Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Malayalam and English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Malayalam and English

698 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Stotram Lyrics in Malayalam:

സുരഥവൈശ്യയോര്വരപ്രദാനം നാമ ത്രയോദശോ‌உധ്യായഃ ||

ധ്യാനം
ഓം ബാലാര്ക മംഡലാഭാസാം ചതുര്ബാഹും ത്രിലോചനാമ് |
പാശാംകുശ വരാഭീതീര്ധാരയംതീം ശിവാം ഭജേ ||

ഋഷിരുവാച || 1 ||

ഏതത്തേ കഥിതം ഭൂപ ദേവീമാഹാത്മ്യമുത്തമമ് |
ഏവംപ്രഭാവാ സാ ദേവീ യയേദം ധാര്യതേ ജഗത് ||2||

വിദ്യാ തഥൈവ ക്രിയതേ ഭഗവദ്വിഷ്ണുമായയാ |
തയാ ത്വമേഷ വൈശ്യശ്ച തഥൈവാന്യേ വിവേകിനഃ ||3||

തയാ ത്വമേഷ വൈശ്യശ്ച തഥൈവാന്യേ വിവേകിനഃ|
മോഹ്യന്തേ മോഹിതാശ്ചൈവ മോഹമേഷ്യന്തി ചാപരേ ||4||

താമുപൈഹി മഹാരാജ ശരണം പരമേശ്വരീം|
ആരാധിതാ സൈവ നൃണാം ഭോഗസ്വര്ഗാപവര്ഗദാ ||5||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച ||6||

ഇതി തസ്യ വചഃ ശൃത്വാ സുരഥഃ സ നരാധിപഃ|
പ്രണിപത്യ മഹാഭാഗം തമൃഷിം സംശിതവ്രതമ് ||7||

നിര്വിണ്ണോതിമമത്വേന രാജ്യാപഹരേണന ച|
ജഗാമ സദ്യസ്തപസേ സച വൈശ്യോ മഹാമുനേ ||8||

സന്ദര്ശനാര്ഥമമ്ഭായാ ന’006ഛ്;പുലിന മാസ്ഥിതഃ|
സ ച വൈശ്യസ്തപസ്തേപേ ദേവീ സൂക്തം പരം ജപന് ||9||

തൗ തസ്മിന് പുലിനേ ദേവ്യാഃ കൃത്വാ മൂര്തിം മഹീമയീമ്|
അര്ഹണാം ചക്രതുസ്തസ്യാഃ പുഷ്പധൂപാഗ്നിതര്പണൈഃ ||10||

നിരാഹാരൗ യതാഹാരൗ തന്മനസ്കൗ സമാഹിതൗ|
ദദതുസ്തൗ ബലിംചൈവ നിജഗാത്രാസൃഗുക്ഷിതമ് ||11||

ഏവം സമാരാധയതോസ്ത്രിഭിര്വര്ഷൈര്യതാത്മനോഃ|
പരിതുഷ്ടാ ജഗദ്ധാത്രീ പ്രത്യക്ഷം പ്രാഹ ചണ്ഡികാ ||12||

ദേവ്യുവാചാ||13||

യത്പ്രാര്ഥ്യതേ ത്വയാ ഭൂപ ത്വയാ ച കുലനന്ദന|
മത്തസ്തത്പ്രാപ്യതാം സര്വം പരിതുഷ്ടാ ദദാമിതേ||14||

മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച||15||

തതോ വവ്രേ നൃപോ രാജ്യമവിഭ്രംശ്യന്യജന്മനി|
അത്രൈവച ച നിജമ് രാജ്യം ഹതശത്രുബലം ബലാത്||16||

സോ‌உപി വൈശ്യസ്തതോ ജ്ഞാനം വവ്രേ നിര്വിണ്ണമാനസഃ|
മമേത്യഹമിതി പ്രാജ്ഞഃ സജ്ഗവിച്യുതി കാരകമ് ||17||

ദേവ്യുവാച||18||

സ്വല്പൈരഹോഭിര് നൃപതേ സ്വം രാജ്യം പ്രാപ്സ്യതേ ഭവാന്|
ഹത്വാ രിപൂനസ്ഖലിതം തവ തത്ര ഭവിഷ്യതി||19||

മൃതശ്ച ഭൂയഃ സമ്പ്രാപ്യ ജന്മ ദേവാദ്വിവസ്വതഃ|
സാവര്ണികോ മനുര്നാമ ഭവാന്ഭുവി ഭവിഷ്യതി||20||

വൈശ്യ വര്യ ത്വയാ യശ്ച വരോ‌உസ്മത്തോ‌உഭിവാഞ്ചിതഃ|
തം പ്രയച്ഛാമി സംസിദ്ധ്യൈ തവ ജ്ഞാനം ഭവിഷ്യതി||21||

മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച
ഇതി ദത്വാ തയോര്ദേവീ യഥാഖിലഷിതം വരം|
ഭഭൂവാന്തര്ഹിതാ സദ്യോ ഭക്ത്യാ താഭ്യാമഭിഷ്ടുതാ||22||

ഏവം ദേവ്യാ വരം ലബ്ധ്വാ സുരഥഃ ക്ഷത്രിയര്ഷഭഃ|
സൂര്യാജ്ജന്മ സമാസാദ്യ സാവര്ണിര്ഭവിതാ മനുഃ||23||

ഇതി ദത്വാ തയോര്ദേവീ യഥഭിലഷിതം വരമ്|
ബഭൂവാന്തര്ഹിതാ സധ്യോ ഭക്ത്യാ താഭ്യാമഭിഷ്ടുതാ||24||

ഏവം ദേവ്യാ വരം ലബ്ധ്വാ സുരഥഃ ക്ഷത്രിയര്ഷഭഃ|
സൂര്യാജ്ജന്മ സമാസാദ്യ സാവര്ണിര്ഭവിതാ മനുഃ||25||

|ക്ലീമ് ഓം|
|| ജയ ജയ ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയപുരാണേ സാവര്ണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമഹത്യ്മേ സുരഥവൈശ്യ യോര്വര പ്രദാനം നാമ ത്രയോദശോധ്യായസമാപ്തമ് ||
||ശ്രീ സപ്ത ശതീ ദേവീമഹത്മ്യമ് സമാപ്തമ് ||
| ഓം തത് സത് |

ആഹുതി
ഓം ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ ശ്രീ മഹാത്രിപുരസുംദര്യൈ മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

ഓം ഖഡ്ഗിനീ ശൂലിനീ ഘൊരാ ഗദിനീ ചക്രിണീ തഥാ
ശംഖിണീ ചാപിനീ ബാണാ ഭുശുംഡീപരിഘായുധാ | ഹൃദയായ നമഃ |

ഓം ശൂലേന പാഹിനോ ദേവി പാഹി ഖഡ്ഗേന ചാംബികേ|
ഘംടാസ്വനേന നഃ പാഹി ചാപജ്യാനിസ്വനേന ച ശിരശേസ്വാഹാ |

ഓം പ്രാച്യാം രക്ഷ പ്രതീച്യാം ച ചംഡികേ ദക്ഷരക്ഷിണേ
ഭ്രാമരേ നാത്മ ശുലസ്യ ഉത്തരസ്യാം തഥേശ്വരി | ശിഖായൈ വഷട് |

ഓം സൗമ്യാനി യാനിരൂപാണി ത്രൈലോക്യേ വിചരംതിതേ
യാനി ചാത്യംത ഘോരാണി തൈ രക്ഷാസ്മാം സ്തഥാ ഭുവം കവചായ ഹുമ് |

ഓം ഖഡ്ഗ ശൂല ഗദാ ദീനി യാനി ചാസ്താണി തേംബികേ
കരപല്ലവസംഗീനി തൈരസ്മാ ന്രക്ഷ സര്വതഃ നേത്രത്രയായ വഷട് |

ഓം സര്വസ്വരൂപേ സര്വേശേ സര്വ ശക്തി സമന്വിതേ
ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹിനോ ദേവി ദുര്ഗേ ദേവി നമോസ്തുതേ | കരതല കരപൃഷ്ടാഭ്യാം നമഃ |
ഓം ഭൂര്ഭുവ സ്സുവഃ ഇതി ദിഗ്വിമികഃ |

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Stotram Lyrics in English

surathavaisyayorvarapradanam nama trayodaso‌உdhyayah ||

dhyanam
om balarka mandalabhasam caturbahum trilocanam |
pasankusa varabhitirdharayantim sivam bhaje ||

tsiruvaca || 1 ||

etatte kathitam bhupa devimahatmyamuttamam |
evamprabhava sa devi yayedam dharyate jagat ||2||

vidya tathaiva kriyate bhagavadvisnumayaya |
taya tvamesa vaisyasca tathaivanye vivekinah ||3||

taya tvamesa vaisyasca tathaivanye vivekinah|
mohyante mohitascaiva mohamesyanti capare ||4||

tamupaihi maharaja saranam paramesvarim|
aradhita saiva ntnam bhogasvargapavargada ||5||

markandeya uvaca ||6||

iti tasya vacah sttva surathah sa naradhipah|
pranipatya mahabhagam tamtsim samsitavratam ||7||

nirvinnotimamatvena rajyapaharenana ca|
jagama sadyastapase saca vaisyo mahamune ||8||

sandarsanarthamambhaya na’006ch;pulina masthitah|
sa ca vaisyastapastepe devi suktam param japan ||9||

tau tasmin puline devyah kttva murtim mahimayim|
arhanam cakratustasyah puspadhupagnitarpanaih ||10||

niraharau yataharau tanmanaskau samahitau|
dadatustau balincaiva nijagatrastguksitam ||11||

evam samaradhayatostribhirvarsairyatatmanoh|
paritusta jagaddhatri pratyaksam praha candika ||12||

devyuvaca||13||

yatprarthyate tvaya bhupa tvaya ca kulanandana|
mattastatprapyatam sarvam paritusta dadamite||14||

markandeya uvaca||15||

tato vavre ntpo rajyamavibhramsyanyajanmani|
atraivaca ca nijam rajyam hatasatrubalam balat||16||

so‌உpi vaisyastato nnanam vavre nirvinnamanasah|
mametyahamiti prannah sajgavicyuti karakam ||17||

devyuvaca||18||

svalpairahobhir ntpate svam rajyam prapsyate bhavan|
hatva ripunaskhalitam tava tatra bhavisyati||19||

mttasca bhuyah samprapya janma devadvivasvatah|
savarniko manurnama bhavanbhuvi bhavisyati||20||

vaisya varya tvaya yasca varo‌உsmatto‌உbhivancitah|
tam prayacchami samsiddhyai tava nnanam bhavisyati||21||

markandeya uvaca

iti datva tayordevi yathakhilasitam varam|
bhabhuvantarhita sadyo bhaktya tabhyamabhistuta||22||

evam devya varam labdhva surathah ksatriyarsabhah|
suryajjanma samasadya savarnirbhavita manuh||23||

iti datva tayordevi yathabhilasitam varam|
babhuvantarhita sadhyo bhaktya tabhyamabhistuta||24||

evam devya varam labdhva surathah ksatriyarsabhah|
suryajjanma samasadya savarnirbhavita manuh||25||

|klim om|

|| jaya jaya sri markandeyapurane savarnike manvantare devimahatyme surathavaisya yorvara pradanam nama trayodasodhyayasamaptam ||

||sri sapta sati devimahatmyam samaptam ||
| om tat sat |

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai sri mahatripurasundaryai mahahutim samarpayami namah svaha ||

om khadgini sulini ghora gadini cakrini tatha
sankhini capini bana bhusundiparighayudha | htdayaya namah |

om sulena pahino devi pahi khadgena cambike|
ghantasvanena nah pahi capajyanisvanena ca sirasesvaha |

om pracyam raksa praticyam ca candike daksaraksine
bhramare natma sulasya uttarasyam tathesvari | sikhayai vasat |

om som̐yani yanirupani trailokye vicarantite
yani catyanta ghorani tai raksasmam statha bhuvam kavacaya hum |

om khadga sula gada dini yani castani tembike
karapallavasangini tairasma nraksa sarvatah netratrayaya vasat |

om sarvasvarupe sarvese sarva sakti samanvite
bhayebhyastrahino devi durge devi namostute | karatala karaptstabhyam namah |
om bhurbhuva ssuvah iti digvimikah |

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *