Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Tamil and English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Tamil and English

640 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Stotram Lyrics in Tamil:

ஶும்பனிஶும்பஸேனானீதூம்ரலோசனவதோ னாம ஷஷ்டோ த்யாயஃ ||

த்யானம்
னகாதீஶ்வர விஷ்த்ராம் பணி பணோத்த்ம்ஸோரு ரத்னாவளீ
பாஸ்வத் தேஹ லதாம் னிபௌ னேத்ரயோத்பாஸிதாம் |
மாலா கும்ப கபால னீரஜ கராம் சம்த்ரா அர்த சூடாம்பராம்
ஸர்வேஶ்வர பைரவாம்க னிலயாம் பத்மாவதீசிம்தயே ||

றுஷிருவாச ||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

இத்யாகர்ண்ய வசோ தேவ்யாஃ ஸ தூதோ‌உமர்ஷபூரிதஃ |
ஸமாசஷ்ட ஸமாகம்ய தைத்யராஜாய விஸ்தராத் || 2 ||

தஸ்ய தூதஸ்ய தத்வாக்யமாகர்ண்யாஸுரராட் ததஃ |
ஸ க்ரோதஃ ப்ராஹ தைத்யானாமதிபம் தூம்ரலோசனம் ||3||

ஹே தூம்ரலோசனாஶு த்வம் ஸ்வஸைன்ய பரிவாரிதஃ|
தாமானய பல்லாத்துஷ்டாம் கேஶாகர்ஷண விஹ்வலாம் ||4||

தத்பரித்ராணதஃ கஶ்சித்யதி வோத்திஷ்டதே‌உபரஃ|
ஸ ஹன்தவ்யோ‌உமரோவாபி யக்ஷோ கன்தர்வ ஏவ வா ||5||

றுஷிருவாச ||6||

தேனாஜ்ஞப்தஸ்ததஃ ஶீக்ரம் ஸ தைத்யோ தூம்ரலோசனஃ|
வ்றுதஃ ஷஷ்ட்யா ஸஹஸ்ராணாம் அஸுராணாம்த்ருதம்யமௌ ||7||

ன த்றுஷ்ட்வா தாம் ததோ தேவீம் துஹினாசல ஸம்ஸ்திதாம்|
ஜகாதோச்சைஃ ப்ரயாஹீதி மூலம் ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||8||

ன சேத்ப்ரீத்யாத்ய பவதீ மத்பர்தாரமுபைஷ்யதி
ததோ பலான்னயாம்யேஷ கேஶாகர்ஷணவிஹ்வலாம் ||9||

தேவ்யுவாச ||10||

தைத்யேஶ்வரேண ப்ரஹிதோ பலவான்பலஸம்வ்றுதஃ|
பலான்னயஸி மாமேவம் ததஃ கிம் தே கரோம்யஹம் ||11||

றுஷிருவாச ||12||

இத்யுக்தஃ ஸோ‌உப்யதாவத்தாம் அஸுரோ தூம்ரலோசனஃ|
ஹூங்காரேணைவ தம் பஸ்ம ஸா சகாராம்பிகா ததா ||13||

அத க்ருத்தம் மஹாஸைன்யம் அஸுராணாம் ததாம்பிகா|
வவர்ஷ ஸாயுகைஸ்தீக்ஷ்ணைஸ்ததா ஶக்திபரஶ்வதைஃ ||14||

ததோ துதஸடஃ கோபாத்க்றுத்வா னாதம் ஸுபைரவம்|
பபாதாஸுர ஸேனாயாம் ஸிம்ஹோ தேவ்யாஃ ஸ்வவாஹனஃ ||15||

காம்ஶ்சித்கரப்ரஹாரேண தைத்யானாஸ்யேன சாபாரான்|
ஆக்ரான்த்யா சாதரேண்யான் ஜகான ஸ மஹாஸுரான் ||16||

கேஷாஞ்சித்பாடயாமாஸ னகைஃ கோஷ்டானி கேஸரீ|
ததா தலப்ரஹாரேண ஶிராம்ஸி க்றுதவான் ப்றுதக் ||17||

விச்சின்னபாஹுஶிரஸஃ க்றுதாஸ்தேன ததாபரே|
பபௌச ருதிரம் கோஷ்டாதன்யேஷாம் துதகேஸரஃ ||18||

க்ஷணேன தத்பலம் ஸர்வம் க்ஷயம் னீதம் மஹாத்மனா|
தேன கேஸரிணா தேவ்யா வாஹனேனாதிகோபினா ||19||

ஶ்ருத்வா தமஸுரம் தேவ்யா னிஹதம் தூம்ரலோசனம்|
பலம் ச க்ஷயிதம் க்றுத்ஸ்னம் தேவீ கேஸரிணா ததஃ ||20||

சுகோப தைத்யாதிபதிஃ ஶும்பஃ ப்ரஸ்புரிதாதரஃ|
ஆஜ்ஞாபயாமாஸ ச தௌ சண்டமுண்டௌ மஹாஸுரௌ ||21||

ஹேசண்ட ஹே முண்ட பலைர்பஹுபிஃ பரிவாரிதௌ
தத்ர கச்சத கத்வா ச ஸா ஸமானீயதாம் லகு ||22||

கேஶேஷ்வாக்றுஷ்ய பத்த்வா வா யதி வஃ ஸம்ஶயோ யுதி|
ததாஶேஷா யுதைஃ ஸர்வைர் அஸுரைர்வினிஹன்யதாம் ||23||

தஸ்யாம் ஹதாயாம் துஷ்டாயாம் ஸிம்ஹே ச வினிபாதிதே|
ஶீக்ரமாகம்யதாம் பத்வா க்றுஹீத்வாதாமதாம்பிகாம் ||24||

|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகேமன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே ஶும்பனிஶும்பஸேனானீதூம்ரலோசனவதோ னாம ஷஷ்டோ த்யாயஃ ||

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Stotram Lyrics in English

sumbhanisumbhasenanidhumralocanavadho nama sasto dhyayah ||

dhyanam
nagadhisvara vistram phani phanottmsoru ratnavaḷi
bhasvad deha latam nibhau netrayodbhasitam |
mala kumbha kapala niraja karam candra ardha cuḍhambaram
sarvesvara bhairavanga nilayam padmavaticintaye ||

rsiruvaca ||1||

ityakarnya vaco devyah sa duto‌உmarsapuritah |
samacasta samagamya daityarajaya vistarat || 2 ||

tasya dutasya tadvakyamakarnyasurarat tatah |
sa krodhah praha daityanamadhipam dhumralocanam ||3||

he dhumralocanasu tvam svasainya parivaritah|
tamanaya balladdustam kesakarsana vihvalam ||4||

tatparitranadah kascidyadi vottisthate‌உparah|
sa hantavyo‌உmarovapi yakso gandharva eva va ||5||

rsiruvaca ||6||

tenannaptastatah sighram sa daityo dhumralocanah|
vrtah sastya sahasranam asuranandrutamyamau ||7||

na drstva tam tato devim tuhinacala samsthitam|
jagadoccaih prayahiti mulam sumbanisumbhayoh ||8||

na cetprityadya bhavati madbhartaramupaisyati
tato balannayamyesa kesakarsanavihvalam ||9||

devyuvaca ||10||

daityesvarena prahito balavanbalasamvrtah|
balannayasi mamevam tatah kim te karomyaham ||11||

rsiruvaca ||12||

ityuktah so‌உbhyadhavattam asuro dhumralocanah|
hunkarenaiva tam bhasma sa cakarambika tada ||13||

atha kruddham mahasainyam asuranam tathambika|
vavarsa sayukaistiksnaistatha saktiparasvadhaih ||14||

tato dhutasatah kopatkrtva nadam subhairavam|
papatasura senayam simho devyah svavahanah ||15||

kamscitkarapraharena daityanasyena caparan|
akrantya cadharenyan jaghana sa mahasuran ||16||

kesancitpatayamasa nakhaih kosthani kesari|
tatha talapraharena siramsi krtavan prthak ||17||

vicchinnabahusirasah krtastena tathapare|
papauca rudhiram kosthadanyesam dhutakesarah ||18||

ksanena tadbalam sarvam ksayam nitam mahatmana|
tena kesarina devya vahanenatikopina ||19||

srutva tamasuram devya nihatam dhumralocanam|
balam ca ksayitam krtsnam devi kesarina tatah ||20||

cukopa daityadhipatih sumbhah prasphuritadharah|
annapayamasa ca tau canḍamunḍau mahasurau ||21||

hecanḍa he munḍa balairbahubhih parivaritau
tatra gacchata gatva ca sa samaniyatam laghu ||22||

kesesvakrsya baddhva va yadi vah samsayo yudhi|
tadasesa yudhaih sarvair asurairvinihanyatam ||23||

tasyam hatayam dustayam simhe ca vinipatite|
sighramagamyatam badva grhitvatamathambikam ||24||

|| svasti sri markanḍeya purane savarnikemanvantare devi mahatmye sumbhanisumbhasenanidhumralocanavadho nama sasto dhyayah ||
ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai mahahutim samarpayami namah svaha ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *