Durga Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Telugu and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 Stotram Lyrics in Telugu:

ఫలశ్రుతిర్నామ ద్వాదశో‌உధ్యాయః ||

ధ్యానం
విధ్యుద్ధామ సమప్రభాం మృగపతి స్కంధ స్థితాం భీషణాం|
కన్యాభిః కరవాల ఖేట విలసద్దస్తాభి రాసేవితాం
హస్తైశ్చక్ర గధాసి ఖేట విశిఖాం గుణం తర్జనీం
విభ్రాణ మనలాత్మికాం శిశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే

దేవ్యువాచ||1||

ఏభిః స్తవైశ్చ మా నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః|
తస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామ్య సంశయమ్ ||2||

మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్|
కీర్తియిష్యంతి యే త ద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః ||3||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

అష్టమ్యాం చ చతుర్ధశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః|
శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ ||4||

న తేషాం దుష్కృతం కించిద్ దుష్కృతోత్థా న చాపదః|
భవిష్యతి న దారిద్ర్యం న చై వేష్టవియోజనమ్ ||5||

శత్రుభ్యో న భయం తస్య దస్యుతో వా న రాజతః|
న శస్త్రానలతో యౌఘాత్ కదాచిత్ సంభవిష్యతి ||6||

తస్మాన్మమైతన్మాహత్మ్యం పఠితవ్యం సమాహితైః|
శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా పరం స్వస్త్యయనం హి తత్ ||7||

ఉప సర్గాన శేషాంస్తు మహామారీ సముద్భవాన్|
తథా త్రివిధ ముత్పాతం మాహాత్మ్యం శమయేన్మమ ||8||

యత్రైత త్పఠ్యతే సమ్యఙ్నిత్యమాయతనే మమ|
సదా న తద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మేస్థితమ్ ||9||

బలి ప్రదానే పూజాయామగ్ని కార్యే మహోత్సవే|
సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యమ్ ఉచ్చార్యం శ్రావ్యమేవచ ||10||

జానతాజానతా వాపి బలి పూజాం తథా కృతామ్|
ప్రతీక్షిష్యామ్యహం ప్రీత్యా వహ్ని హోమం తథా కృతమ్ ||11||
శరత్కాలే మహాపూజా క్రియతే యాచ వార్షికీ|
తస్యాం మమైతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తిసమన్వితః ||12||
సర్వబాధావినిర్ముక్తో ధనధాన్యసమన్వితః|
మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః||13||

శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః|
పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయః పుమాన్||14||

రిపవః సంక్షయం యాంతి కళ్యాణాం చోపపధ్యతే|
నందతే చ కులం పుంసాం మహాత్మ్యం మమశృణ్వతామ్||15||

శాంతికర్మాణి సర్వత్ర తథా దుఃస్వప్నదర్శనే|
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ||16||

ఉపసర్గాః శమం యాంతి గ్రహపీడాశ్చ దారుణాః
దుఃస్వప్నం చ నృభిర్దృష్టం సుస్వప్నముపజాయతే||17||

బాలగ్రహాభిభూతానం బాలానాం శాంతికారకమ్|
సంఘాతభేదే చ నృణాం మైత్రీకరణముత్తమమ్||18||

దుర్వృత్తానామశేషాణాం బలహానికరం పరమ్|
రక్షోభూతపిశాచానాం పఠనాదేవ నాశనమ్||19||

సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యం మమ సన్నిధికారకమ్|
పశుపుష్పార్ఘ్యధూపైశ్చ గంధదీపైస్తథోత్తమైః||20||

విప్రాణాం భోజనైర్హోమైః ప్రొక్షణీయైరహర్నిశమ్|
అన్యైశ్చ వివిధైర్భోగైః ప్రదానైర్వత్సరేణ యా||21||

ప్రీతిర్మే క్రియతే సాస్మిన్ సకృదుచ్చరితే శ్రుతే|
శ్రుతం హరతి పాపాని తథారోగ్యం ప్రయచ్ఛతి ||22||

రక్షాం కరోతి భూతేభ్యో జన్మనాం కీర్తినం మమ|
యుద్దేషు చరితం యన్మే దుష్ట దైత్య నిబర్హణమ్||23||

తస్మిఞ్ఛృతే వైరికృతం భయం పుంసాం న జాయతే|
యుష్మాభిః స్తుతయో యాశ్చ యాశ్చ బ్రహ్మర్షిభిః కృతాః||24||

బ్రహ్మణా చ కృతాస్తాస్తు ప్రయచ్ఛంతు శుభాం మతిమ్|
అరణ్యే ప్రాంతరే వాపి దావాగ్ని పరివారితః||25||

దస్యుభిర్వా వృతః శూన్యే గృహీతో వాపి శతృభిః|
సింహవ్యాఘ్రానుయాతో వా వనేవా వన హస్తిభిః||26||

రాఙ్ఞా క్రుద్దేన చాఙ్ఞప్తో వధ్యో బంద గతో‌உపివా|
ఆఘూర్ణితో వా వాతేన స్థితః పోతే మహార్ణవే||27||

పతత్సు చాపి శస్త్రేషు సంగ్రామే భృశదారుణే|
సర్వాబాధాశు ఘోరాసు వేదనాభ్యర్దితో‌உపివా||28||

స్మరన్ మమైతచ్చరితం నరో ముచ్యేత సంకటాత్|
మమ ప్రభావాత్సింహాద్యా దస్యవో వైరిణ స్తథా||29||

దూరాదేవ పలాయంతే స్మరతశ్చరితం మమ||30||

ఋషిరువాచ||31||

ఇత్యుక్త్వా సా భగవతీ చండికా చండవిక్రమా|
పశ్యతాం సర్వ దేవానాం తత్రైవాంతరధీయత||32||

తే‌உపి దేవా నిరాతంకాః స్వాధికారాన్యథా పురా|
యఙ్ఞభాగభుజః సర్వే చక్రుర్వి నిహతారయః||33||

దైత్యాశ్చ దేవ్యా నిహతే శుంభే దేవరిపౌ యుధి
జగద్విధ్వంసకే తస్మిన్ మహోగ్రే‌உతుల విక్రమే||34||

నిశుంభే చ మహావీర్యే శేషాః పాతాళమాయయుః||35||

ఏవం భగవతీ దేవీ సా నిత్యాపి పునః పునః|
సంభూయ కురుతే భూప జగతః పరిపాలనమ్||36||

తయైతన్మోహ్యతే విశ్వం సైవ విశ్వం ప్రసూయతే|
సాయాచితా చ విఙ్ఞానం తుష్టా ఋద్ధిం ప్రయచ్ఛతి||37||

వ్యాప్తం తయైతత్సకలం బ్రహ్మాండం మనుజేశ్వర|
మహాదేవ్యా మహాకాళీ మహామారీ స్వరూపయా||38||

సైవ కాలే మహామారీ సైవ సృష్తిర్భవత్యజా|
స్థితిం కరోతి భూతానాం సైవ కాలే సనాతనీ||39||

భవకాలే నృణాం సైవ లక్ష్మీర్వృద్ధిప్రదా గృహే|
సైవాభావే తథా లక్ష్మీ ర్వినాశాయోపజాయతే||40||

స్తుతా సంపూజితా పుష్పైర్గంధధూపాదిభిస్తథా|
దదాతి విత్తం పుత్రాంశ్చ మతిం ధర్మే గతిం శుభాం||41||

|| ఇతి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవీ మహత్మ్యే ఫలశ్రుతిర్నామ ద్వాదశో‌உధ్యాయ సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై వరప్రధాయై వైష్ణవీ దేవ్యై అహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 Stotram Lyrics in English

phalasrutirnama dvadaso‌உdhyayah ||

dhyanam
vidhyuddhama samaprabham mrgapati skandha sthitam bhisanam|
kanyabhih karavala kheta vilasaddastabhi rasevitam
hastaiscakra gadhasi kheta visikham gunam tarjanim
vibhrana manalatmikam sisidharam durgam trinetram bhaje

devyuvaca||1||

ebhih stavaisca ma nityam stosyate yah samahitah|
tasyaham sakalam badham nasayisyamya samsayam ||2||

madhukaitabhanasam ca mahisasuraghatanam|
kirtiyisyanti ye ta dvadvadham sumbhanisumbhayoh ||3||

astamyam ca caturdhasyam navamyam caikacetasah|
srosyanti caiva ye bhaktya mama mahatmyamuttamam ||4||

na tesam duskrtam kincid duskrtottha na capadah|
bhavisyati na daridryam na cai vestaviyojanam ||5||

satrubhyo na bhayam tasya dasyuto va na rajatah|
na sastranalato yaughat kadacit sambhavisyati ||6||

tasmanmamaitanmahatmyam pathitavyam samahitaih|
srotavyam ca sada bhaktya param svastyayanam hi tat ||7||

upa sargana sesamstu mahamari samudbhavan|
tatha trividha mutpatam mahatmyam samayenmama ||8||

yatraita tpathyate samyannityamayatane mama|
sada na tadvimoksyami sannidhyam tatra mesthitam ||9||

bali pradane pujayamagni karye mahotsave|
sarvam mamaitanmahatmyam uccaryam sravyamevaca ||10||

janatajanata vapi bali pujam tatha krtam|
pratiksisyamyaham pritya vahni homam tatha krtam ||11||

saratkale mahapuja kriyate yaca varsiki|
tasyam mamaitanmahatmyam srutva bhaktisamanvitah ||12||

sarvabadhavinirmukto dhanadhanyasamanvitah|
manusyo matprasadena bhavisyati na samsayah||13||

srutva mamaitanmahatmyam tatha cotpattayah subhah|
parakramam ca yuddhesu jayate nirbhayah puman||14||

ripavah sanksayam yanti kaḷyanam copapadhyate|
nandate ca kulam pumsam mahatmyam mamasrnvatam||15||

santikarmani sarvatra tatha duhsvapnadarsane|
grahapiḍasu cograsu mahatmyam srnuyanmama||16||

upasargah samam yanti grahapiḍasca darunah
duhsvapnam ca nrbhirdrstam susvapnamupajayate||17||

balagrahabhibhutanam balanam santikarakam|
sanghatabhede ca nrnam maitrikaranamuttamam||18||

durvrttanamasesanam balahanikaram param|
raksobhutapisacanam pathanadeva nasanam||19||

sarvam mamaitanmahatmyam mama sannidhikarakam|
pasupusparghyadhupaisca gandhadipaistathottamaih||20||

vipranam bhojanairhomaih proksaniyairaharnisam|
anyaisca vividhairbhogaih pradanairvatsarena ya||21||

pritirme kriyate sasmin sakrduccarite srute|
srutam harati papani tatharogyam prayacchati ||22||

raksam karoti bhutebhyo janmanam kirtinam mama|
yuddesu caritam yanme dusta daitya nibarhanam||23||

tasminchrte vairikrtam bhayam pumsam na jayate|
yusmabhih stutayo yasca yasca brahmarsibhih krtah||24||

brahmana ca krtastastu prayacchantu subham matim|
aranye prantare vapi davagni parivaritah||25||

dasyubhirva vrtah sunye grhito vapi satrbhih|
simhavyaghranuyato va vaneva vana hastibhih||26||

ranna kruddena cannapto vadhyo banda gato‌உpiva|
aghurnito va vatena sthitah pote maharnave||27||

patatsu capi sastresu sangrame bhrsadarune|
sarvabadhasu ghorasu vedanabhyardito‌உpiva||28||

smaran mamaitaccaritam naro mucyeta sankatat|
mama prabhavatsimhadya dasyavo vairina statha||29||

duradeva palayante smaratascaritam mama||30||

rsiruvaca||31||

ityuktva sa bhagavati canḍika canḍavikrama|
pasyatam sarva devanam tatraivantaradhiyata||32||

te‌உpi deva niratankah svadhikaranyatha pura|
yannabhagabhujah sarve cakrurvi nihatarayah||33||

daityasca devya nihate sumbhe devaripau yudhi
jagadvidhvamsake tasmin mahogre‌உtula vikrame||34||

nisumbhe ca mahavirye sesah pataḷamayayuh||35||

evam bhagavati devi sa nityapi punah punah|
sambhuya kurute bhupa jagatah paripalanam||36||

tayaitanmohyate visvam saiva visvam prasuyate|
sayacita ca vinnanam tusta rddhim prayacchati||37||

vyaptam tayaitatsakalam brahmanḍam manujesvara|
mahadevya mahakaḷi mahamari svarupaya||38||

saiva kale mahamari saiva srstirbhavatyaja|
sthitim karoti bhutanam saiva kale sanatani||39||

bhavakale nrnam saiva laksmirvrddhiprada grhe|
saivabhave tatha laksmi rvinasayopajayate||40||

stuta sampujita puspairgandhadhupadibhistatha|
dadati vittam putramsca matim dharme gatim subham||41||

|| iti sri markanḍeya purane savarnike manvantare devi mahatmye phalasrutirnama dvadaso‌உdhyaya samaptam ||

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai varapradhayai vaisnavi devyai ahahutim samarpayami namah svaha ||