Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Slokas / Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Lyrics in Bengali and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Lyrics in Bengali and English

106 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram Lyrics in Bengali:
শ্রীগণপতির্জয়তি | ওং অস্য় শ্রীনবাবর্ণমন্ত্রস্য় ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ,
গায়ত্র্য়ুষ্ণিগনুষ্টুভশ্ছংদাংসি শ্রীমহাকালীমাহালক্ষ্মীমহাসরস্বত্য়ো দেবতাঃ,
ঐং বীজং, হ্রীং শক্তি:, ক্লীং কীলকং, শ্রীমহাকালীমাহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীপ্রীত্য়র্থে জপে
বিনিয়োগঃ||

ঋষ্য়াদিন্য়াসঃ
ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষিভ্য়ো নমঃ, মুখে |
মহাকালীমাহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীদেবতাভ্য়ো নমঃ,হৃদি | ঐং বীজায় নমঃ, গুহ্য়ে |
হ্রীং শক্তয়ে নমঃ, পাদয়োঃ | ক্লীং কীলকায় নমঃ, নাভৌ | ওং ঐং হ্রীং ক্লীং চামুংডায়ৈ
বিচ্চে — ইতি মূলেন করৌ সংশোধ্য়

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi

করন্য়াসঃ
ওং ঐম অংগুষ্ঠাভ্য়াং নমঃ | ওং হ্রীং তর্জনীভ্য়াং নমঃ | ওং ক্লীং মধ্য়মাভ্য়াং
নমঃ | ওং চামুংডায়ৈ অনামিকাভ্য়াং নমঃ | ওং বিচ্চে কনিষ্ঠিকাভ্য়াং নমঃ | ওং ঐং
হ্রীং ক্লীং চামুংডায়ৈ বিচ্চে করতলকরপৃষ্ঠাভ্য়াং নমঃ |

হৃদয়াদিন্য়াসঃ
ওং ঐং হৃদয়ায় নমঃ | ওং হ্রীং শিরসে স্বাহ | ওং ক্লীং শিখায়ৈ বষট | ওং চামুংডায়ৈ
কবচায় হুম | ওং বিচ্চে নেত্রত্রয়ায় বৌষট | ওং ঐং হ্রীং ক্লীং চামুংডায়ৈ বিচ্চে
অস্ত্রায় ফট |

অক্ষরন্য়াসঃ
ওং ঐং নমঃ, শিখায়াম | ওং হ্রীং নমঃ, দক্ষিণনেত্রে | ওং ক্লীং নমঃ, বামনেত্রে | ওং
চাং নমঃ, দক্ষিণকর্ণে | ওং মুং নমঃ, বামকর্ণে | ওং ডাং নমঃ,
দক্ষিণনাসাপুটে | ওং য়ৈং নমঃ, বামনাসাপুটে | ওং বিং নমঃ, মুখে | ওং চ্চেং
নমঃ, গুহ্য়ে |
এবং বিন্য়স্য়াষ্টবারং মূলেন ব্য়াপকং কুর্য়াত |

দিঙ্ন্য়াসঃ
ওং ঐং প্রাচ্য়ৈ নমঃ | ওং ঐম আগ্নেয়্য়ৈ নমঃ | ওং হ্রীং দক্ষিণায়ৈ নমঃ | ওং হ্রীং
নৈ‌ঋত্য়ৈ নমঃ | ওং ক্লীং পতীচ্য়ৈ নমঃ | ওং ক্লীং বায়ুব্য়ৈ নমঃ | ওং চামুংডায়ৈ
উদীচ্য়ৈ নমঃ | ওং চামুংডায়ৈ ঐশান্য়ৈ নমঃ | ওং ঐং হ্রীং ক্লীং চামুংডায়ৈ বিচ্চে
ঊর্ধ্বায়ৈ নমঃ | ওং ঐং হ্রীং ক্লীং চামুংডায়ৈ বিচ্চে ভূম্য়ৈ নমঃ |

ধ্য়ানম
ওং খড্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘাঞ্ছূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম |
নীলাশ্মদ্য়ুতিমাস্য়পাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
য়ামস্তৌত্স্বপিতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৌটভম ||

ওং অক্ষস্রক্পরশূ গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিং চ চর্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম |
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং
সেবে সৈরিভমর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম ||

ওং ঘংটাশূলহলানি শংখমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কম |
হস্তাব্জৈর্ধধতীং ঘনাংতবিলসচ্ছীতাংশুতুল্য়প্রভাম |
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতাধারভূতাং মহা |
পূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুংভাদিদৈত্য়ার্ধিনীম ||

ওং মাং মালেং মহামায়ে সর্বশক্তিস্বরূপিণি |
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্য়স্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ||

ওং অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং গৃহ্ণামি দক্ষিণে করে |
জপকালে চ সিদ্ধ্য়র্থং প্রসীদ মমসিদ্ধয়ে ||

ঐং হ্রীম অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ || 1০8 ||

ওং মাং মালেং মহামায়ে সর্বশক্তিস্বরূপিণি |
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্য়স্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ||

ওং অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং গৃহ্ণামি দক্ষিণে করে |
জপকালে চ সিদ্ধ্য়র্থং প্রসীদ মমসিদ্ধয়ে ||

ওং অক্ষমালাধিপতয়ে সুসিদ্ধিং দেহি দেহি সর্বমন্ত্রার্থসাধিনি
সাধয় সাধয় সর্বসিদ্ধিং পরিকল্পয় পরিকল্পয় মে স্বাহা |

ওং ঐং হ্রীং ক্লীং চামুংডায়ৈ বিচ্চে || 1০8 ||

গুহ্য়াতিগুহ্য়গোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মত্কৃতং জপম |
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বত্প্রসাদান্মহেশ্বরি ||

ওং অক্ষমালাধিপতয়ে সুসিদ্ধিং দেহি দেহি সর্বমন্ত্রার্থসাধিনি
সাধয় সাধয় সর্বসিদ্ধিং পরিকল্পয় পরিকল্পয় মে স্বাহা |
গুহ্য়াতিগুহ্য়গোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মত্কৃতং জপম |
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বত্প্রসাদান্মহেশ্বরি ||

করন্য়াসঃ
ওং হ্রীম অংগুষ্ঠাভ্য়াং নমঃ | ওং চং তর্জনীভ্য়াং নমঃ | ওং ডিং মধ্য়মাভ্য়াং
নমঃ | ওং কাম অনামিকাভ্য়াং নমঃ | ওং য়ৈং কনিষ্ঠিকাভ্য়াং নমঃ | ওং হ্রীং
চংডিকায়ৈ করতলকরপৃষ্ঠাভ্য়াং নমঃ |

হৃদয়াদিন্য়াসঃ
খড্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা |
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডী পৈঘায়ুধা | হৃদয়ায় নমঃ ||

ওং শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড্গেন চাংবিকে |
ঘংটাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্য়ানিঃস্বনেন চ | শিরসে স্বাহা ||

ওং প্রাচ্য়াং রক্ষ প্রতীংচ্য়াং চ রক্ষ চংডিকে রক্ষ দক্ষিণে |
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য় উত্তরস্য়াং তথেশ্বরি | শিখায়ৈ বষট ||

ওং সৌম্য়ানি য়ানি রূপাণি ত্রৈলোক্য়ে বিচরন্তি তে |
য়ানি চাত্য়র্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম | কবচায় হুম ||

ওং খড্গশূলগদাদীনি য়ানিচাস্ত্রাণি তে‌உম্বিকে |
করপল্লব সঙ্গীনি তৈরস্মান রক্ষ সর্বতঃ | নেত্রত্রয়ায় বৌষট ||

ওং সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে |
ভয়েভ্য়স্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে নমো‌உস্তুতে | অস্ত্রায় ফট ||

ধ্য়ানম
ওং বিদ্য়ুদ্দামপ্রভাং মৃগপতিস্কংধস্থিতাং ভীষণাম |
কন্য়াভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম |
হস্তৈশ্চক্রগদাসিখেটবিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীম |
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে ||

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram Lyrics in English
sriganapatirjayati | om asya srinavavarnamantrasya brahmavisnurudra rsayah,
gayatryusniganusṭubhaschandamsi srimahakalimahalaksmimahasarasvatyo devatah,
aim bijam, hrim sakti:, klim kilakam, srimahakalimahalaksmimahasarasvatiprityarthe jape
viniyogah||

rsyadinyasah
brahmavisnurudra rsibhyo namah, mukhe |
mahakalimahalaksmimahasarasvatidevatabhyo namah,hrdi | aim bijaya namah, guhye |
hrim saktaye namah, padayoh | klim kilakaya namah, nabhau | om aim hrim klim camundayai
vicce — iti mūlena karau samsodhya

karanyasah
om aim aṅgusṭhabhyam namah | om hrim tarjanibhyam namah | om klim madhyamabhyam
namah | om camundayai anamikabhyam namah | om vicce kanisṭhikabhyam namah | om aim
hrim klim camundayai vicce karatalakaraprsṭhabhyam namah |

hrdayadinyasah
om aim hrdayaya namah | om hrim sirase svaha | om klim sikhayai vasaṭ | om camundayai
kavacaya hum | om vicce netratrayaya vausaṭ | om aim hrim klim camundayai vicce
astraya phaṭ |

aksaranyasah
om aim namah, sikhayam | om hrim namah, daksinanetre | om klim namah, vamanetre | om
cam namah, daksinakarne | om mum namah, vamakarne | om dam namah,
daksinanasapuṭe | om yaim namah, vamanasapuṭe | om vim namah, mukhe | om ccem
namah, guhye |
evam vinyasyasṭavaram mūlena vyapakam kuryat |

diṅnyasah
om aim pracyai namah | om aim agneyyai namah | om hrim daksinayai namah | om hrim
nai–rtyai namah | om klim paticyai namah | om klim vayuvyai namah | om camundayai
udicyai namah | om camundayai aisanyai namah | om aim hrim klim camundayai vicce
ūrdhvayai namah | om aim hrim klim camundayai vicce bhūmyai namah |

dhyanam
om khadgam cakragadesucapaparighañchūlam bhusundim sirah
saṅkham sandadhatim karaistrinayanam sarvaṅgabhūsavrtam |
nilasmadyutimasyapadadasakam seve mahakalikam
yamastautsvapite harau kamalajo hantum madhum kauṭabham ||

om aksasrakparasū gadesukulisam padmam dhanuh kundikam
dandam saktimasim ca carma jalajam ghanṭam surabhajanam |
sūlam pasasudarsane ca dadhatim hastaih pravalaprabham
seve sairibhamardinimiha mahalaksmim sarojasthitam ||

om ghanṭasūlahalani saṅkhamusale cakram dhanuh sayakam |
hastabjairdhadhatim ghanantavilasacchitamsutulyaprabham |
gauridehasamudbhavam trijagatadharabhūtam maha |
pūrvamatra sarasvatimanubhaje sumbhadidaityardhinim ||

om mam malem mahamaye sarvasaktisvarūpini |
caturvargastvayi nyastastasmanme siddhida bhava ||

om avighnam kuru male tvam grhnami daksine kare |
japakale ca siddhyartham prasida mamasiddhaye ||

aim hrim aksamalikayai namah || 108 ||

om mam malem mahamaye sarvasaktisvarūpini |
caturvargastvayi nyastastasmanme siddhida bhava ||

om avighnam kuru male tvam grhnami daksine kare |
japakale ca siddhyartham prasida mamasiddhaye ||

om aksamaladhipataye susiddhim dehi dehi sarvamantrarthasadhini
sadhaya sadhaya sarvasiddhim parikalpaya parikalpaya me svaha |
om aim hrim klim camundayai vicce || 108 ||

guhyatiguhyagoptri tvam grhanasmatkrtam japam |
siddhirbhavatu me devi tvatprasadanmahesvari ||

om aksamaladhipataye susiddhim dehi dehi sarvamantrarthasadhini
sadhaya sadhaya sarvasiddhim parikalpaya parikalpaya me svaha |
guhyatiguhyagoptri tvam grhanasmatkrtam japam |
siddhirbhavatu me devi tvatprasadanmahesvari ||

karanyasah
om hrim aṅgusṭhabhyam namah | om cam tarjanibhyam namah | om dim madhyamabhyam
namah | om kam anamikabhyam namah | om yaim kanisṭhikabhyam namah | om hrim
candikayai karatalakaraprsṭhabhyam namah |

hrdayadinyasah
khadgini sūlini ghora gadini cakrini tatha |
saṅkhini capini banabhusundi paighayudha | hrdayaya namah ||

om sūlena pahi no devi pahi khadgena cambike |
ghanṭasvanena nah pahi capajyanihsvanena ca | sirase svaha ||

om pracyam raksa pratiñcyam ca raksa candike raksa daksine |
bhramanenatmasūlasya uttarasyam tathesvari | sikhayai vasaṭ ||

om saumyani yani rūpani trailokye vicaranti te |
yani catyarthaghorani tai raksasmamstatha bhuvam | kavacaya hum ||

om khadgasūlagadadini yanicastrani te‌உmbike |
karapallava saṅgini tairasman raksa sarvatah | netratrayaya vausaṭ ||

om sarvasvarūpe sarvese sarvasaktisamanvite |
bhayebhyastrahi no devi durge namo‌உstute | astraya phaṭ ||

dhyanam
om vidyuddamaprabham mrgapatiskandhasthitam bhisanam |
kanyabhih karavalakheṭavilasaddhastabhirasevitam |
hastaiscakragadasikheṭavisikhamscapam gunam tarjanim |
bibhranamanalatmikam sasidharam durgam trinetram bhaje ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *