Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ganesh Stotram / Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram in Kannada and English

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram in Kannada and English

747 Views

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Kannada:
ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋ‌உಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || 1 ||

ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದಿಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದೋ‌உವ್ಯಯಃ
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಶರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ || 2 ||

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram

ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವೋನೇಕಾರ್ಚಿತಶ್ಶಿವಃ |
ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಶ್ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಗಜಾನನಃ || 3 ||

ದ್ವೈಮಾತ್ರೇಯೋ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ |
ಏಕದಂತಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಶ್ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಃ || 4 ||

ಲಂಬೋದರಶ್ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹರರ್ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದುತ್ತಮಃ |
ಕಾಲೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಕಾಮೀ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ || 5 ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಶ್ಚಂಡೋ ಗುಣಾತೀತೋ ನಿರಂಜನಃ |
ಅಕಲ್ಮಷಸ್ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಸ್ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಃ || 6 ||

ಬೀಜಪೂರಫಲಾಸಕ್ತೋ ವರದಶ್ಶಾಶ್ವತಃ ಕೃತೀ |
ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯೋ ವೀತಭಯೋ ಗದೀ ಚಕ್ರೀಕ್ಷುಚಾಪಧೃತ್ || 7 ||

ಶ್ರೀದೋಜ ಉತ್ಪಲಕರಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಃ |
ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತಾ ಜಟಿಲಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ || 8 ||

ಚಂದ್ರಚೂಡಾಮಣಿಃ ಕಾಂತಃ ಪಾಪಹಾರೀ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಅಶ್ರಿತಶ್ರೀಕರಸ್ಸೌಮ್ಯೋ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ || 9 ||

ಶಾಂತಃ ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ |
ಙ್ಞಾನೀ ದಯಾಯುತೋ ದಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಃ || 10 ||

ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಃ |
ರಮಾರ್ಚಿತೋವಿಧಿರ್ನಾಗರಾಜಯಙ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ || 11 ||

ಸ್ಥೂಲಕಂಠಃ ಸ್ವಯಂಕರ್ತಾ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಪರಃ |
ಸ್ಥೂಲತುಂಡೋ‌உಗ್ರಣೀರ್ಧೀರೋ ವಾಗೀಶಸ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ || 12 ||

ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯೋ‌உವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿರದ್ಭುತಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ಶೈಲೇಂದ್ರತನುಜೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ || 13 ||

ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರೋ ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ |
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರೋ ಮಾಯೀ ಮೂಷಕವಾಹನಃ || 14 ||

ಹೃಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೇನೈವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ವಿಭುಮ್ || 15 ||

ತುಷ್ಟಾವ ಶಂಕರಃ ಪುತ್ರಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಹಂತುಮುತ್ಯತಃ |
ಯಃ ಪೂಜಯೇದನೇನೈವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಮ್ || 16 ||

ದೂರ್ವಾದಳೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ವಾ ಚಂದನಾಕ್ಷತೈಃ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ||

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English
vinayako vighnarajo gauriputro ganesvarah |
skandagrajovyayah puto dakso‌உdhyakso dvijapriyah || 1 ||

agnigarvacchidindrasriprado vaniprado‌உvyayah
sarvasiddhipradassarvatanayah sarvaripriyah || 2 ||

sarvatmakah srstikarta devonekarcitassivah |
suddho buddhipriyassanto brahmacari gajananah || 3 ||

dvaimatreyo munistutyo bhaktavighnavinasanah |
ekadantascaturbahuscaturassaktisamyutah || 4 ||

lambodarassurpakarno hararbrahma viduttamah |
kalo grahapatih kami somasuryagnilocanah || 5 ||

pasankusadharascando gunatito niranjanah |
akalmasassvayamsiddhassiddharcitapadambujah || 6 ||

bijapuraphalasakto varadassasvatah krti |
dvijapriyo vitabhayo gadi cakriksucapadhrt || 7 ||

sridoja utpalakarah sripatih stutiharsitah |
kuladribhetta jatilah kalikalmasanasanah || 8 ||

candracudamanih kantah papahari samahitah |
asritasrikarassaumyo bhaktavamchitadayakah || 9 ||

santah kaivalyasukhadassaccidanandavigrahah |
nnani dayayuto danto brahmadvesavivarjitah || 10 ||

pramattadaityabhayadah srikantho vibudhesvarah |
ramarcitovidhirnagarajayannopavitavan || 11 ||

sthulakanthah svayankarta samaghosapriyah parah |
sthulatundo‌உgranirdhiro vagisassiddhidayakah || 12 ||

durvabilvapriyo‌உvyaktamurtiradbhutamurtiman |
sailendratanujotsangakhelanotsukamanasah || 13 ||

svalavanyasudhasaro jitamanmathavigrahah |
samastajagadadharo mayi musakavahanah || 14 ||

hrstastustah prasannatma sarvasiddhipradayakah |
astottarasatenaivam namnam vighnesvaram vibhum || 15 ||

tustava sankarah putram tripuram hantumutyatah |
yah pujayedanenaiva bhaktya siddhivinayakam || 16 ||

durvadaḷairbilvapatraih puspairva candanaksataih |
sarvankamanavapnoti sarvavighnaih pramucyate ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *