Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Slokas / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Kannada and English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Kannada and English

139 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Stotram Lyrics in Kannada:
ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿರ್ನಾಮ ಏಕಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ

ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕವಿದ್ಯುತಿಮ್ ಇಂದುಕಿರೀಟಾಂ ತುಂಗಕುಚಾಂ ನಯನತ್ರಯಯುಕ್ತಾಮ್ |
ಸ್ಮೇರಮುಖೀಂ ವರದಾಂಕುಶಪಾಶಭೀತಿಕರಾಂ ಪ್ರಭಜೇ ಭುವನೇಶೀಮ್ ||

ಋಷಿರುವಾಚ||1||

ದೇವ್ಯಾ ಹತೇ ತತ್ರ ಮಹಾಸುರೇಂದ್ರೇ
ಸೇಂದ್ರಾಃ ಸುರಾ ವಹ್ನಿಪುರೋಗಮಾಸ್ತಾಮ್|
ಕಾತ್ಯಾಯನೀಂ ತುಷ್ಟುವುರಿಷ್ಟಲಾಭಾ-
ದ್ವಿಕಾಸಿವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜ ವಿಕಾಸಿತಾಶಾಃ || 2 ||

ದೇವಿ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರೇ ಪ್ರಸೀದ
ಪ್ರಸೀದ ಮಾತರ್ಜಗತೋ‌உಭಿಲಸ್ಯ|
ಪ್ರಸೀದವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಪಾಹಿವಿಶ್ವಂ
ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ದೇವಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ||3||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ಆಧಾರ ಭೂತಾ ಜಗತಸ್ತ್ವಮೇಕಾ
ಮಹೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಯತಃ ಸ್ಥಿತಾಸಿ
ಅಪಾಂ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಯಾ ತ್ವಯೈತ
ದಾಪ್ಯಾಯತೇ ಕೃತ್ಸ್ನಮಲಂಘ್ಯ ವೀರ್ಯೇ ||4||

ತ್ವಂ ವೈಷ್ಣವೀಶಕ್ತಿರನಂತವೀರ್ಯಾ
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಬೀಜಂ ಪರಮಾಸಿ ಮಾಯಾ|
ಸಮ್ಮೋಹಿತಂ ದೇವಿಸಮಸ್ತ ಮೇತತ್-
ತ್ತ್ವಂ ವೈ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭುವಿ ಮುಕ್ತಿಹೇತುಃ ||5||

ವಿದ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತವ ದೇವಿ ಭೇದಾಃ|
ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸಕಲಾ ಜಗತ್ಸು|
ತ್ವಯೈಕಯಾ ಪೂರಿತಮಂಬಯೈತತ್
ಕಾತೇ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತವ್ಯಪರಾಪರೋಕ್ತಿಃ ||6||

ಸರ್ವ ಭೂತಾ ಯದಾ ದೇವೀ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ|
ತ್ವಂ ಸ್ತುತಾ ಸ್ತುತಯೇ ಕಾ ವಾ ಭವಂತು ಪರಮೋಕ್ತಯಃ ||7||

ಸರ್ವಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಜನಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತೇ|
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||8||

ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿರೂಪೇಣ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರದಾಯಿನಿ|
ವಿಶ್ವಸ್ಯೋಪರತೌ ಶಕ್ತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||9||

ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ|
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||10||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೇ ಸನಾತನಿ|
ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||11||

ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ|
ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||12||

ಹಂಸಯುಕ್ತ ವಿಮಾನಸ್ಥೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ|
ಕೌಶಾಂಭಃ ಕ್ಷರಿಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||13||

ತ್ರಿಶೂಲಚಂದ್ರಾಹಿಧರೇ ಮಹಾವೃಷಭವಾಹಿನಿ|
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಸ್ವರೂಪೇಣ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||14||

ಮಯೂರ ಕುಕ್ಕುಟವೃತೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿಧರೇ‌உನಘೇ|
ಕೌಮಾರೀರೂಪಸಂಸ್ಥಾನೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ||15||

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಶಾರ್ಂಗಗೃಹೀತಪರಮಾಯುಧೇ|
ಪ್ರಸೀದ ವೈಷ್ಣವೀರೂಪೇನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||16||

ಗೃಹೀತೋಗ್ರಮಹಾಚಕ್ರೇ ದಂಷ್ತ್ರೋದ್ಧೃತವಸುಂಧರೇ|
ವರಾಹರೂಪಿಣಿ ಶಿವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ||17||

ನೃಸಿಂಹರೂಪೇಣೋಗ್ರೇಣ ಹಂತುಂ ದೈತ್ಯಾನ್ ಕೃತೋದ್ಯಮೇ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತ್ರಾಣಸಹಿತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||18||

ಕಿರೀಟಿನಿ ಮಹಾವಜ್ರೇ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲೇ|
ವೃತ್ರಪ್ರಾಣಹಾರೇ ಚೈಂದ್ರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||19||

ಶಿವದೂತೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಹತದೈತ್ಯ ಮಹಾಬಲೇ|
ಘೋರರೂಪೇ ಮಹಾರಾವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||20||

ದಂಷ್ತ್ರಾಕರಾಳ ವದನೇ ಶಿರೋಮಾಲಾವಿಭೂಷಣೇ|
ಚಾಮುಂಡೇ ಮುಂಡಮಥನೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||21||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಜ್ಜೇ ಮಹಾವಿಧ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧೇ ಪುಷ್ಟಿ ಸ್ವಧೇ ಧ್ರುವೇ|
ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||22||

ಮೇಧೇ ಸರಸ್ವತಿ ವರೇ ಭೂತಿ ಬಾಭ್ರವಿ ತಾಮಸಿ|
ನಿಯತೇ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದೇಶೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||23||

ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ|
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||24||

ಏತತ್ತೇ ವದನಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಲೋಚನತ್ರಯಭೂಷಿತಮ್|
ಪಾತು ನಃ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯಃ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||25||

ಜ್ವಾಲಾಕರಾಳಮತ್ಯುಗ್ರಮಶೇಷಾಸುರಸೂದನಮ್|
ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪಾತು ನೋ ಭೀತಿರ್ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||26||

ಹಿನಸ್ತಿ ದೈತ್ಯತೇಜಾಂಸಿ ಸ್ವನೇನಾಪೂರ್ಯ ಯಾ ಜಗತ್|
ಸಾ ಘಂಟಾ ಪಾತು ನೋ ದೇವಿ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನಃ ಸುತಾನಿವ||27||

ಅಸುರಾಸೃಗ್ವಸಾಪಂಕಚರ್ಚಿತಸ್ತೇ ಕರೋಜ್ವಲಃ|
ಶುಭಾಯ ಖಡ್ಗೋ ಭವತು ಚಂಡಿಕೇ ತ್ವಾಂ ನತಾ ವಯಮ್||28||

ರೋಗಾನಶೇಷಾನಪಹಂಸಿ ತುಷ್ಟಾ
ರುಷ್ಟಾ ತು ಕಾಮಾ ಸಕಲಾನಭೀಷ್ಟಾನ್
ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ನ ವಿಪನ್ನರಾಣಾಂ|
ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾ ಶ್ರಯತಾಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ||29||

ಏತತ್ಕೃತಂ ಯತ್ಕದನಂ ತ್ವಯಾದ್ಯ
ದರ್ಮದ್ವಿಷಾಂ ದೇವಿ ಮಹಾಸುರಾಣಾಮ್|
ರೂಪೈರನೇಕೈರ್ಭಹುಧಾತ್ಮಮೂರ್ತಿಂ
ಕೃತ್ವಾಂಭಿಕೇ ತತ್ಪ್ರಕರೋತಿ ಕಾನ್ಯಾ||30||

ವಿದ್ಯಾಸು ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ವಿವೇಕ ದೀಪೇ
ಷ್ವಾದ್ಯೇಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ಚ ಕಾ ತ್ವದನ್ಯಾ
ಮಮತ್ವಗರ್ತೇ‌உತಿ ಮಹಾಂಧಕಾರೇ
ವಿಭ್ರಾಮಯತ್ಯೇತದತೀವ ವಿಶ್ವಮ್||31||

ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಯತ್ರೋ ಗ್ರವಿಷಾಶ್ಚ ನಾಗಾ
ಯತ್ರಾರಯೋ ದಸ್ಯುಬಲಾನಿ ಯತ್ರ|
ದವಾನಲೋ ಯತ್ರ ತಥಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯೇ
ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಂ ಪರಿಪಾಸಿ ವಿಶ್ವಮ್||32||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ತ್ವಂ ಪರಿಪಾಸಿ ವಿಶ್ವಂ
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಧಾರಯಸೀತಿ ವಿಶ್ವಮ್|
ವಿಶ್ವೇಶವಂಧ್ಯಾ ಭವತೀ ಭವಂತಿ
ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯಾ ಯೇತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿನಮ್ರಾಃ||33||

ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಿಪಾಲಯ ನೋ‌உರಿ
ಭೀತೇರ್ನಿತ್ಯಂ ಯಥಾಸುರವದಾದಧುನೈವ ಸದ್ಯಃ|
ಪಾಪಾನಿ ಸರ್ವ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಶಮಂ ನಯಾಶು
ಉತ್ಪಾತಪಾಕಜನಿತಾಂಶ್ಚ ಮಹೋಪಸರ್ಗಾನ್||34||

ಪ್ರಣತಾನಾಂ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿ ಹಾರಿಣಿ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನಾಮೀಡ್ಯೇ ಲೋಕಾನಾಂ ವರದಾ ಭವ||35||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||36||

ವರದಾಹಂ ಸುರಗಣಾ ಪರಂ ಯನ್ಮನಸೇಚ್ಚಥ|
ತಂ ವೃಣುಧ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಜಗತಾಮುಪಕಾರಕಮ್ ||37||

ದೇವಾ ಊಚುಃ||38||

ಸರ್ವಬಾಧಾ ಪ್ರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯಾಖಿಲೇಶ್ವರಿ|
ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾಕಾರ್ಯ ಮಸ್ಮದ್ವೈರಿ ವಿನಾಶನಮ್||39||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||40||

ವೈವಸ್ವತೇ‌உಂತರೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಮೇ ಯುಗೇ|
ಶುಂಭೋ ನಿಶುಂಭಶ್ಚೈವಾನ್ಯಾವುತ್ಪತ್ಸ್ಯೇತೇ ಮಹಾಸುರೌ ||41||

ನಂದಗೋಪಗೃಹೇ ಜಾತಾ ಯಶೋದಾಗರ್ಭ ಸಂಭವಾ|
ತತಸ್ತೌನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ||42||

ಪುನರಪ್ಯತಿರೌದ್ರೇಣ ರೂಪೇಣ ಪೃಥಿವೀತಲೇ|
ಅವತೀರ್ಯ ಹವಿಷ್ಯಾಮಿ ವೈಪ್ರಚಿತ್ತಾಂಸ್ತು ದಾನವಾನ್ ||43||

ಭಕ್ಷ್ಯ ಯಂತ್ಯಾಶ್ಚ ತಾನುಗ್ರಾನ್ ವೈಪ್ರಚಿತ್ತಾನ್ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ರಕ್ತದಂತಾ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮೋಪಮಾಃ||44||

ತತೋ ಮಾಂ ದೇವತಾಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಚ ಮಾನವಾಃ|
ಸ್ತುವಂತೋ ವ್ಯಾಹರಿಷ್ಯಂತಿ ಸತತಂ ರಕ್ತದಂತಿಕಾಮ್||45||

ಭೂಯಶ್ಚ ಶತವಾರ್ಷಿಕ್ಯಾಮ್ ಅನಾವೃಷ್ಟ್ಯಾಮನಂಭಸಿ|
ಮುನಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತುತಾ ಭೂಮೌ ಸಂಭವಿಷ್ಯಾಮ್ಯಯೋನಿಜಾ ||46||

ತತಃ ಶತೇನ ನೇತ್ರಾಣಾಂ ನಿರೀಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಮುನೀನ್
ಕೀರ್ತಿಯಿಷ್ಯಂತಿ ಮನುಜಾಃ ಶತಾಕ್ಷೀಮಿತಿ ಮಾಂ ತತಃ||47||

ತತೋ‌உ ಹಮಖಿಲಂ ಲೋಕಮಾತ್ಮದೇಹಸಮುದ್ಭವೈಃ|
ಭರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸುರಾಃ ಶಾಕೈರಾವೃಷ್ಟೇಃ ಪ್ರಾಣ ಧಾರಕೈಃ||48||

ಶಾಕಂಭರೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಿಂ ತದಾ ಯಾಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಭುವಿ|
ತತ್ರೈವ ಚ ವಧಿಷ್ಯಾಮಿ ದುರ್ಗಮಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಸುರಮ್||49||

ದುರ್ಗಾದೇವೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ನಾಮ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ಪುನಶ್ಚಾಹಂ ಯದಾಭೀಮಂ ರೂಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಹಿಮಾಚಲೇ||50||

ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಕ್ಷಯಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮುನೀನಾಂ ತ್ರಾಣ ಕಾರಣಾತ್|
ತದಾ ಮಾಂ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಸ್ತೋಷ್ಯಂತ್ಯಾನ ಮ್ರಮೂರ್ತಯಃ||51||

ಭೀಮಾದೇವೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ನಾಮ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ಯದಾರುಣಾಖ್ಯಸ್ತ್ರೈಲೊಕ್ಯೇ ಮಹಾಬಾಧಾಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ||52||

ತದಾಹಂ ಭ್ರಾಮರಂ ರೂಪಂ ಕೃತ್ವಾಸಜ್ಖ್ಯೇಯಷಟ್ಪದಮ್|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವಧಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಾಸುರಮ್||53||

ಭ್ರಾಮರೀತಿಚ ಮಾಂ ಲೋಕಾ ಸ್ತದಾಸ್ತೋಷ್ಯಂತಿ ಸರ್ವತಃ|
ಇತ್ಥಂ ಯದಾ ಯದಾ ಬಾಧಾ ದಾನವೋತ್ಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ||54||

ತದಾ ತದಾವತೀರ್ಯಾಹಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮ್ಯರಿಸಂಕ್ಷಯಮ್ ||55||

|| ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿರ್ನಾಮ ಏಕಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬೀಜಾಧಿಷ್ತಾಯೈ ಗರುಡವಾಹನ್ಯೈ ನಾರಯಣೀ ದೇವ್ಯೈ-ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Stotram Lyrics in English
narayanistutirnama ekadaso‌உdhyayah ||

dhyanam
om balarkavidyutim indukiritam tungakucam nayanatrayayuktam |
smeramukhim varadankusapasabhitikaram prabhaje bhuvanesim ||

rsiruvaca||1||

devya hate tatra mahasurendre
sendrah sura vahnipurogamastam|
katyayanim tustuvuristalabha-
dvikasivaktrabja vikasitasah || 2 ||

devi prapannartihare prasida
prasida matarjagato‌உbhilasya|
prasidavisvesvari pahivisvam
tvamisvari devi caracarasya ||3||

adhara bhuta jagatastvameka
mahisvarupena yatah sthitasi
apam svarupa sthitaya tvayaita
dapyayate krtsnamalanghya virye ||4||

tvam vaisnavisaktiranantavirya
visvasya bijam paramasi maya|
sammohitam devisamasta metat-
ttvam vai prasanna bhuvi muktihetuh ||5||

vidyah samastastava devi bhedah|
striyah samastah sakala jagatsu|
tvayaikaya puritamambayaitat
kate stutih stavyaparaparoktih ||6||

sarva bhuta yada devi bhukti muktipradayini|
tvam stuta stutaye ka va bhavantu paramoktayah ||7||

sarvasya buddhirupena janasya hrdi samsthite|
svargapavargade devi narayani namo‌உstute ||8||

kalakasthadirupena parinama pradayini|
visvasyoparatau sakte narayani namostute ||9||

sarva mangala mangalye sive sarvartha sadhike|
saranye trayambake gauri narayani namo‌உstute ||10||

srstisthitivinasanam saktibhute sanatani|
gunasraye gunamaye narayani namo‌உstute ||11||

saranagata dinarta paritranaparayane|
sarvasyartihare devi narayani namo‌உstute ||12||

hamsayukta vimanasthe brahmani rupadharini|
kausambhah ksarike devi narayani namo‌உstute ||13||

trisulacandrahidhare mahavrsabhavahini|
mahesvari svarupena narayani namo‌உstute ||14||

mayura kukkutavrte mahasaktidhare‌உnaghe|
kaumarirupasamsthane narayani namostute||15||

sankhacakragadasarngagrhitaparamayudhe|
prasida vaisnavirupenarayani namo‌உstute||16||

grhitogramahacakre damstroddhrtavasundhare|
varaharupini sive narayani namostute||17||

nrsimharupenogrena hantum daityan krtodyame|
trailokyatranasahite narayani namo‌உstute||18||

kiritini mahavajre sahasranayanojjvale|
vrtrapranahare caindri narayani namo‌உstute ||19||

sivadutisvarupena hatadaitya mahabale|
ghorarupe maharave narayani namo‌உstute||20||

damstrakarala vadane siromalavibhusane|
camunde mundamathane narayani namo‌உstute||21||

laksmi lajje mahavidhye sraddhe pusti svadhe dhruve|
maharatri mahamaye narayani namo‌உstute||22||

medhe sarasvati vare bhuti babhravi tamasi|
niyate tvam prasidese narayani namo‌உstute||23||

sarvasvarupe sarvese sarvasaktisamanvite|
bhayebhyastrahi no devi durge devi namo‌உstute ||24||

etatte vadanam saumyam locanatrayabhusitam|
patu nah sarvabhutebhyah katyayini namo‌உstute ||25||

jvalakaralamatyugramasesasurasudanam|
trisulam patu no bhitirbhadrakali namo‌உstute||26||

hinasti daityatejamsi svanenapurya ya jagat|
sa ghanta patu no devi papebhyo nah sutaniva||27||

asurasrgvasapankacarcitaste karojvalah|
subhaya khadgo bhavatu candike tvam nata vayam||28||

roganasesanapahamsi tusta
rusta tu kama sakalanabhistan
tvamasritanam na vipannaranam|
tvamasrita srayatam prayanti||29||

etatkrtam yatkadanam tvayadya
darmadvisam devi mahasuranam|
rupairanekairbhahudhatmamurtim
krtvambhike tatprakaroti kanya||30||

vidyasu sastresu viveka dipe
svadyesu vakyesu ca ka tvadanya
mamatvagarte‌உti mahandhakare
vibhramayatyetadativa visvam||31||

raksamsi yatro gravisasca naga
yatrarayo dasyubalani yatra|
davanalo yatra tathabdhimadhye
tatra sthita tvam paripasi visvam||32||

visvesvari tvam paripasi visvam
visvatmika dharayasiti visvam|
visvesavandhya bhavati bhavanti
visvasraya yetvayi bhaktinamrah||33||

devi prasida paripalaya no‌உri
bhiternityam yathasuravadadadhunaiva sadyah|
papani sarva jagatam prasamam nayasu
utpatapakajanitamsca mahopasargan||34||

pranatanam prasida tvam devi visvarti harini|
trailokyavasinamidye lokanam varada bhava||35||

devyuvaca||36||

varadaham suragana param yanmanaseccatha|
tam vrnudhvam prayacchami jagatamupakarakam ||37||

deva ucuh||38||

sarvabadha prasamanam trailokyasyakhilesvari|
evameva tvayakarya masmadvairi vinasanam||39||

devyuvaca||40||
vaivasvate‌உntare prapte astavimsatime yuge|
sumbho nisumbhascaivanyavutpatsyete mahasurau ||41||

nandagopagrhe jata yasodagarbha sambhava|
tatastaunasayisyami vindhyacalanivasini||42||

punarapyatiraudrena rupena prthivitale|
avatirya havisyami vaipracittamstu danavan ||43||

bhaksya yantyasca tanugran vaipracittan mahasuran|
raktadanta bhavisyanti dadimikusumopamah||44||

tato mam devatah svarge martyaloke ca manavah|
stuvanto vyaharisyanti satatam raktadantikam||45||

bhuyasca satavarsikyam anavrstyamanambhasi|
munibhih samstuta bhumau sambhavisyamyayonija ||46||

tatah satena netranam niriksisyamyaham munin
kirtiyisyanti manujah sataksimiti mam tatah||47||

tato‌உ hamakhilam lokamatmadehasamudbhavaih|
bharisyami surah sakairavrsteh prana dharakaih||48||

sakambhariti vikhyatim tada yasyamyaham bhuvi|
tatraiva ca vadhisyami durgamakhyam mahasuram||49||

durgadeviti vikhyatam tanme nama bhavisyati|
punascaham yadabhimam rupam krtva himacale||50||

raksamsi ksayayisyami muninam trana karanat|
tada mam munayah sarve stosyantyana mramurtayah||51||

bhimadeviti vikhyatam tanme nama bhavisyati|
yadarunakhyastrailokye mahabadham karisyati||52||

tadaham bhramaram rupam krtvasajkhyeyasatpadam|
trailokyasya hitarthaya vadhisyami mahasuram||53||

bhramaritica mam loka stadastosyanti sarvatah|
ittham yada yada badha danavottha bhavisyati||54||

tada tadavatiryaham karisyamyarisanksayam ||55||
|| svasti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye narayanistutirnama ekadaso‌உdhyayah samaptam ||

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai laksmibijadhistayai garudavahanyai narayani devyai-mahahutim samarpayami namah svaha ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *