Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ganesh Stotram / Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram in Malayalam and English

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram in Malayalam and English

639 Views

Ganesha Stotrams – Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Malayalam:
ഗകാരരൂപോ ഗംബീജോ ഗണേശോ ഗണവംദിതഃ |
ഗണനീയോ ഗണോഗണ്യോ ഗണനാതീത സദ്ഗുണഃ || 1 ||

ഗഗനാദികസൃദ്ഗംഗാസുതോഗംഗാസുതാര്ചിതഃ |
ഗംഗാധരപ്രീതികരോഗവീശേഡ്യോഗദാപഹഃ || 2 ||

ഗദാധരനുതോ ഗദ്യപദ്യാത്മകകവിത്വദഃ |
ഗജാസ്യോ ഗജലക്ഷ്മീവാന് ഗജവാജിരഥപ്രദഃ || 3 ||

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama

ഗംജാനിരത ശിക്ഷാകൃദ്ഗണിതജ്ഞോ ഗണോത്തമഃ |
ഗംഡദാനാംചിതോഗംതാ ഗംഡോപല സമാകൃതിഃ || 4 ||

ഗഗന വ്യാപകോ ഗമ്യോ ഗമാനാദി വിവര്ജിതഃ |
ഗംഡദോഷഹരോ ഗംഡ ഭ്രമദ്ഭ്രമര കുംഡലഃ || 5 ||

ഗതാഗതജ്ഞോ ഗതിദോ ഗതമൃത്യുര്ഗതോദ്ഭവഃ |
ഗംധപ്രിയോ ഗംധവാഹോ ഗംധസിംധുരബൃംദഗഃ || 6 ||

ഗംധാദി പൂജിതോ ഗവ്യഭോക്താ ഗര്ഗാദി സന്നുതഃ |
ഗരിഷ്ഠോഗരഭിദ്ഗര്വഹരോ ഗരളിഭൂഷണഃ || 7 ||

ഗവിഷ്ഠോഗര്ജിതാരാവോ ഗഭീരഹൃദയോ ഗദീ |
ഗലത്കുഷ്ഠഹരോ ഗര്ഭപ്രദോ ഗര്ഭാര്ഭരക്ഷകഃ || 8 ||

ഗര്ഭാധാരോ ഗര്ഭവാസി ശിശുജ്ഞാന പ്രദായകഃ |
ഗരുത്മത്തുല്യജവനോ ഗരുഡധ്വജവംദിതഃ || 9 ||

ഗയേഡിതോ ഗയാശ്രാദ്ധഫലദശ്ച ഗയാകൃതിഃ |
ഗദാധരാവതാരീച ഗംധര്വനഗരാര്ചിതഃ || 10 ||

ഗംധര്വഗാനസംതുഷ്ടോ ഗരുഡാഗ്രജവംദിതഃ |
ഗണരാത്ര സമാരാധ്യോ ഗര്ഹണസ്തുതി സാമ്യധീഃ || 11 ||

ഗര്താഭനാഭിര്ഗവ്യൂതിഃ ദീര്ഘതുംഡോ ഗഭസ്തിമാന് |
ഗര്ഹിതാചാര ദൂരശ്ച ഗരുഡോപലഭൂഷിതഃ || 12 ||

ഗജാരി വിക്രമോ ഗംധമൂഷവാജീ ഗതശ്രമഃ |
ഗവേഷണീയോ ഗമനോ ഗഹനസ്ഥ മുനിസ്തുതഃ || 13 ||

ഗവയച്ഛിദ്ഗംഡകഭിദ്ഗഹ്വരാപഥവാരണഃ |
ഗജദംതായുധോ ഗര്ജദ്രിപുഘ്നോ ഗജകര്ണികഃ || 14 ||

ഗജചര്മാമയച്ഛേത്താ ഗണാധ്യക്ഷോഗണാര്ചിതഃ |
ഗണികാനര്തനപ്രീതോഗച്ഛന് ഗംധഫലീ പ്രിയഃ || 15 ||

ഗംധകാദി രസാധീശോ ഗണകാനംദദായകഃ |
ഗരഭാദിജനുര്ഹര്താ ഗംഡകീഗാഹനോത്സുകഃ || 16 ||

ഗംഡൂഷീകൃതവാരാശിഃ ഗരിമാലഘിമാദിദഃ |
ഗവാക്ഷവത്സൗധവാസീഗര്ഭിതോ ഗര്ഭിണീനുതഃ || 17 ||

ഗംധമാദനശൈലാഭോ ഗംഡഭേരുംഡവിക്രമഃ |
ഗദിതോ ഗദ്ഗദാരാവ സംസ്തുതോ ഗഹ്വരീപതിഃ || 18 ||

ഗജേശായ ഗരീയസേ ഗദ്യേഡ്യോഗതഭീര്ഗദിതാഗമഃ |
ഗര്ഹണീയ ഗുണാഭാവോ ഗംഗാദിക ശുചിപ്രദഃ || 19 ||

ഗണനാതീത വിദ്യാശ്രീ ബലായുഷ്യാദിദായകഃ |
ഏവം ശ്രീഗണനാഥസ്യ നാമ്നാമഷ്ടോത്തരം ശതമ് || 20 ||

പഠനാച്ഛ്രവണാത് പുംസാം ശ്രേയഃ പ്രേമപ്രദായകമ് |
പൂജാംതേ യഃ പഠേന്നിത്യം പ്രീതസ്സന് തസ്യവിഘ്നരാട് || 21 ||

യം യം കാമയതേ കാമം തം തം ശീഘ്രം പ്രയച്ഛതി |
ദൂര്വയാഭ്യര്ചയന് ദേവമേകവിംശതിവാസരാന് || 22 ||

ഏകവിംശതിവാരം യോ നിത്യം സ്തോത്രം പഠേദ്യദി |
തസ്യ പ്രസന്നോ വിഘ്നേശസ്സര്വാന് കാമാന് പ്രയച്ഛതി || 23 ||

|| ഇതി ശ്രീ ഗണപതി ഗകാര അഷ്ടോത്തര ശതനാമസ്തോത്രമ് ||

Ganesha Stotrams – Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in English
gakararupo gambijo ganeso ganavanditah |
gananiyo ganoganyo gananatita sadgunah || 1 ||

gaganadikasrdgangasutogangasutarcitah |
gangadharapritikarogavisedyogadapahah || 2 ||

gadadharanuto gadyapadyatmakakavitvadah |
gajasyo gajalaksmivan gajavajirathapradah || 3 ||

ganjanirata siksakrdganitanno ganottamah |
gandadanancitoganta gandopala samakrtih || 4 ||

gagana vyapako gamyo gamanadi vivarjitah |
gandadosaharo ganda bhramadbhramara kundalah || 5 ||

gatagatanno gatido gatamrtyurgatodbhavah |
gandhapriyo gandhavaho gandhasindhurabrndagah || 6 ||

gandhadi pujito gavyabhokta gargadi sannutah |
garisthogarabhidgarvaharo garaḷibhusanah || 7 ||

gavisthogarjitaravo gabhirahrdayo gadi |
galatkusthaharo garbhaprado garbharbharaksakah || 8 ||

garbhadharo garbhavasi sisunnana pradayakah |
garutmattulyajavano garudadhvajavanditah || 9 ||

gayedito gayasraddhaphaladasca gayakrtih |
gadadharavatarica gandharvanagararcitah || 10 ||

gandharvaganasantusto garudagrajavanditah |
ganaratra samaradhyo garhanastuti samyadhih || 11 ||

gartabhanabhirgavyutih dirghatundo gabhastiman |
garhitacara durasca garudopalabhusitah || 12 ||

gajari vikramo gandhamusavaji gatasramah |
gavesaniyo gamano gahanastha munistutah || 13 ||

gavayacchidgandakabhidgahvarapathavaranah |
gajadantayudho garjadripughno gajakarnikah || 14 ||

gajacarmamayacchetta ganadhyaksoganarcitah |
ganikanartanapritogacchan gandhaphali priyah || 15 ||

gandhakadi rasadhiso ganakanandadayakah |
garabhadijanurharta gandakigahanotsukah || 16 ||

gandusikrtavarasih garimalaghimadidah |
gavaksavatsaudhavasigarbhito garbhininutah || 17 ||

gandhamadanasailabho gandabherundavikramah |
gadito gadgadarava samstuto gahvaripatih || 18 ||

gajesaya gariyase gadyedyogatabhirgaditagamah |
garhaniya gunabhavo gangadika sucipradah || 19 ||

gananatita vidyasri balayusyadidayakah |
evam srigananathasya namnamastottaram satam || 20 ||

pathanacchravanat pumsam sreyah premapradayakam |
pujante yah pathennityam pritassan tasyavighnarat || 21 ||

yam yam kamayate kamam tam tam sighram prayacchati |
durvayabhyarcayan devamekavimsativasaran || 22 ||

ekavimsativaram yo nityam stotram pathedyadi |
tasya prasanno vighnesassarvan kaman prayacchati || 23 ||

|| iti sri ganapati gakara astottara satanamastotram ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *