Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ganesh Stotram / Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram in Kannada and English

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram in Kannada and English

475 Views

Ganesha Stotrams – Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Kannada:
ಗಕಾರರೂಪೋ ಗಂಬೀಜೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣವಂದಿತಃ |
ಗಣನೀಯೋ ಗಣೋಗಣ್ಯೋ ಗಣನಾತೀತ ಸದ್ಗುಣಃ || 1 ||

ಗಗನಾದಿಕಸೃದ್ಗಂಗಾಸುತೋಗಂಗಾಸುತಾರ್ಚಿತಃ |
ಗಂಗಾಧರಪ್ರೀತಿಕರೋಗವೀಶೇಡ್ಯೋಗದಾಪಹಃ || 2 ||

ಗದಾಧರನುತೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕಕವಿತ್ವದಃ |
ಗಜಾಸ್ಯೋ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಗಜವಾಜಿರಥಪ್ರದಃ || 3 ||

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama

ಗಂಜಾನಿರತ ಶಿಕ್ಷಾಕೃದ್ಗಣಿತಙ್ಞೋ ಗಣೋತ್ತಮಃ |
ಗಂಡದಾನಾಂಚಿತೋಗಂತಾ ಗಂಡೋಪಲ ಸಮಾಕೃತಿಃ || 4 ||

ಗಗನ ವ್ಯಾಪಕೋ ಗಮ್ಯೋ ಗಮಾನಾದಿ ವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಗಂಡದೋಷಹರೋ ಗಂಡ ಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರ ಕುಂಡಲಃ || 5 ||

ಗತಾಗತಙ್ಞೋ ಗತಿದೋ ಗತಮೃತ್ಯುರ್ಗತೋದ್ಭವಃ |
ಗಂಧಪ್ರಿಯೋ ಗಂಧವಾಹೋ ಗಂಧಸಿಂಧುರಬೃಂದಗಃ || 6 ||

ಗಂಧಾದಿ ಪೂಜಿತೋ ಗವ್ಯಭೋಕ್ತಾ ಗರ್ಗಾದಿ ಸನ್ನುತಃ |
ಗರಿಷ್ಠೋಗರಭಿದ್ಗರ್ವಹರೋ ಗರಳಿಭೂಷಣಃ || 7 ||

ಗವಿಷ್ಠೋಗರ್ಜಿತಾರಾವೋ ಗಭೀರಹೃದಯೋ ಗದೀ |
ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಹರೋ ಗರ್ಭಪ್ರದೋ ಗರ್ಭಾರ್ಭರಕ್ಷಕಃ || 8 ||

ಗರ್ಭಾಧಾರೋ ಗರ್ಭವಾಸಿ ಶಿಶುಙ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಗರುತ್ಮತ್ತುಲ್ಯಜವನೋ ಗರುಡಧ್ವಜವಂದಿತಃ || 9 ||

ಗಯೇಡಿತೋ ಗಯಾಶ್ರಾದ್ಧಫಲದಶ್ಚ ಗಯಾಕೃತಿಃ |
ಗದಾಧರಾವತಾರೀಚ ಗಂಧರ್ವನಗರಾರ್ಚಿತಃ || 10 ||

ಗಂಧರ್ವಗಾನಸಂತುಷ್ಟೋ ಗರುಡಾಗ್ರಜವಂದಿತಃ |
ಗಣರಾತ್ರ ಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಗರ್ಹಣಸ್ತುತಿ ಸಾಮ್ಯಧೀಃ || 11 ||

ಗರ್ತಾಭನಾಭಿರ್ಗವ್ಯೂತಿಃ ದೀರ್ಘತುಂಡೋ ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ |
ಗರ್ಹಿತಾಚಾರ ದೂರಶ್ಚ ಗರುಡೋಪಲಭೂಷಿತಃ || 12 ||

ಗಜಾರಿ ವಿಕ್ರಮೋ ಗಂಧಮೂಷವಾಜೀ ಗತಶ್ರಮಃ |
ಗವೇಷಣೀಯೋ ಗಮನೋ ಗಹನಸ್ಥ ಮುನಿಸ್ತುತಃ || 13 ||

ಗವಯಚ್ಛಿದ್ಗಂಡಕಭಿದ್ಗಹ್ವರಾಪಥವಾರಣಃ |
ಗಜದಂತಾಯುಧೋ ಗರ್ಜದ್ರಿಪುಘ್ನೋ ಗಜಕರ್ಣಿಕಃ || 14 ||

ಗಜಚರ್ಮಾಮಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋಗಣಾರ್ಚಿತಃ |
ಗಣಿಕಾನರ್ತನಪ್ರೀತೋಗಚ್ಛನ್ ಗಂಧಫಲೀ ಪ್ರಿಯಃ || 15 ||

ಗಂಧಕಾದಿ ರಸಾಧೀಶೋ ಗಣಕಾನಂದದಾಯಕಃ |
ಗರಭಾದಿಜನುರ್ಹರ್ತಾ ಗಂಡಕೀಗಾಹನೋತ್ಸುಕಃ || 16 ||

ಗಂಡೂಷೀಕೃತವಾರಾಶಿಃ ಗರಿಮಾಲಘಿಮಾದಿದಃ |
ಗವಾಕ್ಷವತ್ಸೌಧವಾಸೀಗರ್ಭಿತೋ ಗರ್ಭಿಣೀನುತಃ || 17 ||

ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಾಭೋ ಗಂಡಭೇರುಂಡವಿಕ್ರಮಃ |
ಗದಿತೋ ಗದ್ಗದಾರಾವ ಸಂಸ್ತುತೋ ಗಹ್ವರೀಪತಿಃ || 18 ||

ಗಜೇಶಾಯ ಗರೀಯಸೇ ಗದ್ಯೇಡ್ಯೋಗತಭೀರ್ಗದಿತಾಗಮಃ |
ಗರ್ಹಣೀಯ ಗುಣಾಭಾವೋ ಗಂಗಾದಿಕ ಶುಚಿಪ್ರದಃ || 19 ||

ಗಣನಾತೀತ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬಲಾಯುಷ್ಯಾದಿದಾಯಕಃ |
ಏವಂ ಶ್ರೀಗಣನಾಥಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || 20 ||

ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾತ್ ಪುಂಸಾಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಪೂಜಾಂತೇ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರೀತಸ್ಸನ್ ತಸ್ಯವಿಘ್ನರಾಟ್ || 21 ||

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಶೀಘ್ರಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ |
ದೂರ್ವಯಾಭ್ಯರ್ಚಯನ್ ದೇವಮೇಕವಿಂಶತಿವಾಸರಾನ್ || 22 ||

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ |
ತಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನೋ ವಿಘ್ನೇಶಸ್ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || 23 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Ganesha Stotrams – Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in English
gakararupo gambijo ganeso ganavanditah |
gananiyo ganoganyo gananatita sadgunah || 1 ||

gaganadikasrdgangasutogangasutarcitah |
gangadharapritikarogavisedyogadapahah || 2 ||

gadadharanuto gadyapadyatmakakavitvadah |
gajasyo gajalaksmivan gajavajirathapradah || 3 ||

ganjanirata siksakrdganitanno ganottamah |
gandadanancitoganta gandopala samakrtih || 4 ||

gagana vyapako gamyo gamanadi vivarjitah |
gandadosaharo ganda bhramadbhramara kundalah || 5 ||

gatagatanno gatido gatamrtyurgatodbhavah |
gandhapriyo gandhavaho gandhasindhurabrndagah || 6 ||

gandhadi pujito gavyabhokta gargadi sannutah |
garisthogarabhidgarvaharo garaḷibhusanah || 7 ||

gavisthogarjitaravo gabhirahrdayo gadi |
galatkusthaharo garbhaprado garbharbharaksakah || 8 ||

garbhadharo garbhavasi sisunnana pradayakah |
garutmattulyajavano garudadhvajavanditah || 9 ||

gayedito gayasraddhaphaladasca gayakrtih |
gadadharavatarica gandharvanagararcitah || 10 ||

gandharvaganasantusto garudagrajavanditah |
ganaratra samaradhyo garhanastuti samyadhih || 11 ||

gartabhanabhirgavyutih dirghatundo gabhastiman |
garhitacara durasca garudopalabhusitah || 12 ||

gajari vikramo gandhamusavaji gatasramah |
gavesaniyo gamano gahanastha munistutah || 13 ||

gavayacchidgandakabhidgahvarapathavaranah |
gajadantayudho garjadripughno gajakarnikah || 14 ||

gajacarmamayacchetta ganadhyaksoganarcitah |
ganikanartanapritogacchan gandhaphali priyah || 15 ||

gandhakadi rasadhiso ganakanandadayakah |
garabhadijanurharta gandakigahanotsukah || 16 ||

gandusikrtavarasih garimalaghimadidah |
gavaksavatsaudhavasigarbhito garbhininutah || 17 ||

gandhamadanasailabho gandabherundavikramah |
gadito gadgadarava samstuto gahvaripatih || 18 ||

gajesaya gariyase gadyedyogatabhirgaditagamah |
garhaniya gunabhavo gangadika sucipradah || 19 ||

gananatita vidyasri balayusyadidayakah |
evam srigananathasya namnamastottaram satam || 20 ||

pathanacchravanat pumsam sreyah premapradayakam |
pujante yah pathennityam pritassan tasyavighnarat || 21 ||

yam yam kamayate kamam tam tam sighram prayacchati |
durvayabhyarcayan devamekavimsativasaran || 22 ||

ekavimsativaram yo nityam stotram pathedyadi |
tasya prasanno vighnesassarvan kaman prayacchati || 23 ||

|| iti sri ganapati gakara astottara satanamastotram ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *