Ganesh Stotram

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram lyrics in English

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in English

gakararupo gambijo ganeso ganavanditah |
gananiyo ganoganyo gananatita sadgunah || 1 ||

gaganadikasrdgangasutogangasutarcitah |
gangadharapritikarogavisedyogadapahah || 2 ||

gadadharanuto gadyapadyatmakakavitvadah |
gajasyo gajalaksmivan gajavajirathapradah || 3 ||

ganjanirata siksakrdganitanno ganottamah |
gandadanancitoganta gandopala samakrtih || 4 ||

gagana vyapako gamyo gamanadi vivarjitah |
gandadosaharo ganda bhramadbhramara kundalah || 5 ||

gatagatanno gatido gatamrtyurgatodbhavah |
gandhapriyo gandhavaho gandhasindhurabrndagah || 6 ||

gandhadi pujito gavyabhokta gargadi sannutah |
garisthogarabhidgarvaharo garaḷibhusanah || 7 ||

gavisthogarjitaravo gabhirahrdayo gadi |
galatkusthaharo garbhaprado garbharbharaksakah || 8 ||

garbhadharo garbhavasi sisunnana pradayakah |
garutmattulyajavano garudadhvajavanditah || 9 ||

gayedito gayasraddhaphaladasca gayakrtih |
gadadharavatarica gandharvanagararcitah || 10 ||

gandharvaganasantusto garudagrajavanditah |
ganaratra samaradhyo garhanastuti samyadhih || 11 ||

gartabhanabhirgavyutih dirghatundo gabhastiman |
garhitacara durasca garudopalabhusitah || 12 ||

gajari vikramo gandhamusavaji gatasramah |
gavesaniyo gamano gahanastha munistutah || 13 ||

gavayacchidgandakabhidgahvarapathavaranah |
gajadantayudho garjadripughno gajakarnikah || 14 ||

gajacarmamayacchetta ganadhyaksoganarcitah |
ganikanartanapritogacchan gandhaphali priyah || 15 ||

gandhakadi rasadhiso ganakanandadayakah |
garabhadijanurharta gandakigahanotsukah || 16 ||

gandusikrtavarasih garimalaghimadidah |
gavaksavatsaudhavasigarbhito garbhininutah || 17 ||

gandhamadanasailabho gandabherundavikramah |
gadito gadgadarava samstuto gahvaripatih || 18 ||

gajesaya gariyase gadyedyogatabhirgaditagamah |
garhaniya gunabhavo gangadika sucipradah || 19 ||

gananatita vidyasri balayusyadidayakah |
evam srigananathasya namnamastottaram satam || 20 ||

pathanacchravanat pumsam sreyah premapradayakam |
pujante yah pathennityam pritassan tasyavighnarat || 21 ||

yam yam kamayate kamam tam tam sighram prayacchati |
durvayabhyarcayan devamekavimsativasaran || 22 ||

ekavimsativaram yo nityam stotram pathedyadi |
tasya prasanno vighnesassarvan kaman prayacchati || 23 ||

|| iti sri ganapati gakara astottara satanamastotram ||

Also Read:

Ganesha Stotrams – Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil