Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Lyrics in Kannada and English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Lyrics in Kannada and English

998 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Stotram Lyrics in Kannada:

ಮಹಿಷಾಸುರ ಸೈನ್ಯವಧೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||
ಅಸ್ಯ ಸಪ್ತ ಸತೀಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುರ್ ಋಷಿಃ | ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವತಾ| ಶಾಕಂಭರೀ ಶಕ್ತಿಃ | ದುರ್ಗಾ ಬೀಜಮ್ | ವಾಯುಸ್ತತ್ತ್ವಮ್ | ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂ ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶುಂ ಗದೇಷುಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಂಡಿಕಾಂ
ದಂಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಂಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ |
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಳ ಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಋಷಿರುವಾಚ ||1||

ದೇವಾಸುರಮಭೂದ್ಯುದ್ಧಂ ಪೂರ್ಣಮಬ್ದಶತಂ ಪುರಾ|
ಮಹಿಷೇ‌உಸುರಾಣಾಮ್ ಅಧಿಪೇ ದೇವಾನಾಂಚ ಪುರಂದರೇ ||2||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ತತ್ರಾಸುರೈರ್ಮಹಾವೀರ್ಯಿರ್ದೇವಸೈನ್ಯಂ ಪರಾಜಿತಂ|
ಜಿತ್ವಾ ಚ ಸಕಲಾನ್ ದೇವಾನ್ ಇಂದ್ರೋ‌உಭೂನ್ಮಹಿಷಾಸುರಃ ||3||

ತತಃ ಪರಾಜಿತಾ ದೇವಾಃ ಪದ್ಮಯೋನಿಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್|
ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯಗತಾಸ್ತತ್ರ ಯತ್ರೇಶ ಗರುಡಧ್ವಜೌ ||4||

ಯಥಾವೃತ್ತಂ ತಯೋಸ್ತದ್ವನ್ ಮಹಿಷಾಸುರಚೇಷ್ಟಿತಮ್|
ತ್ರಿದಶಾಃ ಕಥಯಾಮಾಸುರ್ದೇವಾಭಿಭವವಿಸ್ತರಮ್ ||5||

ಸೂರ್ಯೇಂದ್ರಾಗ್ನ್ಯನಿಲೇಂದೂನಾಂ ಯಮಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚ
ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚಾಧಿಕಾರಾನ್ಸ ಸ್ವಯಮೇವಾಧಿತಿಷ್ಟತಿ ||6||

ಸ್ವರ್ಗಾನ್ನಿರಾಕೃತಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇನ ದೇವ ಗಣಾ ಭುವಿಃ|
ವಿಚರಂತಿ ಯಥಾ ಮರ್ತ್ಯಾ ಮಹಿಷೇಣ ದುರಾತ್ಮನಾ ||7||

ಏತದ್ವಃ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಮ್ ಅಮರಾರಿವಿಚೇಷ್ಟಿತಮ್|
ಶರಣಂ ವಃ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ ಸ್ಮೋ ವಧಸ್ತಸ್ಯ ವಿಚಿಂತ್ಯತಾಮ್ ||8||

ಇತ್ಥಂ ನಿಶಮ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ವಚಾಂಸಿ ಮಧುಸೂಧನಃ
ಚಕಾರ ಕೋಪಂ ಶಂಭುಶ್ಚ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನೌ ||9||

ತತೋ‌உತಿಕೋಪಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಚಕ್ರಿಣೋ ವದನಾತ್ತತಃ|
ನಿಶ್ಚಕ್ರಾಮ ಮಹತ್ತೇಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ ||10||

ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚೈವ ದೇವಾನಾಂ ಶಕ್ರಾದೀನಾಂ ಶರೀರತಃ|
ನಿರ್ಗತಂ ಸುಮಹತ್ತೇಜಃ ಸ್ತಚ್ಚೈಕ್ಯಂ ಸಮಗಚ್ಛತ ||11||

ಅತೀವ ತೇಜಸಃ ಕೂಟಂ ಜ್ವಲಂತಮಿವ ಪರ್ವತಮ್|
ದದೃಶುಸ್ತೇ ಸುರಾಸ್ತತ್ರ ಜ್ವಾಲಾವ್ಯಾಪ್ತದಿಗಂತರಮ್ ||12||

ಅತುಲಂ ತತ್ರ ತತ್ತೇಜಃ ಸರ್ವದೇವ ಶರೀರಜಮ್|
ಏಕಸ್ಥಂ ತದಭೂನ್ನಾರೀ ವ್ಯಾಪ್ತಲೋಕತ್ರಯಂ ತ್ವಿಷಾ ||13||

ಯದಭೂಚ್ಛಾಂಭವಂ ತೇಜಃ ಸ್ತೇನಾಜಾಯತ ತನ್ಮುಖಮ್|
ಯಾಮ್ಯೇನ ಚಾಭವನ್ ಕೇಶಾ ಬಾಹವೋ ವಿಷ್ಣುತೇಜಸಾ ||14||

ಸೌಮ್ಯೇನ ಸ್ತನಯೋರ್ಯುಗ್ಮಂ ಮಧ್ಯಂ ಚೈಂದ್ರೇಣ ಚಾಭವತ್|
ವಾರುಣೇನ ಚ ಜಂಘೋರೂ ನಿತಂಬಸ್ತೇಜಸಾ ಭುವಃ ||15||

ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತೇಜಸಾ ಪಾದೌ ತದಂಗುಳ್ಯೋ‌உರ್ಕ ತೇಜಸಾ|
ವಸೂನಾಂ ಚ ಕರಾಂಗುಳ್ಯಃ ಕೌಬೇರೇಣ ಚ ನಾಸಿಕಾ ||16||

ತಸ್ಯಾಸ್ತು ದಂತಾಃ ಸಂಭೂತಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯೇನ ತೇಜಸಾ
ನಯನತ್ರಿತಯಂ ಜಙ್ಞೇ ತಥಾ ಪಾವಕತೇಜಸಾ ||17||

ಭ್ರುವೌ ಚ ಸಂಧ್ಯಯೋಸ್ತೇಜಃ ಶ್ರವಣಾವನಿಲಸ್ಯ ಚ
ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚೈವ ದೇವಾನಾಂ ಸಂಭವಸ್ತೇಜಸಾಂ ಶಿವ ||18||

ತತಃ ಸಮಸ್ತ ದೇವಾನಾಂ ತೇಜೋರಾಶಿಸಮುದ್ಭವಾಮ್|
ತಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಮುದಂ ಪ್ರಾಪುಃ ಅಮರಾ ಮಹಿಷಾರ್ದಿತಾಃ ||19||

ಶೂಲಂ ಶೂಲಾದ್ವಿನಿಷ್ಕೃಷ್ಯ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಪಿನಾಕಧೃಕ್|
ಚಕ್ರಂ ಚ ದತ್ತವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಸ್ವಚಕ್ರತಃ ||20||

ಶಂಖಂ ಚ ವರುಣಃ ಶಕ್ತಿಂ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಹುತಾಶನಃ
ಮಾರುತೋ ದತ್ತವಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಬಾಣಪೂರ್ಣೇ ತಥೇಷುಧೀ ||21||

ವಜ್ರಮಿಂದ್ರಃ ಸಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಕುಲಿಶಾದಮರಾಧಿಪಃ|
ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ಘಂಟಾಮೈರಾವತಾದ್ಗಜಾತ್ ||22||

ಕಾಲದಂಡಾದ್ಯಮೋ ದಂಡಂ ಪಾಶಂ ಚಾಂಬುಪತಿರ್ದದೌ|
ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದದೌ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕಮಂಡಲಂ ||23||

ಸಮಸ್ತರೋಮಕೂಪೇಷು ನಿಜ ರಶ್ಮೀನ್ ದಿವಾಕರಃ
ಕಾಲಶ್ಚ ದತ್ತವಾನ್ ಖಡ್ಗಂ ತಸ್ಯಾಃ ಶ್ಚರ್ಮ ಚ ನಿರ್ಮಲಮ್ ||24||

ಕ್ಷೀರೋದಶ್ಚಾಮಲಂ ಹಾರಮ್ ಅಜರೇ ಚ ತಥಾಂಬರೇ
ಚೂಡಾಮಣಿಂ ತಥಾದಿವ್ಯಂ ಕುಂಡಲೇ ಕಟಕಾನಿಚ ||25||

ಅರ್ಧಚಂದ್ರಂ ತಧಾ ಶುಭ್ರಂ ಕೇಯೂರಾನ್ ಸರ್ವ ಬಾಹುಷು
ನೂಪುರೌ ವಿಮಲೌ ತದ್ವ ದ್ಗ್ರೈವೇಯಕಮನುತ್ತಮಮ್ ||26||

ಅಂಗುಳೀಯಕರತ್ನಾನಿ ಸಮಸ್ತಾಸ್ವಂಗುಳೀಷು ಚ
ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮಾ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಪರಶುಂ ಚಾತಿ ನಿರ್ಮಲಂ ||27||

ಅಸ್ತ್ರಾಣ್ಯನೇಕರೂಪಾಣಿ ತಥಾ‌உಭೇದ್ಯಂ ಚ ದಂಶನಮ್|
ಅಮ್ಲಾನ ಪಂಕಜಾಂ ಮಾಲಾಂ ಶಿರಸ್ಯು ರಸಿ ಚಾಪರಾಮ್||28||

ಅದದಜ್ಜಲಧಿಸ್ತಸ್ಯೈ ಪಂಕಜಂ ಚಾತಿಶೋಭನಮ್|
ಹಿಮವಾನ್ ವಾಹನಂ ಸಿಂಹಂ ರತ್ನಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿಚ ||29||

ದದಾವಶೂನ್ಯಂ ಸುರಯಾ ಪಾನಪಾತ್ರಂ ದನಾಧಿಪಃ|
ಶೇಷಶ್ಚ ಸರ್ವ ನಾಗೇಶೋ ಮಹಾಮಣಿ ವಿಭೂಷಿತಮ್ ||30||

ನಾಗಹಾರಂ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಧತ್ತೇ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಿಮಾಮ್|
ಅನ್ಯೈರಪಿ ಸುರೈರ್ದೇವೀ ಭೂಷಣೈಃ ಆಯುಧೈಸ್ತಥಾಃ ||31||

ಸಮ್ಮಾನಿತಾ ನನಾದೋಚ್ಚೈಃ ಸಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಮುಹುರ್ಮುಹು|
ತಸ್ಯಾನಾದೇನ ಘೋರೇಣ ಕೃತ್ಸ್ನ ಮಾಪೂರಿತಂ ನಭಃ ||32||

ಅಮಾಯತಾತಿಮಹತಾ ಪ್ರತಿಶಬ್ದೋ ಮಹಾನಭೂತ್|
ಚುಕ್ಷುಭುಃ ಸಕಲಾಲೋಕಾಃ ಸಮುದ್ರಾಶ್ಚ ಚಕಂಪಿರೇ ||33||

ಚಚಾಲ ವಸುಧಾ ಚೇಲುಃ ಸಕಲಾಶ್ಚ ಮಹೀಧರಾಃ|
ಜಯೇತಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಮುದಾ ತಾಮೂಚುಃ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀಮ್ ||34||

ತುಷ್ಟುವುರ್ಮುನಯಶ್ಚೈನಾಂ ಭಕ್ತಿನಮ್ರಾತ್ಮಮೂರ್ತಯಃ|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಮಸ್ತಂ ಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮ್ ಅಮರಾರಯಃ ||35||

ಸನ್ನದ್ಧಾಖಿಲಸೈನ್ಯಾಸ್ತೇ ಸಮುತ್ತಸ್ಥುರುದಾಯುದಾಃ|
ಆಃ ಕಿಮೇತದಿತಿ ಕ್ರೋಧಾದಾಭಾಷ್ಯ ಮಹಿಷಾಸುರಃ ||36||

ಅಭ್ಯಧಾವತ ತಂ ಶಬ್ದಮ್ ಅಶೇಷೈರಸುರೈರ್ವೃತಃ|
ಸ ದದರ್ಷ ತತೋ ದೇವೀಂ ವ್ಯಾಪ್ತಲೋಕತ್ರಯಾಂ ತ್ವಿಷಾ ||37||

ಪಾದಾಕ್ರಾಂತ್ಯಾ ನತಭುವಂ ಕಿರೀಟೋಲ್ಲಿಖಿತಾಂಬರಾಮ್|
ಕ್ಷೋಭಿತಾಶೇಷಪಾತಾಳಾಂ ಧನುರ್ಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ತಾಮ್ ||38||

ದಿಶೋ ಭುಜಸಹಸ್ರೇಣ ಸಮಂತಾದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್|
ತತಃ ಪ್ರವವೃತೇ ಯುದ್ಧಂ ತಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಸುರದ್ವಿಷಾಂ ||39||

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರೈರ್ಭಹುಧಾ ಮುಕ್ತೈರಾದೀಪಿತದಿಗಂತರಮ್|
ಮಹಿಷಾಸುರಸೇನಾನೀಶ್ಚಿಕ್ಷುರಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಸುರಃ ||40||

ಯುಯುಧೇ ಚಮರಶ್ಚಾನ್ಯೈಶ್ಚತುರಂಗಬಲಾನ್ವಿತಃ|
ರಥಾನಾಮಯುತೈಃ ಷಡ್ಭಿಃ ರುದಗ್ರಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಸುರಃ ||41||

ಅಯುಧ್ಯತಾಯುತಾನಾಂ ಚ ಸಹಸ್ರೇಣ ಮಹಾಹನುಃ|
ಪಂಚಾಶದ್ಭಿಶ್ಚ ನಿಯುತೈರಸಿಲೋಮಾ ಮಹಾಸುರಃ ||42||

ಅಯುತಾನಾಂ ಶತೈಃ ಷಡ್ಭಿಃರ್ಭಾಷ್ಕಲೋ ಯುಯುಧೇ ರಣೇ|
ಗಜವಾಜಿ ಸಹಸ್ರೌಘೈ ರನೇಕೈಃ ಪರಿವಾರಿತಃ ||43||

ವೃತೋ ರಥಾನಾಂ ಕೋಟ್ಯಾ ಚ ಯುದ್ಧೇ ತಸ್ಮಿನ್ನಯುಧ್ಯತ|
ಬಿಡಾಲಾಖ್ಯೋ‌உಯುತಾನಾಂ ಚ ಪಂಚಾಶದ್ಭಿರಥಾಯುತೈಃ ||44||

ಯುಯುಧೇ ಸಂಯುಗೇ ತತ್ರ ರಥಾನಾಂ ಪರಿವಾರಿತಃ|
ಅನ್ಯೇ ಚ ತತ್ರಾಯುತಶೋ ರಥನಾಗಹಯೈರ್ವೃತಾಃ ||45||

ಯುಯುಧುಃ ಸಂಯುಗೇ ದೇವ್ಯಾ ಸಹ ತತ್ರ ಮಹಾಸುರಾಃ|
ಕೋಟಿಕೋಟಿಸಹಸ್ತ್ರೈಸ್ತು ರಥಾನಾಂ ದಂತಿನಾಂ ತಥಾ ||46||

ಹಯಾನಾಂ ಚ ವೃತೋ ಯುದ್ಧೇ ತತ್ರಾಭೂನ್ಮಹಿಷಾಸುರಃ|
ತೋಮರೈರ್ಭಿಂಧಿಪಾಲೈಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಭಿರ್ಮುಸಲೈಸ್ತಥಾ ||47||

ಯುಯುಧುಃ ಸಂಯುಗೇ ದೇವ್ಯಾ ಖಡ್ಗೈಃ ಪರಸುಪಟ್ಟಿಸೈಃ|
ಕೇಚಿಚ್ಛ ಚಿಕ್ಷಿಪುಃ ಶಕ್ತೀಃ ಕೇಚಿತ್ ಪಾಶಾಂಸ್ತಥಾಪರೇ ||48||

ದೇವೀಂ ಖಡ್ಗಪ್ರಹಾರೈಸ್ತು ತೇ ತಾಂ ಹಂತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮುಃ|
ಸಾಪಿ ದೇವೀ ತತಸ್ತಾನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚಂಡಿಕಾ ||49||

ಲೀಲ ಯೈವ ಪ್ರಚಿಚ್ಛೇದ ನಿಜಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣೀ|
ಅನಾಯಸ್ತಾನನಾ ದೇವೀ ಸ್ತೂಯಮಾನಾ ಸುರರ್ಷಿಭಿಃ ||50||

ಮುಮೋಚಾಸುರದೇಹೇಷು ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚೇಶ್ವರೀ|
ಸೋ‌உಪಿ ಕ್ರುದ್ಧೋ ಧುತಸಟೋ ದೇವ್ಯಾ ವಾಹನಕೇಸರೀ ||51||

ಚಚಾರಾಸುರ ಸೈನ್ಯೇಷು ವನೇಷ್ವಿವ ಹುತಾಶನಃ|
ನಿಃಶ್ವಾಸಾನ್ ಮುಮುಚೇಯಾಂಶ್ಚ ಯುಧ್ಯಮಾನಾರಣೇ‌உಂಬಿಕಾ||52||

ತ ಏವ ಸಧ್ಯಸಂಭೂತಾ ಗಣಾಃ ಶತಸಹಸ್ರಶಃ|
ಯುಯುಧುಸ್ತೇ ಪರಶುಭಿರ್ಭಿಂದಿಪಾಲಾಸಿಪಟ್ಟಿಶೈಃ ||53||

ನಾಶಯಂತೋ‌உಅಸುರಗಣಾನ್ ದೇವೀಶಕ್ತ್ಯುಪಬೃಂಹಿತಾಃ|
ಅವಾದಯಂತಾ ಪಟಹಾನ್ ಗಣಾಃ ಶಙಾಂ ಸ್ತಥಾಪರೇ ||54||

ಮೃದಂಗಾಂಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ತಸ್ಮಿನ್ಯುದ್ಧ ಮಹೋತ್ಸವೇ|
ತತೋದೇವೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಗದಯಾ ಶಕ್ತಿವೃಷ್ಟಿಭಿಃ||55||

ಖಡ್ಗಾದಿಭಿಶ್ಚ ಶತಶೋ ನಿಜಘಾನ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ಪಾತಯಾಮಾಸ ಚೈವಾನ್ಯಾನ್ ಘಂಟಾಸ್ವನವಿಮೋಹಿತಾನ್ ||56||

ಅಸುರಾನ್ ಭುವಿಪಾಶೇನ ಬಧ್ವಾಚಾನ್ಯಾನಕರ್ಷಯತ್|
ಕೇಚಿದ್ ದ್ವಿಧಾಕೃತಾ ಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೈಃ ಖಡ್ಗಪಾತೈಸ್ತಥಾಪರೇ ||57||

ವಿಪೋಥಿತಾ ನಿಪಾತೇನ ಗದಯಾ ಭುವಿ ಶೇರತೇ|
ವೇಮುಶ್ಚ ಕೇಚಿದ್ರುಧಿರಂ ಮುಸಲೇನ ಭೃಶಂ ಹತಾಃ ||58||

ಕೇಚಿನ್ನಿಪತಿತಾ ಭೂಮೌ ಭಿನ್ನಾಃ ಶೂಲೇನ ವಕ್ಷಸಿ|
ನಿರಂತರಾಃ ಶರೌಘೇನ ಕೃತಾಃ ಕೇಚಿದ್ರಣಾಜಿರೇ ||59||

ಶಲ್ಯಾನುಕಾರಿಣಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಮಮುಚುಸ್ತ್ರಿದಶಾರ್ದನಾಃ|
ಕೇಷಾಂಚಿದ್ಬಾಹವಶ್ಚಿನ್ನಾಶ್ಚಿನ್ನಗ್ರೀವಾಸ್ತಥಾಪರೇ ||60||

ಶಿರಾಂಸಿ ಪೇತುರನ್ಯೇಷಾಮ್ ಅನ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ವಿದಾರಿತಾಃ|
ವಿಚ್ಛಿನ್ನಜಜ್ಘಾಸ್ವಪರೇ ಪೇತುರುರ್ವ್ಯಾಂ ಮಹಾಸುರಾಃ ||61||

ಏಕಬಾಹ್ವಕ್ಷಿಚರಣಾಃ ಕೇಚಿದ್ದೇವ್ಯಾ ದ್ವಿಧಾಕೃತಾಃ|
ಛಿನ್ನೇಪಿ ಚಾನ್ಯೇ ಶಿರಸಿ ಪತಿತಾಃ ಪುನರುತ್ಥಿತಾಃ ||62||

ಕಬಂಧಾ ಯುಯುಧುರ್ದೇವ್ಯಾ ಗೃಹೀತಪರಮಾಯುಧಾಃ|
ನನೃತುಶ್ಚಾಪರೇ ತತ್ರ ಯುದ್ದೇ ತೂರ್ಯಲಯಾಶ್ರಿತಾಃ ||63||

ಕಬಂಧಾಶ್ಚಿನ್ನಶಿರಸಃ ಖಡ್ಗಶಕ್ಯ್ತೃಷ್ಟಿಪಾಣಯಃ|
ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠೇತಿ ಭಾಷಂತೋ ದೇವೀ ಮನ್ಯೇ ಮಹಾಸುರಾಃ ||64||

ಪಾತಿತೈ ರಥನಾಗಾಶ್ವೈಃ ಆಸುರೈಶ್ಚ ವಸುಂಧರಾ|
ಅಗಮ್ಯಾ ಸಾಭವತ್ತತ್ರ ಯತ್ರಾಭೂತ್ ಸ ಮಹಾರಣಃ ||65||

ಶೋಣಿತೌಘಾ ಮಹಾನದ್ಯಸ್ಸದ್ಯಸ್ತತ್ರ ವಿಸುಸ್ರುವುಃ|
ಮಧ್ಯೇ ಚಾಸುರಸೈನ್ಯಸ್ಯ ವಾರಣಾಸುರವಾಜಿನಾಮ್ ||66||

ಕ್ಷಣೇನ ತನ್ಮಹಾಸೈನ್ಯಮಸುರಾಣಾಂ ತಥಾ‌உಂಬಿಕಾ|
ನಿನ್ಯೇ ಕ್ಷಯಂ ಯಥಾ ವಹ್ನಿಸ್ತೃಣದಾರು ಮಹಾಚಯಮ್ ||67||

ಸಚ ಸಿಂಹೋ ಮಹಾನಾದಮುತ್ಸೃಜನ್ ಧುತಕೇಸರಃ|
ಶರೀರೇಭ್ಯೋ‌உಮರಾರೀಣಾಮಸೂನಿವ ವಿಚಿನ್ವತಿ ||68||

ದೇವ್ಯಾ ಗಣೈಶ್ಚ ತೈಸ್ತತ್ರ ಕೃತಂ ಯುದ್ಧಂ ತಥಾಸುರೈಃ|
ಯಥೈಷಾಂ ತುಷ್ಟುವುರ್ದೇವಾಃ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಮುಚೋ ದಿವಿ ||69||

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ಮಹಿಷಾಸುರಸೈನ್ಯವಧೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ಬೀಜಾದಿಷ್ಟಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Stotram Lyrics in English

mahisasura sainyavadho nama dvitiyo‌உdhyayah ||
asya sapta satimadhyama caritrasya visnur ṛsih | usnik chandah | srimahalaksmidevata| sakambhari saktih | durga bijam | vayustattvam | yajurvedah svarupam | sri mahalaksmiprityarthe madhyama caritra jape viniyogah ||

dhyanam
om aksasrakparasum gadesukulisam padmam dhanuh kundikam
dandam saktimasim ca carma jalajam ghantam surabhajanam |
sulam pasasudarsane ca dadhatim hastaih pravaḷa prabham
seve sairibhamardinimiha mahalaksmim sarojasthitam ||

ṛsiruvaca ||1||

devasuramabhudyuddham purnamabdasatam pura|
mahise‌உsuranam adhipe devanañca purandare ||2||

tatrasurairmahaviryirdevasainyam parajitam|
jitva ca sakalan devan indro‌உbhunmahisasurah ||3||

tatah parajita devah padmayonim prajapatim|
puraskṛtyagatastatra yatresa garudadhvajau ||4||

yathavṛttam tayostadvan mahisasuracestitam|
tridasah kathayamasurdevabhibhavavistaram ||5||

suryendragnyanilendunam yamasya varunasya ca
anyesam cadhikaransa svayamevadhitistati ||6||

svargannirakṛtah sarve tena deva gana bhuvih|
vicaranti yatha martya mahisena duratmana ||7||

etadvah kathitam sarvam amararivicestitam|
saranam vah prapannah smo vadhastasya vicintyatam ||8||

ittham nisamya devanam vacamsi madhusudhanah
cakara kopam sambhusca bhrukutikutilananau ||9||

tato‌உtikopapurnasya cakrino vadanattatah|
niscakrama mahattejo brahmanah saṅkarasya ca ||10||

anyesam caiva devanam sakradinam sariratah|
nirgatam sumahattejah staccaikyam samagacchata ||11||

ativa tejasah kutam jvalantamiva parvatam|
dadṛsuste surastatra jvalavyaptadigantaram ||12||

atulam tatra tattejah sarvadeva sarirajam|
ekastham tadabhunnari vyaptalokatrayam tvisa ||13||

yadabhucchambhavam tejah stenajayata tanmukham|
yamyena cabhavan kesa bahavo visnutejasa ||14||

saumyena stanayoryugmam madhyam caindrena cabhavat|
varunena ca jaṅghoru nitambastejasa bhuvah ||15||

brahmanastejasa padau tadaṅguḷyo‌உrka tejasa|
vasunam ca karaṅguḷyah kauberena ca nasika ||16||

tasyastu dantah sambhuta prajapatyena tejasa
nayanatritayam jaṅñe tatha pavakatejasa ||17||

bhruvau ca sandhyayostejah sravanavanilasya ca
anyesam caiva devanam sambhavastejasam siva ||18||

tatah samasta devanam tejorasisamudbhavam|
tam vilokya mudam prapuh amara mahisarditah ||19||

sulam suladviniskṛsya dadau tasyai pinakadhṛk|
cakram ca dattavan kṛsnah samutpatya svacakratah ||20||

saṅkham ca varunah saktim dadau tasyai hutasanah
maruto dattavamscapam banapurne tathesudhi ||21||

vajramindrah samutpatya kulisadamaradhipah|
dadau tasyai sahasrakso ghantamairavatadgajat ||22||

kaladandadyamo dandam pasam cambupatirdadau|
prajapatiscaksamalam dadau brahma kamandalam ||23||

samastaromakupesu nija rasmin divakarah
kalasca dattavan khadgam tasyah scarma ca nirmalam ||24||

ksirodascamalam haram ajare ca tathambare
cudamanim tathadivyam kundale katakanica ||25||

ardhacandram tadha subhram keyuran sarva bahusu
nupurau vimalau tadva dgraiveyakamanuttamam ||26||

aṅguḷiyakaratnani samastasvaṅguḷisu ca
visva karma dadau tasyai parasum cati nirmalam ||27||

astranyanekarupani tatha‌உbhedyam ca damsanam|
amlana paṅkajam malam sirasyu rasi caparam||28||

adadajjaladhistasyai paṅkajam catisobhanam|
himavan vahanam simham ratnani vividhanica ||29||

dadavasunyam suraya panapatram danadhipah|
sesasca sarva nageso mahamani vibhusitam ||30||

nagaharam dadau tasyai dhatte yah pṛthivimimam|
anyairapi surairdevi bhusanaih ayudhaistathah ||31||

sammanita nanadoccaih sattahasam muhurmuhu|
tasyanadena ghorena kṛtsna mapuritam nabhah ||32||

amayatatimahata pratisabdo mahanabhut|
cuksubhuh sakalalokah samudrasca cakampire ||33||

cacala vasudha celuh sakalasca mahidharah|
jayeti devasca muda tamucuh simhavahinim ||34||

tustuvurmunayascainam bhaktinamratmamurtayah|
dṛstva samastam saṅksubdham trailokyam amararayah ||35||

sannaddhakhilasainyaste samuttasthurudayudah|
ah kimetaditi krodhadabhasya mahisasurah ||36||

abhyadhavata tam sabdam asesairasurairvṛtah|
sa dadarsa tato devim vyaptalokatrayam tvisa ||37||

padakrantya natabhuvam kiritollikhitambaram|
ksobhitasesapataḷam dhanurjyanihsvanena tam ||38||

diso bhujasahasrena samantadvyapya samsthitam|
tatah pravavṛte yuddham taya devya suradvisam ||39||

sastrastrairbhahudha muktairadipitadigantaram|
mahisasurasenanisciksurakhyo mahasurah ||40||

yuyudhe camarascanyaiscaturaṅgabalanvitah|
rathanamayutaih sadbhih rudagrakhyo mahasurah ||41||

ayudhyatayutanam ca sahasrena mahahanuh|
pañcasadbhisca niyutairasiloma mahasurah ||42||

ayutanam sataih sadbhihrbhaskalo yuyudhe rane|
gajavaji sahasraughai ranekaih parivaritah ||43||

vṛto rathanam kotya ca yuddhe tasminnayudhyata|
bidalakhyo‌உyutanam ca pañcasadbhirathayutaih ||44||

yuyudhe samyuge tatra rathanam parivaritah|
anye ca tatrayutaso rathanagahayairvṛtah ||45||

yuyudhuh samyuge devya saha tatra mahasurah|
kotikotisahastraistu rathanam dantinam tatha ||46||

hayanam ca vṛto yuddhe tatrabhunmahisasurah|
tomarairbhindhipalaisca saktibhirmusalaistatha ||47||

yuyudhuh samyuge devya khadgaih parasupattisaih|
keciccha ciksipuh saktih kecit pasamstathapare ||48||

devim khadgapraharaistu te tam hantum pracakramuh|
sapi devi tatastani sastranyastrani candika ||49||

lila yaiva praciccheda nijasastrastravarsini|
anayastanana devi stuyamana surarsibhih ||50||

mumocasuradehesu sastranyastrani cesvari|
so‌உpi kruddho dhutasato devya vahanakesari ||51||

cacarasura sainyesu vanesviva hutasanah|
nihsvasan mumuceyamsca yudhyamanarane‌உmbika||52||

ta eva sadhyasambhuta ganah satasahasrasah|
yuyudhuste parasubhirbhindipalasipattisaih ||53||

nasayanto‌உasuraganan devisaktyupabṛmhitah|
avadayanta patahan ganah saṅam stathapare ||54||

mṛdaṅgamsca tathaivanye tasminyuddha mahotsave|
tatodevi trisulena gadaya saktivṛstibhih||55||

khadgadibhisca sataso nijaghana mahasuran|
patayamasa caivanyan ghantasvanavimohitan ||56||

asuran bhuvipasena badhvacanyanakarsayat|
kecid dvidhakṛta stiksnaih khadgapataistathapare ||57||

vipothita nipatena gadaya bhuvi serate|
vemusca kecidrudhiram musalena bhṛsam hatah ||58||

kecinnipatita bhumau bhinnah sulena vaksasi|
nirantarah saraughena kṛtah kecidranajire ||59||

salyanukarinah pranan mamucustridasardanah|
kesañcidbahavascinnascinnagrivastathapare ||60||

siramsi peturanyesam anye madhye vidaritah|
vicchinnajajghasvapare petururvyam mahasurah ||61||

ekabahvaksicaranah keciddevya dvidhakṛtah|
chinnepi canye sirasi patitah punarutthitah ||62||

kabandha yuyudhurdevya gṛhitaparamayudhah|
nanṛtuscapare tatra yudde turyalayasritah ||63||

kabandhascinnasirasah khadgasakytṛstipanayah|
tistha tistheti bhasanto devi manye mahasurah ||64||

patitai rathanagasvaih asuraisca vasundhara|
agamya sabhavattatra yatrabhut sa maharanah ||65||

sonitaugha mahanadyassadyastatra visusruvuh|
madhye casurasainyasya varanasuravajinam ||66||

ksanena tanmahasainyamasuranam tatha‌உmbika|
ninye ksayam yatha vahnistṛnadaru mahacayam ||67||

saca simho mahanadamutsṛjan dhutakesarah|
sarirebhyo‌உmararinamasuniva vicinvati ||68||

devya ganaisca taistatra kṛtam yuddham tathasuraih|
yathaisam tustuvurdevah puspavṛstimuco divi ||69||

jaya jaya sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye mahisasurasainyavadho nama dvitiyo‌உdhyayah||

ahuti
om hrim saṅgayai sayudhayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai astavimsati varnatmikayai laksmi bijadistayai mahahutim samarpayami namah svaha |

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *