Durga Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Telugu and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Stotram Lyrics in Telugu:

శుంభనిశుంభసేనానీధూమ్రలోచనవధో నామ షష్టో ధ్యాయః ||

ధ్యానం
నగాధీశ్వర విష్త్రాం ఫణి ఫణోత్త్ంసోరు రత్నావళీ
భాస్వద్ దేహ లతాం నిభౌ నేత్రయోద్భాసితామ్ |
మాలా కుంభ కపాల నీరజ కరాం చంద్రా అర్ధ చూఢాంబరాం
సర్వేశ్వర భైరవాంగ నిలయాం పద్మావతీచింతయే ||

ఋషిరువాచ ||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతో‌உమర్షపూరితః |
సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ || 2 ||

తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః |
స క్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనమ్ ||3||

హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్య పరివారితః|
తామానయ బల్లాద్దుష్టాం కేశాకర్షణ విహ్వలామ్ ||4||

తత్పరిత్రాణదః కశ్చిద్యది వోత్తిష్ఠతే‌உపరః|
స హంతవ్యో‌உమరోవాపి యక్షో గంధర్వ ఏవ వా ||5||

ఋషిరువాచ ||6||

తేనాఙ్ఞప్తస్తతః శీఘ్రం స దైత్యో ధూమ్రలోచనః|
వృతః షష్ట్యా సహస్రాణామ్ అసురాణాంద్రుతంయమౌ ||6||

న దృష్ట్వా తాం తతో దేవీం తుహినాచల సంస్థితాం|
జగాదోచ్చైః ప్రయాహీతి మూలం శుంబనిశుంభయోః ||8||

న చేత్ప్రీత్యాద్య భవతీ మద్భర్తారముపైష్యతి
తతో బలాన్నయామ్యేష కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ ||9||

దేవ్యువాచ ||10||

దైత్యేశ్వరేణ ప్రహితో బలవాన్బలసంవృతః|
బలాన్నయసి మామేవం తతః కిం తే కరోమ్యహమ్ ||11||

ఋషిరువాచ ||12||

ఇత్యుక్తః సో‌உభ్యధావత్తామ్ అసురో ధూమ్రలోచనః|
హూంకారేణైవ తం భస్మ సా చకారాంబికా తదా ||13||

అథ క్రుద్ధం మహాసైన్యమ్ అసురాణాం తథాంబికా|
వవర్ష సాయుకైస్తీక్ష్ణైస్తథా శక్తిపరశ్వధైః ||14||

తతో ధుతసటః కోపాత్కృత్వా నాదం సుభైరవమ్|
పపాతాసుర సేనాయాం సింహో దేవ్యాః స్వవాహనః ||15||

కాంశ్చిత్కరప్రహారేణ దైత్యానాస్యేన చాపారాన్|
ఆక్రాంత్యా చాధరేణ్యాన్ జఘాన స మహాసురాన్ ||16||

కేషాంచిత్పాటయామాస నఖైః కోష్ఠాని కేసరీ|
తథా తలప్రహారేణ శిరాంసి కృతవాన్ పృథక్ ||17||

విచ్ఛిన్నబాహుశిరసః కృతాస్తేన తథాపరే|
పపౌచ రుధిరం కోష్ఠాదన్యేషాం ధుతకేసరః ||18||

క్షణేన తద్బలం సర్వం క్షయం నీతం మహాత్మనా|
తేన కేసరిణా దేవ్యా వాహనేనాతికోపినా ||19||

శ్రుత్వా తమసురం దేవ్యా నిహతం ధూమ్రలోచనమ్|
బలం చ క్షయితం కృత్స్నం దేవీ కేసరిణా తతః ||20||

చుకోప దైత్యాధిపతిః శుంభః ప్రస్ఫురితాధరః|
ఆఙ్ఞాపయామాస చ తౌ చండముండౌ మహాసురౌ ||21||

హేచండ హే ముండ బలైర్బహుభిః పరివారితౌ
తత్ర గచ్ఛత గత్వా చ సా సమానీయతాం లఘు ||22||

కేశేష్వాకృష్య బద్ధ్వా వా యది వః సంశయో యుధి|
తదాశేషా యుధైః సర్వైర్ అసురైర్వినిహన్యతాం ||23||

తస్యాం హతాయాం దుష్టాయాం సింహే చ వినిపాతితే|
శీఘ్రమాగమ్యతాం బద్వా గృహీత్వాతామథాంబికామ్ ||24||

|| స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికేమన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే శుంభనిశుంభసేనానీధూమ్రలోచనవధో నామ షష్టో ధ్యాయః ||
ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Stotram Lyrics in English

sumbhanisumbhasenanidhumralocanavadho nama sasto dhyayah ||

dhyanam
nagadhisvara vistram phani phanottmsoru ratnavaḷi
bhasvad deha latam nibhau netrayodbhasitam |
mala kumbha kapala niraja karam candra ardha cuḍhambaram
sarvesvara bhairavanga nilayam padmavaticintaye ||

rsiruvaca ||1||

ityakarnya vaco devyah sa duto‌உmarsapuritah |
samacasta samagamya daityarajaya vistarat || 2 ||

tasya dutasya tadvakyamakarnyasurarat tatah |
sa krodhah praha daityanamadhipam dhumralocanam ||3||

he dhumralocanasu tvam svasainya parivaritah|
tamanaya balladdustam kesakarsana vihvalam ||4||

tatparitranadah kascidyadi vottisthate‌உparah|
sa hantavyo‌உmarovapi yakso gandharva eva va ||5||

rsiruvaca ||6||

tenannaptastatah sighram sa daityo dhumralocanah|
vrtah sastya sahasranam asuranandrutamyamau ||7||

na drstva tam tato devim tuhinacala samsthitam|
jagadoccaih prayahiti mulam sumbanisumbhayoh ||8||

na cetprityadya bhavati madbhartaramupaisyati
tato balannayamyesa kesakarsanavihvalam ||9||

devyuvaca ||10||

daityesvarena prahito balavanbalasamvrtah|
balannayasi mamevam tatah kim te karomyaham ||11||

rsiruvaca ||12||

ityuktah so‌உbhyadhavattam asuro dhumralocanah|
hunkarenaiva tam bhasma sa cakarambika tada ||13||

atha kruddham mahasainyam asuranam tathambika|
vavarsa sayukaistiksnaistatha saktiparasvadhaih ||14||

tato dhutasatah kopatkrtva nadam subhairavam|
papatasura senayam simho devyah svavahanah ||15||

kamscitkarapraharena daityanasyena caparan|
akrantya cadharenyan jaghana sa mahasuran ||16||

kesancitpatayamasa nakhaih kosthani kesari|
tatha talapraharena siramsi krtavan prthak ||17||

vicchinnabahusirasah krtastena tathapare|
papauca rudhiram kosthadanyesam dhutakesarah ||18||

ksanena tadbalam sarvam ksayam nitam mahatmana|
tena kesarina devya vahanenatikopina ||19||

srutva tamasuram devya nihatam dhumralocanam|
balam ca ksayitam krtsnam devi kesarina tatah ||20||

cukopa daityadhipatih sumbhah prasphuritadharah|
annapayamasa ca tau canḍamunḍau mahasurau ||21||

hecanḍa he munḍa balairbahubhih parivaritau
tatra gacchata gatva ca sa samaniyatam laghu ||22||

kesesvakrsya baddhva va yadi vah samsayo yudhi|
tadasesa yudhaih sarvair asurairvinihanyatam ||23||

tasyam hatayam dustayam simhe ca vinipatite|
sighramagamyatam badva grhitvatamathambikam ||24||

|| svasti sri markanḍeya purane savarnikemanvantare devi mahatmye sumbhanisumbhasenanidhumralocanavadho nama sasto dhyayah ||
ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai mahahutim samarpayami namah svaha ||