Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Malayalam and English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Malayalam and English

495 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 Stotram Lyrics in Malayalam:

നിശുമ്ഭവധോനാമ നവമോധ്യായഃ ||

ധ്യാനം
ഓം ബംധൂക കാംചനനിഭം രുചിരാക്ഷമാലാം
പാശാംകുശൗ ച വരദാം നിജബാഹുദംഡൈഃ |
ബിഭ്രാണമിംദു ശകലാഭരണാം ത്രിനേത്രാം-
അര്ധാംബികേശമനിശം വപുരാശ്രയാമി ||

രാജോഉവാച||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

വിചിത്രമിദമാഖ്യാതം ഭഗവന് ഭവതാ മമ |
ദേവ്യാശ്ചരിതമാഹാത്മ്യം രക്ത ബീജവധാശ്രിതമ് || 2||

ഭൂയശ്ചേച്ഛാമ്യഹം ശ്രോതും രക്തബീജേ നിപാതിതേ |
ചകാര ശുമ്ഭോ യത്കര്മ നിശുമ്ഭശ്ചാതികോപനഃ ||3||

ഋഷിരുവാച ||4||

ചകാര കോപമതുലം രക്തബീജേ നിപാതിതേ|
ശുമ്ഭാസുരോ നിശുമ്ഭശ്ച ഹതേഷ്വന്യേഷു ചാഹവേ ||5||

ഹന്യമാനം മഹാസൈന്യം വിലോക്യാമര്ഷമുദ്വഹന്|
അഭ്യദാവന്നിശുമ്ബോ‌உഥ മുഖ്യയാസുര സേനയാ ||6||

തസ്യാഗ്രതസ്തഥാ പൃഷ്ഠേ പാര്ശ്വയോശ്ച മഹാസുരാഃ
സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠപുടാഃ ക്രുദ്ധാ ഹന്തും ദേവീമുപായയുഃ ||7||

ആജഗാമ മഹാവീര്യഃ ശുമ്ഭോ‌உപി സ്വബലൈര്വൃതഃ|
നിഹന്തും ചണ്ഡികാം കോപാത്കൃത്വാ യുദ്ദം തു മാതൃഭിഃ ||8||

തതോ യുദ്ധമതീവാസീദ്ദേവ്യാ ശുമ്ഭനിശുമ്ഭയോഃ|
ശരവര്ഷമതീവോഗ്രം മേഘയോരിവ വര്ഷതോഃ ||9||

ചിച്ഛേദാസ്താഞ്ഛരാംസ്താഭ്യാം ചണ്ഡികാ സ്വശരോത്കരൈഃ|
താഡയാമാസ ചാങ്ഗേഷു ശസ്ത്രൗഘൈരസുരേശ്വരൗ ||10||

നിശുമ്ഭോ നിശിതം ഖഡ്ഗം ചര്മ ചാദായ സുപ്രഭമ്|
അതാഡയന്മൂര്ധ്നി സിംഹം ദേവ്യാ വാഹനമുത്തമമ്||11||

താഡിതേ വാഹനേ ദേവീ ക്ഷുര പ്രേണാസിമുത്തമമ്|
ശുമ്ഭസ്യാശു ചിച്ഛേദ ചര്മ ചാപ്യഷ്ട ചന്ദ്രകമ് ||12||

ഛിന്നേ ചര്മണി ഖഡ്ഗേ ച ശക്തിം ചിക്ഷേപ സോ‌உസുരഃ|
താമപ്യസ്യ ദ്വിധാ ചക്രേ ചക്രേണാഭിമുഖാഗതാമ്||13||

കോപാധ്മാതോ നിശുമ്ഭോ‌உഥ ശൂലം ജഗ്രാഹ ദാനവഃ|
ആയാതം മുഷ്ഠിപാതേന ദേവീ തച്ചാപ്യചൂര്ണയത്||14||

ആവിദ്ധ്യാഥ ഗദാം സോ‌உപി ചിക്ഷേപ ചണ്ഡികാം പ്രതി|
സാപി ദേവ്യാസ് ത്രിശൂലേന ഭിന്നാ ഭസ്മത്വമാഗതാ||15||

തതഃ പരശുഹസ്തം തമായാന്തം ദൈത്യപുങ്ഗവം|
ആഹത്യ ദേവീ ബാണൗഘൈരപാതയത ഭൂതലേ||16||

തസ്മിന്നി പതിതേ ഭൂമൗ നിശുമ്ഭേ ഭീമവിക്രമേ|
ഭ്രാതര്യതീവ സംക്രുദ്ധഃ പ്രയയൗ ഹന്തുമമ്ബികാമ്||17||

സ രഥസ്ഥസ്തഥാത്യുച്ഛൈ ര്ഗൃഹീതപരമായുധൈഃ|
ഭുജൈരഷ്ടാഭിരതുലൈ ര്വ്യാപ്യാ ശേഷം ബഭൗ നഭഃ||18||

തമായാന്തം സമാലോക്യ ദേവീ ശങ്ഖമവാദയത്|
ജ്യാശബ്ദം ചാപി ധനുഷ ശ്ചകാരാതീവ ദുഃസഹമ്||19||

പൂരയാമാസ കകുഭോ നിജഘണ്ടാ സ്വനേന ച|
സമസ്തദൈത്യസൈന്യാനാം തേജോവധവിധായിനാ||20||

തതഃ സിംഹോ മഹാനാദൈ സ്ത്യാജിതേഭമഹാമദൈഃ|
പുരയാമാസ ഗഗനം ഗാം തഥൈവ ദിശോ ദശ||21||

തതഃ കാളീ സമുത്പത്യ ഗഗനം ക്ഷ്മാമതാഡയത്|
കരാഭ്യാം തന്നിനാദേന പ്രാക്സ്വനാസ്തേ തിരോഹിതാഃ||22||

അട്ടാട്ടഹാസമശിവം ശിവദൂതീ ചകാര ഹ|
വൈഃ ശബ്ദൈരസുരാസ്ത്രേസുഃ ശുമ്ഭഃ കോപം പരം യയൗ||23||

ദുരാത്മം സ്തിഷ്ട തിഷ്ഠേതി വ്യാജ ഹാരാമ്ബികാ യദാ|
തദാ ജയേത്യഭിഹിതം ദേവൈരാകാശ സംസ്ഥിതൈഃ||24||

ശുമ്ഭേനാഗത്യ യാ ശക്തിര്മുക്താ ജ്വാലാതിഭീഷണാ|
ആയാന്തീ വഹ്നികൂടാഭാ സാ നിരസ്താ മഹോല്കയാ||25||

സിംഹനാദേന ശുമ്ഭസ്യ വ്യാപ്തം ലോകത്രയാന്തരമ്|
നിര്ഘാതനിഃസ്വനോ ഘോരോ ജിതവാനവനീപതേ||26||

ശുമ്ഭമുക്താഞ്ഛരാന്ദേവീ ശുമ്ഭസ്തത്പ്രഹിതാഞ്ഛരാന്|
ചിച്ഛേദ സ്വശരൈരുഗ്രൈഃ ശതശോ‌உഥ സഹസ്രശഃ||27||

തതഃ സാ ചണ്ഡികാ ക്രുദ്ധാ ശൂലേനാഭിജഘാന തമ്|
സ തദാഭി ഹതോ ഭൂമൗ മൂര്ഛിതോ നിപപാത ഹ||28||

തതോ നിശുമ്ഭഃ സമ്പ്രാപ്യ ചേതനാമാത്തകാര്മുകഃ|
ആജഘാന ശരൈര്ദേവീം കാളീം കേസരിണം തഥാ||29||

പുനശ്ച കൃത്വാ ബാഹുനാമയുതം ദനുജേശ്വരഃ|
ചക്രായുധേന ദിതിജശ്ചാദയാമാസ ചണ്ഡികാമ്||30||

തതോ ഭഗവതീ ക്രുദ്ധാ ദുര്ഗാദുര്ഗാര്തി നാശിനീ|
ചിച്ഛേദ ദേവീ ചക്രാണി സ്വശരൈഃ സായകാംശ്ച താന്||31||

തതോ നിശുമ്ഭോ വേഗേന ഗദാമാദായ ചണ്ഡികാമ്|
അഭ്യധാവത വൈ ഹന്തും ദൈത്യ സേനാസമാവൃതഃ||32||

തസ്യാപതത ഏവാശു ഗദാം ചിച്ഛേദ ചണ്ഡികാ|
ഖഡ്ഗേന ശിതധാരേണ സ ച ശൂലം സമാദദേ||33||

ശൂലഹസ്തം സമായാന്തം നിശുമ്ഭമമരാര്ദനമ്|
ഹൃദി വിവ്യാധ ശൂലേന വേഗാവിദ്ധേന ചണ്ഡികാ||34||

ഖിന്നസ്യ തസ്യ ശൂലേന ഹൃദയാന്നിഃസൃതോ‌உപരഃ|
മഹാബലോ മഹാവീര്യസ്തിഷ്ഠേതി പുരുഷോ വദന്||35||

തസ്യ നിഷ്ക്രാമതോ ദേവീ പ്രഹസ്യ സ്വനവത്തതഃ|
ശിരശ്ചിച്ഛേദ ഖഡ്ഗേന തതോ‌உസാവപതദ്ഭുവി||36||

തതഃ സിംഹശ്ച ഖാദോഗ്ര ദംഷ്ട്രാക്ഷുണ്ണശിരോധരാന്|
അസുരാം സ്താംസ്തഥാ കാളീ ശിവദൂതീ തഥാപരാന്||37||

കൗമാരീ ശക്തിനിര്ഭിന്നാഃ കേചിന്നേശുര്മഹാസുരാഃ
ബ്രഹ്മാണീ മന്ത്രപൂതേന തോയേനാന്യേ നിരാകൃതാഃ||38||

മാഹേശ്വരീ ത്രിശൂലേന ഭിന്നാഃ പേതുസ്തഥാപരേ|
വാരാഹീതുണ്ഡഘാതേന കേചിച്ചൂര്ണീ കൃതാ ഭുവി||39||

ഖണ്ഡം ഖണ്ഡം ച ചക്രേണ വൈഷ്ണവ്യാ ദാനവാഃ കൃതാഃ|
വജ്രേണ ചൈന്ദ്രീ ഹസ്താഗ്ര വിമുക്തേന തഥാപരേ||40||

കേചിദ്വിനേശുരസുരാഃ കേചിന്നഷ്ടാമഹാഹവാത്|
ഭക്ഷിതാശ്ചാപരേ കാളീശിവധൂതീ മൃഗാധിപൈഃ||41||

|| സ്വസ്തി ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേ മന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ നിശുമ്ഭവധോനാമ നവമോധ്യായ സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി
ഓം ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 Stotram Lyrics in English

nisumbhavadhonama navamodhyayah ||

dhyanam
om bandhuka kancananibham ruciraksamalam
pasankusau ca varadam nijabahudandaih |
bibhranamindu sakalabharanam trinetram-
ardhambikesamanisam vapurasrayami ||

rajouvaca||1||

vicitramidamakhyatam bhagavan bhavata mama |
devyascaritamahatmyam rakta bijavadhasritam || 2||

bhuyascecchamyaham srotum raktabije nipatite |
cakara sumbho yatkarma nisumbhascatikopanah ||3||

rsiruvaca ||4||

cakara kopamatulam raktabije nipatite|
sumbhasuro nisumbhasca hatesvanyesu cahave ||5||

hanyamanam mahasainyam vilokyamarsamudvahan|
abhyadavannisumbo‌உtha mukhyayasura senaya ||6||

tasyagratastatha prsṭhe parsvayosca mahasurah
sandasṭausṭhapuṭah kruddha hantum devimupayayuh ||7||

ajagama mahaviryah sumbho‌உpi svabalairvrtah|
nihantum candikam kopatkrtva yuddam tu matrbhih ||8||

tato yuddhamativasiddevya sumbhanisumbhayoh|
saravarsamativogram meghayoriva varsatoh ||9||

cicchedastancharamstabhyam candika svasarotkaraih|
tadayamasa cangesu sastraughairasuresvarau ||10||

nisumbho nisitam khadgam carma cadaya suprabham|
atadayanmurdhni simham devya vahanamuttamam||11||

tadite vahane devi ksura prenasimuttamam|
sumbhasyasu ciccheda carma capyasṭa candrakam ||12||

chinne carmani khadge ca saktim ciksepa so‌உsurah|
tamapyasya dvidha cakre cakrenabhimukhagatam||13||

kopadhmato nisumbho‌உtha sulam jagraha danavah|
ayatam musṭhipatena devi taccapyacurnayat||14||

aviddhyatha gadam so‌உpi ciksepa candikam prati|
sapi devyas trisulena bhinna bhasmatvamagata||15||

tatah parasuhastam tamayantam daityapungavam|
ahatya devi banaughairapatayata bhutale||16||

tasminni patite bhumau nisumbhe bhimavikrame|
bhrataryativa sankruddhah prayayau hantumambikam||17||

sa rathasthastathatyucchai rgrhitaparamayudhaih|
bhujairasṭabhiratulai rvyapya sesam babhau nabhah||18||

tamayantam samalokya devi sankhamavadayat|
jyasabdam capi dhanusa scakarativa duhsaham||19||

purayamasa kakubho nijaghanṭa svanena ca|
samastadaityasainyanam tejovadhavidhayina||20||

tatah simho mahanadai styajitebhamahamadaih|
purayamasa gaganam gam tathaiva diso dasa||21||

tatah kali samutpatya gaganam ksmamatadayat|
karabhyam tanninadena praksvanaste tirohitah||22||

aṭṭaṭṭahasamasivam sivaduti cakara ha|
vaih sabdairasurastresuh sumbhah kopam param yayau||23||

duratmam stisṭa tisṭheti vyaja harambika yada|
tada jayetyabhihitam devairakasa samsthitaih||24||

sumbhenagatya ya saktirmukta jvalatibhisana|
ayanti vahnikuṭabha sa nirasta maholkaya||25||

simhanadena sumbhasya vyaptam lokatrayantaram|
nirghatanihsvano ghoro jitavanavanipate||26||

sumbhamuktancharandevi sumbhastatprahitancharan|
ciccheda svasarairugraih sataso‌உtha sahasrasah||27||

tatah sa candika kruddha sulenabhijaghana tam|
sa tadabhi hato bhumau murchito nipapata ha||28||

tato nisumbhah samprapya cetanamattakarmukah|
ajaghana sarairdevim kalim kesarinam tatha||29||

punasca krtva bahunamayutam danujesvarah|
cakrayudhena ditijascadayamasa candikam||30||

tato bhagavati kruddha durgadurgarti nasini|
ciccheda devi cakrani svasaraih sayakamsca tan||31||

tato nisumbho vegena gadamadaya candikam|
abhyadhavata vai hantum daitya senasamavrtah||32||

tasyapatata evasu gadam ciccheda candika|
khadgena sitadharena sa ca sulam samadade||33||

sulahastam samayantam nisumbhamamarardanam|
hrdi vivyadha sulena vegaviddhena candika||34||

khinnasya tasya sulena hrdayannihsrto‌உparah|
mahabalo mahaviryastisṭheti puruso vadan||35||

tasya niskramato devi prahasya svanavattatah|
sirasciccheda khadgena tato‌உsavapatadbhuvi||36||

tatah simhasca khadogra damsṭraksunnasirodharan|
asuram stamstatha kali sivaduti tathaparan||37||

kaumari saktinirbhinnah kecinnesurmahasurah
brahmani mantraputena toyenanye nirakrtah||38||

mahesvari trisulena bhinnah petustathapare|
varahitundaghatena keciccurni krta bhuvi||39||

khandam khandam ca cakrena vaisnavya danavah krtah|
vajrena caindri hastagra vimuktena tathapare||40||

kecidvinesurasurah kecinnasṭamahahavat|
bhaksitascapare kalisivadhuti mrgadhipaih||41||

|| svasti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye nisumbhavadhonama navamodhyaya samaptam ||

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai mahahutim samarpayami namah svaha ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *