Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Tamil and English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Tamil and English

724 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 Stotram Lyrics in Tamil:

னிஶும்பவதோனாம னவமோத்யாயஃ ||

த்யானம்
ஓம் பம்தூக காம்சனனிபம் ருசிராக்ஷமாலாம்
பாஶாம்குஶௌ ச வரதாம் னிஜபாஹுதம்டைஃ |
பிப்ராணமிம்து ஶகலாபரணாம் த்ரினேத்ராம்-
அர்தாம்பிகேஶமனிஶம் வபுராஶ்ரயாமி ||

ராஜோஉவாச||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

விசித்ரமிதமாக்யாதம் பகவன் பவதா மம |
தேவ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யம் ரக்த பீஜவதாஶ்ரிதம் || 2||

பூயஶ்சேச்சாம்யஹம் ஶ்ரோதும் ரக்தபீஜே னிபாதிதே |
சகார ஶும்போ யத்கர்ம னிஶும்பஶ்சாதிகோபனஃ ||3||

றுஷிருவாச ||4||

சகார கோபமதுலம் ரக்தபீஜே னிபாதிதே|
ஶும்பாஸுரோ னிஶும்பஶ்ச ஹதேஷ்வன்யேஷு சாஹவே ||5||

ஹன்யமானம் மஹாஸைன்யம் விலோக்யாமர்ஷமுத்வஹன்|
அப்யதாவன்னிஶும்போ‌உத முக்யயாஸுர ஸேனயா ||6||

தஸ்யாக்ரதஸ்ததா ப்றுஷ்டே பார்ஶ்வயோஶ்ச மஹாஸுராஃ
ஸன்தஷ்டௌஷ்டபுடாஃ க்ருத்தா ஹன்தும் தேவீமுபாயயுஃ ||7||

ஆஜகாம மஹாவீர்யஃ ஶும்போ‌உபி ஸ்வபலைர்வ்றுதஃ|
னிஹன்தும் சண்டிகாம் கோபாத்க்றுத்வா யுத்தம் து மாத்றுபிஃ ||8||

ததோ யுத்தமதீவாஸீத்தேவ்யா ஶும்பனிஶும்பயோஃ|
ஶரவர்ஷமதீவோக்ரம் மேகயோரிவ வர்ஷதோஃ ||9||

சிச்சேதாஸ்தாஞ்சராம்ஸ்தாப்யாம் சண்டிகா ஸ்வஶரோத்கரைஃ|
தாடயாமாஸ சாங்கேஷு ஶஸ்த்ரௌகைரஸுரேஶ்வரௌ ||10||

னிஶும்போ னிஶிதம் கட்கம் சர்ம சாதாய ஸுப்ரபம்|
அதாடயன்மூர்த்னி ஸிம்ஹம் தேவ்யா வாஹனமுத்தமம்||11||

தாடிதே வாஹனே தேவீ க்ஷுர ப்ரேணாஸிமுத்தமம்|
ஶும்பஸ்யாஶு சிச்சேத சர்ம சாப்யஷ்ட சன்த்ரகம் ||12||

சின்னே சர்மணி கட்கே ச ஶக்திம் சிக்ஷேப ஸோ‌உஸுரஃ|
தாமப்யஸ்ய த்விதா சக்ரே சக்ரேணாபிமுகாகதாம்||13||

கோபாத்மாதோ னிஶும்போ‌உத ஶூலம் ஜக்ராஹ தானவஃ|
ஆயாதம் முஷ்டிபாதேன தேவீ தச்சாப்யசூர்ணயத்||14||

ஆவித்த்யாத கதாம் ஸோ‌உபி சிக்ஷேப சண்டிகாம் ப்ரதி|
ஸாபி தேவ்யாஸ் த்ரிஶூலேன பின்னா பஸ்மத்வமாகதா||15||

ததஃ பரஶுஹஸ்தம் தமாயான்தம் தைத்யபுங்கவம்|
ஆஹத்ய தேவீ பாணௌகைரபாதயத பூதலே||16||

தஸ்மின்னி பதிதே பூமௌ னிஶும்பே பீமவிக்ரமே|
ப்ராதர்யதீவ ஸம்க்ருத்தஃ ப்ரயயௌ ஹன்துமம்பிகாம்||17||

ஸ ரதஸ்தஸ்ததாத்யுச்சை ர்க்றுஹீதபரமாயுதைஃ|
புஜைரஷ்டாபிரதுலை ர்வ்யாப்யா ஶேஷம் பபௌ னபஃ||18||

தமாயான்தம் ஸமாலோக்ய தேவீ ஶங்கமவாதயத்|
ஜ்யாஶப்தம் சாபி தனுஷ ஶ்சகாராதீவ துஃஸஹம்||19||

பூரயாமாஸ ககுபோ னிஜகண்டா ஸ்வனேன ச|
ஸமஸ்ததைத்யஸைன்யானாம் தேஜோவதவிதாயினா||20||

ததஃ ஸிம்ஹோ மஹானாதை ஸ்த்யாஜிதேபமஹாமதைஃ|
புரயாமாஸ ககனம் காம் ததைவ திஶோ தஶ||21||

ததஃ காளீ ஸமுத்பத்ய ககனம் க்ஷ்மாமதாடயத்|
கராப்யாம் தன்னினாதேன ப்ராக்ஸ்வனாஸ்தே திரோஹிதாஃ||22||

அட்டாட்டஹாஸமஶிவம் ஶிவதூதீ சகார ஹ|
வைஃ ஶப்தைரஸுராஸ்த்ரேஸுஃ ஶும்பஃ கோபம் பரம் யயௌ||23||

துராத்மம் ஸ்திஷ்ட திஷ்டேதி வ்யாஜ ஹாராம்பிகா யதா|
ததா ஜயேத்யபிஹிதம் தேவைராகாஶ ஸம்ஸ்திதைஃ||24||

ஶும்பேனாகத்ய யா ஶக்திர்முக்தா ஜ்வாலாதிபீஷணா|
ஆயான்தீ வஹ்னிகூடாபா ஸா னிரஸ்தா மஹோல்கயா||25||

ஸிம்ஹனாதேன ஶும்பஸ்ய வ்யாப்தம் லோகத்ரயான்தரம்|
னிர்காதனிஃஸ்வனோ கோரோ ஜிதவானவனீபதே||26||

ஶும்பமுக்தாஞ்சரான்தேவீ ஶும்பஸ்தத்ப்ரஹிதாஞ்சரான்|
சிச்சேத ஸ்வஶரைருக்ரைஃ ஶதஶோ‌உத ஸஹஸ்ரஶஃ||27||

ததஃ ஸா சண்டிகா க்ருத்தா ஶூலேனாபிஜகான தம்|
ஸ ததாபி ஹதோ பூமௌ மூர்சிதோ னிபபாத ஹ||28||

ததோ னிஶும்பஃ ஸம்ப்ராப்ய சேதனாமாத்தகார்முகஃ|
ஆஜகான ஶரைர்தேவீம் காளீம் கேஸரிணம் ததா||29||

புனஶ்ச க்றுத்வா பாஹுனாமயுதம் தனுஜேஶ்வரஃ|
சக்ராயுதேன திதிஜஶ்சாதயாமாஸ சண்டிகாம்||30||

ததோ பகவதீ க்ருத்தா துர்காதுர்கார்தி னாஶினீ|
சிச்சேத தேவீ சக்ராணி ஸ்வஶரைஃ ஸாயகாம்ஶ்ச தான்||31||

ததோ னிஶும்போ வேகேன கதாமாதாய சண்டிகாம்|
அப்யதாவத வை ஹன்தும் தைத்ய ஸேனாஸமாவ்றுதஃ||32||

தஸ்யாபதத ஏவாஶு கதாம் சிச்சேத சண்டிகா|
கட்கேன ஶிததாரேண ஸ ச ஶூலம் ஸமாததே||33||

ஶூலஹஸ்தம் ஸமாயான்தம் னிஶும்பமமரார்தனம்|
ஹ்றுதி விவ்யாத ஶூலேன வேகாவித்தேன சண்டிகா||34||

கின்னஸ்ய தஸ்ய ஶூலேன ஹ்றுதயான்னிஃஸ்றுதோ‌உபரஃ|
மஹாபலோ மஹாவீர்யஸ்திஷ்டேதி புருஷோ வதன்||35||

தஸ்ய னிஷ்க்ராமதோ தேவீ ப்ரஹஸ்ய ஸ்வனவத்ததஃ|
ஶிரஶ்சிச்சேத கட்கேன ததோ‌உஸாவபதத்புவி||36||

ததஃ ஸிம்ஹஶ்ச காதோக்ர தம்ஷ்ட்ராக்ஷுண்ணஶிரோதரான்|
அஸுராம் ஸ்தாம்ஸ்ததா காளீ ஶிவதூதீ ததாபரான்||37||

கௌமாரீ ஶக்தினிர்பின்னாஃ கேசின்னேஶுர்மஹாஸுராஃ
ப்ரஹ்மாணீ மன்த்ரபூதேன தோயேனான்யே னிராக்றுதாஃ||38||

மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேன பின்னாஃ பேதுஸ்ததாபரே|
வாராஹீதுண்டகாதேன கேசிச்சூர்ணீ க்றுதா புவி||39||

கண்டம் கண்டம் ச சக்ரேண வைஷ்ணவ்யா தானவாஃ க்றுதாஃ|
வஜ்ரேண சைன்த்ரீ ஹஸ்தாக்ர விமுக்தேன ததாபரே||40||

கேசித்வினேஶுரஸுராஃ கேசின்னஷ்டாமஹாஹவாத்|
பக்ஷிதாஶ்சாபரே காளீஶிவதூதீ ம்றுகாதிபைஃ||41||

|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே னிஶும்பவதோனாம னவமோத்யாய ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 Stotram Lyrics in English

nisumbhavadhonama navamodhyayah ||

dhyanam
om bandhuka kancananibham ruciraksamalam
pasankusau ca varadam nijabahudandaih |
bibhranamindu sakalabharanam trinetram-
ardhambikesamanisam vapurasrayami ||

rajouvaca||1||

vicitramidamakhyatam bhagavan bhavata mama |
devyascaritamahatmyam rakta bijavadhasritam || 2||

bhuyascecchamyaham srotum raktabije nipatite |
cakara sumbho yatkarma nisumbhascatikopanah ||3||

rsiruvaca ||4||

cakara kopamatulam raktabije nipatite|
sumbhasuro nisumbhasca hatesvanyesu cahave ||5||

hanyamanam mahasainyam vilokyamarsamudvahan|
abhyadavannisumbo‌உtha mukhyayasura senaya ||6||

tasyagratastatha prsṭhe parsvayosca mahasurah
sandasṭausṭhapuṭah kruddha hantum devimupayayuh ||7||

ajagama mahaviryah sumbho‌உpi svabalairvrtah|
nihantum candikam kopatkrtva yuddam tu matrbhih ||8||

tato yuddhamativasiddevya sumbhanisumbhayoh|
saravarsamativogram meghayoriva varsatoh ||9||

cicchedastancharamstabhyam candika svasarotkaraih|
tadayamasa cangesu sastraughairasuresvarau ||10||

nisumbho nisitam khadgam carma cadaya suprabham|
atadayanmurdhni simham devya vahanamuttamam||11||

tadite vahane devi ksura prenasimuttamam|
sumbhasyasu ciccheda carma capyasṭa candrakam ||12||

chinne carmani khadge ca saktim ciksepa so‌உsurah|
tamapyasya dvidha cakre cakrenabhimukhagatam||13||

kopadhmato nisumbho‌உtha sulam jagraha danavah|
ayatam musṭhipatena devi taccapyacurnayat||14||

aviddhyatha gadam so‌உpi ciksepa candikam prati|
sapi devyas trisulena bhinna bhasmatvamagata||15||

tatah parasuhastam tamayantam daityapungavam|
ahatya devi banaughairapatayata bhutale||16||

tasminni patite bhumau nisumbhe bhimavikrame|
bhrataryativa sankruddhah prayayau hantumambikam||17||

sa rathasthastathatyucchai rgrhitaparamayudhaih|
bhujairasṭabhiratulai rvyapya sesam babhau nabhah||18||

tamayantam samalokya devi sankhamavadayat|
jyasabdam capi dhanusa scakarativa duhsaham||19||

purayamasa kakubho nijaghanṭa svanena ca|
samastadaityasainyanam tejovadhavidhayina||20||

tatah simho mahanadai styajitebhamahamadaih|
purayamasa gaganam gam tathaiva diso dasa||21||

tatah kali samutpatya gaganam ksmamatadayat|
karabhyam tanninadena praksvanaste tirohitah||22||

aṭṭaṭṭahasamasivam sivaduti cakara ha|
vaih sabdairasurastresuh sumbhah kopam param yayau||23||

duratmam stisṭa tisṭheti vyaja harambika yada|
tada jayetyabhihitam devairakasa samsthitaih||24||

sumbhenagatya ya saktirmukta jvalatibhisana|
ayanti vahnikuṭabha sa nirasta maholkaya||25||

simhanadena sumbhasya vyaptam lokatrayantaram|
nirghatanihsvano ghoro jitavanavanipate||26||

sumbhamuktancharandevi sumbhastatprahitancharan|
ciccheda svasarairugraih sataso‌உtha sahasrasah||27||

tatah sa candika kruddha sulenabhijaghana tam|
sa tadabhi hato bhumau murchito nipapata ha||28||

tato nisumbhah samprapya cetanamattakarmukah|
ajaghana sarairdevim kalim kesarinam tatha||29||

punasca krtva bahunamayutam danujesvarah|
cakrayudhena ditijascadayamasa candikam||30||

tato bhagavati kruddha durgadurgarti nasini|
ciccheda devi cakrani svasaraih sayakamsca tan||31||

tato nisumbho vegena gadamadaya candikam|
abhyadhavata vai hantum daitya senasamavrtah||32||

tasyapatata evasu gadam ciccheda candika|
khadgena sitadharena sa ca sulam samadade||33||

sulahastam samayantam nisumbhamamarardanam|
hrdi vivyadha sulena vegaviddhena candika||34||

khinnasya tasya sulena hrdayannihsrto‌உparah|
mahabalo mahaviryastisṭheti puruso vadan||35||

tasya niskramato devi prahasya svanavattatah|
sirasciccheda khadgena tato‌உsavapatadbhuvi||36||

tatah simhasca khadogra damsṭraksunnasirodharan|
asuram stamstatha kali sivaduti tathaparan||37||

kaumari saktinirbhinnah kecinnesurmahasurah
brahmani mantraputena toyenanye nirakrtah||38||

mahesvari trisulena bhinnah petustathapare|
varahitundaghatena keciccurni krta bhuvi||39||

khandam khandam ca cakrena vaisnavya danavah krtah|
vajrena caindri hastagra vimuktena tathapare||40||

kecidvinesurasurah kecinnasṭamahahavat|
bhaksitascapare kalisivadhuti mrgadhipaih||41||

|| svasti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye nisumbhavadhonama navamodhyaya samaptam ||

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai mahahutim samarpayami namah svaha ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *