Durga Devi Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 Lyrics in Malayalam and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 Stotram Lyrics in Malayalam:
മഹിഷാസുരവധോ നാമ തൃതീയോ‌உധ്യായഃ ||

ധ്യാനം
ഓം ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രകാംതിമ് അരുണക്ഷൗമാം ശിരോമാലികാം
രക്താലിപ്ത പയോധരാം ജപവടീം വിദ്യാമഭീതിം വരമ് |
ഹസ്താബ്ജൈര്ധധതീം ത്രിനേത്രവക്ത്രാരവിംദശ്രിയം
ദേവീം ബദ്ധഹിമാംശുരത്നമകുടാം വംദേ‌உരവിംദസ്ഥിതാമ് ||

ഋഷിരുവാച ||1||

നിഹന്യമാനം തത്സൈന്യമ് അവലോക്യ മഹാസുരഃ|
സേനാനീശ്ചിക്ഷുരഃ കോപാദ് ധ്യയൗ യോദ്ധുമഥാമ്ബികാമ് ||2||

സ ദേവീം ശരവര്ഷേണ വവര്ഷ സമരേ‌உസുരഃ|
യഥാ മേരുഗിരേഃശൃങ്ഗം തോയവര്ഷേണ തോയദഃ ||3||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

തസ്യ ഛിത്വാ തതോ ദേവീ ലീലയൈവ ശരോത്കരാന്|
ജഘാന തുരഗാന്ബാണൈര്യന്താരം ചൈവ വാജിനാമ് ||4||

ചിച്ഛേദ ച ധനുഃസധ്യോ ധ്വജം ചാതിസമുച്ഛൃതമ്|
വിവ്യാധ ചൈവ ഗാത്രേഷു ചിന്നധന്വാനമാശുഗൈഃ ||5||

സച്ഛിന്നധന്വാ വിരഥോ ഹതാശ്വോ ഹതസാരഥിഃ|
അഭ്യധാവത താം ദേവീം ഖഡ്ഗചര്മധരോ‌உസുരഃ ||6||

സിംഹമാഹത്യ ഖഡ്ഗേന തീക്ഷ്ണധാരേണ മൂര്ധനി|
ആജഘാന ഭുജേ സവ്യേ ദേവീമ് അവ്യതിവേഗവാന് ||7||

തസ്യാഃ ഖഡ്ഗോ ഭുജം പ്രാപ്യ പഫാല നൃപനംദന|
തതോ ജഗ്രാഹ ശൂലം സ കോപാദ് അരുണലോചനഃ ||8||

ചിക്ഷേപ ച തതസ്തത്തു ഭദ്രകാള്യാം മഹാസുരഃ|
ജാജ്വല്യമാനം തേജോഭീ രവിബിംബമിവാമ്ബരാത് ||9||

ദൃഷ്ട്വാ തദാപതച്ഛൂലം ദേവീ ശൂലമമുഞ്ചത|
തച്ഛൂലംശതധാ തേന നീതം ശൂലം സ ച മഹാസുരഃ ||10||

ഹതേ തസ്മിന്മഹാവീര്യേ മഹിഷസ്യ ചമൂപതൗ|
ആജഗാമ ഗജാരൂഡഃ ശ്ചാമരസ്ത്രിദശാര്ദനഃ ||11||

സോ‌உപി ശക്തിംമുമോചാഥ ദേവ്യാസ്താമ് അമ്ബികാ ദ്രുതമ്|
ഹുങ്കാരാഭിഹതാം ഭൂമൗ പാതയാമാസനിഷ്പ്രഭാമ് ||12||

ഭഗ്നാം ശക്തിം നിപതിതാം ദൃഷ്ട്വാ ക്രോധസമന്വിതഃ
ചിക്ഷേപ ചാമരഃ ശൂലം ബാണൈസ്തദപി സാച്ഛിനത് ||13||

തതഃ സിംഹഃസമുത്പത്യ ഗജകുന്തരേ മ്ഭാന്തരേസ്ഥിതഃ|
ബാഹുയുദ്ധേന യുയുധേ തേനോച്ചൈസ്ത്രിദശാരിണാ ||14||

യുധ്യമാനൗ തതസ്തൗ തു തസ്മാന്നാഗാന്മഹീം ഗതൗ
യുയുധാതേ‌உതിസംരബ്ധൗ പ്രഹാരൈ അതിദാരുണൈഃ ||15||

തതോ വേഗാത് ഖമുത്പത്യ നിപത്യ ച മൃഗാരിണാ|
കരപ്രഹാരേണ ശിരശ്ചാമരസ്യ പൃഥക് കൃതമ് ||16||

ഉദഗ്രശ്ച രണേ ദേവ്യാ ശിലാവൃക്ഷാദിഭിര്ഹതഃ|
ദന്ത മുഷ്ടിതലൈശ്ചൈവ കരാളശ്ച നിപാതിതഃ ||17||

ദേവീ കൃദ്ധാ ഗദാപാതൈഃ ശ്ചൂര്ണയാമാസ ചോദ്ധതമ്|
ഭാഷ്കലം ഭിന്ദിപാലേന ബാണൈസ്താമ്രം തഥാന്ധകമ് ||18||

ഉഗ്രാസ്യമുഗ്രവീര്യം ച തഥൈവ ച മഹാഹനുമ്
ത്രിനേത്രാ ച ത്രിശൂലേന ജഘാന പരമേശ്വരീ ||19||

ബിഡാലസ്യാസിനാ കായാത് പാതയാമാസ വൈ ശിരഃ|
ദുര്ധരം ദുര്മുഖം ചോഭൗ ശരൈര്നിന്യേ യമക്ഷയമ് ||20||

ഏവം സംക്ഷീയമാണേ തു സ്വസൈന്യേ മഹിഷാസുരഃ|
മാഹിഷേണ സ്വരൂപേണ ത്രാസയാമാസതാന് ഗണാന് ||21||

കാംശ്ചിത്തുണ്ഡപ്രഹാരേണ ഖുരക്ഷേപൈസ്തഥാപരാന്|
ലാങ്ഗൂലതാഡിതാംശ്ചാന്യാന് ശൃങ്ഗാഭ്യാം ച വിദാരിതാ ||22||

വേഗേന കാംശ്ചിദപരാന്നാദേന ഭ്രമണേന ച|
നിഃ ശ്വാസപവനേനാന്യാന് പാതയാമാസ ഭൂതലേ||23||

നിപാത്യ പ്രമഥാനീകമഭ്യധാവത സോ‌உസുരഃ
സിംഹം ഹന്തും മഹാദേവ്യാഃ കോപം ചക്രേ തതോ‌உമ്ഭികാ ||24||

സോ‌உപി കോപാന്മഹാവീര്യഃ ഖുരക്ഷുണ്ണമഹീതലഃ|
ശൃങ്ഗാഭ്യാം പര്വതാനുച്ചാംശ്ചിക്ഷേപ ച നനാദ ച ||25||

വേഗ ഭ്രമണ വിക്ഷുണ്ണാ മഹീ തസ്യ വ്യശീര്യത|
ലാങ്ഗൂലേനാഹതശ്ചാബ്ധിഃ പ്ലാവയാമാസ സര്വതഃ ||26||

ധുതശൃങ്ഗ്വിഭിന്നാശ്ച ഖണ്ഡം ഖണ്ഡം യയുര്ഘനാഃ|
ശ്വാസാനിലാസ്താഃ ശതശോ നിപേതുര്നഭസോ‌உചലാഃ ||27||

ഇതിക്രോധസമാധ്മാതമാപതന്തം മഹാസുരമ്|
ദൃഷ്ട്വാ സാ ചണ്ഡികാ കോപം തദ്വധായ തദാ‌உകരോത് ||28||

സാ ക്ഷിത്പ്വാ തസ്യ വൈപാശം തം ബബന്ധ മഹാസുരമ്|
തത്യാജമാഹിഷം രൂപം സോ‌உപി ബദ്ധോ മഹാമൃധേ ||29||

തതഃ സിംഹോ‌உഭവത്സധ്യോ യാവത്തസ്യാമ്ബികാ ശിരഃ|
ഛിനത്തി താവത് പുരുഷഃ ഖഡ്ഗപാണി രദൃശ്യത ||30||

തത ഏവാശു പുരുഷം ദേവീ ചിച്ഛേദ സായകൈഃ|
തം ഖഡ്ഗചര്മണാ സാര്ധം തതഃ സോ‌உ ഭൂന്മഹാ ഗജഃ ||31||

കരേണ ച മഹാസിംഹം തം ചകര്ഷ ജഗര്ജച |
കര്ഷതസ്തു കരം ദേവീ ഖഡ്ഗേന നിരകൃന്തത ||32||

തതോ മഹാസുരോ ഭൂയോ മാഹിഷം വപുരാസ്ഥിതഃ|
തഥൈവ ക്ഷോഭയാമാസ ത്രൈലോക്യം സചരാചരമ് ||33||

തതഃ ക്രുദ്ധാ ജഗന്മാതാ ചണ്ഡികാ പാന മുത്തമമ്|
പപൗ പുനഃ പുനശ്ചൈവ ജഹാസാരുണലോചനാ ||34||

നനര്ദ ചാസുരഃ സോ‌உപി ബലവീര്യമദോദ്ധതഃ|
വിഷാണാഭ്യാം ച ചിക്ഷേപ ചണ്ഡികാം പ്രതിഭൂധരാന് ||35||

സാ ച താ ന്പ്രഹിതാം സ്തേന ചൂര്ണയന്തീ ശരോത്കരൈഃ|
ഉവാച തം മദോദ്ധൂതമുഖരാഗാകുലാക്ഷരമ് ||36||

ദേവ്യു‌ഉവാച||
ഗര്ജ ഗര്ജ ക്ഷണം മൂഢ മധു യാവത്പിബാമ്യഹമ്|
മയാത്വയി ഹതേ‌உത്രൈവ ഗര്ജിഷ്യന്ത്യാശു ദേവതാഃ ||37||

ഋഷിരുവാച||
ഏവമുക്ത്വാ സമുത്പത്യ സാരൂഢാ തം മഹാസുരമ്|
പാദേനാ ക്രമ്യ കണ്ഠേ ച ശൂലേനൈന മതാഡയത് ||38||

തതഃ സോ‌உപി പദാക്രാന്തസ്തയാ നിജമുഖാത്തതഃ|
അര്ധ നിഷ്ക്രാന്ത ഏവാസീദ്ദേവ്യാ വീര്യേണ സംവൃതഃ ||40||

അര്ധ നിഷ്ക്രാന്ത ഏവാസൗ യുധ്യമാനോ മഹാസുരഃ |
തയാ മഹാസിനാ ദേവ്യാ ശിരശ്ഛിത്ത്വാ നിപാതിതഃ ||41||

തതോ ഹാഹാകൃതം സര്വം ദൈത്യസൈന്യം നനാശ തത്|
പ്രഹര്ഷം ച പരം ജഗ്മുഃ സകലാ ദേവതാഗണാഃ ||42||

തുഷ്ടു വുസ്താം സുരാ ദേവീം സഹദിവ്യൈര്മഹര്ഷിഭിഃ|
ജഗുര്ഗുന്ധര്വപതയോ നനൃതുശ്ചാപ്സരോഗണാഃ ||43||

|| ഇതി ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേ മന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ മഹിഷാസുരവധോ നാമ തൃതീയോ‌உധ്യായം സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി
ഹ്രീം ജയംതീ സാംഗായൈ സായുധായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മ്യൈ ലക്ഷ്മീ ബീജാദിഷ്ടായൈ മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 Stotram Lyrics in English
mahisasuravadho nama trtiyo‌உdhyayah ||

dhyanam
om udyadbhanusahasrakantim arunaksaumam siromalikam
raktalipta payodharam japavatim vidyamabhitim varam |
hastabjairdhadhatim trinetravaktraravindasriyam
devim baddhahimamsuratnamakutam vande‌உravindasthitam ||

rsiruvaca ||1||

nihanyamanam tatsainyam avalokya mahasurah|
senanisciksurah kopad dhyayau yoddhumathambikam ||2||

sa devim saravarsena vavarsa samare‌உsurah|
yatha merugirehsrngam toyavarsena toyadah ||3||

tasya chitva tato devi lilayaiva sarotkaran|
jaghana turaganbanairyantaram caiva vajinam ||4||

ciccheda ca dhanuhsadhyo dhvajam catisamucchrtam|
vivyadha caiva gatresu cinnadhanvanamasugaih ||5||

sacchinnadhanva viratho hatasvo hatasarathih|
abhyadhavata tam devim khadgacarmadharo‌உsurah ||6||

simhamahatya khadgena tiksnadharena murdhani|
ajaghana bhuje savye devim avyativegavan ||7||

tasyah khadgo bhujam prapya paphala nrpanandana|
tato jagraha sulam sa kopad arunalocanah ||8||

ciksepa ca tatastattu bhadrakaḷyam mahasurah|
jajvalyamanam tejobhi ravibimbamivambarat ||9||

drstva tadapatacchulam devi sulamamuñcata|
tacchulamsatadha tena nitam sulam sa ca mahasurah ||10||

hate tasminmahavirye mahisasya camupatau|
ajagama gajarudah scamarastridasardanah ||11||

so‌உpi saktimmumocatha devyastam ambika drutam|
hunkarabhihatam bhumau patayamasanisprabham ||12||

bhagnam saktim nipatitam drstva krodhasamanvitah
ciksepa camarah sulam banaistadapi sacchinat ||13||

tatah simhahsamutpatya gajakuntare mbhantaresthitah|
bahuyuddhena yuyudhe tenoccaistridasarina ||14||

yudhyamanau tatastau tu tasmannaganmahim gatau
yuyudhate‌உtisamrabdhau praharai atidarunaih ||15||

tato vegat khamutpatya nipatya ca mrgarina|
karapraharena sirascamarasya prthak krtam ||16||

udagrasca rane devya silavrksadibhirhatah|
danta mustitalaiscaiva karaḷasca nipatitah ||17||

devi krddha gadapataih scurnayamasa coddhatam|
bhaskalam bhindipalena banaistamram tathandhakam ||18||

ugrasyamugraviryam ca tathaiva ca mahahanum
trinetra ca trisulena jaghana paramesvari ||19||

bidalasyasina kayat patayamasa vai sirah|
durdharam durmukham cobhau sarairninye yamaksayam ||20||

evam sanksiyamane tu svasainye mahisasurah|
mahisena svarupena trasayamasatan ganan ||21||

kamscittundapraharena khuraksepaistathaparan|
langulataditamscanyan srngabhyam ca vidarita ||22||

vegena kamscidaparannadena bhramanena ca|
nih svasapavanenanyan patayamasa bhutale||23||

nipatya pramathanikamabhyadhavata so‌உsurah
simham hantum mahadevyah kopam cakre tato‌உmbhika ||24||

so‌உpi kopanmahaviryah khuraksunnamahitalah|
srngabhyam parvatanuccamsciksepa ca nanada ca ||25||

vega bhramana viksunna mahi tasya vyasiryata|
langulenahatascabdhih plavayamasa sarvatah ||26||

dhutasrngvibhinnasca khandam khandam yayurghanah|
svasanilastah sataso nipeturnabhaso‌உcalah ||27||

itikrodhasamadhmatamapatantam mahasuram|
drstva sa candika kopam tadvadhaya tada‌உkarot ||28||

sa ksitpva tasya vaipasam tam babandha mahasuram|
tatyajamahisam rupam so‌உpi baddho mahamrdhe ||29||

tatah simho‌உbhavatsadhyo yavattasyambika sirah|
chinatti tavat purusah khadgapani radrsyata ||30||

tata evasu purusam devi ciccheda sayakaih|
tam khadgacarmana sardham tatah so‌உ bhunmaha gajah ||31||

karena ca mahasimham tam cakarsa jagarjaca |
karsatastu karam devi khadgena nirakrntata ||32||

tato mahasuro bhuyo mahisam vapurasthitah|
tathaiva ksobhayamasa trailokyam sacaracaram ||33||

tatah kruddha jaganmata candika pana muttamam|
papau punah punascaiva jahasarunalocana ||34||

nanarda casurah so‌உpi balaviryamadoddhatah|
visanabhyam ca ciksepa candikam pratibhudharan ||35||

sa ca ta nprahitam stena curnayanti sarotkaraih|
uvaca tam madoddhutamukharagakulaksaram ||36||

devyu–uvaca||
garja garja ksanam mudha madhu yavatpibamyaham|
mayatvayi hate‌உtraiva garjisyantyasu devatah ||37||

rsiruvaca||
evamuktva samutpatya sarudha tam mahasuram|
padena kramya kanthe ca sulenaina matadayat ||38||

tatah so‌உpi padakrantastaya nijamukhattatah|
ardha niskranta evasiddevya viryena samvrtah ||40||

ardha niskranta evasau yudhyamano mahasurah |
taya mahasina devya siraschittva nipatitah ||41||

tato hahakrtam sarvam daityasainyam nanasa tat|
praharsam ca param jagmuh sakala devataganah ||42||

tustu vustam sura devim sahadivyairmaharsibhih|
jagurgundharvapatayo nanrtuscapsaroganah ||43||

|| iti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye mahisasuravadho nama trtiyo‌உdhyayam samaptam ||

ahuti
hrim jayanti sangayai sayudhayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai sri mahalaksmyai laksmi bijadistayai mahahutim samarpayami namah svaha ||