Durga Devi Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in Tamil and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 Stotram Lyrics in Tamil:

ரக்தபீஜவதோ னாம அஷ்டமோத்யாய ||

த்யானம்
அருணாம் கருணா தரம்கிதாக்ஷீம் த்றுதபாஶாம்குஶ புஷ்பபாணசாபாம் |
அணிமாதிபிராவ்றுதாம் மயூகை ரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் ||

றுஷிருவாச ||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

சண்டே ச னிஹதே தைத்யே முண்டே ச வினிபாதிதே |
பஹுளேஷு ச ஸைன்யேஷு க்ஷயிதேஷ்வஸுரேஶ்வரஃ || 2 ||

ததஃ கோபபராதீனசேதாஃ ஶும்பஃ ப்ரதாபவான் |
உத்யோகம் ஸர்வ ஸைன்யானாம் தைத்யானாமாதிதேஶ ஹ ||3||

அத்ய ஸர்வ பலைர்தைத்யாஃ ஷடஶீதிருதாயுதாஃ |
கம்பூனாம் சதுரஶீதிர்னிர்யான்து ஸ்வபலைர்வ்றுதாஃ ||4||

கோடிவீர்யாணி பஞ்சாஶதஸுராணாம் குலானி வை |
ஶதம் குலானி தௌம்ராணாம் னிர்கச்சன்து மமாஜ்ஞயா ||5||

காலகா தௌர்ஹ்றுதா மௌர்வாஃ காளிகேயாஸ்ததாஸுராஃ |
யுத்தாய ஸஜ்ஜா னிர்யான்து ஆஜ்ஞயா த்வரிதா மம ||6||

இத்யாஜ்ஞாப்யாஸுராபதிஃ ஶும்போ பைரவஶாஸனஃ |
னிர்ஜகாம மஹாஸைன்யஸஹஸ்த்ரைர்பஹுபிர்வ்றுதஃ ||7||

ஆயான்தம் சண்டிகா த்றுஷ்ட்வா தத்ஸைன்யமதிபீஷணம் |
ஜ்யாஸ்வனைஃ பூரயாமாஸ தரணீககனான்தரம் ||8||

ததஃஸிம்ஹொ மஹானாதமதீவ க்றுதவான்ன்றுப |
கண்டாஸ்வனேன தான்னாதானம்பிகா சோபப்றும்ஹயத் ||9||

தனுர்ஜ்யாஸிம்ஹகண்டானாம் னாதாபூரிததிங்முகா |
னினாதைர்பீஷணைஃ காளீ ஜிக்யே விஸ்தாரிதானனா ||10||

தம் னினாதமுபஶ்ருத்ய தைத்ய ஸைன்யைஶ்சதுர்திஶம் |
தேவீ ஸிம்ஹஸ்ததா காளீ ஸரோஷைஃ பரிவாரிதாஃ ||11||

ஏதஸ்மின்னன்தரே பூப வினாஶாய ஸுரத்விஷாம் |
பவாயாமரஸிம்ஹனாமதிவீர்யபலான்விதாஃ ||12||

ப்ரஹ்மேஶகுஹவிஷ்ணூனாம் ததேன்த்ரஸ்ய ச ஶக்தயஃ |
ஶரீரேப்யோவினிஷ்க்ரம்ய தத்ரூபைஶ்சண்டிகாம் யயுஃ ||13||

யஸ்ய தேவஸ்ய யத்ரூபம் யதா பூஷணவாஹனம் |
தத்வதேவ ஹி தச்சக்திரஸுரான்யோத்துமாயமௌ ||14||

ஹம்ஸயுக்தவிமானாக்ரே ஸாக்ஷஸூத்ரக மம்டலுஃ |
ஆயாதா ப்ரஹ்மணஃ ஶக்திப்ரஹ்மாணீ த்யபிதீயதே ||15||

மஹேஶ்வரீ வ்றுஷாரூடா த்ரிஶூலவரதாரிணீ |
மஹாஹிவலயா ப்ராப்தாசன்த்ரரேகாவிபூஷணா ||16||

கௌமாரீ ஶக்திஹஸ்தா ச மயூரவரவாஹனா |
யோத்துமப்யாயயௌ தைத்யானம்பிகா குஹரூபிணீ ||17||

ததைவ வைஷ்ணவீ ஶக்திர்கருடோபரி ஸம்ஸ்திதா |
ஶம்கசக்ரகதாஶாம்கர் கட்கஹஸ்தாப்யுபாயயௌ ||18||

யஜ்ஞவாராஹமதுலம் ரூபம் யா பிப்ரதோ ஹரேஃ |
ஶக்திஃ ஸாப்யாயயௌ தத்ர வாராஹீம் பிப்ரதீ தனும் ||19||

னாரஸிம்ஹீ ன்றுஸிம்ஹஸ்ய பிப்ரதீ ஸத்றுஶம் வபுஃ |
ப்ராப்தா தத்ர ஸடாக்ஷேபக்ஷிப்தனக்ஷத்ர ஸம்ஹதிஃ ||20||

வஜ்ர ஹஸ்தா ததைவைன்த்ரீ கஜராஜோ பரிஸ்திதா |
ப்ராப்தா ஸஹஸ்ர னயனா யதா ஶக்ரஸ்ததைவ ஸா ||21||

ததஃ பரிவ்றுத்தஸ்தாபிரீஶானோ தேவ ஶக்திபிஃ |
ஹன்யன்தாமஸுராஃ ஶீக்ரம் மம ப்ரீத்யாஹ சண்டிகாம் ||22||

ததோ தேவீ ஶரீராத்து வினிஷ்க்ரான்தாதிபீஷணா |
சண்டிகா ஶக்திரத்யுக்ரா ஶிவாஶதனினாதினீ ||23||

ஸா சாஹ தூம்ரஜடிலம் ஈஶானமபராஜிதா |
தூதத்வம் கச்ச பகவன் பார்ஶ்வம் ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||24||

ப்ரூஹி ஶும்பம் னிஶும்பம் ச தானவாவதிகர்விதௌ |
யே சான்யே தானவாஸ்தத்ர யுத்தாய ஸமுபஸ்திதாஃ ||25||

த்ரைலோக்யமின்த்ரோ லபதாம் தேவாஃ ஸன்து ஹவிர்புஜஃ |
யூயம் ப்ரயாத பாதாளம் யதி ஜீவிதுமிச்சத ||26||

பலாவலேபாதத சேத்பவன்தோ யுத்தகாம்க்ஷிணஃ |
ததா கச்சத த்றுப்யன்து மச்சிவாஃ பிஶிதேன வஃ ||27||

யதோ னியுக்தோ தௌத்யேன தயா தேவ்யா ஶிவஃ ஸ்வயம் |
ஶிவதூதீதி லோகே‌உஸ்மிம்ஸ்ததஃ ஸா க்யாதி மாகதா ||28||

தே‌உபி ஶ்ருத்வா வசோ தேவ்யாஃ ஶர்வாக்யாதம் மஹாஸுராஃ |
அமர்ஷாபூரிதா ஜக்முர்யத்ர காத்யாயனீ ஸ்திதா ||29||

ததஃ ப்ரதமமேவாக்ரே ஶரஶக்த்ய்றுஷ்டிவ்றுஷ்டிபிஃ |
வவர்ஷுருத்ததாமர்ஷாஃ ஸ்தாம் தேவீமமராரயஃ ||30||

ஸா ச தான் ப்ரஹிதான் பாணான் ஞ்சூலஶக்திபரஶ்வதான் |
சிச்சேத லீலயாத்மாததனுர்முக்தைர்மஹேஷுபிஃ ||31||

தஸ்யாக்ரதஸ்ததா காளீ ஶூலபாதவிதாரிதான் |
கட்வாங்கபோதிதாம்ஶ்சாரீன்குர்வன்தீ வ்யசரத்ததா ||32||

கமண்டலுஜலாக்ஷேபஹதவீர்யான் ஹதௌஜஸஃ |
ப்ரஹ்மாணீ சாகரோச்சத்ரூன்யேன யேன ஸ்ம தாவதி ||33||

மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேன ததா சக்ரேண வைஷ்ணவீ |
தைத்யாங்ஜகான கௌமாரீ ததா ஶத்யாதி கோபனா ||34||

ஐன்த்ரீ குலிஶபாதேன ஶதஶோ தைத்யதானவாஃ |
பேதுர்விதாரிதாஃ ப்றுத்வ்யாம் ருதிரௌகப்ரவர்ஷிணஃ ||35||

துண்டப்ரஹாரவித்வஸ்தா தம்ஷ்ட்ரா க்ரக்ஷத வக்ஷஸஃ |
வாராஹமூர்த்யா ன்யபதம்ஶ்சக்ரேண ச விதாரிதாஃ ||36||

னகைர்விதாரிதாம்ஶ்சான்யான் பக்ஷயன்தீ மஹாஸுரான் |
னாரஸிம்ஹீ சசாராஜௌ னாதா பூர்ணதிகம்பரா ||37||

சண்டாட்டஹாஸைரஸுராஃ ஶிவதூத்யபிதூஷிதாஃ |
பேதுஃ ப்றுதிவ்யாம் பதிதாம்ஸ்தாம்ஶ்சகாதாத ஸா ததா ||38||

இதி மாத்று கணம் க்ருத்தம் மர்த யன்தம் மஹாஸுரான் |
த்றுஷ்ட்வாப்யுபாயைர்விவிதைர்னேஶுர்தேவாரிஸைனிகாஃ ||39||

பலாயனபரான்த்றுஷ்ட்வா தைத்யான்மாத்றுகணார்திதான் |
யோத்துமப்யாயயௌ க்ருத்தோ ரக்தபீஜோ மஹாஸுரஃ ||40||

ரக்தபின்துர்யதா பூமௌ பதத்யஸ்ய ஶரீரதஃ |
ஸமுத்பததி மேதின்யாம் தத்ப்ரமாணோ மஹாஸுரஃ ||41||

யுயுதே ஸ கதாபாணிரின்த்ரஶக்த்யா மஹாஸுரஃ |
ததஶ்சைன்த்ரீ ஸ்வவஜ்ரேண ரக்தபீஜமதாடயத் ||42||

குலிஶேனாஹதஸ்யாஶு பஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் |
ஸமுத்தஸ்துஸ்ததோ யோதாஸ்தத்ரபாஸ்தத்பராக்ரமாஃ ||43||

யாவன்தஃ பதிதாஸ்தஸ்ய ஶரீராத்ரக்தபின்தவஃ |
தாவன்தஃ புருஷா ஜாதாஃ ஸ்தத்வீர்யபலவிக்ரமாஃ ||44||

தே சாபி யுயுதுஸ்தத்ர புருஷா ரக்த ஸம்பவாஃ |
ஸமம் மாத்றுபிரத்யுக்ரஶஸ்த்ரபாதாதிபீஷணம் ||45||

புனஶ்ச வஜ்ர பாதேன க்ஷத மஶ்ய ஶிரோ யதா |
வவாஹ ரக்தம் புருஷாஸ்ததோ ஜாதாஃ ஸஹஸ்ரஶஃ ||46||

வைஷ்ணவீ ஸமரே சைனம் சக்ரேணாபிஜகான ஹ |
கதயா தாடயாமாஸ ஐன்த்ரீ தமஸுரேஶ்வரம் ||47||

வைஷ்ணவீ சக்ரபின்னஸ்ய ருதிரஸ்ராவ ஸம்பவைஃ |
ஸஹஸ்ரஶோ ஜகத்வ்யாப்தம் தத்ப்ரமாணைர்மஹாஸுரைஃ ||48||

ஶக்த்யா ஜகான கௌமாரீ வாராஹீ ச ததாஸினா |
மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேன ரக்தபீஜம் மஹாஸுரம் ||49||

ஸ சாபி கதயா தைத்யஃ ஸர்வா ஏவாஹனத் ப்றுதக் |
மாத்றூஃ கோபஸமாவிஷ்டோ ரக்தபீஜோ மஹாஸுரஃ ||50||

தஸ்யாஹதஸ்ய பஹுதா ஶக்திஶூலாதி பிர்புவிஃ |
பபாத யோ வை ரக்தௌகஸ்தேனாஸஞ்சதஶோ‌உஸுராஃ ||51||

தைஶ்சாஸுராஸ்றுக்ஸம்பூதைரஸுரைஃ ஸகலம் ஜகத் |
வ்யாப்தமாஸீத்ததோ தேவா பயமாஜக்முருத்தமம் ||52||

தான் விஷண்ணா ன் ஸுரான் த்றுஷ்ட்வா சண்டிகா ப்ராஹஸத்வரம் |
உவாச காளீம் சாமுண்டே விஸ்தீர்ணம் வதனம் குரு ||53||

மச்சஸ்த்ரபாதஸம்பூதான் ரக்தபின்தூன் மஹாஸுரான் |
ரக்தபின்தோஃ ப்ரதீச்ச த்வம் வக்த்ரேணானேன வேகினா ||54||

பக்ஷயன்தீ சர ரணோ ததுத்பன்னான்மஹாஸுரான் |
ஏவமேஷ க்ஷயம் தைத்யஃ க்ஷேண ரக்தோ கமிஷ்யதி ||55||

பக்ஷ்ய மாணா ஸ்த்வயா சோக்ரா ன சோத்பத்ஸ்யன்தி சாபரே |
இத்யுக்த்வா தாம் ததோ தேவீ ஶூலேனாபிஜகான தம் ||56||

முகேன காளீ ஜக்றுஹே ரக்தபீஜஸ்ய ஶோணிதம் |
ததோ‌உஸாவாஜகானாத கதயா தத்ர சண்டிகாம் ||57||

ன சாஸ்யா வேதனாம் சக்ரே கதாபாதோ‌உல்பிகாமபி |
தஸ்யாஹதஸ்ய தேஹாத்து பஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் ||58||

யதஸ்ததஸ்தத்வக்த்ரேண சாமுண்டா ஸம்ப்ரதீச்சதி |
முகே ஸமுத்கதா யே‌உஸ்யா ரக்தபாதான்மஹாஸுராஃ ||59||

தாம்ஶ்சகாதாத சாமுண்டா பபௌ தஸ்ய ச ஶோணிதம் ||60||

தேவீ ஶூலேன வஜ்ரேண பாணைரஸிபிர் றுஷ்டிபிஃ |
ஜகான ரக்தபீஜம் தம் சாமுண்டா பீத ஶோணிதம் ||61||

ஸ பபாத மஹீப்றுஷ்டே ஶஸ்த்ரஸங்கஸமாஹதஃ |
னீரக்தஶ்ச மஹீபால ரக்தபீஜோ மஹாஸுரஃ ||62||

ததஸ்தே ஹர்ஷ மதுலம் அவாபுஸ்த்ரிதஶா ன்றுப |
தேஷாம் மாத்றுகணோ ஜாதோ னனர்தாஸ்றும்ங்கமதோத்ததஃ ||63||

|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே ரக்தபீஜவதோனாம அஷ்டமோத்யாய ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஓம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ரக்தாக்ஷ்யை அஷ்டமாத்று ஸஹிதாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 Stotram Lyrics in English

raktabijavadho nama astamodhyaya ||

dhyanam
arunam karuna tarangitaksim dhrtapasankusa puspabanacapam |
animadhibhiravrtam mayukhai rahamityeva vibhavaye bhavanim ||

rsiruvaca ||1||

cande ca nihate daitye munde ca vinipatite |
bahulesu ca sainyesu ksayitesvasuresvarah || 2 ||

tatah kopaparadhinacetah sumbhah pratapavan |
udyogam sarva sainyanam daityanamadidesa ha ||3||

adya sarva balairdaityah sadasitirudayudhah |
kambunam caturasitirniryantu svabalairvrtah ||4||

kotiviryani pancasadasuranam kulani vai |
satam kulani dhaumranam nirgacchantu mamannaya ||5||

kalaka daurhrda maurvah kalikeyastathasurah |
yuddhaya sajja niryantu annaya tvarita mama ||6||

ityannapyasurapatih sumbho bhairavasasanah |
nirjagama mahasainyasahastrairbhahubhirvrtah ||7||

ayantam candika drstva tatsainyamatibhisanam |
jyasvanaih purayamasa dharanigaganantaram ||8||

tatahsimho mahanadamativa krtavannrpa |
ghantasvanena tannadanambika copabrmhayat ||9||

dhanurjyasimhaghantanam nadapuritadinmukha |
ninadairbhisanaih kali jigye vistaritanana ||10||

tam ninadamupasrutya daitya sainyaiscaturdisam |
devi simhastatha kali sarosaih parivaritah ||11||

etasminnantare bhupa vinasaya suradvisam |
bhavayamarasimhanamativiryabalanvitah ||12||

brahmesaguhavisnunam tathendrasya ca saktayah |
sarirebhyoviniskramya tadrupaiscandikam yayuh ||13||

yasya devasya yadrupam yatha bhusanavahanam |
tadvadeva hi taccaktirasuranyoddhumayamau ||14||

hamsayuktavimanagre saksasutraka mandaluh |
ayata brahmanah saktibrahmani tyabhidhiyate ||15||

mahesvari vrsarudha trisulavaradharini |
mahahivalaya praptacandrarekhavibhusana ||16||

kaumari saktihasta ca mayuravaravahana |
yoddhumabhyayayau daityanambika guharupini ||17||

tathaiva vaisnavi saktirgarudopari samsthita |
sankhacakragadhasankhar khadgahastabhyupayayau ||18||

yannavarahamatulam rupam ya bhibhrato hareh |
saktih sapyayayau tatra varahim bibhrati tanum ||19||

narasimhi nrsimhasya bibhrati sadrsam vapuh |
prapta tatra sataksepaksiptanaksatra samhatih ||20||

vajra hasta tathaivaindri gajarajo paristhita |
prapta sahasra nayana yatha sakrastathaiva sa ||21||

tatah parivrttastabhirisano deva saktibhih |
hanyantamasurah sighram mama prityaha candikam ||22||

tato devi sarirattu viniskrantatibhisana |
candika saktiratyugra sivasataninadini ||23||

sa caha dhumrajatilam isanamaparajita |
dutatvam gaccha bhagavan parsvam sumbhanisumbhayoh ||24||

bruhi sumbham nisumbham ca danavavatigarvitau |
ye canye danavastatra yuddhaya samupasthitah ||25||

trailokyamindro labhatam devah santu havirbhujah |
yuyam prayata patalam yadi jivitumicchatha ||26||

balavalepadatha cedbhavanto yuddhakanksinah |
tada gacchata trpyantu macchivah pisitena vah ||27||

yato niyukto dautyena taya devya sivah svayam |
sivadutiti loke‌உsmimstatah sa khyati magata ||28||

te‌உpi srutva vaco devyah sarvakhyatam mahasurah |
amarsapurita jagmuryatra katyayani sthita ||29||

tatah prathamamevagre sarasaktyrstivrstibhih |
vavarsuruddhatamarsah stam devimamararayah ||30||

sa ca tan prahitan banan nchulasaktiparasvadhan |
ciccheda lilayadhmatadhanurmuktairmahesubhih ||31||

tasyagratastatha kali sulapatavidaritan |
khatvangapothitamscarinkurvanti vyacarattada ||32||

kamandalujalaksepahataviryan hataujasah |
brahmani cakarocchatrunyena yena sma dhavati ||33||

mahesvari trisulena tatha cakrena vaisnavi |
daityanjaghana kaumari tatha satyati kopana ||34||

aindri kulisapatena sataso daityadanavah |
peturvidaritah prthvyam rudhiraughapravarsinah ||35||

tundapraharavidhvasta damstra graksata vaksasah |
varahamurtya nyapatamscakrena ca vidaritah ||36||

nakhairvidaritamscanyan bhaksayanti mahasuran |
narasimhi cacarajau nada purnadigambara ||37||

candattahasairasurah sivadutyabhidusitah |
petuh prthivyam patitamstamscakhadatha sa tada ||38||

iti matr ganam kruddham marda yantam mahasuran |
drstvabhyupayairvividhairnesurdevarisainikah ||39||

palayanaparandrstva daityanmatrganarditan |
yoddhumabhyayayau kruddho raktabijo mahasurah ||40||

raktabinduryada bhumau patatyasya sariratah |
samutpatati medinyam tatpramano mahasurah ||41||

yuyudhe sa gadapanirindrasaktya mahasurah |
tatascaindri svavajrena raktabijamatadayat ||42||

kulisenahatasyasu bahu susrava sonitam |
samuttasthustato yodhastadrapastatparakramah ||43||

yavantah patitastasya sariradraktabindavah |
tavantah purusa jatah stadviryabalavikramah ||44||

te capi yuyudhustatra purusa rakta sambhavah |
samam matrbhiratyugrasastrapatatibhisanam ||45||

punasca vajra patena ksata masya siro yada |
vavaha raktam purusastato jatah sahasrasah ||46||

vaisnavi samare cainam cakrenabhijaghana ha |
gadaya tadayamasa aindri tamasuresvaram ||47||

vaisnavi cakrabhinnasya rudhirasrava sambhavaih |
sahasraso jagadvyaptam tatpramanairmahasuraih ||48||

saktya jaghana kaumari varahi ca tathasina |
mahesvari trisulena raktabijam mahasuram ||49||

sa capi gadaya daityah sarva evahanat prthak |
matr̥̄h kopasamavisto raktabijo mahasurah ||50||

tasyahatasya bahudha saktisuladi bhirbhuvih |
papata yo vai raktaughastenasancataso‌உsurah ||51||

taiscasurasrksambhutairasuraih sakalam jagat |
vyaptamasittato deva bhayamajagmuruttamam ||52||

tan visanna n suran drstva candika prahasatvaram |
uvaca kalim camunde vistirnam vadanam kuru ||53||

macchastrapatasambhutan raktabindun mahasuran |
raktabindoh praticcha tvam vaktrenanena vegina ||54||

bhaksayanti cara rano tadutpannanmahasuran |
evamesa ksayam daityah ksena rakto gamisyati ||55||

bhaksya mana stvaya cogra na cotpatsyanti capare |
ityuktva tam tato devi sulenabhijaghana tam ||56||

mukhena kali jagrhe raktabijasya sonitam |
tato‌உsavajaghanatha gadaya tatra candikam ||57||

na casya vedanam cakre gadapato‌உlpikamapi |
tasyahatasya dehattu bahu susrava sonitam ||58||

yatastatastadvaktrena camunda sampraticchati |
mukhe samudgata ye‌உsya raktapatanmahasurah ||59||

tamscakhadatha camunda papau tasya ca sonitam ||60||

devi sulena vajrena banairasibhir rstibhih |
jaghana raktabijam tam camunda pita sonitam ||61||

sa papata mahiprsthe sastrasanghasamahatah |
niraktasca mahipala raktabijo mahasurah ||62||

tataste harsa matulam avapustridasa nrpa |
tesam matrgano jato nanartasrmngamadoddhatah ||63||

|| svasti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye raktabijavadhonama astamodhyaya samaptam ||

ahuti
om jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai raktaksyai astamatr sahitayai mahahutim samarpayami namah svaha ||