Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics in Tamil and English With Meaning

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics in Tamil and English With Meaning

2190 Views

Dwadasa Jyotirlinga Stotram was wrote by adi shankaracharya.

Lord Shiva Stotram – Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics in Tamil:

லகு ஸ்தோத்ரம்
ஸௌராஷ்ட்ரே ஸோமனாதம்ச ஶ்ரீஶைலே மல்லிகார்ஜுனம் |
உஜ்ஜயின்யாம் மஹாகாலம் ஓம்காரேத்வமாமலேஶ்வரம் ||

பர்ல்யாம் வைத்யனாதம்ச டாகின்யாம் பீம ஶம்கரம் |
ஸேதுபம்தேது ராமேஶம் னாகேஶம் தாருகாவனே ||

வாரணாஶ்யாம்து விஶ்வேஶம் த்ரயம்பகம் கௌதமீதடே |
ஹிமாலயேது கேதாரம் க்றுஷ்ணேஶம்து விஶாலகே ||

ஏதானி ஜ்யோதிர்லிம்கானி ஸாயம் ப்ராதஃ படேன்னரஃ |
ஸப்த ஜன்ம க்றுதம் பாபம் ஸ்மரணேன வினஶ்யதி ||

Dwadasa Jyotirlinga

ஸம்பூர்ண ஸ்தோத்ரம்
ஸௌராஷ்ட்ரதேஶே விஶதே‌உதிரம்யே ஜ்யோதிர்மயம் சம்த்ரகளாவதம்ஸம் |
பக்தப்ரதானாய க்றுபாவதீர்ணம் தம் ஸோமனாதம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 1 ||

ஶ்ரீஶைலஶ்றும்கே விவிதப்ரஸம்கே ஶேஷாத்ரிஶ்றும்கே‌உபி ஸதா வஸம்தம் |
தமர்ஜுனம் மல்லிகபூர்வமேனம் னமாமி ஸம்ஸாரஸமுத்ரஸேதும் || 2 ||

அவம்திகாயாம் விஹிதாவதாரம் முக்திப்ரதானாய ச ஸஜ்ஜனானாம் |
அகாலம்றுத்யோஃ பரிரக்ஷணார்தம் வம்தே மஹாகாலமஹாஸுரேஶம் || 3 ||

காவேரிகானர்மதயோஃ பவித்ரே ஸமாகமே ஸஜ்ஜனதாரணாய |
ஸதைவ மாம்தாத்றுபுரே வஸம்தம் ஓம்காரமீஶம் ஶிவமேகமீடே || 4 ||

பூர்வோத்தரே ப்ரஜ்வலிகானிதானே ஸதா வஸம் தம் கிரிஜாஸமேதம் |
ஸுராஸுராராதிதபாதபத்மம் ஶ்ரீவைத்யனாதம் தமஹம் னமாமி || 5 ||

யம் டாகினிஶாகினிகாஸமாஜே னிஷேவ்யமாணம் பிஶிதாஶனைஶ்ச |
ஸதைவ பீமாதிபதப்ரஸித்தம் தம் ஶம்கரம் பக்தஹிதம் னமாமி || 6 ||

ஶ்ரீதாம்ரபர்ணீஜலராஶியோகே னிபத்ய ஸேதும் விஶிகைரஸம்க்யைஃ |
ஶ்ரீராமசம்த்ரேண ஸமர்பிதம் தம் ராமேஶ்வராக்யம் னியதம் னமாமி || 7 ||

யாம்யே ஸதம்கே னகரே‌உதிரம்யே விபூஷிதாம்கம் விவிதைஶ்ச போகைஃ |
ஸத்பக்திமுக்திப்ரதமீஶமேகம் ஶ்ரீனாகனாதம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 8 ||

ஸானம்தமானம்தவனே வஸம்தம் ஆனம்தகம்தம் ஹதபாபப்றும்தம் |
வாராணஸீனாதமனாதனாதம் ஶ்ரீவிஶ்வனாதம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 9 ||

ஸஹ்யாத்ரிஶீர்ஷே விமலே வஸம்தம் கோதாவரிதீரபவித்ரதேஶே |
யத்தர்ஶனாத் பாதகம் பாஶு னாஶம் ப்ரயாதி தம் த்ர்யம்பகமீஶமீடே || 10 ||

மஹாத்ரிபார்ஶ்வே ச தடே ரமம்தம் ஸம்பூஜ்யமானம் ஸததம் முனீம்த்ரைஃ |
ஸுராஸுரைர்யக்ஷ மஹோரகாட்யைஃ கேதாரமீஶம் ஶிவமேகமீடே || 11 ||

இலாபுரே ரம்யவிஶாலகே‌உஸ்மின் ஸமுல்லஸம்தம் ச ஜகத்வரேண்யம் |
வம்தே மஹோதாரதரஸ்வபாவம் க்றுஷ்ணேஶ்வராக்யம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 12 ||

ஜ்யோதிர்மயத்வாதஶலிம்ககானாம் ஶிவாத்மனாம் ப்ரோக்தமிதம் க்ரமேண |
ஸ்தோத்ரம் படித்வா மனுஜோ‌உதிபக்த்யா பலம் ததாலோக்ய னிஜம் பஜேச்ச ||

Lord Shiva Stotram – Dwadasa Jyotirlinga Stotram Meaning

I seek refuge of the Soma Nadha,
Who is in the holy and pretty Sourashtra,
Who is dazzling with light,
Who wears the crescent of the moon,
Who has come there to give,
The gift of devotion and mercy.

I salute him who is the bridge to the ocean of life,
Who is in the company of all gods,
And living in the union of Sri Shaila,
Who resides on the peak of Thula,
And who is called Mallikarjuna,

I salute that Maha Kala,
Who is the lord of all devas,
Who has incarnated in the city of Avanthi,
For giving salvation to good people,
And to save people from untimely death.

I meditate only on Shiva,
With the form of the letter Om,
Who lives In the city of Mandhatripura,
Which is in the holy confluence
Of rivers Cauvery and Narmadha,
For helping good people cross ,
The Ocean of the misery of life.

I salute that Vaidyanatha,
Whose lotus feet are worshipped,
By all asuras and devas,
And who lives in place of eternal shine,
In the north east of India,
Along with his consort Parvathi.

I seek refuge of Lord Naganatha,
Who lives in the pretty town
Of Sadanga in the southern part,
Who is well decorated,
Who grants all kinds of pleasures,
And who is the only God who grants,
Devotion and salvation.

I meditate on Shiva who is the Lord of Kedara,
Who takes pleasure in the valley of the great mountain,
Who is always worshipped by great sages,
And also devas, asuras, yakshas and nagas.

I meditate on the lord of Triambaka,
Who lives on the peak of western ghats,
In the holy shores of river Godavari,
And who destroys all sins,
Of his devotees who see him.

I meditate with devotion the lord of Rama,
Who lives in the confluence of river,
Thamravarnee with the sea,
Where a bridge has been built.
With the help of umpteen arrows,
By the Lord Sri Rama Chandra.

I salute that Lord Sankara
Who is the darling of his devotees,
Who is being worshipped by rakshasas,
In the company of Ghosts called Dakini and Sakini,
And who is well known as “Bheema”.

I seek the protection of the Lord of universe,
Who lives is happily in the forest of joy,
Who is the basis of all happiness,
Who destroys all accumulated sins,
Who is the lord of the city of Varanasi,
And who is the lord of all who do not have anybody.

I seek the refuge of Ghusraneswara,
Who lives and plays in the pretty city of Ilapura,
Who is the greatest among the universe,
And who is by his nature extremely kind.

This prayer which tells about,
The twelve resplendent lingas,
If read with devotion by men,
Would make them be worshiped by others.

Lord Shiva Stotram – Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics in English

Sourashtra Dese Visadhethi Ramye,
Jyothirmayam Chandra Kalavathamsam,
Bhakthi Pradhanaya Krupavatheernam,
Tham Soma Nadham Saranam Prapadhye || 1 ||

Sri Shaila Sange Vibhudathi Sange,
Thulathi Thune Api Mudha Vasantham,
Thamarjunam Mallika Poorvamekam,
Namami Samsara Samudhra Sethum || 2 ||

Avanthikayam Vihithavatharam,
Mukthi Pradhanaya Cha Sajjananam,
Akalamruthyo Parirakshanatham,
Vande Maha Kala Maha Suresam || 3 ||

Kavaerika Narmadhayo Pavithre,
Samagame Sajjana Tharanaya,
Sadaiva Mandha Tripure Vasantham,
Onkarameesam Shivameka Meede || 4 ||

Poorvothare Prajjwalika Nidhane,
Sada Vasantham Girija Sametham,
Surasuradhitha Pada Padmam,
Sri Vaidyanatham Tham Aham Namami || 5 ||

Yaamye Sadange Nagare Adhi Ramye,
Vibhooshithangam Vividaischa Bhogai,
Sad Bhakthi Mukthi Prada Meesa Mekam,
Sri Naganatham Saranam Prapadhye || 6 ||

Mahadri Parswe Cha Thate Ramantham,
Sampoojyamanam Sathatham Muneendrai,
Surasurair Yaksha Mahoraghadyai,
Kedarameesam Shivameka Meede || 7 ||

Sahyadri Seershe Vimale Vasantham,
Godavari Theera Pavithra Dese,
Yad Darsanal Pathakamasu Nasam,
Prayathi Tham Traimbaka Meesa Meede || 8 ||

Suthamra Varnee Jala Rasi Yoge,
Nibhadhya Sethum Visikhaira Sankyai,
Sri Ramachandrna Samarpitham Tham,
Ramesamakhyam Niyatham Smarami || 9 ||

Yam Dakini Sakinika Samaje,
Nishevyamanam Pisithasanaischa,
Sadaiva Bheemadhi Pada Prasidham,
Tham Shnkaram Bhaktha Hitham Namami || 10 ||

Sayanda Mananda Vane Vasantham,
Mananda Kandam Hatha Papa Vrundam,
Varanasi Nadha Manadha Nadham,
Sri Viswanadham Saranam Prapadhye || 11 ||

Ilapure Ramya Visalake Asmin,
Samullasantham Cha Jagad Varenyam,
Vande Maha Dhara Thara Swabhavam,
Ghusruneswarakhyam Saranam Prapadhye || 12 ||

Jyothir Maya Dwadasa Linga Kanam,
Shivathmanam Prokthamidham Kramena,
Sthothram Padithwa Manujo Athi Bhakthyo,
Phalam Thadalokye Nijam Bhajescha || 13 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *