Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Kannada and English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Kannada and English

532 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 Stotram Lyrics in Kannada:

ಶಕ್ರಾದಿಸ್ತುತಿರ್ನಾಮ ಚತುರ್ಧೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಕಾಲಾಭ್ರಾಭಾಂ ಕಟಾಕ್ಷೈರ್ ಅರಿ ಕುಲ ಭಯದಾಂ ಮೌಳಿ ಬದ್ಧೇಂದು ರೇಖಾಂ
ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಕೃಪಾಣಂ ತ್ರಿಶಿಖ ಮಪಿ ಕರೈರ್ ಉದ್ವಹಂತೀಂ ತ್ರಿನ್ತ್ರಾಮ್ |
ಸಿಂಹ ಸ್ಕಂದಾಧಿರೂಢಾಂ ತ್ರಿಭುವನ ಮಖಿಲಂ ತೇಜಸಾ ಪೂರಯಂತೀಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ ದುರ್ಗಾಂ ಜಯಾಖ್ಯಾಂ ತ್ರಿದಶ ಪರಿವೃತಾಂ ಸೇವಿತಾಂ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮೈಃ ||

ಋಷಿರುವಾಚ ||1||

ಶಕ್ರಾದಯಃ ಸುರಗಣಾ ನಿಹತೇ‌உತಿವೀರ್ಯೇ
ತಸ್ಮಿಂದುರಾತ್ಮನಿ ಸುರಾರಿಬಲೇ ಚ ದೇವ್ಯಾ |
ತಾಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಪ್ರಣತಿನಮ್ರಶಿರೋಧರಾಂಸಾ
ವಾಗ್ಭಿಃ ಪ್ರಹರ್ಷಪುಲಕೋದ್ಗಮಚಾರುದೇಹಾಃ || 2 ||

ದೇವ್ಯಾ ಯಯಾ ತತಮಿದಂ ಜಗದಾತ್ಮಶಕ್ತ್ಯಾ
ನಿಃಶೇಷದೇವಗಣಶಕ್ತಿಸಮೂಹಮೂರ್ತ್ಯಾ |
ತಾಮಂಬಿಕಾಮಖಿಲದೇವಮಹರ್ಷಿಪೂಜ್ಯಾಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನತಾಃ ಸ್ಮ ವಿದಧಾತುಶುಭಾನಿ ಸಾ ನಃ ||3||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭಾವಮತುಲಂ ಭಗವಾನನಂತೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರಶ್ಚ ನಹಿ ವಕ್ತುಮಲಂ ಬಲಂ ಚ |
ಸಾ ಚಂಡಿಕಾ‌உಖಿಲ ಜಗತ್ಪರಿಪಾಲನಾಯ
ನಾಶಾಯ ಚಾಶುಭಭಯಸ್ಯ ಮತಿಂ ಕರೋತು ||4||

ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಸ್ವಯಂ ಸುಕೃತಿನಾಂ ಭವನೇಷ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಪಾಪಾತ್ಮನಾಂ ಕೃತಧಿಯಾಂ ಹೃದಯೇಷು ಬುದ್ಧಿಃ |
ಶ್ರದ್ಥಾ ಸತಾಂ ಕುಲಜನಪ್ರಭವಸ್ಯ ಲಜ್ಜಾ
ತಾಂ ತ್ವಾಂ ನತಾಃ ಸ್ಮ ಪರಿಪಾಲಯ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಮ್ ||5||

ಕಿಂ ವರ್ಣಯಾಮ ತವರೂಪ ಮಚಿಂತ್ಯಮೇತತ್
ಕಿಂಚಾತಿವೀರ್ಯಮಸುರಕ್ಷಯಕಾರಿ ಭೂರಿ |
ಕಿಂ ಚಾಹವೇಷು ಚರಿತಾನಿ ತವಾತ್ಭುತಾನಿ
ಸರ್ವೇಷು ದೇವ್ಯಸುರದೇವಗಣಾದಿಕೇಷು | ||6||

ಹೇತುಃ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ತ್ರಿಗುಣಾಪಿ ದೋಷೈಃ
ನ ಙ್ಞಾಯಸೇ ಹರಿಹರಾದಿಭಿರವ್ಯಪಾರಾ |
ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಖಿಲಮಿದಂ ಜಗದಂಶಭೂತಂ
ಅವ್ಯಾಕೃತಾ ಹಿ ಪರಮಾ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಮಾದ್ಯಾ ||7||

ಯಸ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತಸುರತಾ ಸಮುದೀರಣೇನ
ತೃಪ್ತಿಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಕಲೇಷು ಮಖೇಷು ದೇವಿ |
ಸ್ವಾಹಾಸಿ ವೈ ಪಿತೃ ಗಣಸ್ಯ ಚ ತೃಪ್ತಿ ಹೇತು
ರುಚ್ಚಾರ್ಯಸೇ ತ್ವಮತ ಏವ ಜನೈಃ ಸ್ವಧಾಚ ||8||

ಯಾ ಮುಕ್ತಿಹೇತುರವಿಚಿಂತ್ಯ ಮಹಾವ್ರತಾ ತ್ವಂ
ಅಭ್ಯಸ್ಯಸೇ ಸುನಿಯತೇಂದ್ರಿಯತತ್ವಸಾರೈಃ |
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಭಿರ್ಮುನಿಭಿರಸ್ತಸಮಸ್ತದೋಷೈ
ರ್ವಿದ್ಯಾ‌உಸಿ ಸಾ ಭಗವತೀ ಪರಮಾ ಹಿ ದೇವಿ ||9||

ಶಬ್ದಾತ್ಮಿಕಾ ಸುವಿಮಲರ್ಗ್ಯಜುಷಾಂ ನಿಧಾನಂ
ಮುದ್ಗೀಥರಮ್ಯಪದಪಾಠವತಾಂ ಚ ಸಾಮ್ನಾಮ್ |
ದೇವೀ ತ್ರಯೀ ಭಗವತೀ ಭವಭಾವನಾಯ
ವಾರ್ತಾಸಿ ಸರ್ವ ಜಗತಾಂ ಪರಮಾರ್ತಿಹಂತ್ರೀ ||10||

ಮೇಧಾಸಿ ದೇವಿ ವಿದಿತಾಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ
ದುರ್ಗಾ‌உಸಿ ದುರ್ಗಭವಸಾಗರಸನೌರಸಂಗಾ |
ಶ್ರೀಃ ಕೈಟ ಭಾರಿಹೃದಯೈಕಕೃತಾಧಿವಾಸಾ
ಗೌರೀ ತ್ವಮೇವ ಶಶಿಮೌಳಿಕೃತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ||11||

ಈಷತ್ಸಹಾಸಮಮಲಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ
ಬಿಂಬಾನುಕಾರಿ ಕನಕೋತ್ತಮಕಾಂತಿಕಾಂತಮ್ |
ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಪ್ರಹೃತಮಾತ್ತರುಷಾ ತಥಾಪಿ
ವಕ್ತ್ರಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸಹಸಾ ಮಹಿಷಾಸುರೇಣ ||12||

ದೃಷ್ಟ್ವಾತು ದೇವಿ ಕುಪಿತಂ ಭ್ರುಕುಟೀಕರಾಳ
ಮುದ್ಯಚ್ಛಶಾಂಕಸದೃಶಚ್ಛವಿ ಯನ್ನ ಸದ್ಯಃ |
ಪ್ರಾಣಾನ್ ಮುಮೋಚ ಮಹಿಷಸ್ತದತೀವ ಚಿತ್ರಂ
ಕೈರ್ಜೀವ್ಯತೇ ಹಿ ಕುಪಿತಾಂತಕದರ್ಶನೇನ | ||13||

ದೇವಿಪ್ರಸೀದ ಪರಮಾ ಭವತೀ ಭವಾಯ
ಸದ್ಯೋ ವಿನಾಶಯಸಿ ಕೋಪವತೀ ಕುಲಾನಿ |
ವಿಙ್ಞಾತಮೇತದಧುನೈವ ಯದಸ್ತಮೇತತ್
ನ್ನೀತಂ ಬಲಂ ಸುವಿಪುಲಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸ್ಯ ||14||

ತೇ ಸಮ್ಮತಾ ಜನಪದೇಷು ಧನಾನಿ ತೇಷಾಂ
ತೇಷಾಂ ಯಶಾಂಸಿ ನ ಚ ಸೀದತಿ ಧರ್ಮವರ್ಗಃ |
ಧನ್ಯಾಸ್ತ‌ಏವ ನಿಭೃತಾತ್ಮಜಭೃತ್ಯದಾರಾ
ಯೇಷಾಂ ಸದಾಭ್ಯುದಯದಾ ಭವತೀ ಪ್ರಸನ್ನಾ ||15||

ಧರ್ಮ್ಯಾಣಿ ದೇವಿ ಸಕಲಾನಿ ಸದೈವ ಕರ್ಮಾನಿ
ಣ್ಯತ್ಯಾದೃತಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸುಕೃತೀ ಕರೋತಿ |
ಸ್ವರ್ಗಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಚ ತತೋ ಭವತೀ ಪ್ರಸಾದಾ
ಲ್ಲೋಕತ್ರಯೇ‌உಪಿ ಫಲದಾ ನನು ದೇವಿ ತೇನ ||16||

ದುರ್ಗೇ ಸ್ಮೃತಾ ಹರಸಿ ಭೀತಿ ಮಶೇಶ ಜಂತೋಃ
ಸ್ವಸ್ಥೈಃ ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭಯಹಾರಿಣಿ ಕಾ ತ್ವದನ್ಯಾ
ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತಾ ||17||

ಏಭಿರ್ಹತೈರ್ಜಗದುಪೈತಿ ಸುಖಂ ತಥೈತೇ
ಕುರ್ವಂತು ನಾಮ ನರಕಾಯ ಚಿರಾಯ ಪಾಪಮ್ |
ಸಂಗ್ರಾಮಮೃತ್ಯುಮಧಿಗಮ್ಯ ದಿವಂಪ್ರಯಾಂತು
ಮತ್ವೇತಿ ನೂನಮಹಿತಾನ್ವಿನಿಹಂಸಿ ದೇವಿ ||18||

ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಕಿಂ ನ ಭವತೀ ಪ್ರಕರೋತಿ ಭಸ್ಮ
ಸರ್ವಾಸುರಾನರಿಷು ಯತ್ಪ್ರಹಿಣೋಷಿ ಶಸ್ತ್ರಮ್ |
ಲೋಕಾನ್ಪ್ರಯಾಂತು ರಿಪವೋ‌உಪಿ ಹಿ ಶಸ್ತ್ರಪೂತಾ
ಇತ್ಥಂ ಮತಿರ್ಭವತಿ ತೇಷ್ವಹಿ ತೇ‌உಷುಸಾಧ್ವೀ ||19||

ಖಡ್ಗ ಪ್ರಭಾನಿಕರವಿಸ್ಫುರಣೈಸ್ತಧೋಗ್ರೈಃ
ಶೂಲಾಗ್ರಕಾಂತಿನಿವಹೇನ ದೃಶೋ‌உಸುರಾಣಾಮ್ |
ಯನ್ನಾಗತಾ ವಿಲಯಮಂಶುಮದಿಂದುಖಂಡ
ಯೋಗ್ಯಾನನಂ ತವ ವಿಲೋಕ ಯತಾಂ ತದೇತತ್ ||20||

ದುರ್ವೃತ್ತ ವೃತ್ತ ಶಮನಂ ತವ ದೇವಿ ಶೀಲಂ
ರೂಪಂ ತಥೈತದವಿಚಿಂತ್ಯಮತುಲ್ಯಮನ್ಯೈಃ |
ವೀರ್ಯಂ ಚ ಹಂತೃ ಹೃತದೇವಪರಾಕ್ರಮಾಣಾಂ
ವೈರಿಷ್ವಪಿ ಪ್ರಕಟಿತೈವ ದಯಾ ತ್ವಯೇತ್ಥಮ್ ||21||

ಕೇನೋಪಮಾ ಭವತು ತೇ‌உಸ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಸ್ಯ
ರೂಪಂ ಚ ಶತೃಭಯ ಕಾರ್ಯತಿಹಾರಿ ಕುತ್ರ |
ಚಿತ್ತೇಕೃಪಾ ಸಮರನಿಷ್ಟುರತಾ ಚ ದೃಷ್ಟಾ
ತ್ವಯ್ಯೇವ ದೇವಿ ವರದೇ ಭುವನತ್ರಯೇ‌உಪಿ ||22||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೇತದಖಿಲಂ ರಿಪುನಾಶನೇನ
ತ್ರಾತಂ ತ್ವಯಾ ಸಮರಮೂರ್ಧನಿ ತೇ‌உಪಿ ಹತ್ವಾ |
ನೀತಾ ದಿವಂ ರಿಪುಗಣಾ ಭಯಮಪ್ಯಪಾಸ್ತಂ
ಅಸ್ಮಾಕಮುನ್ಮದಸುರಾರಿಭವಂ ನಮಸ್ತೇ ||23||

ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಭಿಕೇ |
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಸ್ವನೇನ ಚ ||24||

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರೀ ||25||

ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿತೇ |
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತ ಘೋರಾಣಿ ತೈರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾಭುವಮ್ ||26||

ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇ‌உಂಬಿಕೇ |
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ ||27||

ಋಷಿರುವಾಚ ||28||

ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ಸುರೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಕುಸುಮೈರ್ನಂದನೋದ್ಭವೈಃ |
ಅರ್ಚಿತಾ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀ ತಥಾ ಗಂಧಾನು ಲೇಪನೈಃ ||29||

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ತೈಸ್ರಿ ಶೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಧೂಪೈಃ ಸುಧೂಪಿತಾ |
ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖೀ ಸಮಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಣತಾನ್ ಸುರಾನ್| ||30||

ದೇವ್ಯುವಾಚ ||31||

ವ್ರಿಯತಾಂ ತ್ರಿದಶಾಃ ಸರ್ವೇ ಯದಸ್ಮತ್ತೋ‌உಭಿವಾಞ್ಛಿತಮ್ ||32||

ದೇವಾ ಊಚು ||33||

ಭಗವತ್ಯಾ ಕೃತಂ ಸರ್ವಂ ನ ಕಿಂಚಿದವಶಿಷ್ಯತೇ |
ಯದಯಂ ನಿಹತಃ ಶತ್ರು ರಸ್ಮಾಕಂ ಮಹಿಷಾಸುರಃ ||34||

ಯದಿಚಾಪಿ ವರೋ ದೇಯ ಸ್ತ್ವಯಾ‌உಸ್ಮಾಕಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ಸಂಸ್ಮೃತಾ ಸಂಸ್ಮೃತಾ ತ್ವಂ ನೋ ಹಿಂ ಸೇಥಾಃಪರಮಾಪದಃ||35||

ಯಶ್ಚ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸ್ತವೈರೇಭಿಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋಷ್ಯತ್ಯಮಲಾನನೇ |
ತಸ್ಯ ವಿತ್ತರ್ದ್ಧಿವಿಭವೈರ್ಧನದಾರಾದಿ ಸಂಪದಾಮ್ ||36||

ವೃದ್ದಯೇ‌உ ಸ್ಮತ್ಪ್ರಸನ್ನಾ ತ್ವಂ ಭವೇಥಾಃ ಸರ್ವದಾಂಭಿಕೇ ||37||

ಋಷಿರುವಾಚ ||38||

ಇತಿ ಪ್ರಸಾದಿತಾ ದೇವೈರ್ಜಗತೋ‌உರ್ಥೇ ತಥಾತ್ಮನಃ |
ತಥೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಬಭೂವಾಂತರ್ಹಿತಾ ನೃಪ ||39||

ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ಭೂಪ ಸಂಭೂತಾ ಸಾ ಯಥಾಪುರಾ |
ದೇವೀ ದೇವಶರೀರೇಭ್ಯೋ ಜಗತ್ಪ್ರಯಹಿತೈಷಿಣೀ ||40||

ಪುನಶ್ಚ ಗೌರೀ ದೇಹಾತ್ಸಾ ಸಮುದ್ಭೂತಾ ಯಥಾಭವತ್ |
ವಧಾಯ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ತಥಾ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ ||41||

ರಕ್ಷಣಾಯ ಚ ಲೋಕಾನಾಂ ದೇವಾನಾಮುಪಕಾರಿಣೀ |
ತಚ್ಛೃ ಣುಷ್ವ ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ಯಥಾವತ್ಕಥಯಾಮಿತೇ
ಹ್ರೀಮ್ ಓಂ ||42||

|| ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ಶಕ್ರಾದಿಸ್ತುತಿರ್ನಾಮ ಚತುರ್ಧೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಹ್ರೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೀಜಾದಿಷ್ಟಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 Stotram Lyrics in English

sakradistutirnama caturdho‌உdhyayaa ||

dhyanam
kalabhrabham kaṭaksair ari kula bhayadam mauḷi baddhendu rekham
sankha cakra krpanam trisikha mapi karair udvahantim trintram |
simha skandadhirudham tribhuvana makhilam tejasa purayantim
dhyayed durgam jayakhyam tridasa parivrtam sevitam siddhi kamaia ||

rsiruvaca ||1||

sakradayaa suragana nihate‌உtivirye
tasminduratmani suraribale ca devya |
tam tusṭuvua pranatinamrasirodharamsa
vagbhia praharsapulakodgamacarudehaa || 2 ||

devya yaya tatamidam jagadatmasaktya
niasesadevaganasaktisamuhamurtya |
tamambikamakhiladevamaharsipujyam
bhaktya nataa sma vidadhatusubhani sa naa ||3||

yasyaa prabhavamatulam bhagavanananto
brahma harasca nahi vaktumalam balam ca |
sa candika‌உkhila jagatparipalanaya
nasaya casubhabhayasya matim karotu ||4||

ya sria svayam sukrtinam bhavanesvalaksmia
papatmanam krtadhiyam hrdayesu buddhia |
sradtha satam kulajanaprabhavasya lajja
tam tvam nataa sma paripalaya devi visvam ||5||

kim varnayama tavarupa macintyametat
kincativiryamasuraksayakari bhuri |
kim cahavesu caritani tavatbhutani
sarvesu devyasuradevaganadikesu | ||6||

hetua samastajagatam trigunapi dosaia
na nnayase hariharadibhiravyapara |
sarvasrayakhilamidam jagadamsabhutam
avyakrta hi parama prakrtistvamadya ||7||

yasyaa samastasurata samudiranena
trptim prayati sakalesu makhesu devi |
svahasi vai pitr ganasya ca trpti hetu
ruccaryase tvamata eva janaia svadhaca ||8||

ya muktiheturavicintya mahavrata tvam
abhyasyase suniyatendriyatatvasaraia |
moksarthibhirmunibhirastasamastadosai
rvidya‌உsi sa bhagavati parama hi devi ||9||

sabdatmika suvimalargyajusam nidhanam
mudgitharamyapadapaṭhavatam ca samnam |
devi trayi bhagavati bhavabhavanaya
vartasi sarva jagatam paramartihantri ||10||

medhasi devi viditakhilasastrasara
durga‌உsi durgabhavasagarasanaurasanga |
sria kaiṭa bharihrdayaikakrtadhivasa
gauri tvameva sasimauḷikrta pratisṭha ||11||

isatsahasamamalam paripurna candra
bimbanukari kanakottamakantikantam |
atyadbhutam prahrtamattarusa tathapi
vaktram vilokya sahasa mahisasurena ||12||

drsṭvatu devi kupitam bhrukuṭikaraḷa
mudyacchasankasadrsacchavi yanna sadyaa |
pranan mumoca mahisastadativa citram
kairjivyate hi kupitantakadarsanena | ||13||

deviprasida parama bhavati bhavaya
sadyo vinasayasi kopavati kulani |
vinnatametadadhunaiva yadastametat
nnitam balam suvipulam mahisasurasya ||14||

te sammata janapadesu dhanani tesam
tesam yasamsi na ca sidati dharmavargaa |
dhanyasta–eva nibhrtatmajabhrtyadara
yesam sadabhyudayada bhavati prasanna ||15||

dharmyani devi sakalani sadaiva karmani
nyatyadrtaa pratidinam sukrti karoti |
svargam prayati ca tato bhavati prasada
llokatraye‌உpi phalada nanu devi tena ||16||

durge smrta harasi bhiti masesa jantoa
svasthaia smrta matimativa subham dadasi |
daridryaduakhabhayaharini ka tvadanya
sarvopakarakaranaya sadardracitta ||17||

ebhirhatairjagadupaiti sukham tathaite
kurvantu nama narakaya ciraya papam |
sangramamrtyumadhigamya divamprayantu
matveti nunamahitanvinihamsi devi ||18||

drsṭvaiva kim na bhavati prakaroti bhasma
sarvasuranarisu yatprahinosi sastram |
lokanprayantu ripavo‌உpi hi sastraputa
ittham matirbhavati tesvahi te‌உsusadhvi ||19||

khadga prabhanikaravisphuranaistadhograia
sulagrakantinivahena drso‌உsuranam |
yannagata vilayamamsumadindukhanda
yogyananam tava viloka yatam tadetat ||20||

durvrtta vrtta samanam tava devi silam
rupam tathaitadavicintyamatulyamanyaia |
viryam ca hantr hrtadevaparakramanam
vairisvapi prakaṭitaiva daya tvayettham ||21||

kenopama bhavatu te‌உsya parakramasya
rupam ca satrbhaya karyatihari kutra |
cittekrpa samaranisṭurata ca drsṭa
tvayyeva devi varade bhuvanatraye‌உpi ||22||

trailokyametadakhilam ripunasanena
tratam tvaya samaramurdhani te‌உpi hatva |
nita divam ripugana bhayamapyapastam
asmakamunmadasuraribhavam namaste ||23||

sulena pahi no devi pahi khadgena cambhike |
ghanṭasvanena naa pahi capajyanisvanena ca ||24||

pracyam raksa praticyam ca candike raksa daksine |
bhramanenatmasulasya uttarasyam tathesvari ||25||

saumyani yani rupani trailokye vicarantite |
yani catyanta ghorani tairaksasmamstathabhuvam ||26||

khadgasulagadadini yani castrani te‌உmbike |
karapallavasangini tairasmanraksa sarvataa ||27||

rsiruvaca ||28||

evam stuta surairdivyaia kusumairnandanodbhavaia |
arcita jagatam dhatri tatha gandhanu lepanaia ||29||

bhaktya samastaisri sairdivyairdhupaia sudhupita |
praha prasadasumukhi samastan pranatan suran| ||30||

devyuvaca ||31||

vriyatam tridasaa sarve yadasmatto‌உbhivanchitam ||32||

deva ucu ||33||
bhagavatya krtam sarvam na kincidavasisyate |
yadayam nihataa satru rasmakam mahisasuraa ||34||

yadicapi varo deya stvaya‌உsmakam mahesvari |
samsmrta samsmrta tvam no him sethaaparamapadaa||35||

yasca martyaa stavairebhistvam stosyatyamalanane |
tasya vittarddhivibhavairdhanadaradi sampadam ||36||

vrddaye‌உ smatprasanna tvam bhavethaa sarvadambhike ||37||

rsiruvaca ||38||

iti prasadita devairjagato‌உrthe tathatmanaa |
tathetyuktva bhadrakaḷi babhuvantarhita nrpa ||39||

ityetatkathitam bhupa sambhuta sa yathapura |
devi devasarirebhyo jagatprayahitaisini ||40||

punasca gauri dehatsa samudbhuta yathabhavat |
vadhaya dusṭa daityanam tatha sumbhanisumbhayoa ||41||

raksanaya ca lokanam devanamupakarini |
tacchr nusva mayakhyatam yathavatkathayamite
hrim om ||42||

|| jaya jaya sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye sakradistutirnama caturdho‌உdhyayaa samaptam ||

ahuti
hrim jayanti sangayai sayudhayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai sri mahalaksmyai laksmi bijadisṭayai mahahutim samarpayami namaa svaha ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *