Durga Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Telugu and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Stotram Lyrics in Telugu:

నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశో‌உధ్యాయః ||

ధ్యానం
ఓం బాలార్కవిద్యుతిమ్ ఇందుకిరీటాం తుంగకుచాం నయనత్రయయుక్తామ్ |
స్మేరముఖీం వరదాంకుశపాశభీతికరాం ప్రభజే భువనేశీమ్ ||

ఋషిరువాచ||1||

దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే
సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్|
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా-
ద్వికాసివక్త్రాబ్జ వికాసితాశాః || 2 ||

దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద
ప్రసీద మాతర్జగతో‌உభిలస్య|
ప్రసీదవిశ్వేశ్వరి పాహివిశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ||3||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ఆధార భూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి
అపాం స్వరూప స్థితయా త్వయైత
దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్య వీర్యే ||4||

త్వం వైష్ణవీశక్తిరనంతవీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా|
సమ్మోహితం దేవిసమస్త మేతత్-
త్త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః ||5||

విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః|
స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు|
త్వయైకయా పూరితమంబయైతత్
కాతే స్తుతిః స్తవ్యపరాపరోక్తిః ||6||

సర్వ భూతా యదా దేవీ భుక్తి ముక్తిప్రదాయినీ|
త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవంతు పరమోక్తయః ||7||

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే|
స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||8||

కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామ ప్రదాయిని|
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోస్తుతే ||9||

సర్వ మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే|
శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||10||

సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని|
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||11||

శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణపరాయణే|
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||12||

హంసయుక్త విమానస్థే బ్రహ్మాణీ రూపధారిణీ|
కౌశాంభః క్షరికే దేవి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||13||

త్రిశూలచంద్రాహిధరే మహావృషభవాహిని|
మాహేశ్వరీ స్వరూపేణ నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||14||

మయూర కుక్కుటవృతే మహాశక్తిధరే‌உనఘే|
కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోస్తుతే||15||

శంఖచక్రగదాశార్ంగగృహీతపరమాయుధే|
ప్రసీద వైష్ణవీరూపేనారాయణి నమో‌உస్తుతే||16||

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్త్రోద్ధృతవసుంధరే|
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోస్తుతే||17||

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే|
త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||18||

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే|
వృత్రప్రాణహారే చైంద్రి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||19||

శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్య మహాబలే|
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||20||

దంష్త్రాకరాళ వదనే శిరోమాలావిభూషణే|
చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||21||

లక్ష్మీ లజ్జే మహావిధ్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే|
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||22||

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి|
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||23||

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే|
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమో‌உస్తుతే ||24||

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితమ్|
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయిని నమో‌உస్తుతే ||25||

జ్వాలాకరాళమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనమ్|
త్రిశూలం పాతు నో భీతిర్భద్రకాలి నమో‌உస్తుతే||26||

హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్|
సా ఘంటా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ||27||

అసురాసృగ్వసాపంకచర్చితస్తే కరోజ్వలః|
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతా వయమ్||28||

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టా తు కామా సకలానభీష్టాన్
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం|
త్వామాశ్రితా శ్రయతాం ప్రయాంతి||29||

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
దర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్|
రూపైరనేకైర్భహుధాత్మమూర్తిం
కృత్వాంభికే తత్ప్రకరోతి కాన్యా||30||

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేక దీపే
ష్వాద్యేషు వాక్యేషు చ కా త్వదన్యా
మమత్వగర్తే‌உతి మహాంధకారే
విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వమ్||31||

రక్షాంసి యత్రో గ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర|
దవానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్ర స్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్||32||

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీతి విశ్వమ్|
విశ్వేశవంధ్యా భవతీ భవంతి
విశ్వాశ్రయా యేత్వయి భక్తినమ్రాః||33||

దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నో‌உరి
భీతేర్నిత్యం యథాసురవదాదధునైవ సద్యః|
పాపాని సర్వ జగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్||34||

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తి హారిణి|
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదా భవ||35||

దేవ్యువాచ||36||

వరదాహం సురగణా పరం యన్మనసేచ్చథ|
తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతాముపకారకమ్ ||37||

దేవా ఊచుః||38||

సర్వబాధా ప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి|
ఏవమేవ త్వయాకార్య మస్మద్వైరి వినాశనమ్||39||

దేవ్యువాచ||40||

వైవస్వతే‌உంతరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే|
శుంభో నిశుంభశ్చైవాన్యావుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ ||41||

నందగోపగృహే జాతా యశోదాగర్భ సంభవా|
తతస్తౌనాశయిష్యామి వింధ్యాచలనివాసినీ||42||

పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే|
అవతీర్య హవిష్యామి వైప్రచిత్తాంస్తు దానవాన్ ||43||

భక్ష్య యంత్యాశ్చ తానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్|
రక్తదంతా భవిష్యంతి దాడిమీకుసుమోపమాః||44||

తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః|
స్తువంతో వ్యాహరిష్యంతి సతతం రక్తదంతికామ్||45||

భూయశ్చ శతవార్షిక్యామ్ అనావృష్ట్యామనంభసి|
మునిభిః సంస్తుతా భూమౌ సంభవిష్యామ్యయోనిజా ||46||

తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామ్యహం మునీన్
కీర్తియిష్యంతి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః||47||

తతో‌உ హమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః|
భరిష్యామి సురాః శాకైరావృష్టేః ప్రాణ ధారకైః||48||

శాకంభరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్యామ్యహం భువి|
తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురమ్||49||

దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి|
పునశ్చాహం యదాభీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే||50||

రక్షాంసి క్షయయిష్యామి మునీనాం త్రాణ కారణాత్|
తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యంత్యాన మ్రమూర్తయః||51||

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి|
యదారుణాఖ్యస్త్రైలొక్యే మహాబాధాం కరిష్యతి||52||

తదాహం భ్రామరం రూపం కృత్వాసజ్ఖ్యేయషట్పదమ్|
త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురమ్||53||

భ్రామరీతిచ మాం లోకా స్తదాస్తోష్యంతి సర్వతః|
ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి||54||

తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయమ్ ||55||

|| స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశో‌உధ్యాయః సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై లక్ష్మీబీజాధిష్తాయై గరుడవాహన్యై నారయణీ దేవ్యై-మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Stotram Lyrics in English

narayanistutirnama ekadaso‌உdhyayah ||

dhyanam
om balarkavidyutim indukiritam tungakucam nayanatrayayuktam |
smeramukhim varadankusapasabhitikaram prabhaje bhuvanesim ||

rsiruvaca||1||

devya hate tatra mahasurendre
sendrah sura vahnipurogamastam|
katyayanim tustuvuristalabha-
dvikasivaktrabja vikasitasah || 2 ||

devi prapannartihare prasida
prasida matarjagato‌உbhilasya|
prasidavisvesvari pahivisvam
tvamisvari devi caracarasya ||3||

adhara bhuta jagatastvameka
mahisvarupena yatah sthitasi
apam svarupa sthitaya tvayaita
dapyayate krtsnamalanghya virye ||4||

tvam vaisnavisaktiranantavirya
visvasya bijam paramasi maya|
sammohitam devisamasta metat-
ttvam vai prasanna bhuvi muktihetuh ||5||

vidyah samastastava devi bhedah|
striyah samastah sakala jagatsu|
tvayaikaya puritamambayaitat
kate stutih stavyaparaparoktih ||6||

sarva bhuta yada devi bhukti muktipradayini|
tvam stuta stutaye ka va bhavantu paramoktayah ||7||

sarvasya buddhirupena janasya hrdi samsthite|
svargapavargade devi narayani namo‌உstute ||8||

kalakasthadirupena parinama pradayini|
visvasyoparatau sakte narayani namostute ||9||

sarva mangala mangalye sive sarvartha sadhike|
saranye trayambake gauri narayani namo‌உstute ||10||

srstisthitivinasanam saktibhute sanatani|
gunasraye gunamaye narayani namo‌உstute ||11||

saranagata dinarta paritranaparayane|
sarvasyartihare devi narayani namo‌உstute ||12||

hamsayukta vimanasthe brahmani rupadharini|
kausambhah ksarike devi narayani namo‌உstute ||13||

trisulacandrahidhare mahavrsabhavahini|
mahesvari svarupena narayani namo‌உstute ||14||

mayura kukkutavrte mahasaktidhare‌உnaghe|
kaumarirupasamsthane narayani namostute||15||

sankhacakragadasarngagrhitaparamayudhe|
prasida vaisnavirupenarayani namo‌உstute||16||

grhitogramahacakre damstroddhrtavasundhare|
varaharupini sive narayani namostute||17||

nrsimharupenogrena hantum daityan krtodyame|
trailokyatranasahite narayani namo‌உstute||18||

kiritini mahavajre sahasranayanojjvale|
vrtrapranahare caindri narayani namo‌உstute ||19||

sivadutisvarupena hatadaitya mahabale|
ghorarupe maharave narayani namo‌உstute||20||

damstrakarala vadane siromalavibhusane|
camunde mundamathane narayani namo‌உstute||21||

laksmi lajje mahavidhye sraddhe pusti svadhe dhruve|
maharatri mahamaye narayani namo‌உstute||22||

medhe sarasvati vare bhuti babhravi tamasi|
niyate tvam prasidese narayani namo‌உstute||23||

sarvasvarupe sarvese sarvasaktisamanvite|
bhayebhyastrahi no devi durge devi namo‌உstute ||24||

etatte vadanam saumyam locanatrayabhusitam|
patu nah sarvabhutebhyah katyayini namo‌உstute ||25||

jvalakaralamatyugramasesasurasudanam|
trisulam patu no bhitirbhadrakali namo‌உstute||26||

hinasti daityatejamsi svanenapurya ya jagat|
sa ghanta patu no devi papebhyo nah sutaniva||27||

asurasrgvasapankacarcitaste karojvalah|
subhaya khadgo bhavatu candike tvam nata vayam||28||

roganasesanapahamsi tusta
rusta tu kama sakalanabhistan
tvamasritanam na vipannaranam|
tvamasrita srayatam prayanti||29||

etatkrtam yatkadanam tvayadya
darmadvisam devi mahasuranam|
rupairanekairbhahudhatmamurtim
krtvambhike tatprakaroti kanya||30||

vidyasu sastresu viveka dipe
svadyesu vakyesu ca ka tvadanya
mamatvagarte‌உti mahandhakare
vibhramayatyetadativa visvam||31||

raksamsi yatro gravisasca naga
yatrarayo dasyubalani yatra|
davanalo yatra tathabdhimadhye
tatra sthita tvam paripasi visvam||32||

visvesvari tvam paripasi visvam
visvatmika dharayasiti visvam|
visvesavandhya bhavati bhavanti
visvasraya yetvayi bhaktinamrah||33||

devi prasida paripalaya no‌உri
bhiternityam yathasuravadadadhunaiva sadyah|
papani sarva jagatam prasamam nayasu
utpatapakajanitamsca mahopasargan||34||

pranatanam prasida tvam devi visvarti harini|
trailokyavasinamidye lokanam varada bhava||35||

devyuvaca||36||

varadaham suragana param yanmanaseccatha|
tam vrnudhvam prayacchami jagatamupakarakam ||37||

deva ucuh||38||

sarvabadha prasamanam trailokyasyakhilesvari|
evameva tvayakarya masmadvairi vinasanam||39||

devyuvaca||40||
vaivasvate‌உntare prapte astavimsatime yuge|
sumbho nisumbhascaivanyavutpatsyete mahasurau ||41||

nandagopagrhe jata yasodagarbha sambhava|
tatastaunasayisyami vindhyacalanivasini||42||

punarapyatiraudrena rupena prthivitale|
avatirya havisyami vaipracittamstu danavan ||43||

bhaksya yantyasca tanugran vaipracittan mahasuran|
raktadanta bhavisyanti dadimikusumopamah||44||

tato mam devatah svarge martyaloke ca manavah|
stuvanto vyaharisyanti satatam raktadantikam||45||

bhuyasca satavarsikyam anavrstyamanambhasi|
munibhih samstuta bhumau sambhavisyamyayonija ||46||

tatah satena netranam niriksisyamyaham munin
kirtiyisyanti manujah sataksimiti mam tatah||47||

tato‌உ hamakhilam lokamatmadehasamudbhavaih|
bharisyami surah sakairavrsteh prana dharakaih||48||

sakambhariti vikhyatim tada yasyamyaham bhuvi|
tatraiva ca vadhisyami durgamakhyam mahasuram||49||

durgadeviti vikhyatam tanme nama bhavisyati|
punascaham yadabhimam rupam krtva himacale||50||

raksamsi ksayayisyami muninam trana karanat|
tada mam munayah sarve stosyantyana mramurtayah||51||

bhimadeviti vikhyatam tanme nama bhavisyati|
yadarunakhyastrailokye mahabadham karisyati||52||

tadaham bhramaram rupam krtvasajkhyeyasatpadam|
trailokyasya hitarthaya vadhisyami mahasuram||53||

bhramaritica mam loka stadastosyanti sarvatah|
ittham yada yada badha danavottha bhavisyati||54||

tada tadavatiryaham karisyamyarisanksayam ||55||
|| svasti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye narayanistutirnama ekadaso‌உdhyayah samaptam ||

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai laksmibijadhistayai garudavahanyai narayani devyai-mahahutim samarpayami namah svaha ||