Ashtaka

Devipadapankajashtakam Lyrics in Kannada | ದೇವೀಪದಪಂಕಜಾಷ್ಟಕಮ್

ದೇವೀಪದಪಂಕಜಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಕಲಯತಾಂ ಚೇತೋಽಮ್ಬುಜೇ ಸನ್ತತಂ
ಮಾನಾಥಾಮ್ಬುಜಸಮ್ಭವಾದ್ರಿತನಯಾಕಾನ್ತೈಃ ಸಮಾರಾಧಿತಮ್ ।
ವಾಚ್ಛಾಪೂರಣನಿರ್ಜಿತಾಮರಮಹೀರುಂಗರ್ವಸರ್ವಸ್ವಕಂ
ವಾಚಃ ಸೂಕ್ತಿಸುಧಾರಸದ್ರವಮುಚೋ ನಿರ್ಯಾನ್ತಿ ವಕ್ತ್ರೋದರಾತ್ ॥ 1॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಮುನೀಮನಃಕಾಸಾರವಾಸಾದರಂ
ಮಾಯಾಮೋಹಮಹಾನ್ಧಕಾರಮಿಹಿರಂ ಮಾನಾತಿಗಪ್ರಾಭವಮ್ ।
ಮಾತಂಗಾಭಿಮತಿಂ ಸ್ವಕೀಯಗಮನೈರ್ನಿರ್ಮುಲಯತ್ಕೌತುಕಾದ್-
ವನ್ದೇಽಮನ್ದತಪಃಫಲಾಪ್ಯನಮನಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಚನಾಪ್ರಕ್ರಮಮ್ ॥ 2॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಪ್ರಣಮತಾಮಾನನ್ದವಾರಾನ್ನಿಧೇ
ರಾಕಾಶಾರದಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಕರಂ ಕಾಮಾಹಿಪಕ್ಷೀಶ್ವರಮ್ ।
ವೃನ್ದಂ ಪ್ರಾಣಭೃತಾಂ ಸ್ವನಾಮ ವದತಾಮತ್ಯಾದರಾತ್ಸತ್ವರಂ
ಷಡ್ಭಾಷಾಸರಿದೀಶ್ವರಂ ಪ್ರವಿದಧತ್ಷಾಣ್ಮಾತುರಾರ್ಚ್ಯಂ ಭಜೇ ॥ 3॥

ಕಾಮಂ ಫಾಲತಲೇ ದುರಕ್ಷರತತಿರ್ದೈವೀಮಮಸ್ತಾಂ ನ ಭೀ-
ರ್ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜೋತ್ಥರಜಸಾ ಲುಮ್ಪಾಮಿ ತಾಂ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮುನಿರ್ಯಥಾ ಭವಪದಾಮ್ಭೋಜಾರ್ಚನಾಪ್ರಾಭವಾತ್
ಕಾಲಂ ತದ್ವದಹಂ ಚತುರ್ಮುಖಮುಖಾಮ್ಭೋಜಾತಸೂರ್ಯಪ್ರಭೇ ॥ 4॥

ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರಶಮಂ ನಯಾಶು ಮಮತಾಂ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಗಾಂ
ಕಾಮಾದೀನಪಿ ವೈರಿಣೋ ದೃಢತರಾನ್ಮೋಕ್ಷಾಧ್ವವಿಘ್ನಪ್ರದಾನ್ ।
ಸ್ನಿಗ್ಧಾನ್ಪೋಷಯ ಸನ್ತತಂ ಶಮದಮಧ್ಯಾನಾದಿಮಾನ್ಮೋದತೋ
ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಹೃದಿ ಸದಾ ಕುರ್ವೇ ಗಿರಾಂ ದೇವತೇ ॥ 5॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಸ್ಯ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಕ್ರಿಯಾತೋಽಪಿ ವಾ
ಯೇ ಕುರ್ವನ್ತಿ ಮುದಾಽನ್ವಹಂ ಬಹುವಿಧೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಸುಮೈರರ್ಚನಾಮ್ ।
ಶೀಘ್ರಂ ತೇ ಪ್ರಭವನ್ತಿ ಭೂಮಿಪತಯೋ ನಿನ್ದನ್ತಿ ಚ ಸ್ವಶ್ರಿಯಾ
ಜಮ್ಭಾರಾತಿಮಪಿ ಧ್ರುವಂ ಶತಮಖೀಕಷ್ಟಾಪ್ತನಾಕಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 6॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಶಿರಸಿ ಯೇ ಪದ್ಮಾಟವೀಮಧ್ಯತ-
ಶ್ಚನ್ದ್ರಾಭಂ ಪ್ರವಿಚಿನ್ತಯನ್ತಿ ಪುರುಷಾಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷ್ಯನ್ವಹಮ್ ।
ತೇ ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರವಿಜಿತ್ಯಿ ರೋಗರಹಿತಾಃ ಸಮ್ಯಗ್ದೃಢಾಂಗಾಶ್ಚಿರಂ
ಜೀವನ್ತ್ಯೇವ ಮೃಣಾಲಕೋಮಲವಪುಷ್ಮನ್ತಃ ಸುರೂಪಾ ಭುವಿ ॥ 7॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಹೃದಿ ಮುದಾ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಯೇ ಮಾನವಾಃ
ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಮಶೇಷವೇದಶಿರಸಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಮ್ಯಂ ಮುಹುಃ ।
ಅತ್ಯಾಗೇಽಪಿ ತನೋರಖಂಡಪರಮಾನನ್ದಂ ವಹನ್ತಃ ಸದಾ
ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ವಿನಾಶಿ ತರಸಾ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ತೇ ಪೂರುಷಾಃ ॥ 8॥

ಇತಿ ದೇವೀಪದಪಂಕಜಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥