Durga Devi Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Kannada and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Stotram Lyrics in Kannada:

ಶುಂಭನಿಶುಂಭಸೇನಾನೀಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧೋ ನಾಮ ಷಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾಯಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ನಗಾಧೀಶ್ವರ ವಿಷ್ತ್ರಾಂ ಫಣಿ ಫಣೋತ್ತ್ಂಸೋರು ರತ್ನಾವಳೀ
ಭಾಸ್ವದ್ ದೇಹ ಲತಾಂ ನಿಭೌ ನೇತ್ರಯೋದ್ಭಾಸಿತಾಮ್ |
ಮಾಲಾ ಕುಂಭ ಕಪಾಲ ನೀರಜ ಕರಾಂ ಚಂದ್ರಾ ಅರ್ಧ ಚೂಢಾಂಬರಾಂ
ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭೈರವಾಂಗ ನಿಲಯಾಂ ಪದ್ಮಾವತೀಚಿಂತಯೇ ||

ಋಷಿರುವಾಚ ||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ಇತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ವಚೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ ದೂತೋ‌உಮರ್ಷಪೂರಿತಃ |
ಸಮಾಚಷ್ಟ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದೈತ್ಯರಾಜಾಯ ವಿಸ್ತರಾತ್ || 2 ||

ತಸ್ಯ ದೂತಸ್ಯ ತದ್ವಾಕ್ಯಮಾಕರ್ಣ್ಯಾಸುರರಾಟ್ ತತಃ |
ಸ ಕ್ರೋಧಃ ಪ್ರಾಹ ದೈತ್ಯಾನಾಮಧಿಪಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮ್ ||3||

ಹೇ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಶು ತ್ವಂ ಸ್ವಸೈನ್ಯ ಪರಿವಾರಿತಃ|
ತಾಮಾನಯ ಬಲ್ಲಾದ್ದುಷ್ಟಾಂ ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ವಿಹ್ವಲಾಮ್ ||4||

ತತ್ಪರಿತ್ರಾಣದಃ ಕಶ್ಚಿದ್ಯದಿ ವೋತ್ತಿಷ್ಠತೇ‌உಪರಃ|
ಸ ಹಂತವ್ಯೋ‌உಮರೋವಾಪಿ ಯಕ್ಷೋ ಗಂಧರ್ವ ಏವ ವಾ ||5||

ಋಷಿರುವಾಚ ||6||

ತೇನಾಙ್ಞಪ್ತಸ್ತತಃ ಶೀಘ್ರಂ ಸ ದೈತ್ಯೋ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಃ|
ವೃತಃ ಷಷ್ಟ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಾಣಾಮ್ ಅಸುರಾಣಾಂದ್ರುತಂಯಮೌ ||7||

ನ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾಂ ತತೋ ದೇವೀಂ ತುಹಿನಾಚಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ|
ಜಗಾದೋಚ್ಚೈಃ ಪ್ರಯಾಹೀತಿ ಮೂಲಂ ಶುಂಬನಿಶುಂಭಯೋಃ ||8||

ನ ಚೇತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾದ್ಯ ಭವತೀ ಮದ್ಭರ್ತಾರಮುಪೈಷ್ಯತಿ
ತತೋ ಬಲಾನ್ನಯಾಮ್ಯೇಷ ಕೇಶಾಕರ್ಷಣವಿಹ್ವಲಾಮ್ ||9||

ದೇವ್ಯುವಾಚ ||10||

ದೈತ್ಯೇಶ್ವರೇಣ ಪ್ರಹಿತೋ ಬಲವಾನ್ಬಲಸಂವೃತಃ|
ಬಲಾನ್ನಯಸಿ ಮಾಮೇವಂ ತತಃ ಕಿಂ ತೇ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್ ||11||

ಋಷಿರುವಾಚ ||12||

ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸೋ‌உಭ್ಯಧಾವತ್ತಾಮ್ ಅಸುರೋ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಃ|
ಹೂಂಕಾರೇಣೈವ ತಂ ಭಸ್ಮ ಸಾ ಚಕಾರಾಂಬಿಕಾ ತದಾ ||13||

ಅಥ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಮಹಾಸೈನ್ಯಮ್ ಅಸುರಾಣಾಂ ತಥಾಂಬಿಕಾ|
ವವರ್ಷ ಸಾಯುಕೈಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೈಸ್ತಥಾ ಶಕ್ತಿಪರಶ್ವಧೈಃ ||14||

ತತೋ ಧುತಸಟಃ ಕೋಪಾತ್ಕೃತ್ವಾ ನಾದಂ ಸುಭೈರವಮ್|
ಪಪಾತಾಸುರ ಸೇನಾಯಾಂ ಸಿಂಹೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ವವಾಹನಃ ||15||

ಕಾಂಶ್ಚಿತ್ಕರಪ್ರಹಾರೇಣ ದೈತ್ಯಾನಾಸ್ಯೇನ ಚಾಪಾರಾನ್|
ಆಕ್ರಾಂತ್ಯಾ ಚಾಧರೇಣ್ಯಾನ್ ಜಘಾನ ಸ ಮಹಾಸುರಾನ್ ||16||

ಕೇಷಾಂಚಿತ್ಪಾಟಯಾಮಾಸ ನಖೈಃ ಕೋಷ್ಠಾನಿ ಕೇಸರೀ|
ತಥಾ ತಲಪ್ರಹಾರೇಣ ಶಿರಾಂಸಿ ಕೃತವಾನ್ ಪೃಥಕ್ ||17||

ವಿಚ್ಛಿನ್ನಬಾಹುಶಿರಸಃ ಕೃತಾಸ್ತೇನ ತಥಾಪರೇ|
ಪಪೌಚ ರುಧಿರಂ ಕೋಷ್ಠಾದನ್ಯೇಷಾಂ ಧುತಕೇಸರಃ ||18||

ಕ್ಷಣೇನ ತದ್ಬಲಂ ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಯಂ ನೀತಂ ಮಹಾತ್ಮನಾ|
ತೇನ ಕೇಸರಿಣಾ ದೇವ್ಯಾ ವಾಹನೇನಾತಿಕೋಪಿನಾ ||19||

ಶ್ರುತ್ವಾ ತಮಸುರಂ ದೇವ್ಯಾ ನಿಹತಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮ್|
ಬಲಂ ಚ ಕ್ಷಯಿತಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ದೇವೀ ಕೇಸರಿಣಾ ತತಃ ||20||

ಚುಕೋಪ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶುಂಭಃ ಪ್ರಸ್ಫುರಿತಾಧರಃ|
ಆಙ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ ಚ ತೌ ಚಂಡಮುಂಡೌ ಮಹಾಸುರೌ ||21||

ಹೇಚಂಡ ಹೇ ಮುಂಡ ಬಲೈರ್ಬಹುಭಿಃ ಪರಿವಾರಿತೌ
ತತ್ರ ಗಚ್ಛತ ಗತ್ವಾ ಚ ಸಾ ಸಮಾನೀಯತಾಂ ಲಘು ||22||

ಕೇಶೇಷ್ವಾಕೃಷ್ಯ ಬದ್ಧ್ವಾ ವಾ ಯದಿ ವಃ ಸಂಶಯೋ ಯುಧಿ|
ತದಾಶೇಷಾ ಯುಧೈಃ ಸರ್ವೈರ್ ಅಸುರೈರ್ವಿನಿಹನ್ಯತಾಂ ||23||

ತಸ್ಯಾಂ ಹತಾಯಾಂ ದುಷ್ಟಾಯಾಂ ಸಿಂಹೇ ಚ ವಿನಿಪಾತಿತೇ|
ಶೀಘ್ರಮಾಗಮ್ಯತಾಂ ಬದ್ವಾ ಗೃಹೀತ್ವಾತಾಮಥಾಂಬಿಕಾಮ್ ||24||

|| ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಸೇನಾನೀಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧೋ ನಾಮ ಷಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾಯಃ ||
ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Stotram Lyrics in English

sumbhanisumbhasenanidhumralocanavadho nama sasto dhyayah ||

dhyanam
nagadhisvara vistram phani phanottmsoru ratnavaḷi
bhasvad deha latam nibhau netrayodbhasitam |
mala kumbha kapala niraja karam candra ardha cuḍhambaram
sarvesvara bhairavanga nilayam padmavaticintaye ||

rsiruvaca ||1||

ityakarnya vaco devyah sa duto‌உmarsapuritah |
samacasta samagamya daityarajaya vistarat || 2 ||

tasya dutasya tadvakyamakarnyasurarat tatah |
sa krodhah praha daityanamadhipam dhumralocanam ||3||

he dhumralocanasu tvam svasainya parivaritah|
tamanaya balladdustam kesakarsana vihvalam ||4||

tatparitranadah kascidyadi vottisthate‌உparah|
sa hantavyo‌உmarovapi yakso gandharva eva va ||5||

rsiruvaca ||6||

tenannaptastatah sighram sa daityo dhumralocanah|
vrtah sastya sahasranam asuranandrutamyamau ||7||

na drstva tam tato devim tuhinacala samsthitam|
jagadoccaih prayahiti mulam sumbanisumbhayoh ||8||

na cetprityadya bhavati madbhartaramupaisyati
tato balannayamyesa kesakarsanavihvalam ||9||

devyuvaca ||10||

daityesvarena prahito balavanbalasamvrtah|
balannayasi mamevam tatah kim te karomyaham ||11||

rsiruvaca ||12||

ityuktah so‌உbhyadhavattam asuro dhumralocanah|
hunkarenaiva tam bhasma sa cakarambika tada ||13||

atha kruddham mahasainyam asuranam tathambika|
vavarsa sayukaistiksnaistatha saktiparasvadhaih ||14||

tato dhutasatah kopatkrtva nadam subhairavam|
papatasura senayam simho devyah svavahanah ||15||

kamscitkarapraharena daityanasyena caparan|
akrantya cadharenyan jaghana sa mahasuran ||16||

kesancitpatayamasa nakhaih kosthani kesari|
tatha talapraharena siramsi krtavan prthak ||17||

vicchinnabahusirasah krtastena tathapare|
papauca rudhiram kosthadanyesam dhutakesarah ||18||

ksanena tadbalam sarvam ksayam nitam mahatmana|
tena kesarina devya vahanenatikopina ||19||

srutva tamasuram devya nihatam dhumralocanam|
balam ca ksayitam krtsnam devi kesarina tatah ||20||

cukopa daityadhipatih sumbhah prasphuritadharah|
annapayamasa ca tau canḍamunḍau mahasurau ||21||

hecanḍa he munḍa balairbahubhih parivaritau
tatra gacchata gatva ca sa samaniyatam laghu ||22||

kesesvakrsya baddhva va yadi vah samsayo yudhi|
tadasesa yudhaih sarvair asurairvinihanyatam ||23||

tasyam hatayam dustayam simhe ca vinipatite|
sighramagamyatam badva grhitvatamathambikam ||24||

|| svasti sri markanḍeya purane savarnikemanvantare devi mahatmye sumbhanisumbhasenanidhumralocanavadho nama sasto dhyayah ||
ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai mahahutim samarpayami namah svaha ||