Durga Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in Telugu and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 Stotram Lyrics in Telugu:

రక్తబీజవధో నామ అష్టమోధ్యాయ ||

ధ్యానం
అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాధిభిరావృతాం మయూఖై రహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||

ఋషిరువాచ ||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ వినిపాతితే |
బహుళేషు చ సైన్యేషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః || 2 ||

తతః కోపపరాధీనచేతాః శుంభః ప్రతాపవాన్ |
ఉద్యోగం సర్వ సైన్యానాం దైత్యానామాదిదేశ హ ||3||

అద్య సర్వ బలైర్దైత్యాః షడశీతిరుదాయుధాః |
కంబూనాం చతురశీతిర్నిర్యాంతు స్వబలైర్వృతాః ||4||

కోటివీర్యాణి పంచాశదసురాణాం కులాని వై |
శతం కులాని ధౌమ్రాణాం నిర్గచ్ఛంతు మమాఙ్ఞయా ||5||

కాలకా దౌర్హృదా మౌర్వాః కాళికేయాస్తథాసురాః |
యుద్ధాయ సజ్జా నిర్యాంతు ఆఙ్ఞయా త్వరితా మమ ||6||

ఇత్యాఙ్ఞాప్యాసురాపతిః శుంభో భైరవశాసనః |
నిర్జగామ మహాసైన్యసహస్త్రైర్భహుభిర్వృతః ||7||

ఆయాంతం చండికా దృష్ట్వా తత్సైన్యమతిభీషణమ్ |
జ్యాస్వనైః పూరయామాస ధరణీగగనాంతరమ్ ||8||

తతఃసింహొ మహానాదమతీవ కృతవాన్నృప |
ఘంటాస్వనేన తాన్నాదానంబికా చోపబృంహయత్ ||9||

ధనుర్జ్యాసింహఘంటానాం నాదాపూరితదిఙ్ముఖా |
నినాదైర్భీషణైః కాళీ జిగ్యే విస్తారితాననా ||10||

తం నినాదముపశ్రుత్య దైత్య సైన్యైశ్చతుర్దిశమ్ |
దేవీ సింహస్తథా కాళీ సరోషైః పరివారితాః ||11||

ఏతస్మిన్నంతరే భూప వినాశాయ సురద్విషామ్ |
భవాయామరసింహనామతివీర్యబలాన్వితాః ||12||

బ్రహ్మేశగుహవిష్ణూనాం తథేంద్రస్య చ శక్తయః |
శరీరేభ్యోవినిష్క్రమ్య తద్రూపైశ్చండికాం యయుః ||13||

యస్య దేవస్య యద్రూపం యథా భూషణవాహనమ్ |
తద్వదేవ హి తచ్చక్తిరసురాన్యోద్ధుమాయమౌ ||14||

హంసయుక్తవిమానాగ్రే సాక్షసూత్రక మండలుః |
ఆయాతా బ్రహ్మణః శక్తిబ్రహ్మాణీ త్యభిధీయతే ||15||

మహేశ్వరీ వృషారూఢా త్రిశూలవరధారిణీ |
మహాహివలయా ప్రాప్తాచంద్రరేఖావిభూషణా ||16||

కౌమారీ శక్తిహస్తా చ మయూరవరవాహనా |
యోద్ధుమభ్యాయయౌ దైత్యానంబికా గుహరూపిణీ ||17||

తథైవ వైష్ణవీ శక్తిర్గరుడోపరి సంస్థితా |
శంఖచక్రగధాశాంఖర్ ఖడ్గహస్తాభ్యుపాయయౌ ||18||

యఙ్ఞవారాహమతులం రూపం యా భిభ్రతో హరేః |
శక్తిః సాప్యాయయౌ తత్ర వారాహీం బిభ్రతీ తనుమ్ ||19||

నారసింహీ నృసింహస్య బిభ్రతీ సదృశం వపుః |
ప్రాప్తా తత్ర సటాక్షేపక్షిప్తనక్షత్ర సంహతిః ||20||

వజ్ర హస్తా తథైవైంద్రీ గజరాజో పరిస్థితా |
ప్రాప్తా సహస్ర నయనా యథా శక్రస్తథైవ సా ||21||

తతః పరివృత్తస్తాభిరీశానో దేవ శక్తిభిః |
హన్యంతామసురాః శీఘ్రం మమ ప్రీత్యాహ చండికాం ||22||

తతో దేవీ శరీరాత్తు వినిష్క్రాంతాతిభీషణా |
చండికా శక్తిరత్యుగ్రా శివాశతనినాదినీ ||23||

సా చాహ ధూమ్రజటిలమ్ ఈశానమపరాజితా |
దూతత్వం గచ్ఛ భగవన్ పార్శ్వం శుంభనిశుంభయోః ||24||

బ్రూహి శుంభం నిశుంభం చ దానవావతిగర్వితౌ |
యే చాన్యే దానవాస్తత్ర యుద్ధాయ సముపస్థితాః ||25||

త్రైలోక్యమింద్రో లభతాం దేవాః సంతు హవిర్భుజః |
యూయం ప్రయాత పాతాళం యది జీవితుమిచ్ఛథ ||26||

బలావలేపాదథ చేద్భవంతో యుద్ధకాంక్షిణః |
తదా గచ్ఛత తృప్యంతు మచ్ఛివాః పిశితేన వః ||27||

యతో నియుక్తో దౌత్యేన తయా దేవ్యా శివః స్వయమ్ |
శివదూతీతి లోకే‌உస్మింస్తతః సా ఖ్యాతి మాగతా ||28||

తే‌உపి శ్రుత్వా వచో దేవ్యాః శర్వాఖ్యాతం మహాసురాః |
అమర్షాపూరితా జగ్ముర్యత్ర కాత్యాయనీ స్థితా ||29||

తతః ప్రథమమేవాగ్రే శరశక్త్యృష్టివృష్టిభిః |
వవర్షురుద్ధతామర్షాః స్తాం దేవీమమరారయః ||30||

సా చ తాన్ ప్రహితాన్ బాణాన్ ఞ్ఛూలశక్తిపరశ్వధాన్ |
చిచ్ఛేద లీలయాధ్మాతధనుర్ముక్తైర్మహేషుభిః ||31||

తస్యాగ్రతస్తథా కాళీ శూలపాతవిదారితాన్ |
ఖట్వాంగపోథితాంశ్చారీన్కుర్వంతీ వ్యచరత్తదా ||32||

కమండలుజలాక్షేపహతవీర్యాన్ హతౌజసః |
బ్రహ్మాణీ చాకరోచ్ఛత్రూన్యేన యేన స్మ ధావతి ||33||

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన తథా చక్రేణ వైష్ణవీ |
దైత్యాఙ్జఘాన కౌమారీ తథా శత్యాతి కోపనా ||34||

ఐంద్రీ కులిశపాతేన శతశో దైత్యదానవాః |
పేతుర్విదారితాః పృథ్వ్యాం రుధిరౌఘప్రవర్షిణః ||35||

తుండప్రహారవిధ్వస్తా దంష్ట్రా గ్రక్షత వక్షసః |
వారాహమూర్త్యా న్యపతంశ్చక్రేణ చ విదారితాః ||36||

నఖైర్విదారితాంశ్చాన్యాన్ భక్షయంతీ మహాసురాన్ |
నారసింహీ చచారాజౌ నాదా పూర్ణదిగంబరా ||37||

చండాట్టహాసైరసురాః శివదూత్యభిదూషితాః |
పేతుః పృథివ్యాం పతితాంస్తాంశ్చఖాదాథ సా తదా ||38||

ఇతి మాతృ గణం క్రుద్ధం మర్ద యంతం మహాసురాన్ |
దృష్ట్వాభ్యుపాయైర్వివిధైర్నేశుర్దేవారిసైనికాః ||39||

పలాయనపరాందృష్ట్వా దైత్యాన్మాతృగణార్దితాన్ |
యోద్ధుమభ్యాయయౌ క్రుద్ధో రక్తబీజో మహాసురః ||40||

రక్తబిందుర్యదా భూమౌ పతత్యస్య శరీరతః |
సముత్పతతి మేదిన్యాం తత్ప్రమాణో మహాసురః ||41||

యుయుధే స గదాపాణిరింద్రశక్త్యా మహాసురః |
తతశ్చైంద్రీ స్వవజ్రేణ రక్తబీజమతాడయత్ ||42||

కులిశేనాహతస్యాశు బహు సుస్రావ శోణితమ్ |
సముత్తస్థుస్తతో యోధాస్తద్రపాస్తత్పరాక్రమాః ||43||

యావంతః పతితాస్తస్య శరీరాద్రక్తబిందవః |
తావంతః పురుషా జాతాః స్తద్వీర్యబలవిక్రమాః ||44||

తే చాపి యుయుధుస్తత్ర పురుషా రక్త సంభవాః |
సమం మాతృభిరత్యుగ్రశస్త్రపాతాతిభీషణం ||45||

పునశ్చ వజ్ర పాతేన క్షత మశ్య శిరో యదా |
వవాహ రక్తం పురుషాస్తతో జాతాః సహస్రశః ||46||

వైష్ణవీ సమరే చైనం చక్రేణాభిజఘాన హ |
గదయా తాడయామాస ఐంద్రీ తమసురేశ్వరమ్ ||47||

వైష్ణవీ చక్రభిన్నస్య రుధిరస్రావ సంభవైః |
సహస్రశో జగద్వ్యాప్తం తత్ప్రమాణైర్మహాసురైః ||48||

శక్త్యా జఘాన కౌమారీ వారాహీ చ తథాసినా |
మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన రక్తబీజం మహాసురమ్ ||49||

స చాపి గదయా దైత్యః సర్వా ఏవాహనత్ పృథక్ |
మాతౄః కోపసమావిష్టో రక్తబీజో మహాసురః ||50||

తస్యాహతస్య బహుధా శక్తిశూలాది భిర్భువిః |
పపాత యో వై రక్తౌఘస్తేనాసంచతశో‌உసురాః ||51||

తైశ్చాసురాసృక్సంభూతైరసురైః సకలం జగత్ |
వ్యాప్తమాసీత్తతో దేవా భయమాజగ్మురుత్తమమ్ ||52||

తాన్ విషణ్ణా న్ సురాన్ దృష్ట్వా చండికా ప్రాహసత్వరమ్ |
ఉవాచ కాళీం చాముండే విస్తీర్ణం వదనం కురు ||53||

మచ్ఛస్త్రపాతసంభూతాన్ రక్తబిందూన్ మహాసురాన్ |
రక్తబిందోః ప్రతీచ్ఛ త్వం వక్త్రేణానేన వేగినా ||54||

భక్షయంతీ చర రణో తదుత్పన్నాన్మహాసురాన్ |
ఏవమేష క్షయం దైత్యః క్షేణ రక్తో గమిష్యతి ||55||

భక్ష్య మాణా స్త్వయా చోగ్రా న చోత్పత్స్యంతి చాపరే |
ఇత్యుక్త్వా తాం తతో దేవీ శూలేనాభిజఘాన తమ్ ||56||

ముఖేన కాళీ జగృహే రక్తబీజస్య శోణితమ్ |
తతో‌உసావాజఘానాథ గదయా తత్ర చండికాం ||57||

న చాస్యా వేదనాం చక్రే గదాపాతో‌உల్పికామపి |
తస్యాహతస్య దేహాత్తు బహు సుస్రావ శోణితమ్ ||58||

యతస్తతస్తద్వక్త్రేణ చాముండా సంప్రతీచ్ఛతి |
ముఖే సముద్గతా యే‌உస్యా రక్తపాతాన్మహాసురాః ||59||

తాంశ్చఖాదాథ చాముండా పపౌ తస్య చ శోణితమ్ ||60||

దేవీ శూలేన వజ్రేణ బాణైరసిభిర్ ఋష్టిభిః |
జఘాన రక్తబీజం తం చాముండా పీత శోణితమ్ ||61||

స పపాత మహీపృష్ఠే శస్త్రసంఘసమాహతః |
నీరక్తశ్చ మహీపాల రక్తబీజో మహాసురః ||62||

తతస్తే హర్ష మతులమ్ అవాపుస్త్రిదశా నృప |
తేషాం మాతృగణో జాతో ననర్తాసృంంగమదోద్ధతః ||63||

|| స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే రక్తబీజవధోనామ అష్టమోధ్యాయ సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై రక్తాక్ష్యై అష్టమాతృ సహితాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 Stotram Lyrics in English

raktabijavadho nama astamodhyaya ||

dhyanam
arunam karuna tarangitaksim dhrtapasankusa puspabanacapam |
animadhibhiravrtam mayukhai rahamityeva vibhavaye bhavanim ||

rsiruvaca ||1||

cande ca nihate daitye munde ca vinipatite |
bahulesu ca sainyesu ksayitesvasuresvarah || 2 ||

tatah kopaparadhinacetah sumbhah pratapavan |
udyogam sarva sainyanam daityanamadidesa ha ||3||

adya sarva balairdaityah sadasitirudayudhah |
kambunam caturasitirniryantu svabalairvrtah ||4||

kotiviryani pancasadasuranam kulani vai |
satam kulani dhaumranam nirgacchantu mamannaya ||5||

kalaka daurhrda maurvah kalikeyastathasurah |
yuddhaya sajja niryantu annaya tvarita mama ||6||

ityannapyasurapatih sumbho bhairavasasanah |
nirjagama mahasainyasahastrairbhahubhirvrtah ||7||

ayantam candika drstva tatsainyamatibhisanam |
jyasvanaih purayamasa dharanigaganantaram ||8||

tatahsimho mahanadamativa krtavannrpa |
ghantasvanena tannadanambika copabrmhayat ||9||

dhanurjyasimhaghantanam nadapuritadinmukha |
ninadairbhisanaih kali jigye vistaritanana ||10||

tam ninadamupasrutya daitya sainyaiscaturdisam |
devi simhastatha kali sarosaih parivaritah ||11||

etasminnantare bhupa vinasaya suradvisam |
bhavayamarasimhanamativiryabalanvitah ||12||

brahmesaguhavisnunam tathendrasya ca saktayah |
sarirebhyoviniskramya tadrupaiscandikam yayuh ||13||

yasya devasya yadrupam yatha bhusanavahanam |
tadvadeva hi taccaktirasuranyoddhumayamau ||14||

hamsayuktavimanagre saksasutraka mandaluh |
ayata brahmanah saktibrahmani tyabhidhiyate ||15||

mahesvari vrsarudha trisulavaradharini |
mahahivalaya praptacandrarekhavibhusana ||16||

kaumari saktihasta ca mayuravaravahana |
yoddhumabhyayayau daityanambika guharupini ||17||

tathaiva vaisnavi saktirgarudopari samsthita |
sankhacakragadhasankhar khadgahastabhyupayayau ||18||

yannavarahamatulam rupam ya bhibhrato hareh |
saktih sapyayayau tatra varahim bibhrati tanum ||19||

narasimhi nrsimhasya bibhrati sadrsam vapuh |
prapta tatra sataksepaksiptanaksatra samhatih ||20||

vajra hasta tathaivaindri gajarajo paristhita |
prapta sahasra nayana yatha sakrastathaiva sa ||21||

tatah parivrttastabhirisano deva saktibhih |
hanyantamasurah sighram mama prityaha candikam ||22||

tato devi sarirattu viniskrantatibhisana |
candika saktiratyugra sivasataninadini ||23||

sa caha dhumrajatilam isanamaparajita |
dutatvam gaccha bhagavan parsvam sumbhanisumbhayoh ||24||

bruhi sumbham nisumbham ca danavavatigarvitau |
ye canye danavastatra yuddhaya samupasthitah ||25||

trailokyamindro labhatam devah santu havirbhujah |
yuyam prayata patalam yadi jivitumicchatha ||26||

balavalepadatha cedbhavanto yuddhakanksinah |
tada gacchata trpyantu macchivah pisitena vah ||27||

yato niyukto dautyena taya devya sivah svayam |
sivadutiti loke‌உsmimstatah sa khyati magata ||28||

te‌உpi srutva vaco devyah sarvakhyatam mahasurah |
amarsapurita jagmuryatra katyayani sthita ||29||

tatah prathamamevagre sarasaktyrstivrstibhih |
vavarsuruddhatamarsah stam devimamararayah ||30||

sa ca tan prahitan banan nchulasaktiparasvadhan |
ciccheda lilayadhmatadhanurmuktairmahesubhih ||31||

tasyagratastatha kali sulapatavidaritan |
khatvangapothitamscarinkurvanti vyacarattada ||32||

kamandalujalaksepahataviryan hataujasah |
brahmani cakarocchatrunyena yena sma dhavati ||33||

mahesvari trisulena tatha cakrena vaisnavi |
daityanjaghana kaumari tatha satyati kopana ||34||

aindri kulisapatena sataso daityadanavah |
peturvidaritah prthvyam rudhiraughapravarsinah ||35||

tundapraharavidhvasta damstra graksata vaksasah |
varahamurtya nyapatamscakrena ca vidaritah ||36||

nakhairvidaritamscanyan bhaksayanti mahasuran |
narasimhi cacarajau nada purnadigambara ||37||

candattahasairasurah sivadutyabhidusitah |
petuh prthivyam patitamstamscakhadatha sa tada ||38||

iti matr ganam kruddham marda yantam mahasuran |
drstvabhyupayairvividhairnesurdevarisainikah ||39||

palayanaparandrstva daityanmatrganarditan |
yoddhumabhyayayau kruddho raktabijo mahasurah ||40||

raktabinduryada bhumau patatyasya sariratah |
samutpatati medinyam tatpramano mahasurah ||41||

yuyudhe sa gadapanirindrasaktya mahasurah |
tatascaindri svavajrena raktabijamatadayat ||42||

kulisenahatasyasu bahu susrava sonitam |
samuttasthustato yodhastadrapastatparakramah ||43||

yavantah patitastasya sariradraktabindavah |
tavantah purusa jatah stadviryabalavikramah ||44||

te capi yuyudhustatra purusa rakta sambhavah |
samam matrbhiratyugrasastrapatatibhisanam ||45||

punasca vajra patena ksata masya siro yada |
vavaha raktam purusastato jatah sahasrasah ||46||

vaisnavi samare cainam cakrenabhijaghana ha |
gadaya tadayamasa aindri tamasuresvaram ||47||

vaisnavi cakrabhinnasya rudhirasrava sambhavaih |
sahasraso jagadvyaptam tatpramanairmahasuraih ||48||

saktya jaghana kaumari varahi ca tathasina |
mahesvari trisulena raktabijam mahasuram ||49||

sa capi gadaya daityah sarva evahanat prthak |
matr̥̄h kopasamavisto raktabijo mahasurah ||50||

tasyahatasya bahudha saktisuladi bhirbhuvih |
papata yo vai raktaughastenasancataso‌உsurah ||51||

taiscasurasrksambhutairasuraih sakalam jagat |
vyaptamasittato deva bhayamajagmuruttamam ||52||

tan visanna n suran drstva candika prahasatvaram |
uvaca kalim camunde vistirnam vadanam kuru ||53||

macchastrapatasambhutan raktabindun mahasuran |
raktabindoh praticcha tvam vaktrenanena vegina ||54||

bhaksayanti cara rano tadutpannanmahasuran |
evamesa ksayam daityah ksena rakto gamisyati ||55||

bhaksya mana stvaya cogra na cotpatsyanti capare |
ityuktva tam tato devi sulenabhijaghana tam ||56||

mukhena kali jagrhe raktabijasya sonitam |
tato‌உsavajaghanatha gadaya tatra candikam ||57||

na casya vedanam cakre gadapato‌உlpikamapi |
tasyahatasya dehattu bahu susrava sonitam ||58||

yatastatastadvaktrena camunda sampraticchati |
mukhe samudgata ye‌உsya raktapatanmahasurah ||59||

tamscakhadatha camunda papau tasya ca sonitam ||60||

devi sulena vajrena banairasibhir rstibhih |
jaghana raktabijam tam camunda pita sonitam ||61||

sa papata mahiprsthe sastrasanghasamahatah |
niraktasca mahipala raktabijo mahasurah ||62||

tataste harsa matulam avapustridasa nrpa |
tesam matrgano jato nanartasrmngamadoddhatah ||63||

|| svasti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye raktabijavadhonama astamodhyaya samaptam ||

ahuti
om jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai raktaksyai astamatr sahitayai mahahutim samarpayami namah svaha ||