Durga Devi Stotram

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Lyrics in Telugu and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీగణపతిర్జయతి | ఓం అస్య శ్రీనవావర్ణమంత్రస్య బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా ఋషయః,
గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాంసి శ్రీమహాకాలీమాహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతాః,
ఐం బీజం, హ్రీం శక్తి:, క్లీం కీలకం, శ్రీమహాకాలీమాహాలక్ష్మీమహాసరస్వతీప్రీత్యర్థే జపే
వినియోగః||

ఋష్యాదిన్యాసః
బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా ఋషిభ్యో నమః, ముఖే |
మహాకాలీమాహాలక్ష్మీమహాసరస్వతీదేవతాభ్యో నమః,హృది | ఐం బీజాయ నమః, గుహ్యే |
హ్రీం శక్తయే నమః, పాదయోః | క్లీం కీలకాయ నమః, నాభౌ | ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై
విచ్చే — ఇతి మూలేన కరౌ సంశోధ్య

కరన్యాసః
ఓం ఐమ్ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం క్లీం మధ్యమాభ్యాం
నమః | ఓం చాముండాయై అనామికాభ్యాం నమః | ఓం విచ్చే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | ఓం ఐం
హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః
ఓం ఐం హృదయాయ నమః | ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహ | ఓం క్లీం శిఖాయై వషట్ | ఓం చాముండాయై
కవచాయ హుమ్ | ఓం విచ్చే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే
అస్త్రాయ ఫట్ |

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi

అక్షరన్యాసః
ఓం ఐం నమః, శిఖాయామ్ | ఓం హ్రీం నమః, దక్షిణనేత్రే | ఓం క్లీం నమః, వామనేత్రే | ఓం
చాం నమః, దక్షిణకర్ణే | ఓం ముం నమః, వామకర్ణే | ఓం డాం నమః,
దక్షిణనాసాపుటే | ఓం యైం నమః, వామనాసాపుటే | ఓం విం నమః, ముఖే | ఓం చ్చేం
నమః, గుహ్యే |
ఏవం విన్యస్యాష్టవారం మూలేన వ్యాపకం కుర్యాత్ |

దిఙ్న్యాసః
ఓం ఐం ప్రాచ్యై నమః | ఓం ఐమ్ ఆగ్నేయ్యై నమః | ఓం హ్రీం దక్షిణాయై నమః | ఓం హ్రీం
నై‌ఋత్యై నమః | ఓం క్లీం పతీచ్యై నమః | ఓం క్లీం వాయువ్యై నమః | ఓం చాముండాయై
ఉదీచ్యై నమః | ఓం చాముండాయై ఐశాన్యై నమః | ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే
ఊర్ధ్వాయై నమః | ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే భూమ్యై నమః |

ధ్యానమ్
ఓం ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాఞ్ఛూలం భుశుండీం శిరః
శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతామ్ |
నీలాశ్మద్యుతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాలికాం
యామస్తౌత్స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుం కౌటభమ్ ||

ఓం అక్షస్రక్పరశూ గదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనమ్ |
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాలప్రభాం
సేవే సైరిభమర్దినీమిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్ ||

ఓం ఘంటాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకమ్ |
హస్తాబ్జైర్ధధతీం ఘనాంతవిలసచ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభామ్ |
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతాధారభూతాం మహా |
పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుంభాదిదైత్యార్ధినీమ్ ||

ఓం మాం మాలేం మహామాయే సర్వశక్తిస్వరూపిణి |
చతుర్వర్గస్త్వయి న్యస్తస్తస్మాన్మే సిద్ధిదా భవ ||

ఓం అవిఘ్నం కురు మాలే త్వం గృహ్ణామి దక్షిణే కరే |
జపకాలే చ సిద్ధ్యర్థం ప్రసీద మమసిద్ధయే ||

ఐం హ్రీమ్ అక్షమాలికాయై నమః || 108 ||

ఓం మాం మాలేం మహామాయే సర్వశక్తిస్వరూపిణి |
చతుర్వర్గస్త్వయి న్యస్తస్తస్మాన్మే సిద్ధిదా భవ ||

ఓం అవిఘ్నం కురు మాలే త్వం గృహ్ణామి దక్షిణే కరే |
జపకాలే చ సిద్ధ్యర్థం ప్రసీద మమసిద్ధయే ||

ఓం అక్షమాలాధిపతయే సుసిద్ధిం దేహి దేహి సర్వమంత్రార్థసాధిని
సాధయ సాధయ సర్వసిద్ధిం పరికల్పయ పరికల్పయ మే స్వాహా |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే || 108 ||

గుహ్యాతిగుహ్యగోప్త్రీ త్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపమ్ |
సిద్ధిర్భవతు మే దేవి త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి ||

ఓం అక్షమాలాధిపతయే సుసిద్ధిం దేహి దేహి సర్వమంత్రార్థసాధిని
సాధయ సాధయ సర్వసిద్ధిం పరికల్పయ పరికల్పయ మే స్వాహా |
గుహ్యాతిగుహ్యగోప్త్రీ త్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపమ్ |
సిద్ధిర్భవతు మే దేవి త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి ||

కరన్యాసః
ఓం హ్రీమ్ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం చం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం డిం మధ్యమాభ్యాం
నమః | ఓం కామ్ అనామికాభ్యాం నమః | ఓం యైం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | ఓం హ్రీం
చండికాయై కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః
ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీ పైఘాయుధా | హృదయాయ నమః ||

ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ | శిరసే స్వాహా ||

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీంచ్యాం చ రక్ష చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి | శిఖాయై వషట్ ||

ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యర్థఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ | కవచాయ హుమ్ ||

ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యానిచాస్త్రాణి తే‌உంబికే |
కరపల్లవ సంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః | నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ||

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే నమో‌உస్తుతే | అస్త్రాయ ఫట్ ||

ధ్యానమ్
ఓం విద్యుద్దామప్రభాం మృగపతిస్కంధస్థితాం భీషణామ్ |
కన్యాభిః కరవాలఖేటవిలసద్ధస్తాభిరాసేవితామ్ |
హస్తైశ్చక్రగదాసిఖేటవిశిఖాంశ్చాపం గుణం తర్జనీమ్ |
బిభ్రాణామనలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే ||

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram Lyrics in English

sriganapatirjayati | om asya srinavavarnamantrasya brahmavisnurudra rsayah,
gayatryusniganusṭubhaschandamsi srimahakalimahalaksmimahasarasvatyo devatah,
aim bijam, hrim sakti:, klim kilakam, srimahakalimahalaksmimahasarasvatiprityarthe jape
viniyogah||

rsyadinyasah
brahmavisnurudra rsibhyo namah, mukhe |
mahakalimahalaksmimahasarasvatidevatabhyo namah,hrdi | aim bijaya namah, guhye |
hrim saktaye namah, padayoh | klim kilakaya namah, nabhau | om aim hrim klim camundayai
vicce — iti mūlena karau samsodhya

karanyasah
om aim aṅgusṭhabhyam namah | om hrim tarjanibhyam namah | om klim madhyamabhyam
namah | om camundayai anamikabhyam namah | om vicce kanisṭhikabhyam namah | om aim
hrim klim camundayai vicce karatalakaraprsṭhabhyam namah |

hrdayadinyasah
om aim hrdayaya namah | om hrim sirase svaha | om klim sikhayai vasaṭ | om camundayai
kavacaya hum | om vicce netratrayaya vausaṭ | om aim hrim klim camundayai vicce
astraya phaṭ |

aksaranyasah
om aim namah, sikhayam | om hrim namah, daksinanetre | om klim namah, vamanetre | om
cam namah, daksinakarne | om mum namah, vamakarne | om dam namah,
daksinanasapuṭe | om yaim namah, vamanasapuṭe | om vim namah, mukhe | om ccem
namah, guhye |
evam vinyasyasṭavaram mūlena vyapakam kuryat |

diṅnyasah
om aim pracyai namah | om aim agneyyai namah | om hrim daksinayai namah | om hrim
nai–rtyai namah | om klim paticyai namah | om klim vayuvyai namah | om camundayai
udicyai namah | om camundayai aisanyai namah | om aim hrim klim camundayai vicce
ūrdhvayai namah | om aim hrim klim camundayai vicce bhūmyai namah |

dhyanam
om khadgam cakragadesucapaparighañchūlam bhusundim sirah
saṅkham sandadhatim karaistrinayanam sarvaṅgabhūsavrtam |
nilasmadyutimasyapadadasakam seve mahakalikam
yamastautsvapite harau kamalajo hantum madhum kauṭabham ||

om aksasrakparasū gadesukulisam padmam dhanuh kundikam
dandam saktimasim ca carma jalajam ghanṭam surabhajanam |
sūlam pasasudarsane ca dadhatim hastaih pravalaprabham
seve sairibhamardinimiha mahalaksmim sarojasthitam ||

om ghanṭasūlahalani saṅkhamusale cakram dhanuh sayakam |
hastabjairdhadhatim ghanantavilasacchitamsutulyaprabham |
gauridehasamudbhavam trijagatadharabhūtam maha |
pūrvamatra sarasvatimanubhaje sumbhadidaityardhinim ||

om mam malem mahamaye sarvasaktisvarūpini |
caturvargastvayi nyastastasmanme siddhida bhava ||

om avighnam kuru male tvam grhnami daksine kare |
japakale ca siddhyartham prasida mamasiddhaye ||

aim hrim aksamalikayai namah || 108 ||

om mam malem mahamaye sarvasaktisvarūpini |
caturvargastvayi nyastastasmanme siddhida bhava ||

om avighnam kuru male tvam grhnami daksine kare |
japakale ca siddhyartham prasida mamasiddhaye ||

om aksamaladhipataye susiddhim dehi dehi sarvamantrarthasadhini
sadhaya sadhaya sarvasiddhim parikalpaya parikalpaya me svaha |
om aim hrim klim camundayai vicce || 108 ||

guhyatiguhyagoptri tvam grhanasmatkrtam japam |
siddhirbhavatu me devi tvatprasadanmahesvari ||

om aksamaladhipataye susiddhim dehi dehi sarvamantrarthasadhini
sadhaya sadhaya sarvasiddhim parikalpaya parikalpaya me svaha |
guhyatiguhyagoptri tvam grhanasmatkrtam japam |
siddhirbhavatu me devi tvatprasadanmahesvari ||

karanyasah
om hrim aṅgusṭhabhyam namah | om cam tarjanibhyam namah | om dim madhyamabhyam
namah | om kam anamikabhyam namah | om yaim kanisṭhikabhyam namah | om hrim
candikayai karatalakaraprsṭhabhyam namah |

hrdayadinyasah
khadgini sūlini ghora gadini cakrini tatha |
saṅkhini capini banabhusundi paighayudha | hrdayaya namah ||

om sūlena pahi no devi pahi khadgena cambike |
ghanṭasvanena nah pahi capajyanihsvanena ca | sirase svaha ||

om pracyam raksa pratiñcyam ca raksa candike raksa daksine |
bhramanenatmasūlasya uttarasyam tathesvari | sikhayai vasaṭ ||

om saumyani yani rūpani trailokye vicaranti te |
yani catyarthaghorani tai raksasmamstatha bhuvam | kavacaya hum ||

om khadgasūlagadadini yanicastrani te‌உmbike |
karapallava saṅgini tairasman raksa sarvatah | netratrayaya vausaṭ ||

om sarvasvarūpe sarvese sarvasaktisamanvite |
bhayebhyastrahi no devi durge namo‌உstute | astraya phaṭ ||

dhyanam
om vidyuddamaprabham mrgapatiskandhasthitam bhisanam |
kanyabhih karavalakheṭavilasaddhastabhirasevitam |
hastaiscakragadasikheṭavisikhamscapam gunam tarjanim |
bibhranamanalatmikam sasidharam durgam trinetram bhaje ||