Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Dvadasha Jyothirlinga Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

131 Views

ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada :

ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ ವಿಶದೇಽತಿರಮ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಚನ್ದ್ರ ಕಲಾವತಂಸಮ್ |
ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃಪಾವತೀರ್ಣಂ ತಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೧||

ಶ್ರೀಶೈಲಶೃಙ್ಗೇ ವಿಬುಧಾತಿಸಙ್ಗೇ ತುಲಾದ್ರಿತುಙ್ಗೇಽಪಿ ಮುದಾ ವಸನ್ತಮ್ |
ತಮರ್ಜುನಂ ಮಲ್ಲಿಕಪೂರ್ವಮೇಕಂ ನಮಾಮಿ ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರಸೇತುಮ್ ||೨||

ಅವನ್ತಿಕಾಯಾಂ ವಿಹಿತಾವತಾರಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಚ ಸಜ್ಜನಾನಾಮ್ |
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯೋಃ ಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಕಾಲಮಹಾಸುರೇಶಮ್ ||೩||

ಕಾವೇರಿಕಾನರ್ಮದಯೋಃ ಪವಿತ್ರೇ ಸಮಾಗಮೇ ಸಜ್ಜನತಾರಣಾಯ |
ಸದೈವ ಮಾನ್ಧಾತೃಪುರೇ ವಸನ್ತಮೋಙ್ಕಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ ||೪||

ಪೂರ್ವೋತ್ತರೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕಾನಿಧಾನೇ ಸದಾ ವಸನ್ತಂ ಗಿರಿಜಾಸಮೇತಮ್ |
ಸುರಾಸುರಾರಾಧಿತಪಾದಪದ್ಮಂ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಂ ತಮಹಂ ನಮಾಮಿ ||೫||

ಯಾಮ್ಯೇ ಸದಙ್ಗೇ ನಗರೇಽತಿರಮ್ಯೇ ವಿಭೂಷಿತಾಙ್ಗಂ ವಿವಿಧೈಶ್ಚ ಭೋಗೈಃ |
ಸದ್ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಮೀಶಮೇಕಂ ಶ್ರೀನಾಗನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೬||

ಮಹಾದ್ರಿಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚ ತಟೇ ರಮನ್ತಂ ಸಮ್ಪುಜ್ಯಮಾನಂ ಸತತಂ ಮುನೀನ್ದ್ರೈಃ |
ಸುರಾಸುರೈರ್ಯಕ್ಷಮಹೋರಗಾದ್ಯೈಃ ಕೇದಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ ||೭||

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಶೀರ್ಷೇ ವಿಮಲೇ ವಸನ್ತಂ ಗೋದಾವರೀತೀರಪವಿತ್ರದೇಶೇ |
ಯದ್ದರ್ಶನಾತ್ಪಾತಕಮಾಶು ನಾಶಂ ಪ್ರಯಾತಿ ತಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಮೀಶಮೀಡೇ ||೮||

ಸುತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಜಲರಾಶಿಯೋಗೇ ನಿಬಧ್ಯ ಸೇತುಂ ವಿಶಿಖೈರಸಂಖ್ಯೈಃ |
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಂ ತಂ ರಾಮೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ನಿಯತಂ ನಮಾಮಿ ||೯||

ಯಂ ಡಾಕಿನೀಶಾಕಿನಿಕಾಸಮಾಜೈರ್ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ಪಿಶಿತಾಶನೈಶ್ಚ |
ಸದೈವ ಭೀಮಾದಿಪದಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಂ ತಂ ಶಙ್ಕರಂ ಭಕ್ತಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ||೧೦||

ಸಾನನ್ದಮಾನನ್ದವನೇ ವಸನ್ತಮಾನನ್ದಕನ್ದಂ ಹತಪಾಪ ವೄನ್ದಮ್ |
ವಾರಾಣಸೀನಾಥಮನಾಥನಾಥಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೧೧||

ಇಲಾಪುರೇ ರಮ್ಯವಿಶಾಲಕೇಽಸ್ಮಿನ್ಸಮುಲ್ಲಸನ್ತಂ ಚ ಜಗದ್ವರೇಣ್ಯಮ್ |
ವನ್ದೇ ಮಹೋದಾರತರಸ್ವಭಾವಂ ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೧೨||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯದ್ವಾದಶಲಿಙ್ಗಕಾನಾಂ ಶಿವಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿದಂ ಕ್ರಮೇಣ |
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಮನುಜೋಽತಿಭಕ್ತ್ಯಾ ಫಲಂ ತದಾಲೋಕ್ಯ ನಿಜಂ ಭಜೇಚ್ಚ ||೧೩||

ಇತಿ ಶ್ರೀದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *