Durga Devi Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in Kannada and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 Stotram Lyrics in Kannada:

ರಕ್ತಬೀಜವಧೋ ನಾಮ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾ ತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ |
ಅಣಿಮಾಧಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈ ರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ||

ಋಷಿರುವಾಚ ||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ಚಂಡೇ ಚ ನಿಹತೇ ದೈತ್ಯೇ ಮುಂಡೇ ಚ ವಿನಿಪಾತಿತೇ |
ಬಹುಳೇಷು ಚ ಸೈನ್ಯೇಷು ಕ್ಷಯಿತೇಷ್ವಸುರೇಶ್ವರಃ || 2 ||

ತತಃ ಕೋಪಪರಾಧೀನಚೇತಾಃ ಶುಂಭಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಉದ್ಯೋಗಂ ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯಾನಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಮಾದಿದೇಶ ಹ ||3||

ಅದ್ಯ ಸರ್ವ ಬಲೈರ್ದೈತ್ಯಾಃ ಷಡಶೀತಿರುದಾಯುಧಾಃ |
ಕಂಬೂನಾಂ ಚತುರಶೀತಿರ್ನಿರ್ಯಾಂತು ಸ್ವಬಲೈರ್ವೃತಾಃ ||4||

ಕೋಟಿವೀರ್ಯಾಣಿ ಪಂಚಾಶದಸುರಾಣಾಂ ಕುಲಾನಿ ವೈ |
ಶತಂ ಕುಲಾನಿ ಧೌಮ್ರಾಣಾಂ ನಿರ್ಗಚ್ಛಂತು ಮಮಾಙ್ಞಯಾ ||5||

ಕಾಲಕಾ ದೌರ್ಹೃದಾ ಮೌರ್ವಾಃ ಕಾಳಿಕೇಯಾಸ್ತಥಾಸುರಾಃ |
ಯುದ್ಧಾಯ ಸಜ್ಜಾ ನಿರ್ಯಾಂತು ಆಙ್ಞಯಾ ತ್ವರಿತಾ ಮಮ ||6||

ಇತ್ಯಾಙ್ಞಾಪ್ಯಾಸುರಾಪತಿಃ ಶುಂಭೋ ಭೈರವಶಾಸನಃ |
ನಿರ್ಜಗಾಮ ಮಹಾಸೈನ್ಯಸಹಸ್ತ್ರೈರ್ಭಹುಭಿರ್ವೃತಃ ||7||

ಆಯಾಂತಂ ಚಂಡಿಕಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ಸೈನ್ಯಮತಿಭೀಷಣಮ್ |
ಜ್ಯಾಸ್ವನೈಃ ಪೂರಯಾಮಾಸ ಧರಣೀಗಗನಾಂತರಮ್ ||8||

ತತಃಸಿಂಹೊ ಮಹಾನಾದಮತೀವ ಕೃತವಾನ್ನೃಪ |
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ತಾನ್ನಾದಾನಂಬಿಕಾ ಚೋಪಬೃಂಹಯತ್ ||9||

ಧನುರ್ಜ್ಯಾಸಿಂಹಘಂಟಾನಾಂ ನಾದಾಪೂರಿತದಿಙ್ಮುಖಾ |
ನಿನಾದೈರ್ಭೀಷಣೈಃ ಕಾಳೀ ಜಿಗ್ಯೇ ವಿಸ್ತಾರಿತಾನನಾ ||10||

ತಂ ನಿನಾದಮುಪಶ್ರುತ್ಯ ದೈತ್ಯ ಸೈನ್ಯೈಶ್ಚತುರ್ದಿಶಮ್ |
ದೇವೀ ಸಿಂಹಸ್ತಥಾ ಕಾಳೀ ಸರೋಷೈಃ ಪರಿವಾರಿತಾಃ ||11||

ಏತಸ್ಮಿನ್ನಂತರೇ ಭೂಪ ವಿನಾಶಾಯ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್ |
ಭವಾಯಾಮರಸಿಂಹನಾಮತಿವೀರ್ಯಬಲಾನ್ವಿತಾಃ ||12||

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಗುಹವಿಷ್ಣೂನಾಂ ತಥೇಂದ್ರಸ್ಯ ಚ ಶಕ್ತಯಃ |
ಶರೀರೇಭ್ಯೋವಿನಿಷ್ಕ್ರಮ್ಯ ತದ್ರೂಪೈಶ್ಚಂಡಿಕಾಂ ಯಯುಃ ||13||

ಯಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಯದ್ರೂಪಂ ಯಥಾ ಭೂಷಣವಾಹನಮ್ |
ತದ್ವದೇವ ಹಿ ತಚ್ಚಕ್ತಿರಸುರಾನ್ಯೋದ್ಧುಮಾಯಮೌ ||14||

ಹಂಸಯುಕ್ತವಿಮಾನಾಗ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಸೂತ್ರಕ ಮಂಡಲುಃ |
ಆಯಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶಕ್ತಿಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ||15||

ಮಹೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಢಾ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣೀ |
ಮಹಾಹಿವಲಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾಚಂದ್ರರೇಖಾವಿಭೂಷಣಾ ||16||

ಕೌಮಾರೀ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾ ಚ ಮಯೂರವರವಾಹನಾ |
ಯೋದ್ಧುಮಭ್ಯಾಯಯೌ ದೈತ್ಯಾನಂಬಿಕಾ ಗುಹರೂಪಿಣೀ ||17||

ತಥೈವ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಕ್ತಿರ್ಗರುಡೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಶಂಖಚಕ್ರಗಧಾಶಾಂಖರ್ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಭ್ಯುಪಾಯಯೌ ||18||

ಯಙ್ಞವಾರಾಹಮತುಲಂ ರೂಪಂ ಯಾ ಭಿಭ್ರತೋ ಹರೇಃ |
ಶಕ್ತಿಃ ಸಾಪ್ಯಾಯಯೌ ತತ್ರ ವಾರಾಹೀಂ ಬಿಭ್ರತೀ ತನುಮ್ ||19||

ನಾರಸಿಂಹೀ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಬಿಭ್ರತೀ ಸದೃಶಂ ವಪುಃ |
ಪ್ರಾಪ್ತಾ ತತ್ರ ಸಟಾಕ್ಷೇಪಕ್ಷಿಪ್ತನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಹತಿಃ ||20||

ವಜ್ರ ಹಸ್ತಾ ತಥೈವೈಂದ್ರೀ ಗಜರಾಜೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಾ |
ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಸಹಸ್ರ ನಯನಾ ಯಥಾ ಶಕ್ರಸ್ತಥೈವ ಸಾ ||21||

ತತಃ ಪರಿವೃತ್ತಸ್ತಾಭಿರೀಶಾನೋ ದೇವ ಶಕ್ತಿಭಿಃ |
ಹನ್ಯಂತಾಮಸುರಾಃ ಶೀಘ್ರಂ ಮಮ ಪ್ರೀತ್ಯಾಹ ಚಂಡಿಕಾಂ ||22||

ತತೋ ದೇವೀ ಶರೀರಾತ್ತು ವಿನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಾತಿಭೀಷಣಾ |
ಚಂಡಿಕಾ ಶಕ್ತಿರತ್ಯುಗ್ರಾ ಶಿವಾಶತನಿನಾದಿನೀ ||23||

ಸಾ ಚಾಹ ಧೂಮ್ರಜಟಿಲಮ್ ಈಶಾನಮಪರಾಜಿತಾ |
ದೂತತ್ವಂ ಗಚ್ಛ ಭಗವನ್ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ ||24||

ಬ್ರೂಹಿ ಶುಂಭಂ ನಿಶುಂಭಂ ಚ ದಾನವಾವತಿಗರ್ವಿತೌ |
ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ದಾನವಾಸ್ತತ್ರ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಾಃ ||25||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಿಂದ್ರೋ ಲಭತಾಂ ದೇವಾಃ ಸಂತು ಹವಿರ್ಭುಜಃ |
ಯೂಯಂ ಪ್ರಯಾತ ಪಾತಾಳಂ ಯದಿ ಜೀವಿತುಮಿಚ್ಛಥ ||26||

ಬಲಾವಲೇಪಾದಥ ಚೇದ್ಭವಂತೋ ಯುದ್ಧಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ |
ತದಾ ಗಚ್ಛತ ತೃಪ್ಯಂತು ಮಚ್ಛಿವಾಃ ಪಿಶಿತೇನ ವಃ ||27||

ಯತೋ ನಿಯುಕ್ತೋ ದೌತ್ಯೇನ ತಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಶಿವಃ ಸ್ವಯಮ್ |
ಶಿವದೂತೀತಿ ಲೋಕೇ‌உಸ್ಮಿಂಸ್ತತಃ ಸಾ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಗತಾ ||28||

ತೇ‌உಪಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಚೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಶರ್ವಾಖ್ಯಾತಂ ಮಹಾಸುರಾಃ |
ಅಮರ್ಷಾಪೂರಿತಾ ಜಗ್ಮುರ್ಯತ್ರ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಸ್ಥಿತಾ ||29||

ತತಃ ಪ್ರಥಮಮೇವಾಗ್ರೇ ಶರಶಕ್ತ್ಯೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟಿಭಿಃ |
ವವರ್ಷುರುದ್ಧತಾಮರ್ಷಾಃ ಸ್ತಾಂ ದೇವೀಮಮರಾರಯಃ ||30||

ಸಾ ಚ ತಾನ್ ಪ್ರಹಿತಾನ್ ಬಾಣಾನ್ ಞ್ಛೂಲಶಕ್ತಿಪರಶ್ವಧಾನ್ |
ಚಿಚ್ಛೇದ ಲೀಲಯಾಧ್ಮಾತಧನುರ್ಮುಕ್ತೈರ್ಮಹೇಷುಭಿಃ ||31||

ತಸ್ಯಾಗ್ರತಸ್ತಥಾ ಕಾಳೀ ಶೂಲಪಾತವಿದಾರಿತಾನ್ |
ಖಟ್ವಾಂಗಪೋಥಿತಾಂಶ್ಚಾರೀನ್ಕುರ್ವಂತೀ ವ್ಯಚರತ್ತದಾ ||32||

ಕಮಂಡಲುಜಲಾಕ್ಷೇಪಹತವೀರ್ಯಾನ್ ಹತೌಜಸಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಚಾಕರೋಚ್ಛತ್ರೂನ್ಯೇನ ಯೇನ ಸ್ಮ ಧಾವತಿ ||33||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ತಥಾ ಚಕ್ರೇಣ ವೈಷ್ಣವೀ |
ದೈತ್ಯಾಙ್ಜಘಾನ ಕೌಮಾರೀ ತಥಾ ಶತ್ಯಾತಿ ಕೋಪನಾ ||34||

ಐಂದ್ರೀ ಕುಲಿಶಪಾತೇನ ಶತಶೋ ದೈತ್ಯದಾನವಾಃ |
ಪೇತುರ್ವಿದಾರಿತಾಃ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂ ರುಧಿರೌಘಪ್ರವರ್ಷಿಣಃ ||35||

ತುಂಡಪ್ರಹಾರವಿಧ್ವಸ್ತಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಗ್ರಕ್ಷತ ವಕ್ಷಸಃ |
ವಾರಾಹಮೂರ್ತ್ಯಾ ನ್ಯಪತಂಶ್ಚಕ್ರೇಣ ಚ ವಿದಾರಿತಾಃ ||36||

ನಖೈರ್ವಿದಾರಿತಾಂಶ್ಚಾನ್ಯಾನ್ ಭಕ್ಷಯಂತೀ ಮಹಾಸುರಾನ್ |
ನಾರಸಿಂಹೀ ಚಚಾರಾಜೌ ನಾದಾ ಪೂರ್ಣದಿಗಂಬರಾ ||37||

ಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸೈರಸುರಾಃ ಶಿವದೂತ್ಯಭಿದೂಷಿತಾಃ |
ಪೇತುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಪತಿತಾಂಸ್ತಾಂಶ್ಚಖಾದಾಥ ಸಾ ತದಾ ||38||

ಇತಿ ಮಾತೃ ಗಣಂ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಮರ್ದ ಯಂತಂ ಮಹಾಸುರಾನ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾಭ್ಯುಪಾಯೈರ್ವಿವಿಧೈರ್ನೇಶುರ್ದೇವಾರಿಸೈನಿಕಾಃ ||39||

ಪಲಾಯನಪರಾಂದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೈತ್ಯಾನ್ಮಾತೃಗಣಾರ್ದಿತಾನ್ |
ಯೋದ್ಧುಮಭ್ಯಾಯಯೌ ಕ್ರುದ್ಧೋ ರಕ್ತಬೀಜೋ ಮಹಾಸುರಃ ||40||

ರಕ್ತಬಿಂದುರ್ಯದಾ ಭೂಮೌ ಪತತ್ಯಸ್ಯ ಶರೀರತಃ |
ಸಮುತ್ಪತತಿ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ತತ್ಪ್ರಮಾಣೋ ಮಹಾಸುರಃ ||41||

ಯುಯುಧೇ ಸ ಗದಾಪಾಣಿರಿಂದ್ರಶಕ್ತ್ಯಾ ಮಹಾಸುರಃ |
ತತಶ್ಚೈಂದ್ರೀ ಸ್ವವಜ್ರೇಣ ರಕ್ತಬೀಜಮತಾಡಯತ್ ||42||

ಕುಲಿಶೇನಾಹತಸ್ಯಾಶು ಬಹು ಸುಸ್ರಾವ ಶೋಣಿತಮ್ |
ಸಮುತ್ತಸ್ಥುಸ್ತತೋ ಯೋಧಾಸ್ತದ್ರಪಾಸ್ತತ್ಪರಾಕ್ರಮಾಃ ||43||

ಯಾವಂತಃ ಪತಿತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶರೀರಾದ್ರಕ್ತಬಿಂದವಃ |
ತಾವಂತಃ ಪುರುಷಾ ಜಾತಾಃ ಸ್ತದ್ವೀರ್ಯಬಲವಿಕ್ರಮಾಃ ||44||

ತೇ ಚಾಪಿ ಯುಯುಧುಸ್ತತ್ರ ಪುರುಷಾ ರಕ್ತ ಸಂಭವಾಃ |
ಸಮಂ ಮಾತೃಭಿರತ್ಯುಗ್ರಶಸ್ತ್ರಪಾತಾತಿಭೀಷಣಂ ||45||

ಪುನಶ್ಚ ವಜ್ರ ಪಾತೇನ ಕ್ಷತ ಮಶ್ಯ ಶಿರೋ ಯದಾ |
ವವಾಹ ರಕ್ತಂ ಪುರುಷಾಸ್ತತೋ ಜಾತಾಃ ಸಹಸ್ರಶಃ ||46||

ವೈಷ್ಣವೀ ಸಮರೇ ಚೈನಂ ಚಕ್ರೇಣಾಭಿಜಘಾನ ಹ |
ಗದಯಾ ತಾಡಯಾಮಾಸ ಐಂದ್ರೀ ತಮಸುರೇಶ್ವರಮ್ ||47||

ವೈಷ್ಣವೀ ಚಕ್ರಭಿನ್ನಸ್ಯ ರುಧಿರಸ್ರಾವ ಸಂಭವೈಃ |
ಸಹಸ್ರಶೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತತ್ಪ್ರಮಾಣೈರ್ಮಹಾಸುರೈಃ ||48||

ಶಕ್ತ್ಯಾ ಜಘಾನ ಕೌಮಾರೀ ವಾರಾಹೀ ಚ ತಥಾಸಿನಾ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ರಕ್ತಬೀಜಂ ಮಹಾಸುರಮ್ ||49||

ಸ ಚಾಪಿ ಗದಯಾ ದೈತ್ಯಃ ಸರ್ವಾ ಏವಾಹನತ್ ಪೃಥಕ್ |
ಮಾತೄಃ ಕೋಪಸಮಾವಿಷ್ಟೋ ರಕ್ತಬೀಜೋ ಮಹಾಸುರಃ ||50||

ತಸ್ಯಾಹತಸ್ಯ ಬಹುಧಾ ಶಕ್ತಿಶೂಲಾದಿ ಭಿರ್ಭುವಿಃ |
ಪಪಾತ ಯೋ ವೈ ರಕ್ತೌಘಸ್ತೇನಾಸಂಚತಶೋ‌உಸುರಾಃ ||51||

ತೈಶ್ಚಾಸುರಾಸೃಕ್ಸಂಭೂತೈರಸುರೈಃ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ |
ವ್ಯಾಪ್ತಮಾಸೀತ್ತತೋ ದೇವಾ ಭಯಮಾಜಗ್ಮುರುತ್ತಮಮ್ ||52||

ತಾನ್ ವಿಷಣ್ಣಾ ನ್ ಸುರಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಂಡಿಕಾ ಪ್ರಾಹಸತ್ವರಮ್ |
ಉವಾಚ ಕಾಳೀಂ ಚಾಮುಂಡೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ವದನಂ ಕುರು ||53||

ಮಚ್ಛಸ್ತ್ರಪಾತಸಂಭೂತಾನ್ ರಕ್ತಬಿಂದೂನ್ ಮಹಾಸುರಾನ್ |
ರಕ್ತಬಿಂದೋಃ ಪ್ರತೀಚ್ಛ ತ್ವಂ ವಕ್ತ್ರೇಣಾನೇನ ವೇಗಿನಾ ||54||

ಭಕ್ಷಯಂತೀ ಚರ ರಣೋ ತದುತ್ಪನ್ನಾನ್ಮಹಾಸುರಾನ್ |
ಏವಮೇಷ ಕ್ಷಯಂ ದೈತ್ಯಃ ಕ್ಷೇಣ ರಕ್ತೋ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ||55||

ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಾಣಾ ಸ್ತ್ವಯಾ ಚೋಗ್ರಾ ನ ಚೋತ್ಪತ್ಸ್ಯಂತಿ ಚಾಪರೇ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಾಂ ತತೋ ದೇವೀ ಶೂಲೇನಾಭಿಜಘಾನ ತಮ್ ||56||

ಮುಖೇನ ಕಾಳೀ ಜಗೃಹೇ ರಕ್ತಬೀಜಸ್ಯ ಶೋಣಿತಮ್ |
ತತೋ‌உಸಾವಾಜಘಾನಾಥ ಗದಯಾ ತತ್ರ ಚಂಡಿಕಾಂ ||57||

ನ ಚಾಸ್ಯಾ ವೇದನಾಂ ಚಕ್ರೇ ಗದಾಪಾತೋ‌உಲ್ಪಿಕಾಮಪಿ |
ತಸ್ಯಾಹತಸ್ಯ ದೇಹಾತ್ತು ಬಹು ಸುಸ್ರಾವ ಶೋಣಿತಮ್ ||58||

ಯತಸ್ತತಸ್ತದ್ವಕ್ತ್ರೇಣ ಚಾಮುಂಡಾ ಸಂಪ್ರತೀಚ್ಛತಿ |
ಮುಖೇ ಸಮುದ್ಗತಾ ಯೇ‌உಸ್ಯಾ ರಕ್ತಪಾತಾನ್ಮಹಾಸುರಾಃ ||59||

ತಾಂಶ್ಚಖಾದಾಥ ಚಾಮುಂಡಾ ಪಪೌ ತಸ್ಯ ಚ ಶೋಣಿತಮ್ ||60||

ದೇವೀ ಶೂಲೇನ ವಜ್ರೇಣ ಬಾಣೈರಸಿಭಿರ್ ಋಷ್ಟಿಭಿಃ |
ಜಘಾನ ರಕ್ತಬೀಜಂ ತಂ ಚಾಮುಂಡಾ ಪೀತ ಶೋಣಿತಮ್ ||61||

ಸ ಪಪಾತ ಮಹೀಪೃಷ್ಠೇ ಶಸ್ತ್ರಸಂಘಸಮಾಹತಃ |
ನೀರಕ್ತಶ್ಚ ಮಹೀಪಾಲ ರಕ್ತಬೀಜೋ ಮಹಾಸುರಃ ||62||

ತತಸ್ತೇ ಹರ್ಷ ಮತುಲಮ್ ಅವಾಪುಸ್ತ್ರಿದಶಾ ನೃಪ |
ತೇಷಾಂ ಮಾತೃಗಣೋ ಜಾತೋ ನನರ್ತಾಸೃಂಂಗಮದೋದ್ಧತಃ ||63||

|| ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ರಕ್ತಬೀಜವಧೋನಾಮ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ಅಷ್ಟಮಾತೃ ಸಹಿತಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 Stotram Lyrics in English

raktabijavadho nama astamodhyaya ||

dhyanam
arunam karuna tarangitaksim dhrtapasankusa puspabanacapam |
animadhibhiravrtam mayukhai rahamityeva vibhavaye bhavanim ||

rsiruvaca ||1||

cande ca nihate daitye munde ca vinipatite |
bahulesu ca sainyesu ksayitesvasuresvarah || 2 ||

tatah kopaparadhinacetah sumbhah pratapavan |
udyogam sarva sainyanam daityanamadidesa ha ||3||

adya sarva balairdaityah sadasitirudayudhah |
kambunam caturasitirniryantu svabalairvrtah ||4||

kotiviryani pancasadasuranam kulani vai |
satam kulani dhaumranam nirgacchantu mamannaya ||5||

kalaka daurhrda maurvah kalikeyastathasurah |
yuddhaya sajja niryantu annaya tvarita mama ||6||

ityannapyasurapatih sumbho bhairavasasanah |
nirjagama mahasainyasahastrairbhahubhirvrtah ||7||

ayantam candika drstva tatsainyamatibhisanam |
jyasvanaih purayamasa dharanigaganantaram ||8||

tatahsimho mahanadamativa krtavannrpa |
ghantasvanena tannadanambika copabrmhayat ||9||

dhanurjyasimhaghantanam nadapuritadinmukha |
ninadairbhisanaih kali jigye vistaritanana ||10||

tam ninadamupasrutya daitya sainyaiscaturdisam |
devi simhastatha kali sarosaih parivaritah ||11||

etasminnantare bhupa vinasaya suradvisam |
bhavayamarasimhanamativiryabalanvitah ||12||

brahmesaguhavisnunam tathendrasya ca saktayah |
sarirebhyoviniskramya tadrupaiscandikam yayuh ||13||

yasya devasya yadrupam yatha bhusanavahanam |
tadvadeva hi taccaktirasuranyoddhumayamau ||14||

hamsayuktavimanagre saksasutraka mandaluh |
ayata brahmanah saktibrahmani tyabhidhiyate ||15||

mahesvari vrsarudha trisulavaradharini |
mahahivalaya praptacandrarekhavibhusana ||16||

kaumari saktihasta ca mayuravaravahana |
yoddhumabhyayayau daityanambika guharupini ||17||

tathaiva vaisnavi saktirgarudopari samsthita |
sankhacakragadhasankhar khadgahastabhyupayayau ||18||

yannavarahamatulam rupam ya bhibhrato hareh |
saktih sapyayayau tatra varahim bibhrati tanum ||19||

narasimhi nrsimhasya bibhrati sadrsam vapuh |
prapta tatra sataksepaksiptanaksatra samhatih ||20||

vajra hasta tathaivaindri gajarajo paristhita |
prapta sahasra nayana yatha sakrastathaiva sa ||21||

tatah parivrttastabhirisano deva saktibhih |
hanyantamasurah sighram mama prityaha candikam ||22||

tato devi sarirattu viniskrantatibhisana |
candika saktiratyugra sivasataninadini ||23||

sa caha dhumrajatilam isanamaparajita |
dutatvam gaccha bhagavan parsvam sumbhanisumbhayoh ||24||

bruhi sumbham nisumbham ca danavavatigarvitau |
ye canye danavastatra yuddhaya samupasthitah ||25||

trailokyamindro labhatam devah santu havirbhujah |
yuyam prayata patalam yadi jivitumicchatha ||26||

balavalepadatha cedbhavanto yuddhakanksinah |
tada gacchata trpyantu macchivah pisitena vah ||27||

yato niyukto dautyena taya devya sivah svayam |
sivadutiti loke‌உsmimstatah sa khyati magata ||28||

te‌உpi srutva vaco devyah sarvakhyatam mahasurah |
amarsapurita jagmuryatra katyayani sthita ||29||

tatah prathamamevagre sarasaktyrstivrstibhih |
vavarsuruddhatamarsah stam devimamararayah ||30||

sa ca tan prahitan banan nchulasaktiparasvadhan |
ciccheda lilayadhmatadhanurmuktairmahesubhih ||31||

tasyagratastatha kali sulapatavidaritan |
khatvangapothitamscarinkurvanti vyacarattada ||32||

kamandalujalaksepahataviryan hataujasah |
brahmani cakarocchatrunyena yena sma dhavati ||33||

mahesvari trisulena tatha cakrena vaisnavi |
daityanjaghana kaumari tatha satyati kopana ||34||

aindri kulisapatena sataso daityadanavah |
peturvidaritah prthvyam rudhiraughapravarsinah ||35||

tundapraharavidhvasta damstra graksata vaksasah |
varahamurtya nyapatamscakrena ca vidaritah ||36||

nakhairvidaritamscanyan bhaksayanti mahasuran |
narasimhi cacarajau nada purnadigambara ||37||

candattahasairasurah sivadutyabhidusitah |
petuh prthivyam patitamstamscakhadatha sa tada ||38||

iti matr ganam kruddham marda yantam mahasuran |
drstvabhyupayairvividhairnesurdevarisainikah ||39||

palayanaparandrstva daityanmatrganarditan |
yoddhumabhyayayau kruddho raktabijo mahasurah ||40||

raktabinduryada bhumau patatyasya sariratah |
samutpatati medinyam tatpramano mahasurah ||41||

yuyudhe sa gadapanirindrasaktya mahasurah |
tatascaindri svavajrena raktabijamatadayat ||42||

kulisenahatasyasu bahu susrava sonitam |
samuttasthustato yodhastadrapastatparakramah ||43||

yavantah patitastasya sariradraktabindavah |
tavantah purusa jatah stadviryabalavikramah ||44||

te capi yuyudhustatra purusa rakta sambhavah |
samam matrbhiratyugrasastrapatatibhisanam ||45||

punasca vajra patena ksata masya siro yada |
vavaha raktam purusastato jatah sahasrasah ||46||

vaisnavi samare cainam cakrenabhijaghana ha |
gadaya tadayamasa aindri tamasuresvaram ||47||

vaisnavi cakrabhinnasya rudhirasrava sambhavaih |
sahasraso jagadvyaptam tatpramanairmahasuraih ||48||

saktya jaghana kaumari varahi ca tathasina |
mahesvari trisulena raktabijam mahasuram ||49||

sa capi gadaya daityah sarva evahanat prthak |
matr̥̄h kopasamavisto raktabijo mahasurah ||50||

tasyahatasya bahudha saktisuladi bhirbhuvih |
papata yo vai raktaughastenasancataso‌உsurah ||51||

taiscasurasrksambhutairasuraih sakalam jagat |
vyaptamasittato deva bhayamajagmuruttamam ||52||

tan visanna n suran drstva candika prahasatvaram |
uvaca kalim camunde vistirnam vadanam kuru ||53||

macchastrapatasambhutan raktabindun mahasuran |
raktabindoh praticcha tvam vaktrenanena vegina ||54||

bhaksayanti cara rano tadutpannanmahasuran |
evamesa ksayam daityah ksena rakto gamisyati ||55||

bhaksya mana stvaya cogra na cotpatsyanti capare |
ityuktva tam tato devi sulenabhijaghana tam ||56||

mukhena kali jagrhe raktabijasya sonitam |
tato‌உsavajaghanatha gadaya tatra candikam ||57||

na casya vedanam cakre gadapato‌உlpikamapi |
tasyahatasya dehattu bahu susrava sonitam ||58||

yatastatastadvaktrena camunda sampraticchati |
mukhe samudgata ye‌உsya raktapatanmahasurah ||59||

tamscakhadatha camunda papau tasya ca sonitam ||60||

devi sulena vajrena banairasibhir rstibhih |
jaghana raktabijam tam camunda pita sonitam ||61||

sa papata mahiprsthe sastrasanghasamahatah |
niraktasca mahipala raktabijo mahasurah ||62||

tataste harsa matulam avapustridasa nrpa |
tesam matrgano jato nanartasrmngamadoddhatah ||63||

|| svasti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye raktabijavadhonama astamodhyaya samaptam ||

ahuti
om jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai raktaksyai astamatr sahitayai mahahutim samarpayami namah svaha ||