Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ganesh Stotram / Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram in Malayalam and English

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram in Malayalam and English

579 Views

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Malayalam:
വിനായകോ വിഘ്നരാജോ ഗൗരീപുത്രോ ഗണേശ്വരഃ |
സ്കംദാഗ്രജോവ്യയഃ പൂതോ ദക്ഷോ‌உധ്യക്ഷോ ദ്വിജപ്രിയഃ || 1 ||

അഗ്നിഗര്വച്ഛിദിംദ്രശ്രീപ്രദോ വാണീപ്രദോ‌உവ്യയഃ
സര്വസിദ്ധിപ്രദശ്ശര്വതനയഃ ശര്വരീപ്രിയഃ || 2 ||
Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram

സര്വാത്മകഃ സൃഷ്ടികര്താ ദേവോനേകാര്ചിതശ്ശിവഃ |
ശുദ്ധോ ബുദ്ധിപ്രിയശ്ശാംതോ ബ്രഹ്മചാരീ ഗജാനനഃ || 3 ||

ദ്വൈമാത്രേയോ മുനിസ്തുത്യോ ഭക്തവിഘ്നവിനാശനഃ |
ഏകദംതശ്ചതുര്ബാഹുശ്ചതുരശ്ശക്തിസംയുതഃ || 4 ||

ലംബോദരശ്ശൂര്പകര്ണോ ഹരര്ബ്രഹ്മ വിദുത്തമഃ |
കാലോ ഗ്രഹപതിഃ കാമീ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ || 5 ||

പാശാംകുശധരശ്ചംഡോ ഗുണാതീതോ നിരംജനഃ |
അകല്മഷസ്സ്വയംസിദ്ധസ്സിദ്ധാര്ചിതപദാംബുജഃ || 6 ||

ബീജപൂരഫലാസക്തോ വരദശ്ശാശ്വതഃ കൃതീ |
ദ്വിജപ്രിയോ വീതഭയോ ഗദീ ചക്രീക്ഷുചാപധൃത് || 7 ||

ശ്രീദോജ ഉത്പലകരഃ ശ്രീപതിഃ സ്തുതിഹര്ഷിതഃ |
കുലാദ്രിഭേത്താ ജടിലഃ കലികല്മഷനാശനഃ || 8 ||

ചംദ്രചൂഡാമണിഃ കാംതഃ പാപഹാരീ സമാഹിതഃ |
അശ്രിതശ്രീകരസ്സൗമ്യോ ഭക്തവാംഛിതദായകഃ || 9 ||

ശാംതഃ കൈവല്യസുഖദസ്സച്ചിദാനംദവിഗ്രഹഃ |
ജ്ഞാനീ ദയായുതോ ദാംതോ ബ്രഹ്മദ്വേഷവിവര്ജിതഃ || 10 ||

പ്രമത്തദൈത്യഭയദഃ ശ്രീകംഠോ വിബുധേശ്വരഃ |
രമാര്ചിതോവിധിര്നാഗരാജയജ്ഞോപവീതവാന് || 11 ||

സ്ഥൂലകംഠഃ സ്വയംകര്താ സാമഘോഷപ്രിയഃ പരഃ |
സ്ഥൂലതുംഡോ‌உഗ്രണീര്ധീരോ വാഗീശസ്സിദ്ധിദായകഃ || 12 ||

ദൂര്വാബില്വപ്രിയോ‌உവ്യക്തമൂര്തിരദ്ഭുതമൂര്തിമാന് |
ശൈലേംദ്രതനുജോത്സംഗഖേലനോത്സുകമാനസഃ || 13 ||

സ്വലാവണ്യസുധാസാരോ ജിതമന്മഥവിഗ്രഹഃ |
സമസ്തജഗദാധാരോ മായീ മൂഷകവാഹനഃ || 14 ||

ഹൃഷ്ടസ്തുഷ്ടഃ പ്രസന്നാത്മാ സര്വസിദ്ധിപ്രദായകഃ |
അഷ്ടോത്തരശതേനൈവം നാമ്നാം വിഘ്നേശ്വരം വിഭുമ് || 15 ||

തുഷ്ടാവ ശംകരഃ പുത്രം ത്രിപുരം ഹംതുമുത്യതഃ |
യഃ പൂജയേദനേനൈവ ഭക്ത്യാ സിദ്ധിവിനായകമ് || 16 ||

ദൂര്വാദളൈര്ബില്വപത്രൈഃ പുഷ്പൈര്വാ ചംദനാക്ഷതൈഃ |
സര്വാന്കാമാനവാപ്നോതി സര്വവിഘ്നൈഃ പ്രമുച്യതേ ||

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English
vinayako vighnarajo gauriputro ganesvarah |
skandagrajovyayah puto dakso‌உdhyakso dvijapriyah || 1 ||

agnigarvacchidindrasriprado vaniprado‌உvyayah
sarvasiddhipradassarvatanayah sarvaripriyah || 2 ||

sarvatmakah srstikarta devonekarcitassivah |
suddho buddhipriyassanto brahmacari gajananah || 3 ||

dvaimatreyo munistutyo bhaktavighnavinasanah |
ekadantascaturbahuscaturassaktisamyutah || 4 ||

lambodarassurpakarno hararbrahma viduttamah |
kalo grahapatih kami somasuryagnilocanah || 5 ||

pasankusadharascando gunatito niranjanah |
akalmasassvayamsiddhassiddharcitapadambujah || 6 ||

bijapuraphalasakto varadassasvatah krti |
dvijapriyo vitabhayo gadi cakriksucapadhrt || 7 ||

sridoja utpalakarah sripatih stutiharsitah |
kuladribhetta jatilah kalikalmasanasanah || 8 ||

candracudamanih kantah papahari samahitah |
asritasrikarassaumyo bhaktavamchitadayakah || 9 ||

santah kaivalyasukhadassaccidanandavigrahah |
nnani dayayuto danto brahmadvesavivarjitah || 10 ||

pramattadaityabhayadah srikantho vibudhesvarah |
ramarcitovidhirnagarajayannopavitavan || 11 ||

sthulakanthah svayankarta samaghosapriyah parah |
sthulatundo‌உgranirdhiro vagisassiddhidayakah || 12 ||

durvabilvapriyo‌உvyaktamurtiradbhutamurtiman |
sailendratanujotsangakhelanotsukamanasah || 13 ||

svalavanyasudhasaro jitamanmathavigrahah |
samastajagadadharo mayi musakavahanah || 14 ||

hrstastustah prasannatma sarvasiddhipradayakah |
astottarasatenaivam namnam vighnesvaram vibhum || 15 ||

tustava sankarah putram tripuram hantumutyatah |
yah pujayedanenaiva bhaktya siddhivinayakam || 16 ||

durvadaḷairbilvapatraih puspairva candanaksataih |
sarvankamanavapnoti sarvavighnaih pramucyate ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *