Shiva Stotram

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

ద్వాదశ జ్యోతిర్లిఙ్గ స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu:

శివాయ నమః ||

ద్వాదశ జ్యోతిర్లిఙ్గ స్తోత్రమ్ |

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చన్ద్ర కలావతంసమ్ |
భక్తిప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ||౧||

శ్రీశైలశృఙ్గే విబుధాతిసఙ్గే తులాద్రితుఙ్గేఽపి ముదా వసన్తమ్ |
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేకం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ ||౨||

అవన్తికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ |
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వన్దే మహాకాలమహాసురేశమ్ ||౩||

కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ |
సదైవ మాన్ధాతృపురే వసన్తమోఙ్కారమీశం శివమేకమీడే ||౪||

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసన్తం గిరిజాసమేతమ్ |
సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి ||౫||

యామ్యే సదఙ్గే నగరేఽతిరమ్యే విభూషితాఙ్గం వివిధైశ్చ భోగైః |
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే ||౬||

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమన్తం సమ్పుజ్యమానం సతతం మునీన్ద్రైః |
సురాసురైర్యక్షమహోరగాద్యైః కేదారమీశం శివమేకమీడే ||౭||

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసన్తం గోదావరీతీరపవిత్రదేశే |
యద్దర్శనాత్పాతకమాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యమ్బకమీశమీడే ||౮||

సుతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః |
శ్రీరామచన్ద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ||౯||

యం డాకినీశాకినికాసమాజైర్నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ |
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్ధ్ం తం శఙ్కరం భక్తహితం నమామి ||౧౦||

సానన్దమానన్దవనే వసన్తమానన్దకన్దం హతపాప వౄన్దమ్ |
వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ||౧౧||

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్సముల్లసన్తం చ జగద్వరేణ్యమ్ |
వన్దే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే ||౧౨||

జ్యోతిర్మయద్వాదశలిఙ్గకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ |
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ||౧౩||

ఇతి శ్రీద్వాదశజ్యోతిర్లిఙ్గస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||