Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Malayalam and English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Malayalam and English

1273 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 Stotram Lyrics in Malayalam:

ശക്രാദിസ്തുതിര്നാമ ചതുര്ധോ‌உധ്യായഃ ||

ധ്യാനം
കാലാഭ്രാഭാം കടാക്ഷൈര് അരി കുല ഭയദാം മൗളി ബദ്ധേംദു രേഖാം
ശംഖ ചക്ര കൃപാണം ത്രിശിഖ മപി കരൈര് ഉദ്വഹന്തീം ത്രിന്ത്രാമ് |
സിംഹ സ്കംദാധിരൂഢാം ത്രിഭുവന മഖിലം തേജസാ പൂരയംതീം
ധ്യായേദ് ദുര്ഗാം ജയാഖ്യാം ത്രിദശ പരിവൃതാം സേവിതാം സിദ്ധി കാമൈഃ ||

ഋഷിരുവാച ||1||

ശക്രാദയഃ സുരഗണാ നിഹതേ‌உതിവീര്യേ
തസ്മിന്ദുരാത്മനി സുരാരിബലേ ച ദേവ്യാ |
താം തുഷ്ടുവുഃ പ്രണതിനമ്രശിരോധരാംസാ
വാഗ്ഭിഃ പ്രഹര്ഷപുലകോദ്ഗമചാരുദേഹാഃ || 2 ||

ദേവ്യാ യയാ തതമിദം ജഗദാത്മശക്ത്യാ
നിഃശേഷദേവഗണശക്തിസമൂഹമൂര്ത്യാ |
താമമ്ബികാമഖിലദേവമഹര്ഷിപൂജ്യാം
ഭക്ത്യാ നതാഃ സ്മ വിദധാതുശുഭാനി സാ നഃ ||3||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

യസ്യാഃ പ്രഭാവമതുലം ഭഗവാനനന്തോ
ബ്രഹ്മാ ഹരശ്ച നഹി വക്തുമലം ബലം ച |
സാ ചണ്ഡികാ‌உഖില ജഗത്പരിപാലനായ
നാശായ ചാശുഭഭയസ്യ മതിം കരോതു ||4||

യാ ശ്രീഃ സ്വയം സുകൃതിനാം ഭവനേഷ്വലക്ഷ്മീഃ
പാപാത്മനാം കൃതധിയാം ഹൃദയേഷു ബുദ്ധിഃ |
ശ്രദ്ഥാ സതാം കുലജനപ്രഭവസ്യ ലജ്ജാ
താം ത്വാം നതാഃ സ്മ പരിപാലയ ദേവി വിശ്വമ് ||5||

കിം വര്ണയാമ തവരൂപ മചിന്ത്യമേതത്
കിഞ്ചാതിവീര്യമസുരക്ഷയകാരി ഭൂരി |
കിം ചാഹവേഷു ചരിതാനി തവാത്ഭുതാനി
സര്വേഷു ദേവ്യസുരദേവഗണാദികേഷു | ||6||

ഹേതുഃ സമസ്തജഗതാം ത്രിഗുണാപി ദോഷൈഃ
ന ജ്ഞായസേ ഹരിഹരാദിഭിരവ്യപാരാ |
സര്വാശ്രയാഖിലമിദം ജഗദംശഭൂതം
അവ്യാകൃതാ ഹി പരമാ പ്രകൃതിസ്ത്വമാദ്യാ ||7||

യസ്യാഃ സമസ്തസുരതാ സമുദീരണേന
തൃപ്തിം പ്രയാതി സകലേഷു മഖേഷു ദേവി |
സ്വാഹാസി വൈ പിതൃ ഗണസ്യ ച തൃപ്തി ഹേതു
രുച്ചാര്യസേ ത്വമത ഏവ ജനൈഃ സ്വധാച ||8||

യാ മുക്തിഹേതുരവിചിന്ത്യ മഹാവ്രതാ ത്വം
അഭ്യസ്യസേ സുനിയതേന്ദ്രിയതത്വസാരൈഃ |
മോക്ഷാര്ഥിഭിര്മുനിഭിരസ്തസമസ്തദോഷൈ
ര്വിദ്യാ‌உസി സാ ഭഗവതീ പരമാ ഹി ദേവി ||9||

ശബ്ദാത്മികാ സുവിമലര്ഗ്യജുഷാം നിധാനം
മുദ്ഗീഥരമ്യപദപാഠവതാം ച സാമ്നാമ് |
ദേവീ ത്രയീ ഭഗവതീ ഭവഭാവനായ
വാര്താസി സര്വ ജഗതാം പരമാര്തിഹന്ത്രീ ||10||

മേധാസി ദേവി വിദിതാഖിലശാസ്ത്രസാരാ
ദുര്ഗാ‌உസി ദുര്ഗഭവസാഗരസനൗരസങ്ഗാ |
ശ്രീഃ കൈട ഭാരിഹൃദയൈകകൃതാധിവാസാ
ഗൗരീ ത്വമേവ ശശിമൗളികൃത പ്രതിഷ്ഠാ ||11||

ഈഷത്സഹാസമമലം പരിപൂര്ണ ചന്ദ്ര
ബിമ്ബാനുകാരി കനകോത്തമകാന്തികാന്തമ് |
അത്യദ്ഭുതം പ്രഹൃതമാത്തരുഷാ തഥാപി
വക്ത്രം വിലോക്യ സഹസാ മഹിഷാസുരേണ ||12||

ദൃഷ്ട്വാതു ദേവി കുപിതം ഭ്രുകുടീകരാള
മുദ്യച്ഛശാങ്കസദൃശച്ഛവി യന്ന സദ്യഃ |
പ്രാണാന് മുമോച മഹിഷസ്തദതീവ ചിത്രം
കൈര്ജീവ്യതേ ഹി കുപിതാന്തകദര്ശനേന | ||13||

ദേവിപ്രസീദ പരമാ ഭവതീ ഭവായ
സദ്യോ വിനാശയസി കോപവതീ കുലാനി |
വിജ്ഞാതമേതദധുനൈവ യദസ്തമേതത്
ന്നീതം ബലം സുവിപുലം മഹിഷാസുരസ്യ ||14||

തേ സമ്മതാ ജനപദേഷു ധനാനി തേഷാം
തേഷാം യശാംസി ന ച സീദതി ധര്മവര്ഗഃ |
ധന്യാസ്ത‌ഏവ നിഭൃതാത്മജഭൃത്യദാരാ
യേഷാം സദാഭ്യുദയദാ ഭവതീ പ്രസന്നാ ||15||

ധര്മ്യാണി ദേവി സകലാനി സദൈവ കര്മാനി
ണ്യത്യാദൃതഃ പ്രതിദിനം സുകൃതീ കരോതി |
സ്വര്ഗം പ്രയാതി ച തതോ ഭവതീ പ്രസാദാ
ല്ലോകത്രയേ‌உപി ഫലദാ നനു ദേവി തേന ||16||

ദുര്ഗേ സ്മൃതാ ഹരസി ഭീതി മശേശ ജന്തോഃ
സ്വസ്ഥൈഃ സ്മൃതാ മതിമതീവ ശുഭാം ദദാസി |
ദാരിദ്ര്യദുഃഖഭയഹാരിണി കാ ത്വദന്യാ
സര്വോപകാരകരണായ സദാര്ദ്രചിത്താ ||17||

ഏഭിര്ഹതൈര്ജഗദുപൈതി സുഖം തഥൈതേ
കുര്വന്തു നാമ നരകായ ചിരായ പാപമ് |
സംഗ്രാമമൃത്യുമധിഗമ്യ ദിവംപ്രയാന്തു
മത്വേതി നൂനമഹിതാന്വിനിഹംസി ദേവി ||18||

ദൃഷ്ട്വൈവ കിം ന ഭവതീ പ്രകരോതി ഭസ്മ
സര്വാസുരാനരിഷു യത്പ്രഹിണോഷി ശസ്ത്രമ് |
ലോകാന്പ്രയാന്തു രിപവോ‌உപി ഹി ശസ്ത്രപൂതാ
ഇത്ഥം മതിര്ഭവതി തേഷ്വഹി തേ‌உഷുസാധ്വീ ||19||

ഖഡ്ഗ പ്രഭാനികരവിസ്ഫുരണൈസ്തധോഗ്രൈഃ
ശൂലാഗ്രകാന്തിനിവഹേന ദൃശോ‌உസുരാണാമ് |
യന്നാഗതാ വിലയമംശുമദിംദുഖണ്ഡ
യോഗ്യാനനം തവ വിലോക യതാം തദേതത് ||20||

ദുര്വൃത്ത വൃത്ത ശമനം തവ ദേവി ശീലം
രൂപം തഥൈതദവിചിന്ത്യമതുല്യമന്യൈഃ |
വീര്യം ച ഹന്തൃ ഹൃതദേവപരാക്രമാണാം
വൈരിഷ്വപി പ്രകടിതൈവ ദയാ ത്വയേത്ഥമ് ||21||

കേനോപമാ ഭവതു തേ‌உസ്യ പരാക്രമസ്യ
രൂപം ച ശതൃഭയ കാര്യതിഹാരി കുത്ര |
ചിത്തേകൃപാ സമരനിഷ്ടുരതാ ച ദൃഷ്ടാ
ത്വയ്യേവ ദേവി വരദേ ഭുവനത്രയേ‌உപി ||22||

ത്രൈലോക്യമേതദഖിലം രിപുനാശനേന
ത്രാതം ത്വയാ സമരമൂര്ധനി തേ‌உപി ഹത്വാ |
നീതാ ദിവം രിപുഗണാ ഭയമപ്യപാസ്തം
അസ്മാകമുന്മദസുരാരിഭവം നമസ്തേ ||23||

ശൂലേന പാഹി നോ ദേവി പാഹി ഖഡ്ഗേന ചാമ്ഭികേ |
ഘണ്ടാസ്വനേന നഃ പാഹി ചാപജ്യാനിസ്വനേന ച ||24||

പ്രാച്യാം രക്ഷ പ്രതീച്യാം ച ചണ്ഡികേ രക്ഷ ദക്ഷിണേ |
ഭ്രാമണേനാത്മശൂലസ്യ ഉത്തരസ്യാം തഥേശ്വരീ ||25||

സൗമ്യാനി യാനി രൂപാണി ത്രൈലോക്യേ വിചരന്തിതേ |
യാനി ചാത്യന്ത ഘോരാണി തൈരക്ഷാസ്മാംസ്തഥാഭുവമ് ||26||

ഖഡ്ഗശൂലഗദാദീനി യാനി ചാസ്ത്രാണി തേ‌உമ്ബികേ |
കരപല്ലവസങ്ഗീനി തൈരസ്മാന്രക്ഷ സര്വതഃ ||27||

ഋഷിരുവാച ||28||

ഏവം സ്തുതാ സുരൈര്ദിവ്യൈഃ കുസുമൈര്നന്ദനോദ്ഭവൈഃ |
അര്ചിതാ ജഗതാം ധാത്രീ തഥാ ഗന്ധാനു ലേപനൈഃ ||29||

ഭക്ത്യാ സമസ്തൈസ്രി ശൈര്ദിവ്യൈര്ധൂപൈഃ സുധൂപിതാ |
പ്രാഹ പ്രസാദസുമുഖീ സമസ്താന് പ്രണതാന് സുരാന്| ||30||

ദേവ്യുവാച ||31||

വ്രിയതാം ത്രിദശാഃ സര്വേ യദസ്മത്തോ‌உഭിവാഞ്ഛിതമ് ||32||

ദേവാ ഊചു ||33||

ഭഗവത്യാ കൃതം സര്വം ന കിഞ്ചിദവശിഷ്യതേ |
യദയം നിഹതഃ ശത്രു രസ്മാകം മഹിഷാസുരഃ ||34||

യദിചാപി വരോ ദേയ സ്ത്വയാ‌உസ്മാകം മഹേശ്വരി |
സംസ്മൃതാ സംസ്മൃതാ ത്വം നോ ഹിം സേഥാഃപരമാപദഃ||35||

യശ്ച മര്ത്യഃ സ്തവൈരേഭിസ്ത്വാം സ്തോഷ്യത്യമലാനനേ |
തസ്യ വിത്തര്ദ്ധിവിഭവൈര്ധനദാരാദി സമ്പദാമ് ||36||
വൃദ്ദയേ‌உ സ്മത്പ്രസന്നാ ത്വം ഭവേഥാഃ സര്വദാമ്ഭികേ ||37||

ഋഷിരുവാച ||38||

ഇതി പ്രസാദിതാ ദേവൈര്ജഗതോ‌உര്ഥേ തഥാത്മനഃ |
തഥേത്യുക്ത്വാ ഭദ്രകാളീ ബഭൂവാന്തര്ഹിതാ നൃപ ||39||

ഇത്യേതത്കഥിതം ഭൂപ സമ്ഭൂതാ സാ യഥാപുരാ |
ദേവീ ദേവശരീരേഭ്യോ ജഗത്പ്രയഹിതൈഷിണീ ||40||

പുനശ്ച ഗൗരീ ദേഹാത്സാ സമുദ്ഭൂതാ യഥാഭവത് |
വധായ ദുഷ്ട ദൈത്യാനാം തഥാ ശുമ്ഭനിശുമ്ഭയോഃ ||41||

രക്ഷണായ ച ലോകാനാം ദേവാനാമുപകാരിണീ |
തച്ഛൃ ണുഷ്വ മയാഖ്യാതം യഥാവത്കഥയാമിതേ
ഹ്രീമ് ഓം ||42||

|| ജയ ജയ ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേ മന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ ശക്രാദിസ്തുതിര്നാമ ചതുര്ധോ‌உധ്യായഃ സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി
ഹ്രീം ജയംതീ സാംഗായൈ സായുധായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മ്യൈ ലക്ഷ്മീ ബീജാദിഷ്ടായൈ മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 Stotram Lyrics in English

sakradistutirnama caturdho‌உdhyayaa ||

dhyanam
kalabhrabham kaṭaksair ari kula bhayadam mauḷi baddhendu rekham
sankha cakra krpanam trisikha mapi karair udvahantim trintram |
simha skandadhirudham tribhuvana makhilam tejasa purayantim
dhyayed durgam jayakhyam tridasa parivrtam sevitam siddhi kamaia ||

rsiruvaca ||1||

sakradayaa suragana nihate‌உtivirye
tasminduratmani suraribale ca devya |
tam tusṭuvua pranatinamrasirodharamsa
vagbhia praharsapulakodgamacarudehaa || 2 ||

devya yaya tatamidam jagadatmasaktya
niasesadevaganasaktisamuhamurtya |
tamambikamakhiladevamaharsipujyam
bhaktya nataa sma vidadhatusubhani sa naa ||3||

yasyaa prabhavamatulam bhagavanananto
brahma harasca nahi vaktumalam balam ca |
sa candika‌உkhila jagatparipalanaya
nasaya casubhabhayasya matim karotu ||4||

ya sria svayam sukrtinam bhavanesvalaksmia
papatmanam krtadhiyam hrdayesu buddhia |
sradtha satam kulajanaprabhavasya lajja
tam tvam nataa sma paripalaya devi visvam ||5||

kim varnayama tavarupa macintyametat
kincativiryamasuraksayakari bhuri |
kim cahavesu caritani tavatbhutani
sarvesu devyasuradevaganadikesu | ||6||

hetua samastajagatam trigunapi dosaia
na nnayase hariharadibhiravyapara |
sarvasrayakhilamidam jagadamsabhutam
avyakrta hi parama prakrtistvamadya ||7||

yasyaa samastasurata samudiranena
trptim prayati sakalesu makhesu devi |
svahasi vai pitr ganasya ca trpti hetu
ruccaryase tvamata eva janaia svadhaca ||8||

ya muktiheturavicintya mahavrata tvam
abhyasyase suniyatendriyatatvasaraia |
moksarthibhirmunibhirastasamastadosai
rvidya‌உsi sa bhagavati parama hi devi ||9||

sabdatmika suvimalargyajusam nidhanam
mudgitharamyapadapaṭhavatam ca samnam |
devi trayi bhagavati bhavabhavanaya
vartasi sarva jagatam paramartihantri ||10||

medhasi devi viditakhilasastrasara
durga‌உsi durgabhavasagarasanaurasanga |
sria kaiṭa bharihrdayaikakrtadhivasa
gauri tvameva sasimauḷikrta pratisṭha ||11||

isatsahasamamalam paripurna candra
bimbanukari kanakottamakantikantam |
atyadbhutam prahrtamattarusa tathapi
vaktram vilokya sahasa mahisasurena ||12||

drsṭvatu devi kupitam bhrukuṭikaraḷa
mudyacchasankasadrsacchavi yanna sadyaa |
pranan mumoca mahisastadativa citram
kairjivyate hi kupitantakadarsanena | ||13||

deviprasida parama bhavati bhavaya
sadyo vinasayasi kopavati kulani |
vinnatametadadhunaiva yadastametat
nnitam balam suvipulam mahisasurasya ||14||

te sammata janapadesu dhanani tesam
tesam yasamsi na ca sidati dharmavargaa |
dhanyasta–eva nibhrtatmajabhrtyadara
yesam sadabhyudayada bhavati prasanna ||15||

dharmyani devi sakalani sadaiva karmani
nyatyadrtaa pratidinam sukrti karoti |
svargam prayati ca tato bhavati prasada
llokatraye‌உpi phalada nanu devi tena ||16||

durge smrta harasi bhiti masesa jantoa
svasthaia smrta matimativa subham dadasi |
daridryaduakhabhayaharini ka tvadanya
sarvopakarakaranaya sadardracitta ||17||

ebhirhatairjagadupaiti sukham tathaite
kurvantu nama narakaya ciraya papam |
sangramamrtyumadhigamya divamprayantu
matveti nunamahitanvinihamsi devi ||18||

drsṭvaiva kim na bhavati prakaroti bhasma
sarvasuranarisu yatprahinosi sastram |
lokanprayantu ripavo‌உpi hi sastraputa
ittham matirbhavati tesvahi te‌உsusadhvi ||19||

khadga prabhanikaravisphuranaistadhograia
sulagrakantinivahena drso‌உsuranam |
yannagata vilayamamsumadindukhanda
yogyananam tava viloka yatam tadetat ||20||

durvrtta vrtta samanam tava devi silam
rupam tathaitadavicintyamatulyamanyaia |
viryam ca hantr hrtadevaparakramanam
vairisvapi prakaṭitaiva daya tvayettham ||21||

kenopama bhavatu te‌உsya parakramasya
rupam ca satrbhaya karyatihari kutra |
cittekrpa samaranisṭurata ca drsṭa
tvayyeva devi varade bhuvanatraye‌உpi ||22||

trailokyametadakhilam ripunasanena
tratam tvaya samaramurdhani te‌உpi hatva |
nita divam ripugana bhayamapyapastam
asmakamunmadasuraribhavam namaste ||23||

sulena pahi no devi pahi khadgena cambhike |
ghanṭasvanena naa pahi capajyanisvanena ca ||24||

pracyam raksa praticyam ca candike raksa daksine |
bhramanenatmasulasya uttarasyam tathesvari ||25||

saumyani yani rupani trailokye vicarantite |
yani catyanta ghorani tairaksasmamstathabhuvam ||26||

khadgasulagadadini yani castrani te‌உmbike |
karapallavasangini tairasmanraksa sarvataa ||27||

rsiruvaca ||28||

evam stuta surairdivyaia kusumairnandanodbhavaia |
arcita jagatam dhatri tatha gandhanu lepanaia ||29||

bhaktya samastaisri sairdivyairdhupaia sudhupita |
praha prasadasumukhi samastan pranatan suran| ||30||

devyuvaca ||31||

vriyatam tridasaa sarve yadasmatto‌உbhivanchitam ||32||

deva ucu ||33||
bhagavatya krtam sarvam na kincidavasisyate |
yadayam nihataa satru rasmakam mahisasuraa ||34||

yadicapi varo deya stvaya‌உsmakam mahesvari |
samsmrta samsmrta tvam no him sethaaparamapadaa||35||

yasca martyaa stavairebhistvam stosyatyamalanane |
tasya vittarddhivibhavairdhanadaradi sampadam ||36||

vrddaye‌உ smatprasanna tvam bhavethaa sarvadambhike ||37||

rsiruvaca ||38||

iti prasadita devairjagato‌உrthe tathatmanaa |
tathetyuktva bhadrakaḷi babhuvantarhita nrpa ||39||

ityetatkathitam bhupa sambhuta sa yathapura |
devi devasarirebhyo jagatprayahitaisini ||40||

punasca gauri dehatsa samudbhuta yathabhavat |
vadhaya dusṭa daityanam tatha sumbhanisumbhayoa ||41||

raksanaya ca lokanam devanamupakarini |
tacchr nusva mayakhyatam yathavatkathayamite
hrim om ||42||

|| jaya jaya sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye sakradistutirnama caturdho‌உdhyayaa samaptam ||

ahuti
hrim jayanti sangayai sayudhayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai sri mahalaksmyai laksmi bijadisṭayai mahahutim samarpayami namaa svaha ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *