrics in Kannada and English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Lyrics in Kannada and English

1025 Views

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Lyrics in Kannada:

|| ದೇವೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ ||
|| ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ||
|| ಅಥ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಪ್ತಶತೀ ||
|| ಮಧುಕೈಟಭವಧೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಮ ಚರಿತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ | ಮಹಾಕಾಳೀ ದೇವತಾ | ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ | ನಂದಾ ಶಕ್ತಿಃ | ರಕ್ತ ದಂತಿಕಾ ಬೀಜಮ್ | ಅಗ್ನಿಸ್ತತ್ವಮ್ | ಋಗ್ವೇದಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಧೇ ಪ್ರಧಮ ಚರಿತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ
ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರ ಗದೇಷುಚಾಪ ಪರಿಘಾ ಶೂಲಂ ಭುಶುಂಡೀಂ ಶಿರಃ
ಶಂಂಖಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ |
ಯಾಂ ಹಂತುಂ ಮಧುಕೈಭೌ ಜಲಜಭೂಸ್ತುಷ್ಟಾವ ಸುಪ್ತೇ ಹರೌ
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿ ಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಳಿಕಾಂ||

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ
ಓಂ ಐಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ಸಾವರ್ಣಿಃ ಸೂರ್ಯತನಯೋ ಯೋಮನುಃ ಕಥ್ಯತೇ‌உಷ್ಟಮಃ|
ನಿಶಾಮಯ ತದುತ್ಪತ್ತಿಂ ವಿಸ್ತರಾದ್ಗದತೋ ಮಮ ||2||

ಮಹಾಮಾಯಾನುಭಾವೇನ ಯಥಾ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪಃ
ಸ ಬಭೂವ ಮಹಾಭಾಗಃ ಸಾವರ್ಣಿಸ್ತನಯೋ ರವೇಃ ||3||

ಸ್ವಾರೋಚಿಷೇ‌உಂತರೇ ಪೂರ್ವಂ ಚೈತ್ರವಂಶಸಮುದ್ಭವಃ|
ಸುರಥೋ ನಾಮ ರಾಜಾ‌உಭೂತ್ ಸಮಸ್ತೇ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲೇ ||4||

ತಸ್ಯ ಪಾಲಯತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಜಾಃ ಪುತ್ರಾನಿವೌರಸಾನ್|
ಬಭೂವುಃ ಶತ್ರವೋ ಭೂಪಾಃ ಕೋಲಾವಿಧ್ವಂಸಿನಸ್ತದಾ ||5||

ತಸ್ಯ ತೈರಭವದ್ಯುದ್ಧಮ್ ಅತಿಪ್ರಬಲದಂಡಿನಃ|
ನ್ಯೂನೈರಪಿ ಸ ತೈರ್ಯುದ್ಧೇ ಕೋಲಾವಿಧ್ವಂಸಿಭಿರ್ಜಿತಃ ||6||

ತತಃ ಸ್ವಪುರಮಾಯಾತೋ ನಿಜದೇಶಾಧಿಪೋ‌உಭವತ್|
ಆಕ್ರಾಂತಃ ಸ ಮಹಾಭಾಗಸ್ತೈಸ್ತದಾ ಪ್ರಬಲಾರಿಭಿಃ ||7||
ಅಮಾತ್ಯೈರ್ಬಲಿಭಿರ್ದುಷ್ಟೈ ರ್ದುರ್ಬಲಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮಭಿಃ|
ಕೋಶೋ ಬಲಂ ಚಾಪಹೃತಂ ತತ್ರಾಪಿ ಸ್ವಪುರೇ ತತಃ ||8||

ತತೋ ಮೃಗಯಾವ್ಯಾಜೇನ ಹೃತಸ್ವಾಮ್ಯಃ ಸ ಭೂಪತಿಃ|
ಏಕಾಕೀ ಹಯಮಾರುಹ್ಯ ಜಗಾಮ ಗಹನಂ ವನಮ್ ||9||

ಸತತ್ರಾಶ್ರಮಮದ್ರಾಕ್ಷೀ ದ್ದ್ವಿಜವರ್ಯಸ್ಯ ಮೇಧಸಃ|
ಪ್ರಶಾಂತಶ್ವಾಪದಾಕೀರ್ಣ ಮುನಿಶಿಷ್ಯೋಪಶೋಭಿತಮ್ ||10||

ತಸ್ಥೌ ಕಂಚಿತ್ಸ ಕಾಲಂ ಚ ಮುನಿನಾ ತೇನ ಸತ್ಕೃತಃ|
ಇತಶ್ಚೇತಶ್ಚ ವಿಚರಂಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಮುನಿವರಾಶ್ರಮೇ ||11||
ಸೋ‌உಚಿಂತಯತ್ತದಾ ತತ್ರ ಮಮತ್ವಾಕೃಷ್ಟಚೇತನಃ| ||12||

ಮತ್ಪೂರ್ವೈಃ ಪಾಲಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಮಯಾಹೀನಂ ಪುರಂ ಹಿ ತತ್
ಮದ್ಭೃತ್ಯೈಸ್ತೈರಸದ್ವೃತ್ತೈಃ ರ್ಧರ್ಮತಃ ಪಾಲ್ಯತೇ ನ ವಾ ||13||

ನ ಜಾನೇ ಸ ಪ್ರಧಾನೋ ಮೇ ಶೂರ ಹಸ್ತೀಸದಾಮದಃ
ಮಮ ವೈರಿವಶಂ ಯಾತಃ ಕಾನ್ಭೋಗಾನುಪಲಪ್ಸ್ಯತೇ ||14||

ಯೇ ಮಮಾನುಗತಾ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸಾದಧನಭೋಜನೈಃ
ಅನುವೃತ್ತಿಂ ಧ್ರುವಂ ತೇ‌உದ್ಯ ಕುರ್ವಂತ್ಯನ್ಯಮಹೀಭೃತಾಂ ||15||

ಅಸಮ್ಯಗ್ವ್ಯಯಶೀಲೈಸ್ತೈಃ ಕುರ್ವದ್ಭಿಃ ಸತತಂ ವ್ಯಯಂ
ಸಂಚಿತಃ ಸೋ‌உತಿದುಃಖೇನ ಕ್ಷಯಂ ಕೋಶೋ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ||16||

ಏತಚ್ಚಾನ್ಯಚ್ಚ ಸತತಂ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಿವಃ
ತತ್ರ ವಿಪ್ರಾಶ್ರಮಾಭ್ಯಾಶೇ ವೈಶ್ಯಮೇಕಂ ದದರ್ಶ ಸಃ ||17||

ಸ ಪೃಷ್ಟಸ್ತೇನ ಕಸ್ತ್ವಂ ಭೋ ಹೇತುಶ್ಚ ಆಗಮನೇ‌உತ್ರ ಕಃ
ಸಶೋಕ ಇವ ಕಸ್ಮಾತ್ವಂ ದುರ್ಮನಾ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯಸೇ| ||18||

ಇತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ವಚಸ್ತಸ್ಯ ಭೂಪತೇಃ ಪ್ರಣಾಯೋದಿತಮ್
ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಸ ತಂ ವೈಶ್ಯಃ ಪ್ರಶ್ರಯಾವನತೋ ನೃಪಮ್ ||19||

ವೈಶ್ಯ ಉವಾಚ ||20||

ಸಮಾಧಿರ್ನಾಮ ವೈಶ್ಯೋ‌உಹಮುತ್ಪನ್ನೋ ಧನಿನಾಂ ಕುಲೇ
ಪುತ್ರದಾರೈರ್ನಿರಸ್ತಶ್ಚ ಧನಲೋಭಾದ್ ಅಸಾಧುಭಿಃ ||21||

ವಿಹೀನಶ್ಚ ಧನೈದಾರೈಃ ಪುತ್ರೈರಾದಾಯ ಮೇ ಧನಮ್|
ವನಮಭ್ಯಾಗತೋ ದುಃಖೀ ನಿರಸ್ತಶ್ಚಾಪ್ತಬಂಧುಭಿಃ ||22||

ಸೋ‌உಹಂ ನ ವೇದ್ಮಿ ಪುತ್ರಾಣಾಂ ಕುಶಲಾಕುಶಲಾತ್ಮಿಕಾಮ್|
ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಸ್ವಜನಾನಾಂ ಚ ದಾರಾಣಾಂ ಚಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ||23||

ಕಿಂ ನು ತೇಷಾಂ ಗೃಹೇ ಕ್ಷೇಮಮ್ ಅಕ್ಷೇಮಂ ಕಿಂನು ಸಾಂಪ್ರತಂ
ಕಥಂ ತೇಕಿಂನುಸದ್ವೃತ್ತಾ ದುರ್ವೃತ್ತಾ ಕಿಂನುಮೇಸುತಾಃ ||24||

ರಾಜೋವಾಚ ||25||

ಯೈರ್ನಿರಸ್ತೋ ಭವಾಂಲ್ಲುಬ್ಧೈಃ ಪುತ್ರದಾರಾದಿಭಿರ್ಧನೈಃ ||26||

ತೇಷು ಕಿಂ ಭವತಃ ಸ್ನೇಹ ಮನುಬಧ್ನಾತಿ ಮಾನಸಮ್ ||27||

ವೈಶ್ಯ ಉವಾಚ ||28||

ಏವಮೇತದ್ಯಥಾ ಪ್ರಾಹ ಭವಾನಸ್ಮದ್ಗತಂ ವಚಃ
ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ನ ಬಧ್ನಾತಿ ಮಮ ನಿಷ್ಟುರತಾಂ ಮನಃ ||29||

ಐಃ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಪಿತೃಸ್ನೇಹಂ ಧನ ಲುಬ್ಧೈರ್ನಿರಾಕೃತಃ
ಪತಿಃಸ್ವಜನಹಾರ್ದಂ ಚ ಹಾರ್ದಿತೇಷ್ವೇವ ಮೇ ಮನಃ| ||30||

ಕಿಮೇತನ್ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ ಜಾನನ್ನಪಿ ಮಹಾಮತೇ
ಯತ್ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಣಂ ಚಿತ್ತಂ ವಿಗುಣೇಷ್ವಪಿ ಬಂಧುಷು ||31||

ತೇಷಾಂ ಕೃತೇ ಮೇ ನಿಃಶ್ವಾಸೋ ದೌರ್ಮನಸ್ಯಂ ಚಜಾಯತೇ ||32||

ಅರೋಮಿ ಕಿಂ ಯನ್ನ ಮನಸ್ತೇಷ್ವಪ್ರೀತಿಷು ನಿಷ್ಠುರಮ್ ||33||

ಮಾಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ||34||

ತತಸ್ತೌ ಸಹಿತೌ ವಿಪ್ರ ತಂಮುನಿಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ ||35||

ಸಮಾಧಿರ್ನಾಮ ವೈಶ್ಯೋ‌உಸೌ ಸ ಚ ಪಾರ್ಧಿವ ಸತ್ತಮಃ ||36||

ಕೃತ್ವಾ ತು ತೌ ಯಥಾನ್ಯಾಯ್ಯಂ ಯಥಾರ್ಹಂ ತೇನ ಸಂವಿದಮ್|
ಉಪವಿಷ್ಟೌ ಕಥಾಃ ಕಾಶ್ಚಿತ್‌ಚ್ಚಕ್ರತುರ್ವೈಶ್ಯಪಾರ್ಧಿವೌ ||37||

ರಾಜೋ‌ಉವಾಚ ||38||

ಭಗವ್ಂಸ್ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯೇಕಂ ವದಸ್ವತತ್ ||39||

ದುಃಖಾಯ ಯನ್ಮೇ ಮನಸಃ ಸ್ವಚಿತ್ತಾಯತ್ತತಾಂ ವಿನಾ ||40||

ಮಆನತೋ‌உಪಿ ಯಥಾಙ್ಞಸ್ಯ ಕಿಮೇತನ್ಮುನಿಸತ್ತಮಃ ||41||

ಅಯಂ ಚ ಇಕೃತಃ ಪುತ್ರೈಃ ದಾರೈರ್ಭೃತ್ಯೈಸ್ತಥೋಜ್ಘಿತಃ
ಸ್ವಜನೇನ ಚ ಸಂತ್ಯಕ್ತಃ ಸ್ತೇಷು ಹಾರ್ದೀ ತಥಾಪ್ಯತಿ ||42||

ಏವ ಮೇಷ ತಥಾಹಂ ಚ ದ್ವಾವಪ್ತ್ಯಂತದುಃಖಿತೌ|
ದೃಷ್ಟದೋಷೇ‌உಪಿ ವಿಷಯೇ ಮಮತ್ವಾಕೃಷ್ಟಮಾನಸೌ ||43||

ತತ್ಕೇನೈತನ್ಮಹಾಭಾಗ ಯನ್ಮೋಹೊ ಙ್ಞಾನಿನೋರಪಿ
ಮಮಾಸ್ಯ ಚ ಭವತ್ಯೇಷಾ ವಿವೇಕಾಂಧಸ್ಯ ಮೂಢತಾ ||44||

ಋಷಿರುವಾಚ ||45||

ಙ್ಞಾನ ಮಸ್ತಿ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಜಂತೋರ್ವ್ಷಯ ಗೋಚರೇ|
ವಿಷಯಶ್ಚ ಮಹಾಭಾಗ ಯಾಂತಿ ಚೈವಂ ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ ||46||

ಕೇಚಿದ್ದಿವಾ ತಥಾ ರಾತ್ರೌ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಸ್ತುಲ್ಯದೃಷ್ಟಯಃ ||47||

ಙ್ಞಾನಿನೋ ಮನುಜಾಃ ಸತ್ಯಂ ಕಿಂ ತು ತೇ ನ ಹಿ ಕೇವಲಮ್|
ಯತೋ ಹಿ ಙ್ಞಾನಿನಃ ಸರ್ವೇ ಪಶುಪಕ್ಷಿಮೃಗಾದಯಃ ||48||

ಙ್ಞಾನಂ ಚ ತನ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಯತ್ತೇಷಾಂ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣಾಂ
ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಚ ಯತ್ತೇಷಾಂ ತುಲ್ಯಮನ್ಯತ್ತಥೋಭಯೋಃ ||49||

ಙ್ಞಾನೇ‌உಪಿ ಸತಿ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ ಪತಗಾಞ್ಛಾಬಚಂಚುಷು|
ಕಣಮೋಕ್ಷಾದೃತಾನ್ ಮೋಹಾತ್ಪೀಡ್ಯಮಾನಾನಪಿ ಕ್ಷುಧಾ ||50||

ಮಾನುಷಾ ಮನುಜವ್ಯಾಘ್ರ ಸಾಭಿಲಾಷಾಃ ಸುತಾನ್ ಪ್ರತಿ
ಲೋಭಾತ್ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾಯ ನನ್ವೇತಾನ್ ಕಿಂ ನ ಪಶ್ಯಸಿ ||51||

ತಥಾಪಿ ಮಮತಾವರ್ತೇ ಮೋಹಗರ್ತೇ ನಿಪಾತಿತಾಃ
ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಸಂಸಾರಸ್ಥಿತಿಕಾರಿಣಾ ||52||

ತನ್ನಾತ್ರ ವಿಸ್ಮಯಃ ಕಾರ್ಯೋ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಜಗತ್ಪತೇಃ|
ಮಹಾಮಾಯಾ ಹರೇಶ್ಚೈಷಾ ತಯಾ ಸಮ್ಮೋಹ್ಯತೇ ಜಗತ್ ||53||

ಜ್ಙಾನಿನಾಮಪಿ ಚೇತಾಂಸಿ ದೇವೀ ಭಗವತೀ ಹಿ ಸಾ
ಬಲಾದಾಕ್ಷ್ಯಮೋಹಾಯ ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ||54||

ತಯಾ ವಿಸೃಜ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ |
ಸೈಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ನೃಣಾಂ ಭವತಿ ಮುಕ್ತಯೇ ||55||

ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಮಾ ಮುಕ್ತೇರ್ಹೇತುಭೂತಾ ಸನಾತನೀ
ಸಂಸಾರಬಂಧಹೇತುಶ್ಚ ಸೈವ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ||56||

ರಾಜೋವಾಚ ||57||

ಭಗವನ್ ಕಾಹಿ ಸಾ ದೇವೀ ಮಾಮಾಯೇತಿ ಯಾಂ ಭವಾನ್ |
ಬ್ರವೀತಿ ಕ್ಥಮುತ್ಪನ್ನಾ ಸಾ ಕರ್ಮಾಸ್ಯಾಶ್ಚ ಕಿಂ ದ್ವಿಜ ||58||

ಯತ್ಪ್ರಭಾವಾ ಚ ಸಾ ದೇವೀ ಯತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಯದುದ್ಭವಾ|
ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವತ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರ ||59||

ಋಷಿರುವಾಚ ||60||

ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್ ||61||

ತಥಾಪಿ ತತ್ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮಃ ||62||

ದೇವಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮ್ ಆವಿರ್ಭವತಿ ಸಾ ಯದಾ|
ಉತ್ಪನ್ನೇತಿ ತದಾ ಲೋಕೇ ಸಾ ನಿತ್ಯಾಪ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ||63||

ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಯದಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಗತ್ಯೇಕಾರ್ಣವೀಕೃತೇ|
ಆಸ್ತೀರ್ಯ ಶೇಷಮಭಜತ್ ಕಲ್ಪಾಂತೇ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭುಃ ||64||

ತದಾ ದ್ವಾವಸುರೌ ಘೋರೌ ವಿಖ್ಯಾತೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ|
ವಿಷ್ಣುಕರ್ಣಮಲೋದ್ಭೂತೌ ಹಂತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮುದ್ಯತೌ ||65||

ಸ ನಾಭಿ ಕಮಲೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾವಸುರೌ ಚೋಗ್ರೌ ಪ್ರಸುಪ್ತಂ ಚ ಜನಾರ್ದನಮ್ ||66||

ತುಷ್ಟಾವ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ತಾಮೇಕಾಗ್ರಹೃದಯಃ ಸ್ಥಿತಃ
ವಿಬೋಧನಾರ್ಧಾಯ ಹರೇರ್ಹರಿನೇತ್ರಕೃತಾಲಯಾಮ್ ||67||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀಮ್|
ನಿದ್ರಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಿಷ್ಣೋರತುಲಾಂ ತೇಜಸಃ ಪ್ರಭುಃ ||68||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ||69||

ತ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾ ತ್ವಂ ಸ್ವಧಾ ತ್ವಂಹಿ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾ|
ಸುಧಾ ತ್ವಮಕ್ಷರೇ ನಿತ್ಯೇ ತ್ರಿಧಾ ಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಥಿತಾ ||70||

ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಸ್ಥಿತಾ ನಿತ್ಯಾ ಯಾನುಚ್ಚಾರ್ಯಾವಿಶೇಷತಃ
ತ್ವಮೇವ ಸಾ ತ್ವಂ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ವಂ ದೇವ ಜನನೀ ಪರಾ ||71||

ತ್ವಯೈತದ್ಧಾರ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಯೈತತ್ ಸೃಜ್ಯತೇ ಜಗತ್|
ತ್ವಯೈತತ್ ಪಾಲ್ಯತೇ ದೇವಿ ತ್ವಮತ್ಸ್ಯಂತೇ ಚ ಸರ್ವದಾ ||72||

ವಿಸೃಷ್ಟೌ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಿ ರೂಪಾ ಚ ಪಾಲನೇ|
ತಥಾ ಸಂಹೃತಿರೂಪಾಂತೇ ಜಗತೋ‌உಸ್ಯ ಜಗನ್ಮಯೇ ||73||

ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ|
ಮಹಾಮೋಹಾ ಚ ಭವತೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಸುರೀ ||74||

ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾವಿನೀ|
ಕಾಳರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮೋಹರಾತ್ರಿಶ್ಚ ದಾರುಣಾ ||75||

ತ್ವಂ ಶ್ರೀಸ್ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ತ್ವಂ ಹ್ರೀಸ್ತ್ವಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಭೋಧಲಕ್ಷಣಾ|
ಲಜ್ಜಾಪುಷ್ಟಿಸ್ತಥಾ ತುಷ್ಟಿಸ್ತ್ವಂ ಶಾಂತಿಃ ಕ್ಷಾಂತಿ ರೇವ ಚ ||76||

ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ|
ಶಂಖಿಣೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಾಭುಶುಂಡೀಪರಿಘಾಯುಧಾ ||77||

ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯತರಾಶೇಷಸೌಮ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ವತಿಸುಂದರೀ
ಪರಾಪರಾಣಾಂ ಪರಮಾ ತ್ವಮೇವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ||78||

ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸದಸದ್ವಾಖಿಲಾತ್ಮಿಕೇ|
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಸ್ತೂಯಸೇಮಯಾ ||79||

ಯಯಾ ತ್ವಯಾ ಜಗತ್ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಗತ್ಪಾತಾತ್ತಿ ಯೋ ಜಗತ್|
ಸೋ‌உಪಿ ನಿದ್ರಾವಶಂ ನೀತಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಹೇಶ್ವರಃ ||80||

ವಿಷ್ಣುಃ ಶರೀರಗ್ರಹಣಮ್ ಅಹಮೀಶಾನ ಏವ ಚ
ಕಾರಿತಾಸ್ತೇ ಯತೋ‌உತಸ್ತ್ವಾಂ ಕಃ ಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ ||81||

ಸಾ ತ್ವಮಿತ್ಥಂ ಪ್ರಭಾವೈಃ ಸ್ವೈರುದಾರೈರ್ದೇವಿ ಸಂಸ್ತುತಾ|
ಮೋಹಯೈತೌ ದುರಾಧರ್ಷಾವಸುರೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ ||82||

ಪ್ರಬೋಧಂ ಚ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ನೀಯತಾಮಚ್ಯುತಾ ಲಘು ||83||

ಬೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಮಸ್ಯ ಹಂತುಮೇತೌ ಮಹಾಸುರೌ ||83||

ಋಷಿರುವಾಚ ||84||
ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ತದಾ ದೇವೀ ತಾಮಸೀ ತತ್ರ ವೇಧಸಾ
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಭೋಧನಾರ್ಧಾಯ ನಿಹಂತುಂ ಮಧುಕೈಟಭೌ ||85||

ನೇತ್ರಾಸ್ಯನಾಸಿಕಾಬಾಹುಹೃದಯೇಭ್ಯಸ್ತಥೋರಸಃ|
ನಿರ್ಗಮ್ಯ ದರ್ಶನೇ ತಸ್ಥೌ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಅವ್ಯಕ್ತಜನ್ಮನಃ ||86||

ಉತ್ತಸ್ಥೌ ಚ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ತಯಾ ಮುಕ್ತೋ ಜನಾರ್ದನಃ|
ಏಕಾರ್ಣವೇ ಅಹಿಶಯನಾತ್ತತಃ ಸ ದದೃಶೇ ಚ ತೌ ||87||

ಮಧುಕೈಟಭೌ ದುರಾತ್ಮಾನಾ ವತಿವೀರ್ಯಪರಾಕ್ರಮೌ
ಕ್ರೋಧರಕ್ತೇಕ್ಷಣಾವತ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಜನಿತೋದ್ಯಮೌ ||88||

ಸಮುತ್ಥಾಯ ತತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಯುಯುಧೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ
ಪಂಚವರ್ಷಸಹಸ್ತ್ರಾಣಿ ಬಾಹುಪ್ರಹರಣೋ ವಿಭುಃ ||89||

ತಾವಪ್ಯತಿಬಲೋನ್ಮತ್ತೌ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಮೋಹಿತೌ ||90||

ಉಕ್ತವಂತೌ ವರೋ‌உಸ್ಮತ್ತೋ ವ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ಕೇಶವಮ್ ||91||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ||92||

ಭವೇತಾಮದ್ಯ ಮೇ ತುಷ್ಟೌ ಮಮ ವಧ್ಯಾವುಭಾವಪಿ ||93||

ಕಿಮನ್ಯೇನ ವರೇಣಾತ್ರ ಏತಾವೃದ್ದಿ ವೃತಂ ಮಮ ||94||

ಋಷಿರುವಾಚ ||95||

ವಂಚಿತಾಭ್ಯಾಮಿತಿ ತದಾ ಸರ್ವಮಾಪೋಮಯಂ ಜಗತ್|
ವಿಲೋಕ್ಯ ತಾಭ್ಯಾಂ ಗದಿತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ||96||

ಆವಾಂ ಜಹಿ ನ ಯತ್ರೋರ್ವೀ ಸಲಿಲೇನ ಪರಿಪ್ಲುತಾ| ||97||

ಋಷಿರುವಾಚ ||98||

ತಥೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಭಗವತಾ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಭೃತಾ|
ಕೃತ್ವಾ ಚಕ್ರೇಣ ವೈ ಛಿನ್ನೇ ಜಘನೇ ಶಿರಸೀ ತಯೋಃ ||99||

ಏವಮೇಷಾ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಂಸ್ತುತಾ ಸ್ವಯಮ್|
ಪ್ರಭಾವಮಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಸ್ತು ಭೂಯಃ ಶೃಣು ವದಾಮಿ ತೇ ||100||

|| ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಮಧುಕೈಟಭವಧೋ ನಾಮ ಪ್ರಧಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||
ಆಹುತಿ

ಓಂ ಏಂ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಏಂ ಬೀಜಾಧಿಷ್ಟಾಯೈ ಮಹಾ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ಮಹಾ ಅಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Lyrics in English

|| devi mahatmyam ||
|| sridurgayai namah ||
|| atha sridurgasaptasati ||

|| madhukaitabhavadho nama prathamo‌உdhyayah ||
asya sri pradhama caritrasya brahma rsih | mahakali devata | gayatri chandah | nanda saktih | rakta dantika bijam | agnistatvam | rgvedah svarupam | sri mahakali prityardhe pradhama caritra jape viniyogah |

dhyanam
khadgam cakra gadesucapa parigha sulam bhusundim sirah
samnkham sandadhatim karaistrinayanam sarvamngabhusavrtam |
yam hantum madhukaibhau jalajabhustustava supte harau
nilasmadyuti masyapadadasakam seve mahakalikam||

om namascandikayai
om aim markandeya uvaca ||1||

savarnih suryatanayo yomanuh kathyate‌உstamah|
nisamaya tadutpattim vistaradgadato mama ||2||

mahamayanubhavena yatha manvantaradhipah
sa babhuva mahabhagah savarnistanayo raveh ||3||

svarocise‌உntare purvam caitravamsasamudbhavah|
suratho nama raja‌உbhut samaste ksitimandale ||4||

tasya palayatah samyak prajah putranivaurasan|
babhuvuh satravo bhupah kolavidhvamsinastada ||5||

tasya tairabhavadyuddham atiprabaladandinah|
nyunairapi sa tairyuddhe kolavidhvamsibhirjitah ||6||

tatah svapuramayato nijadesadhipo‌உbhavat|
akrantah sa mahabhagastaistada prabalaribhih ||7||

amatyairbalibhirdustai rdurbalasya duratmabhih|
koso balam capahrtam tatrapi svapure tatah ||8||

tato mrgayavyajena hrtasvamyah sa bhupatih|
ekaki hayamaruhya jagama gahanam vanam ||9||

satatrasramamadraksi ddvijavaryasya medhasah|
prasantasvapadakirna munisisyopasobhitam ||10||

tasthau kañcitsa kalam ca munina tena satkrtah|
itascetasca vicaramstasmin munivarasrame ||11||

so‌உcintayattada tatra mamatvakrstacetanah| ||12||

matpurvaih palitam purvam mayahinam puram hi tat
madbhrtyaistairasadvrttaih rdharmatah palyate na va ||13||

na jane sa pradhano me sura hastisadamadah
mama vairivasam yatah kanbhoganupalapsyate ||14||

ye mamanugata nityam prasadadhanabhojanaih
anuvrttim dhruvam te‌உdya kurvantyanyamahibhrtam ||15||

asamyagvyayasilaistaih kurvadbhih satatam vyayam
sañcitah so‌உtiduhkhena ksayam koso gamisyati ||16||

etaccanyacca satatam cintayamasa parthivah
tatra viprasramabhyase vaisyamekam dadarsa sah ||17||

sa prstastena kastvam bho hetusca agamane‌உtra kah
sasoka iva kasmatvam durmana iva laksyase| ||18||

ityakarnya vacastasya bhupateh pranayoditam
pratyuvaca sa tam vaisyah prasrayavanato nrpam ||19||

vaisya uvaca ||20||

samadhirnama vaisyo‌உhamutpanno dhaninam kule
putradarairnirastasca dhanalobhad asadhubhih ||21||

vihinasca dhanaidaraih putrairadaya me dhanam|
vanamabhyagato duhkhi nirastascaptabandhubhih ||22||

so‌உham na vedmi putranam kusalakusalatmikam|
pravrttim svajananam ca daranam catra samsthitah ||23||

kim nu tesam grhe ksemam aksemam kimnu sampratam
katham tekimnusadvrtta durvrtta kimnumesutah ||24||

rajovaca ||25||

yairnirasto bhavamllubdhaih putradaradibhirdhanaih ||26||

tesu kim bhavatah sneha manubadhnati manasam ||27||

vaisya uvaca ||28||

evametadyatha praha bhavanasmadgatam vacah
kim karomi na badhnati mama nisturatam manah ||29||

aih santyajya pitrsneham dhana lubdhairnirakrtah
patihsvajanahardam ca harditesveva me manah| ||30||

kimetannabhijanami janannapi mahamate
yatprema pravanam cittam vigunesvapi bandhusu ||31||

tesam krte me nihsvaso daurmanasyam cajayate ||32||

aromi kim yanna manastesvapritisu nisthuram ||33||

makandeya uvaca ||34||

tatastau sahitau vipra tammunim samupasthitau ||35||

samadhirnama vaisyo‌உsau sa ca pardhiva sattamah ||36||

krtva tu tau yathanyayyam yatharham tena samvidam|
upavistau kathah kascit–ccakraturvaisyapardhivau ||37||

rajo–uvaca ||38||

bhagavmstvamaham prastumicchamyekam vadasvatat ||39||

duhkhaya yanme manasah svacittayattatam vina ||40||

maanato‌உpi yathanñasya kimetanmunisattamah ||41||

ayam ca ikrtah putraih darairbhrtyaistathojghitah
svajanena ca santyaktah stesu hardi tathapyati ||42||

eva mesa tathaham ca dvavaptyantaduhkhitau|
drstadose‌உpi visaye mamatvakrstamanasau ||43||

tatkenaitanmahabhaga yanmoho nñaninorapi
mamasya ca bhavatyesa vivekandhasya mudhata ||44||

rsiruvaca ||45||

nñana masti samastasya jantorvsaya gocare|
visayasca mahabhaga yanti caivam prthakprthak ||46||

keciddiva tatha ratrau praninah stulyadrstayah ||47||

nñanino manujah satyam kim tu te na hi kevalam|
yato hi nñaninah sarve pasupaksimrgadayah ||48||

nñanam ca tanmanusyanam yattesam mrgapaksinam
manusyanam ca yattesam tulyamanyattathobhayoh ||49||

nñane‌உpi sati pasyaitan patagañchabacañcusu|
kanamoksadrtan mohatpidyamananapi ksudha ||50||

manusa manujavyaghra sabhilasah sutan prati
lobhat pratyupakaraya nanvetan kim na pasyasi ||51||

tathapi mamatavarte mohagarte nipatitah
mahamaya prabhavena samsarasthitikarina ||52||

tannatra vismayah karyo yoganidra jagatpateh|
mahamaya harescaisa taya sammohyate jagat ||53||

jnaninamapi cetamsi devi bhagavati hi sa
baladaksyamohaya mahamaya prayacchati ||54||

taya visrjyate visvam jagadetaccaracaram |
saisa prasanna varada nrnam bhavati muktaye ||55||

sa vidya parama mukterhetubhuta sanatani
samsarabandhahetusca saiva sarvesvaresvari ||56||

rajovaca ||57||

bhagavan kahi sa devi mamayeti yam bhavan |
braviti kthamutpanna sa karmasyasca kim dvija ||58||

yatprabhava ca sa devi yatsvarupa yadudbhava|
tatsarvam srotumicchami tvatto brahmavidam vara ||59||

rsiruvaca ||60||

nityaiva sa jaganmurtistaya sarvamidam tatam ||61||

tathapi tatsamutpattirbahudha sruyatam mamah ||62||

devanam karyasiddhyartham avirbhavati sa yada|
utpanneti tada loke sa nityapyabhidhiyate ||63||

yoganidram yada visnurjagatyekarnavikrte|
astirya sesamabhajat kalpante bhagavan prabhuh ||64||

tada dvavasurau ghorau vikhyatau madhukaitabhau|
visnukarnamalodbhutau hantum brahmanamudyatau ||65||

sa nabhi kamale visnoh sthito brahma prajapatih
drstva tavasurau cograu prasuptam ca janardanam ||66||

tustava yoganidram tamekagrahrdayah sthitah
vibodhanardhaya harerharinetrakrtalayam ||67||

visvesvarim jagaddhatrim sthitisamharakarinim|
nidram bhagavatim visnoratulam tejasah prabhuh ||68||

brahmovaca ||69||

tvam svaha tvam svadha tvamhi vasatkarah svaratmika|
sudha tvamaksare nitye tridha matratmika sthita ||70||

ardhamatra sthita nitya yanuccaryavisesatah
tvameva sa tvam savitri tvam deva janani para ||71||

tvayaitaddharyate visvam tvayaitat srjyate jagat|
tvayaitat palyate devi tvamatsyante ca sarvada ||72||

visrstau srstirupatvam sthiti rupa ca palane|
tatha samhrtirupante jagato‌உsya jaganmaye ||73||

mahavidya mahamaya mahamedha mahasmrtih|
mahamoha ca bhavati mahadevi mahasuri ||74||

prakrtistvam ca sarvasya gunatraya vibhavini|
kalaratrirmaharatrirmoharatrisca daruna ||75||

tvam sristvamisvari tvam hristvam buddhirbhodhalaksana|
lajjapustistatha tustistvam santih ksanti reva ca ||76||

khadgini sulini ghora gadini cakrini tatha|
sankhini capini banabhusundiparighayudha ||77||

saumya saumyatarasesasaumyebhyastvatisundari
paraparanam parama tvameva paramesvari ||78||

yacca kiñcitkvacidvastu sadasadvakhilatmike|
tasya sarvasya ya saktih sa tvam kim stuyasemaya ||79||

yaya tvaya jagat srasta jagatpatatti yo jagat|
so‌உpi nidravasam nitah kastvam stotumihesvarah ||80||

visnuh sariragrahanam ahamisana eva ca
karitaste yato‌உtastvam kah stotum saktiman bhavet ||81||

sa tvamittham prabhavaih svairudarairdevi samstuta|
mohayaitau duradharsavasurau madhukaitabhau ||82||

prabodham ca jagatsvami niyatamacyuta laghu ||83||

bodhasca kriyatamasya hantumetau mahasurau ||83||

rsiruvaca ||84||

evam stuta tada devi tamasi tatra vedhasa
visnoh prabhodhanardhaya nihantum madhukaitabhau ||85||

netrasyanasikabahuhrdayebhyastathorasah|
nirgamya darsane tasthau brahmano avyaktajanmanah ||86||

uttasthau ca jagannathah staya mukto janardanah|
ekarnave ahisayanattatah sa dadrse ca tau ||87||

madhukaitabhau duratmana vativiryaparakramau
krodharakteksanavattum brahmanam janitodyamau ||88||

samutthaya tatastabhyam yuyudhe bhagavan harih
pañcavarsasahastrani bahupraharano vibhuh ||89||

tavapyatibalonmattau mahamayavimohitau ||90||

uktavantau varo‌உsmatto vriyatamiti kesavam ||91||

sri bhagavanuvaca ||92||

bhavetamadya me tustau mama vadhyavubhavapi ||93||

kimanyena varenatra etavrddi vrtam mama ||94||

rsiruvaca ||95||

vañcitabhyamiti tada sarvamapomayam jagat|
vilokya tabhyam gadito bhagavan kamaleksanah ||96||

avam jahi na yatrorvi salilena paripluta| ||97||

rsiruvaca ||98||

tathetyuktva bhagavata sankhacakragadabhrta|
krtva cakrena vai chinne jaghane sirasi tayoh ||99||

evamesa samutpanna brahmana samstuta svayam|
prabhavamasya devyastu bhuyah srnu vadami te ||100||

|| jaya jaya sri svasti srimarkandeyapurane savarnike manvantare devimahatmye madhukaitabhavadho nama pradhamo‌உdhyayah ||
ahuti

om em sangayai sayudhayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai em bijadhistayai maha kalikayai maha ahutim samarpayami namah svaha ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *